Galvenie » 2019 » Marts » 9 » Vēsts: 09.03.19. Katrēns "Pirmais solis veikts"
22:04
Vēsts: 09.03.19. Katrēns "Pirmais solis veikts"

09.03.19. Катрен “Первый шаг уже сделан”

Праздники уже пролетели!
Пора приниматься за дело!
Жизнь – это качели!
Побеждает, идущий смело!

Теперь всё зависит от вас,
Шаги внутри на восемь ступеней!
Это ваш внутренний компас,
Переход из суеты в Веды!

Нужно идти не возвращаясь!
На прошлое нет времени!
Поверьте, весь Мир качается,
Поиск Истины – никогда бремя!

Вы – люди, пока – не Боги!
Нужно поднимать Сознание!
Восемь чакр, как итоги,
Углубят ваше Познание!

Начинайте познавать Истину!
Следуя от первой чакры,
Нежелающие – уйдут в тину,
Здесь нет никакой игры!

Люди должны подниматься!
Хорошие слова – ни о чём!
Только нельзя вам пятиться,
Вместе и друг к другу плечом!

Вы уже готовы пройти вместе,
Теперь уточняем позиции,
Русь – это есть то место,
Где не было инквизиции!

Православие – не религия!
В него вплетены Веды!
Как единомышленников Лига,
Она доведёт до Победы!

Серафим опередил события:
Меняется в Народе Сознание,
Меняется и людей бытие,
Люди принимают от Бога Знания!

Знания объясняют Смысл,
Короткого проявления жизни,
В этом Создателя Замысел,
Люди поймут: как жить!

Нужны Откровения Бога!
Откровения – не религия!
Изменится Мир в итоге,
Не будет больше отбытия!

Каждый должен открыть чакры!
Повторяю: все восемь!
Для вышедшего из “игры”,
Наступает последняя Осень!

Искусственные уйдут религии!
Нет смысла повторять ошибки,
Снимутся с Души вериги,
Объясняйте, но очень гибко!

Нужно разобраться во многом,
Нет посредников между Нами!
Прямой контакт будет итогом,
“Никакой борьбы на татами”!

Всё зависит: насколько быстро,
Люди осознают своё Величие!
Мерность Новую поймёте остро,
Придётся менять обличие!

Первый шаг уже сделан:
Вы начали думать о Небе!
Я сужу не по словам, а делам,
Пустые слова – это небыль!

Вы во многом уже преуспели,
Поняли Смысл проявления!
Вас уже не собьют “метели”,
Вы – Историческое явление!

Вас – мало, но много не надо!
Главное: полное Единодушие!
Увидел Я ваши планы:
Вы – есть Творцы, а не в послушании!

Теперь ясно, что будет Победа!
Вы окрепли, как Воины Света!
Не коснётся Планеты беда,
Любовь будет вместо монеты!

Аминь.
Отец Абсолют
09.03.19

 

Vēsts: 09.03.19. Katrēns "Pirmais solis veikts"

Svētki jau aizlidoja!
Laiks pie lietas ķerties!
Dzīve - tās šūpoles!
Uzvar, ejošais droši!

Tagad viss no jums atkarīgs,
Iekšējie soļi uz astoņiem pakāpieniem!
Tas jūsu iekšējais kompass,
Pāreja no burzmas Vēdās!

Iet vajag neatgriežoties!
Pagātnei laika nav!
Ticiet, visa Pasule šūpojas,
Patiesības meklējums - nasta nekad!

Jūs - cilvēki, pagaidām - ne Dievi!
Apziņu pacelt vajag!
Astoņas čakras, kā rezultāts,
Jūsu Izzināšanu padziļinās!

Sāciet Patiesību  uzzināt!
Sākot no pirmās čakras,
Negribošie - aizies glemos,
Šeit nav spēles nekādas!

Cilvēkiem jāpaceļas!
Labi vārdi - ne par ko!
Tikai atpakaļkāpties jūs nedrīkstat,
Kopā un viens otram pie pleca!

Jūs jau gatavi pāriet kopā,
Tagad pozīcijas precizējam,
Krievzeme - tā ir tā vieta,
Kur inkvizīcijas nebija!

Pareizticība - ne reliģija!
Tur Vēdas ieaustas!
Kā domubiedru Līga,
Līdz Uzvarai aizvedīs tā!

Serafims notikumus apsteidza:
Tautā Apziņa mainās,
Mainās arī cilvēku esamība,
Cilvēki no Dieva Zināšanas pieņem!

Zināšanas Būtību paskaidro,
Īsās dzīves izpaudumu,
Tur Radītāja Nodoms,
Cilvēki sapratīs: kā dzīvot!

Dieva Atklāsmes vajadzīgas!
Atklāsmes - ne reliģija!
Rezultātā Pasaule izmainīsies,
Aiziešanas vairāk nebūs!

Katram čakras jāatver!
Atkārtoju: visas astoņas!
Priekš izejošā no "spēles",
Sākas pēdējais Rudens!

Mākslīgās reliģijas aizies!
Nav jēgas kļūdas atkārtot,
Važas no Dvēseles noņems,
Paskaidrojiet, taču elastīgi ļoti!

Skaidrībā tikt vajag daudz kur,
Starpnieku nav starp Mums!
Tiešs kontakts būs rezultāts,
"Nekādas cīņas uz tatamas"!

Viss atkarīgs: cik ātri,
Cilvēki savu Diženumu apzināsies!
Jauno dimensiju sapratīsiet skaudri,
Nāksies mainīt izskatu!

Pirmais solis jau veikts:
Jūs sākāt par Debesīm domāt!
Ne pēc vārdiem Es secinu, bet darbiem,
Tukši vārdi - tā neesība!

Jūs jau sekmes daudz kur guvāt,
Izpausmes Jēgu sapratāt!
"Sniegputeņi" jūs jau nenotrieks,
Jūs - Vēsturiska parādība!

Jūsu - maz, taču daudz nevajag!
Galvenais: pilnīga Vienprātība!
Jūsu plānus Es redzēju:
Jūs - Radītāji esat, bet ne paklausībā!

Tagad skaidrs, ka Uzvara būs!
Jūs kļuvāt stiprāki, kā Gaismas Cīnītāji!
Planētu neskars nelaime,
Mīlestība monētas vietā būs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
09.03.19.

09.03.19.Quatrain „The first step has already been taken”

Holidays have already flown by!
It’s time to get down to business!
Life- is swing!
Wins, going one boldly!

Now all depends on you,
The steps inside are eight stairs!
This is your inner compass,
Moving from vanity to Vedas!

Need to walk without turn back!
There is no time for the past!
Believe Me, the whole World is swinging,
The search of Truth- is never a burden!

You- are people, for moment- not Gods!
It’s necessary to raise Consciousness!
Eight chakras, as a result,
Will deepen your Knowledge!

Begin to recognize the Truth!
Begin from the first chakra,
Unwanted ones- go to the mud,
Here is no game!

People have to climb!
Good words- for nothing!
Only you can’t step back,
Together and shoulder to each other!

You are already ready to pas together,
Now we clarify the positions,
Russia- is that place,
Where was no inquisitions!

Orthodoxy- is not a religion!
There Vedas are woven into it!
Like minded League,
She will bring to Victory!

Seraphim ahead events:
The Consciousness is changing in the Nation,
Changing also being of people,
People accept Knowledge from God!

Knowledge explains the meaning,
Manifestation of short life,
There is Intent of the Creator,
People will understand: how to live!

Looking for the revelation of God!
Revelations- not religion!
The World will change in the end,
There will be no more departure!

Everyone must open the chakras!
I repeat: all eight!
For the going out of the “game”,
The last Autumn is coming!

Artificial religions will leave!
It makes no sense to repeat mistakes,
Chains from the Soul will be removed,
Explain, but very flexible!

You need to figure out a lot,
There are no intermediaries between Us!
Direct contact will be the result,
“No fight or tatami”!

It all depends: how fast,
People will aware their greatness!
New dimension will understand sharply,
Will have to change the look!

The first step has already been taken:
You started thinking about Heaven!
I judge not by words, but by deeds,
Empty words- are fiction!

You have already succeeded in many ways,
Understand the meaning of manifestation!
You will be no longer get hit by “blizzards”,
You- are Historical phenomenon!

You- are little, but not need much!
The main thing: complete Unanimity!
I saw your plans:
You are Creators, but not in obedience!

Now it’s clear, that there will be Victory!
You became stronger, as Warriors of the Light!
Trouble will not touch the Planet,
Love will be instead of coin!

Amen
Father Absolute
09.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.03.2019.

Skatījumu skaits: 61 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: