Galvenie » 2020 » Marts » 9 » Vēsts: 09.03.2020. Katrēns "Jums vajag sapurināt Telpu"
20:13
Vēsts: 09.03.2020. Katrēns "Jums vajag sapurināt Telpu"

09.03.2020 Катрен “Вам надо встряхнуть Пространство”

Вы словно в пустом вагоне!
Окна открыты настежь!
Вы сами проявляете Волю!
Мир – многоуровневый стеллаж!

Вы – свободны и вы – в полёте!
Нет сдерживающей оболочки!
Вы словно в счастливом улёте!
Нет у жизни последней строчки!

Жизнь – вечное в Мире движение!
Прекрасен в Гармонии Мир!
Впереди Создателя постижение!
Новая мерность – ориентир!

Вы прошли жизнь по-разному!
Кто-то наделал много грехов!
Впереди у всех жизнь не праздная!
В Мире счастья и без оков!

Вас ждёт Великое «Завтра»!
Создатель разделит по уровням!
Открывается, наконец, Правда!
Нет равного – грядущим дням!

Ждёт Великое перерождение,
Шагнувших в Новую мерность!
Раньше Бог прекращал движение,
Теперь продолжение в Вечности!

Я описываю грядущее состояние!
Людей, перешедших Миры,
Человек – это Разума достояние!
Отсутствие из Материи гири!

Вы те, кто познал Истину!
Истина – это смысл человека!
Человек, нашедший свою половину,
Достиг совершенства Мекки!

Вы не привязаны точно к Мирам!
Вы парите уже во Вселенной!
Вы сами принадлежите Просторам,
Впереди для вас Путь млечный!

Вы – это те же без оболочки!
Кто сказал: за чертой ничего нет?
Вселенная – продолжение вашей строчки,
Впереди – счастливый билет!

Я увлекаю вас в «Завтра»!
Пренебрегая вашим «Сегодня»!
Открываю вам Великую Правду:
Вы на пороге Судного дня!

Только Судный, совсем не Судный!
Просто для вас Переход в Вечность!
Фактически, возвращение вас блудных,
Духовную, доказавших прочность!

Вам надо выпрямить спину!
Согнувшись, не увидите «Завтра»!
Страхи все скоро сгинут,
И это – настоящая Правда!

Вам надо встряхнуть Пространство!
Оно уже подчиняется вам!
Прекращаются пустые странствия!
Вы уже одной ногой Там!

Перейдите на другую платформу!
Пересадка на другой путь!
Вам придётся изменить форму,
Изменить человечества Суть!

Всё готово – осталось решение!
Билеты у подготовленных!
Необходимо Единое мнение!
Следующая станция обусловлена!

Главный – переключил уже стрелку!
Нет впереди препятствий!
Освобождена для вас ветка,
Стартует ваше Новое странствие!

Аминь.
Отец Абсолют.
09.03.2020

Vēsts: 09.03.2020. Katrēns "Jums vajag sapurināt Telpu"

Jūs gluži kā tukšā vagonā!
Logi atvērti plaši!
Jūs Gribu izrādiet paši!
Pasaule - daudzlīmeņu stelāža!

Jūs - brīvi un jūs - lidojumā!
Nav atturošā apvalka!
Jūs gluži kā lidojumā laimīgā!
Nav dzīvei pēdējās rindas!

Dzīve - Pasaules kustībā mūžīga!
Brīnišķīga Pasaule Harmonijā!
Priekšā Radītāja izzināšana!
Jaunā dimensija - orientieris!

Jūs dzīvi izgājāt dažādi!
Kāds grēku daudz izdarīja!
Priekšā visiem dzīve ne dīka!
Laimes Pasaulē un bez važām!

Jūs Dižena "Rītdiena" gaida!
Radītājs pa līmeņiem izdalīs!
Atklājas, beidzot, Patiesība!
Līdzīgu nav - dienām gaidāmām!

Dižena pārdzimšana gaida,
Jaunajā dimensijā iegājušo!
Agrāk Dievs pārtrauca kustību,
Tagad turpiājums Mūžībā!

Es aprakstu stāvokli sagaidāmo!
Cilvēkiem, Pasaulēs pārgājušiem,
Cilvēks - tas Saprāta īpašums!
Neesošam Matērijas svara!

Jūs tie, kuri Patiesību izzināja!
Patiesība - tā cilvēka būtība!
Cilvēks, savu pusi atradis,
Mekas pilnību sasniedza!

Jūs Pasaulēm tieši nepiesaistīti!
Jūs jau Visumā plivinaties!
Jūs paši Plašumiem piederat,
Piena Ceļš priekš jums priekšā!

Jūs - tie paši bez apvalka!
Kurš teica: aiz svītras nav nekā?
Visums - jūsu rindiņas turpinājums,
Priekšā - laimīga biļete!

Es jūs "Rītdienā" aizrauju!
"Šodienu" jūsu neievērojot!
Lielu Patiesību atklāju jums:
Jūs uz Tiesas dienas sliekšņa!

Tikai Tiesas, pavisam ne Tiesas!
Priekš jums vienkārši Mūžībā Pāreja!
Faktiski, jūs klejojošu atgriešana,
Garīgo, izturību pierādījušo!   

Jums vajag muguru iztaisnot!
Saliekušies, "Rītdienu" neieraudzīsiet!
Bailes drīz visas pazudīs,
Un tā - Patiesība īsta!

Jums vajag sapurināt Telpu
Tā jau jums pakļaujas!
Beigsies tukši klejojumi!
Jūs jau ar vienu kāju Tur!

Uz citu platformu pāriesiet!
Uz citu ceļu pārsēšanās!
Jums formu izmainīt nāksies,
Cilvēces Būtību izmainīt!

Viss gatavs - atlika lēmums!
Biļetes sagatavotajiem!
Viens uzskats nepieciešams!
Stacija nākošā noteikta!

Galvenais - rādītāju jau pārslēdzu!
Nav šķēršļu priekšā!
Atbrīvots priekš jums atzarojums,
Startē jūsu Jaunais ceļojums!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
09.03.2020.

 

09.03.20.Quatrain “You need to shake the Space”

You are like in an empty carriage!
The windows are wide open!
You manifest the Will by yourself!
The World is a multi-level rack!

You* are free and you* are in flight!
No containment shell!
You are like in a happy flight!
Life has no last line!

Life- is an eternal movement of the world!
Beautiful World in Harmony !
Ahead is comprehension of the Creator!
The new dimension- is a guideline!

You went through life differently!
Someone has done a lot of sins!
Ahead of all, life is not idle!
In a World of happiness and without shackles!

Great “Tomorrow” awaits you!
The Creator will divide by levels!
The Truth finally opens!
There is no equal - for the coming days!

Waiting for a great rebirth
Stepping into a New Dimension!
God used to stop moving
Now continued in Eternity!

I describe the future state!
People who crossed to the Worlds
Human- is the property of Reason!
None weight of Matter!

You are the ones who have known the Truth!
Truth- is the meaning of human!
The human who has found his half,
Reached the perfection of Mecca!

You are not attached exactly to the Worlds!
You are already floating in the Universe!
You belong to the open Spaces by yourself,
Ahead for you Milky Way!

You- are the same without a shell!
Who said: there is nothing behind the line?
The Universe- is the continuation of your line,
Ahead - a happy ticket!

I carry you in “Tomorrow”!
Neglecting your Today!
I reveal to you the Great Truth:
You are on the threshold of Judgment day!

Only Judgment, not Judgment at all!
Just for you Transition to Eternity!
In fact, you are the return of wandering ones,
Spiritual, proven strength!

You need to straighten your back!
Bending over, you will not see “Tomorrow”!
Fears will all disappear soon
And this- is the real Truth!

You need to shake the Space!
It already obeys you!
Empty wanderings will stop!
You are already with one foot there!

You will pass to another platform!
Transplanting to another way!
You have to change the shape,
Change Essence of humanity!

Everything is ready - the solution remains!
Tickets for prepared ones!
Need a Unified Opinion!
The station is set next!

The main thing- is I already switching the arrow!
There are no obstacles ahead!
A branch has been freed for you
Your new journey starts!

Amen.
Father Absolute.
03/09/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 09.03.2020.

Skatījumu skaits: 32 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: