Galvenie » 2017 » Aprīlis » 9 » Vēsts: 09.04.17. Katrēns "Saruna par līdzsvaru"
19:09
Vēsts: 09.04.17. Katrēns "Saruna par līdzsvaru"

Vēsts: 09.04.17. Katrēns "Saruna par līdzsvaru"

09.04.17 Катрен "Разговор о равновесии"……………………………..………….Quatrain "Talk about balance"

Должно прийти понимание, .................. Jāatnāk saprašanai,……………….…There must come an understanding,
Особенно, осознание, ........................... Sevišķi apziņai,…………………….…..Especially Consciousness,
Что нужно обратить внимание, .............Ka uzmanību pievērst nepieciešams,...That need to pay attention,
На собственное существование!............Personīgai eksistēšanai!....................On your own existence!

Человек - всё же энергия! ......................Cilvēks - tomēr enerģija!.....................Human- however energy!
Проявленная, в Материи, ...................... Matērijā izpausta,………………….…..Manifestation in Matter,
Нельзя остановить потери, ....................Nevar apturēt zaudējumu,……..….…..It's impossible to stop losses
Различной в том категории! ................... Tur dažādās kategorijās!....................Different in that category!

Энергия - дарована Богом! .................... Enerģija - Dieva dāvāta!.....................Energy- is God's gift!
Энергия - Его собственная! ................... Enerģija - Viņa personīgā!..................Energy- is His own!
Рождение - диссипация в итоге, ............ Dzimšana - disipācija rezultātā,……..Birth- dissipation as a result,
Совершенства Ему свойственного! ........Viņam raksturīgas pilnības!................Perfection is peculiar to Him!

Человек - из энергии Бога! ......................Cilvēks - no Dieva enerģijas!..............Human- is from energy of God!
Как процесс энергообмена, ....................Kā energoapmaiņas process,……..…As a process of energy exchange,
Равновесия необходимый порог, ...........Līdzsvaram nepieciešamais slieksnis,.Balance is a necessary threshold,
Предполагает, Материи смену! ..............Paredz, maiņu Matērijai!.....................Assumes, the change of Matter!

Человек, так говорит Материя, ...............Cilvēks, tā runā Matērija,………………Human, like that says Matter,
Исток ищет всегда в родителях! .............Sākotni vienmēr vecākos meklē!........The Source always looks in the parents!
Первая, ошибка неверия, ........................Pirmā, neticības kļūda,……………….First, mistake of disbelief,
Обусловлена Тьмой - победителем! .......Tumsas nosacīta - uzvarētājas!.........Duo to the Darkness- the winner!

Да, есть эволюция Материи! ...................Jā, ir Matērijas evolūcija!....................Yes, there is an evolution of Matter!
Но, и она может прерваться! ...................Taču, arī tā var pārtrūkt!....................But, also that can be interrupted!
Народа могут произойти потери, ............Tautas zaudējumi notikt var,….……...Nations can be lost,
Дух не может никогда прерваться! ..........Gars nevar pārtrūkt nekad!...............The Spirit can never interrupted!

Проблемы людей в Дуальности! .............Cilvēku problēmas Dualitātē!.............Problem of people in Duality
От присутствия одновременного! ............No klātbūtnes vienlaicīgi!...................From presence at the same time!
Глубокой Материальности, ......................Dziļa Materiālisma,……………...…....Deep Materiality,
И Духа, попеременно! ...............................Un Gara, pārmaiņus!.......................And the Spirit alternately!

Об этом повторить надо, ..........................Par to atkārtot vajag……………………Need to repeat that,
Равновесие трудно достигаемо! ..............Līdzsvars grūti sasniedzams!...............Equilibrium is difficult to achieve!
Но, это - истинная Правда, .......................Taču, tas - īsta Patiesība,………….….But, that- the real Truth,
Сознанием, пока не постигаема! ..............Apziņai, pagaidām nesasniedzama!....For Consciousness, till comprehended!

Думаете одно, делаете - другое! ..............Domājiet vienu, darāt - citu!...............Thinking one, doing- another!
Невозможно остановить мгновение, .........Neiespējami apturēt mirkli,……..……Impossible to stop an instant,
Чтобы равновесие держать такое, ............Lai līdzsvaru turētu tādu,………..…...To balance that,
Нужно проявить Богу доверие! ..................Dievam uzticību izpaust vajag!..........Need to show trust in God!

Поверить тому, что вы - Боги! ....................Ticiet tam, ka jūs - Dievi!...................Believe that, you are- Gods!
Верить в свои сверхвозможности! .............Ticēt savām virsiespējām!.................Believe in your super abilities!
Для людей нет иной дороги, ......................Cilvēkiem cita ceļa nav,………..…….There is no another way for people,
Вместе и никакой сложности! ....................Kopā un nekādu sarežģījumu!..........Together and no complexity

Все это и всё понимают! ............................Visu to arī saprot visi!........................All that also everybody understand!
Утверждают, что всегда в Вере! ................Apstiprina, ka vienmēr Ticībā!............They say, that always in Faith!
Но, мысли в грехе прозябают, ...................Taču, domas grēkos nīkuļo,………….But thoughts in sin vegetate
Не понимания, в чём мера! ........................Nesaprotot, kur mērs!.......................Don't understand, where is measure!

Все согласились быть в Боге! ....................Visi piekrita būt Dievā!.......................Everyone agreed to be in God!
Навечно и друг с другом! ............................Mūžīgi un viens ar otru!....................Forever and with each other!
Но, Единение прошло в итоге, ...................Bet, Vienošanās notika rezultātā,..…But Unity has passed in a result,
Называется, проснулись утром! ................Saucas, pamodās no rīta!..................It's called, woke up in morning!

На мгновение - все вместе! .........................Uz mirkli - visi kopā!.........................For a moment- all together!
Эмоции бьют через край! ............................Emocijas iet pāri malām!..................Emotions are hitting the edge!
А, если рутина лет двести, ..........................Bet, ja rutīna gadus divsimt,….…….But, if the routine is two hundred years old,
Уже не испечь каравай! ...............................Jau klaipu neizcept!.........................Don't bake a loaf!

Движению - всего пять! ................................Kustībai- tikai pieci!.........................The movement- only five!
Казалось, только Начало! ............................Šķita, tikai Sākums!.........................It seemed, only Beginning!
Но, всё повернулось вспять, .......................Taču, viss pagriezās atpakaļ,..……..But, all turned back
Материя всех раскачала! .............................Matērija visus izšūpoja!....................Matter swung all!

Все хотят быстро и сразу! ............................Visi grib ātri un tūliņ!........................All want quickly and immediately!
При этом, без своего участия! .....................Pie tam, bez savas dalības!.............At the same time, without their participation!
Не было так ни разу: ....................................Tā nebija ne reizi:………………..…..Like this were never:
Чтобы в грехе и причастие! .........................Lai grēkā un līdzdalība!....................That in sin and participle!

Кто-то ушёл, другие предали! ......................Kāds aizgāja, citi nodeva!................Someone left, others betrayed!
Не понимая, что в этом промысел! ..............Nesaprotot. ka tur domrīcība!.........Not understand, that there is thought action!
Вспомните, Клятву давали, ..........................Atceraties, Zverestu devāt,………...Remember, the Oath was given,
Значит, был в том умысел! ..........................Tātad, bija tur nodoms!....................So, there was the intent!

Не бывает счастье бесплатно! .....................Nemēdz būt laime bez maksas!......There is no happiness for free!
В Материи счастье - куётся! .........................Laime Matērijā - ir viltota!................Happiness in Matter- is forged!
Жизнь в Материи - есть плата, .....................Dzīve Matērijā - ir maksa,……….…Life in Matter- there is pay,
Богом всем воздаётся! ..................................Dieva viss izsniegts!.......................All given by God!

Люди - энергия совершенства! .....................Cilvēki - enerģijas pilnība!................People- are the energy of perfection!
Требуется говорить об этом! ........................Nepieciešams runāt par to!..............Necessary to talk about that!
Не возвращается несовершенство, .............Neatgriezties nepilnībā,……………...Imperfection doesn't return,
Записано у Бога в Заветах! ...........................Dieva Novēlējumos ierakstīts!.........Written in the Covenants of God!

"Пусть меньше, да лучше"! ............................"Lai mazāk, bet labāk"!.................."Let less, but better"!
Тезис известный политиков! ..........................Tēze politiķu zināma!.....................The thesis is well known by politicians!
После отбора вам лучше, ...............................Pēc atlases jums labāk,…………...After selection better for you,
В ранг перейти аналитиков! ............................Analītiķu rangā pāriet!...................Go to the rank of analysts!

Нужны мудрые и аналитики! ...........................Nepieciešami arī analītiķi gudri!....Need wise and analysts!
Канон причины и следствия, ..........................Cēloņu un seku Kanons,………….The Canon of cause and effect
Отметает истоки политики, .............................Politiķi sākotnes aizslauka,………..Politics shatters the origins,
Равновесие - борьбы последствие! ................Vienlīdzība - cīņu sekas!................Balance- is the struggle of consequence!

Конечно, борьбы внутри! .................................Protams, iekšējās cīņas!...............Of course, fight inside!
В Сознании самого человека, .........................Apziņā cilvēka paša,……………….In Consciousness of own human,
Главное, что ни говори, ...................................Galvenais, lai ko teiktu,….………...The main thing, whatever says
РАВНОВЕСИЕ энергии на века! .....................Enerģiju LĪDZSVARS mūžīgs!..........EQUILIBRIUM energy forever!

Аминь. ................................................................Āmen………………………....…..…Amen
Отец Абсолют. ...................................................Tēvs Absolūts…………………..…..Father Absolute
09.04.17 ..............................................................09.04.17………………………........09.04.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.04.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /09.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.04.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.04.2017.

Skatījumu skaits: 370 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: