Galvenie » 2017 » Maijs » 10 » Vēsts: 09.05.17. Katrēns "9-ais Maijs" - *
13:09
Vēsts: 09.05.17. Katrēns "9-ais Maijs" - *

Vēsts: 09.05.17. Katrēns "9-ais Maijs" - **
--------
-* : русский текст с переводом на латышский язык и дополнением Символ-письмом на латышском языке /10.05.2017./
-** : русский текст с переводом на латышском, английском языках /13.05.2017./
--------
09.05.17 Катрен "9-ое Мая"…………………………………………………………Quatrain "The 9th of May"


Испытания не кончаются! ..................Pārbaudījumi nebeidzas!......................Test don't end!
Проверка - всё глубже! ......................Pābaudījums - arvien dziļāks!................Check- more deeper!
Понимание достигается, ....................Saprašana sasniedzama,……………….Understanding is achieved,
Стягивает сердце туже! .....................Cieši savelkot sirdi!.................................It pulls the heart tighter!

Россия - снова в Бою! ........................Krievija - atkal Kaujā!..............................Russia- again in the Battle!
Тайм первый Она отыграла! .............Pirmo puslaiku Viņa atspēlēja!................First Time She played it!
Многих не досчиталась в строю, .......Daudzus ierindā neieskaitīja,…...………Many were not counted in the ranks,
Когда путь начинала! .........................Ceļu kad sāka!........................................When the road began!

Полегли, часто бессмысленно! ..........Nogula, bieži bezjēdzīgi!.........................Polegli, often meaningless!
Кормчий не понял задачи! .................Stūrmanis uzdevumus nesaprata!...........The pilot didn't understand the task!
Тьма действовала осмысленно, ........Tumsa apdomāti darbojās,………….……The darkness acted intelligently
С идеологической подачи! .................Ar ideoloģisko piespēli!.............................With ideological filing!

Показала, что социализм плохо: ........Parādīja, ka sociālisms slikti:…………….Showed, that socialism is bad:
Колбасы не хватает на всех! ..............Desas nepietiek visiem!...........................Sausages are not enough for all!
Капитализм - настоящий вздох: .........Kapitālisms - īstenā ieelpa:……………….Capitalism- a real sigh:
Демократия и колбас без помех! ........Demokrātija un desa bez traucējumiem!..Democracy and sausage without interference!

Идеология достатка прошлого! ..........Pagātnes ideoloģijas atlikums!.................Ideology of prosperity of the past!
Помутнение в русских Душах! ...........Duļķainums krievu Dvēselē!......................Confusion in the Russian Souls!
Жить - хорошо можно, .......................Dzīvot - labi var,………………………….….Live- you can well,
Капитал - это елей в уши! ..................Kapitāls - tas balzāms ausīm!...................Capitalism- the oil for your ears!

Теперь: капитал и рабство! ................Tagad: kapitāls arī verdzība!....................Now capitalism also slavery!
Что получила Россия? ........................Ko saņēma Krievija?................................What did Russia get?
Получила капитала папство, ..............Saņēma kapaitāla pāvestību,……………Has received the capital of papacy,
От своей отступила Миссии! ..............No savas Misijas atkāpās!.......................Retreat from his Mission!

Где Победа в войне Великой? ...........Kur Uzvara Lielajā karā?.........................Where is Victory in the Great war?
Для чего положили треть? .................Priekš kā nolika trešdaļu?........................Why put a third?
Россия - стала безликой, ...................Krievija - kļuva bezpersoniska,……………Russia- has become faceless,
Растеряла, что надо иметь! ...............Pazaudēja, ko varāja iegūt!......................Has lost, that is necessary to have!

Великая суть - История! .....................Varena būtība - Vēsture!..........................The Great essence- History!
Главное видится на расстоянии! .......Galvenais no attāluma redzams!..............The main thing is visible from distance!
Без объявления моратория, ...............Bez moratorija izsludināšanas,…………...Without a moratorium,
Русь сменила своё понимание! ..........Krievzeme savu sapratni nomainīja!.........Russia changed her understanding!

Если решил - отступать нельзя! .........Ja lēmi - atkāpties nedrīkst!.......................If decide- can't retreat!
Решение, как всегда, Сверху! .............Lēmums, kā vienmēr, no Augšas!.............The solution, as always, From Above!
Помехи, проходят шутя, .....................Traucējumi, pāriet jokojot,…………………..Interference, pass jokingly,
Главное, путь кверху! ..........................Galvenais, ceļš augšup!.............................The main thing is, the way to the top!

Только вверх и ни шагу назад! ............Tikai augšup un ne soli atpakaļ!................Only up and not step back!
Повторяю, не смотрите под ноги! .......Atkārtoju, neskataties zem kājām!.............I repeat, don't look under your feet!
Россия нарушила Бога Наказ, .............Krievija pārkāpa Dieva Norādi,…………….Russia violated God's mandate,
Переходя пороги! .............................. ..Sliekšņus pārejot!......................................Crossing the rapids!

Путь длинный, порогов много! ............Ceļš garš, sliekšņu daudz!..........................The road is long, there are many rapids!
Главное - Точка пересечения! ............Galvenais - pārejas Punkts!........................The main thing- the Point of intersection!
Бывают промежуточные итоги, ...........Mēdz būt starpposmu rezultāti,…………….There are intermediate results,
Но, Главные - граница свечения! .......Bet, Galvenais - mirdzuma robeža!.............But, the Main- the border of the glow!

Никто не знает свой путь! ...................Neviens savu ceļu nezin!.............................No one know their way!
Раскрываю частично России! .............Atveru daļēji Krievijai!...................................I partially open Russia!
Цель, в этом Главная Суть, ................Mērķis, tur Galvenā Būtība,………………….Target there the Main Essence,
Для Вечности стать Мессией! ............Priekš Mūžības Mesijai kļūt!..........................For Eternity to become Messiah!

Должен идти кто-то прямо! ................Kādam jāiet taisni!........................................Someone must go straight!
Не петляя, не оступаясь! ...................Nelīkumojot, neatkāpjoties!...........................Without looping, not stumbling!
Важно, не провалиться в яму, ...........Svarīgi, bedrē neiekrist,…………………….....Important not to fall into the pit,
Целеполаганием поступая! ...............Mērķnodomam rīkojoties!..............................By purposeful abandonment!

У России - Главная цель :...................Krievijai - Galvenais mērķis:…………….……For Russia- the Main target:
Народы поднять на уровень! .............Tautas pacelt līmeni!.....................................Nations to raise to the level!
Знают люди, что Русь - колыбель! .....Cilvēki zin, ka Krievzeme - šūpulis!...............People know, that Russia- a cradle!
Всё остальное - подуровни! ...............Viss pārējais - apakšlīmeņi!..........................All the rest- sublevel!

Русь - Высший уровень Бога! .............Krievzeme - Dieva Augstākais līmenis!.........Russia- the Highest level of the God!
Тот же уровень и подсознания! ..........Tas pats līmenis arī zemapziņa!...................Same level also the subconscious!
Преображение Руси - Бога итоги! ......Krievzemes pārveidošana - Dieva rezultāti!..Transfiguration of Russia- God totals!
Для человечества - осознание! ..........Priekš cilvēces - apzināšanās!.......................For humanity- awareness!

100 лет мытарств и волнений! ...........100 gadi ciešanu un uztraukumu!..................100 years of tolls and troubles!
Казалось, что путь пройден! ..............Šķita, ka ceļš iziets!........................................It seemed, that the way was passed!
Пройдена и цепь сомнений, ..............Iziets arī šaubu mērķis,……………………..…Passed also chain of doubt,
Окончательный путь найден! .............Noslēguma ceļš atrasts!................................The final road is found!

Не поворот, а разворот назад! ...........Ne pagrieziens, bet apgrieziens atpakaļ!......Not turn, but turn back!
Задание Бога не отменяется! ...........Dieva uzdevums netiek atcelts!....................The task of the God is not canceled!
Не было объяснимых преград, .........Izskaidrojamu šķēršļu nebija,………………..There were no explicable barriers,
Всё - на противоположное поменялось! ..Viss - pretēji izmanījās!.........................The everything- opposite has changed!

После 50 лет Великой Победы! .........50 gadus pēc Lielās Uzvaras!.......................After 50 years of Great Victory!
Страна позабыла Историю? ..............Vēsturi piemirsa zeme?................................Has the country forgotten History?
Какая случилась беда? ......................Kāda bēda gadījās?......................................What was the trouble?
Чтобы забыть Викторию! ....................Lai Viktoriju aizmirstu!...................................To forget Victoria!

Победа - одна и на всех! ....................Uzvara - tā arī uz visiem!.............................Victory- that one for all!
Включая, и Новое поколение! ............Ieskaitot, arī jauno paaudzi!.........................Including also New generation!
Не пересчитать тех бед, .....................Neizskaitīt tās nelaimes,…………………......Don't count those troubles,
Что станут началом падения! ............Kas iemesls kļūs krišanai!.............................What will be beginning of fall!

Если на улице - и ВМЕСТЕ, ...............Ja uz ielas - un KOPĀ,…………………..........If on the street- and TOGETHER,
Я говорю о поколениях и Единении,. Es par paaudzēm runāju un Vienošanos,.....I'm talking about generations and Unity,
Двум жизням тогда не тесно, .............Divām dzībām tad ne šauri,……………….....Two lives then are not crowded,
Русь будет их продолжением! ............Krievzeme būs viņu turpinājums!..................Russia will be their continuation!

Продолжением Великой ПОБЕДЫ! ....Lielās UZVARAS turpinājums!.......................Continuation of the Great VICTORY!
Ради Свободы и Равноправия! ..........Brīvības un Vienlīdzības dēļ!..........................For the sake of Freedom and Equality!
Должна Русь разогнать все беды, ......Krievzemei jāizkliedē visas nelaimes,…….....Should Russia disperse all misfortunes,
От Неё пойдут Новые Правила! .........No Viņas Jaunie Noteikumi ies!.....................From her will go the New Rules!

Аминь. .................................................Āmen……………………………………….....…Amen
Отец Абсолют. ....................................Tēvs Absolūts……………………………….......Father Absolute
09.05.17 ..............................................09.05.17…………………………………….....…09.05.17.

Исток / Avotshttp://www.otkrovenoya.eu/poems/09.05.17.html
-----------
- * Предлагаем познакомиться: Символ-письмо (на латышском языке) *(JD) "Vienā valodā", записала Эслаума 12.06.2013.07:33, публиковано: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_viena_valoda/2013-06-27-685 , найти понимание и жить вместе в одном Божьем пространстве, в любви и радости желаем МЫ ВСЕ и Каждый!
10.05.2017.--- записала Эслаума.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /10.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /10.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.05.2017.
Перевод на английском - Ирита Ирем - 13.05.2017.

Skatījumu skaits: 346 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: