Galvenie » 2018 » Maijs » 9 » Vēsts: 09.05.18. Katrēns "Uzvaras diena!"
20:00
Vēsts: 09.05.18. Katrēns "Uzvaras diena!"

09.05.18 Катрен ​“День Победы!” ​​

День Победы другой страны!
И другого Народа!
Люди не видят в этом вины,
Изменилась в стране погода!

Проиграли другую войну сами!
Уступили страну врагу!
Души погубленные кричали,
Будет трудно в этом краю!

Сколько полегло напрасно!
Ради Идеи: ВМЕСТЕ!
В стране было общее счастье,
Социализма на Планете место!

Теперь Мир и Россия – вместе!
Это называется – капитализм!
Миллионы легли в этом месте,
Защищая социализм!

Была Идея и были люди!
Высокого в Духе полёта!
Казалось коммунизма прелюдия,
Творческий был взлёт!

Знания открывали путь!
Молодые пришли капитаны,
Перспектива страны – Суть!
Никто не думал о капитале!

Страна развивалась быстро!
Люди жили страной!
На Душах людей – чисто!
За страну стояли горой!

Поколение непобедимых!
Горели Великой Идеей!
Не было задач нерешаемых,
Повторяю, страной горели!

Юность покоряла просторы!
Верили в Великое Завтра!
Быта не было, но горели взоры,
В стране говорили Правду!

Подъём был заметен с Неба!
Пусть не говорили о Создателе!
Империя оставалась небылью,
В стране не было обывателей!

Война пришла неожиданно!
Огромная встала страна!
Тьма напала нежданно,
Военная развернулась страда!

Отстояли с огромными жертвами!
За ценой никто не стоял!
Пришли в страну бедствия,
Но, Единый Народ – устоял!

Новое поколение уступило Победу!
Предательство для родителей!
Слабый Дух – быть беде,
Никто не контролировал бдительно!

Дрогнули дети Победителей!
Оболгали сами себя!
Враги действовали решительно!
Раскроили страну под себя!

Что от страны осталось?
Территория среди океанов!
Капиталу страна досталась,
Враждебному стране клану!

Переметнулись и свои тоже!
Мировой в России капитализм!
Она теперь, как придаток, возможный,
Не вернётся Социализм!

Побеждённый, продаёт имущество!
Это – последнее дело!
Было идеологическое преимущество,
Теперь предателей ждёт вендетта!

Все давно ушли Победители,
Их уже совсем не осталось!
Нет никаких свидетелей,
Рассказать, как Победа досталась!

Растеряли страну – детей вина!
Задача – вернуть Её внукам!
Открылась Духовная целина!
Не быть никогда мукам!

Аминь.
Отец Абсолют.
09.05.18

Vēsts: 09.05.18. Katrēns "Uzvaras diena!" 

Citas valsts Uzvaras diena!
Un citas Tautas!
Cilvēki neredz tur vainu,
Valstī laikapstākļi izmainījās!

Citā karā zaudēja paši!
Atdeva valsti ienaidniekam!
Pazudinātās Dvēseles kliedza,
Grūti būs šinī pusē!

Cikdaudz veltīgi gāja bojā!
Idejas dēļ: KOPĀ!
Valstī bija kopējā laime,
Uz Planētas sociālisma vieta!

Tagad Pasaule un Krievija - kopā!
Tas saucas - kapitālisms!
Šinī vietā miljoni apgūlās,
Sociālismu aizstāvot!

Bija Ideja un bija cilvēki!
Augsta lidojuma Garā!
Šķita komunisma prelūdija,
Jaunrades uzlidojums bija!

Zināšanas ceļu atvēra!
Jauni kapteiņi atnāca,
Valsts perspektīva - Būtība!
Neviens par kapitālu nedomāja!

Valsts attīstījās ātri!
Cilvēki līdzīvoja valstij!
Dvēselēs cilvēkiem - tīrs!
Kā kalns par valsti stāvēja!

Neuzvaramo paaudze!
Diženā Idejā dega!
Nebija neatrisināmu uzdevumu,
Atkārtoju, dega par valsti!

Jaunība plašumus iekaroja!
Ticēja Diženai Rītdienai!
Sadzīves nebija, bet skatieni dega,
Valstī Patiesību runāja! 

Pacēlums no Debesīm pamanāms bija!
Lai par Radītāju nerunāja!
Impērija palika nebijusi,
Valstī nebija mietpilsoņu!

Karš negaidīti atnāca!
Milzīga kļuva valsts!
Tumsa uzbruka negaidīti,
Izvērsās kara laiks!

Aizstāvēja ar milzīgiem upuriem!
Par maksu neviens nestāvēja!
Valstī nelaimes atnāca,
Taču, Vienota Tauta - noturējās!

Jaunā paaudze palika iepakaļ Uzvarai!
Nodevība priekš vecākiem!
Vājš Gars - bēdām būt,
Neviens modri nekontrolēja!

Bērni noraustījās Uzvarētāju!
Apmeloja paši sevi!
Ienaidnieki izlēmīgi darbojās!
Sašķēla valsti zem sevis!

Kas palika no valsts?
Teritorija starp okeāniem!
Valsti kapitāls dabūja,
Valstij naidīgs klans!

Savējie arī pārsviedās!
Pasaules kapitālisms Krievijā!
Viņa tagad, kā piedēklis, iespējamais,
Sociālisms neatgriezīsies!

Uzvarētais, mantību pārdod!
Tā - pēdējā lieta!
Bija ideoloģiskā priekšrocība,
Tagad nodevējus vendeta gaida!

Visi Uzvarētāji sen aizgāja,
Viņu vairs nepalika pavisam!
Nav nekādu liecinieku,
Pastāstīt, kā Uzvaru dabūja!

Pazaudēja valsti - bērnu vaina!
Uzdevums - Viņu mazbērniem atgriest!
Atvērās Garīgais plēsums!
Mokām nebūt nekad!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
09.05.18. 

09.05.18. Quatrain  “Victory day!”

Victory day of another country!
And another Nation!
People don’t see there a guilt,
The weather has changed in the country!

In another war was lost by themselves!
Ceded country to the enemy!
Destroyed killed Souls,
It will be difficult in this side!

How many died in vain!
For the sake of the Idea: TOGETHER!
In the country there was a common happiness,
On the Planet is the place of socialism!

Now the World and Russia- is together!
This is called- capitalism!
Millions lie down in this place,
Defending socialism!

There were an Idea and there were people!
High flight in the Spirit!
It seemed prelude of communism,
Was flight of creativity!

Knowledge opened the way!
The young captains came,
Perspective of the country- Essence!
Nobody thought about capital!

The country developed quickly!
People lived in the country!
On the Souls of people- is clear!
For the country stood as a mountain!

Generation of invincible!
Burned in the Great Idea!
There were no unsolvable tasks,
I repeat, was fire for the country!

Youth conquered open Spaces!
Believed in the Great Tomorrow!
Life was not, but eyes were burning,
The Truth was spoken in the country!

The Ascent was visible from the Heaven!
Even if didn’t talk about the Creator!
The empire remained unbelievable,
There were no philistines in the country!

The war came unexpectedly!
A huge country has risen!
Darkness attacked unexpectedly,
Unfolded the military suffering!

Defended with huge sacrifices!
For the price no one was standing!
The disasters came to the country,
But, the United Nation- stood firm!

The New generation gave way to the Victory!
Betrayal for the parents!
A weak Spirit- to be in trouble,
Nobody controlled vigilantly!

The children of Winners flinched!
They lied to themselves!
Enemies acted decisively!
The split up the country for themselves!

What is left from the country?                                              
Territory among the oceans!
The capital got the country,
Country has a hostile clan!

Also they crossed over!
The capitalism of the World in Russia!
She is now, as an appendage, possible,
Socialism will not return!

Defeated, sells property!
This is- the last thing!
There was an ideological advantage,
Now the vendetta is waiting for the traitors!

All Winners are gone long ago,
There are not left any at all!
There are no any witnesses,
To tell, how got Victory!

Lost the country- the children of wine!
The task- is to return it to her grandchildren!
Spiritual virgin lands opened!
Don’t suffer ever!

Amen
Father Absolute
09.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.05.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.05.2018.

Skatījumu skaits: 205 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: