Galvenie » 2017 » Jūnijs » 9 » Vēsts: 09.06.17. Katrēns "Jaunā karte" - *
18:09
Vēsts: 09.06.17. Katrēns "Jaunā karte" - *

Vēsts: 09.06.17. Katrēns "Jaunā karte" - **
(-* : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Prieka režīmā!" / *(Н) "В режиме радости!")
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)


09.06.17. Катрен "Новая карта"…………………………………………………Quatrain "The New Map"

Красивая какая Планета, ...................Kāda skaista Planēta,……….…………What a beautiful Planet,
В руках недостойных людей! .............Necienīgu cilvēku rokās!......................In the hands of unworthy people!
Пламенем сегодня объята, ................Šodien liesmām apņemta,………….…Today are embraced with flames.
От войн стала только темней! ............No kariem tikai tumšāka kļuva!.............From wars it became only darker!

Скажите, что делать Богу, ..................Sakiet, ko darīt Dievam,…………….….Tell Me, what to do to God?
Когда все идут против? ......................Kad visi iet pret?..................................When everyone goes against it?
Вызывает во Мне тревогу, .................Manī satraukumu raisa,………….…….Causes Me to worry,
Этот ложный мотив! ..........................Šis melīgais motīvs!..............................This false motive!

Полное в Духе затмение! ..................Garā pilnīgs aptumsums!......................Complete eclipse in Spirit!
Люди стремятся к наживе! .................Cilvēki tiecas uz iedzīvošanos!..............People are striving for profit!
Правильного не видно мнения! .........Pareizs viedoklis neredzams!................Can't see the correct view!
Счастье людей, что живы! ..................Cilvēku laime, ka dzīvi!..........................Happiness of people, that are alive

Странное в людях опустошение! .......Dīvaisns tukšums cilvēkos!...................Strange devastation in people!
Нет критерия для проявления! ...........Nav priekš izpausmēm kritērija!............There is no criterion for manifestation!
Передаётся поколениям, ...................Tiek nodots paaudzēm,………………….It's passed on to generations,
Что случайное - люди явление! ..........Ka nejauša - cilvēku parādība!..............That random- people phenomenon!

Случайностей нет в Природе! .............Dabā nejaušību nav!.............................There are no accidents in Nature!
Во всём - целесообразность! ..............Visā - lietderīgums!................................In everything- expediency!
Человек - Творец априори, .................Cilvēks - Radītājs apriori,………………..Human- the Creator priori,
Пропадает в нём Богообразность! ......Pazūd viņā Dievtēlainība!......................God's Identity disappears in him!

Повторяю, человек - часть Бога! .........Atkārtoju, cilvēks - Dieva daļa!................I repeat, human- part of God!
Не сказка, а чистая Правда! ................Ne pasaka, bet tīra Patiesība!................Not a fairy tale, but pure Truth!
Жизнь его - от Бога Порога. ................Dzīve viņa - no Dieva Slieksnis,…...…….His life- Threshold from the God,
От уровня Мира Правь! .......................No Pasaules Tiesību līmeņa!...................From the level of World Rule!

В Мире Явь - всё не так! ......................Īstenību Pasaulē - viss ne tā!..................In the World of Java- not like that!
Потеряна связь с Богом! .....................Sakars ar Dievu pazaudēts!.....................Lost connection with God!
Религии развернули так, .....................Reliģijas apgrieza tā,………………………Religions unfolded in such a way,
Что теперь не найти дорогу! ...............Ka tagad ceļu neatrast!...........................That now don't find a road!

Нет дороги к Святой Истине! .............Nav ceļa pie Svētās Patiesības!................There is no road to the Holy Truth!
И дороги к своему Истоку! .................Un ceļa pie sava Sākuma!.........................And the roads to your Sources!
Блуждают люди поистине, .................Cilvēki īsteni maldās,………………….……People wander truly,
Вдалеке от Исхода потока! ................Tālu no Sākuma straumes!.......................Far from the Exodus stream!

Кризис глубиной в бездну! .................Bezdibeņa dziļuma krīze!.........................Depth crisis into the abyss!
Просто уйти не получится! ................Vienkārši aiziet neizdosies!.......................Just leave will not work!
Это Божье возмездие! .......................Tas Dieva sods!........................................This is God's retribution!
Без Бога ничего не случится! ............Bez Dieva nekas nenotiks!.......................Without God nothing will happen!

Но, Бог высоко слишком! ...................Bet, Dievs pārāk augstu!.........................But, God is too high!
Нужно проявление Первых! ..............Pirmo izpausme nepieciešama!...............Need the manifestation of the First!
Они совсем не излишки, ....................Viņi nepavisam ne lieki,……………..…….They are not at all surplus,
А поступь Бога победная! ..................Bet Dieva uzvarošais solis!......................But God's walk is victorious!

Повторяю, Бог управляет Миром! ......Atkārtoju, Dievs Pasauli vada!.................I repeat, God rules the World!
Но не Сам, через Проявления! ..........Bet ne Pats, ceur Izpausmēm!................But not by Himself, through Manifestation!
Мессия - нужен Пальмире, .................Mesija - Palmīrai nepieciešams,……..….Messiah- need to Palmyra,
Мессия - историческое явление! ........Mesija - vēsturiska parādība!..................The Messiah is historical phenomenon!

Проявлений таких мало! .....................Tādu izpausmju maz!.............................Such manifestations are little!
Даже, на Святой территории! ..............Pat, uz Svētās teritorijas!.......................Even in the Holy territory!
Но, сегодня время настало! ................Taču, šodien laiks pienāca!....................But, today the time has come!
Одному поменять траекторию! ...........Vienam trajektoriju izmainīt!...................One trajectory change!

В России Мессия присутствует! ...........Krievijā Mesija klātesošs!.......................In Russia the Messiah is present!
Есть внутренняя Пассионарность! ......Ir iekšējā Pasionaritāte!.........................There is inner Passionarity!
Разногласия в Духе отсутствуют! ........Domstarpību Garā nav!..........................Disagreements are absent in the Spirit!
Великая - неординарность! .................Liela - neordinaritāte!.............................Great- eccentricity!

Неординарность человека в Боге! .......Neordinaritāte cilvēka Dievā!..................Unordinary of human in God!
Способного, нести общий Крест! .........Spējīga, kopējo Krustu nest!..................Able to bear the common Cross!
Способного, людям открыть дорогу, ....Spējīga, cilvēkiem ceļu atvērt,…………..Able to open the way for people,
Произнести БЛАГОВЕСТ! .................... Izrunāt LABO VĒSTI!..............................Pronounce the GREAT NEWS!

В России сошлось всё! .........................Viss Krievijā sastapās!.............................In Russia everything came together!
Есть Мессия - неординарный, ..............Ir Mesija - neordinārs,……………………There is a Messiah- an extraordinary,
Главное, есть Народ принявший своё, .Galvenais, Tauta ir pieņēmusi savu,…...The main thing, the people who have accepted their own,
Свой Путь совсем непарадный! ...........Savu Ceļu pavisam ne parādes!.............Them way completely unparalleled!

Страдания не напрасны были! .............Ciešanas nebija veltīgas!.......................Suffering was not in vain!
Жертвы принесены не напрасно! .........Upuri ne veltīgi nesti!..............................Victims are not brought in vain!
Преображение станет Былью, ...............Pārveidojumi Esība kļūs,………………...The Transfiguration will be Existence,
И будущее станет прекрасным! .............Un nākotne skaista būs!.........................And the future will be beautiful!

Россия получает - Право! .......................Krievija saņem - Tiesības!......................Russia gets- Right!
Заслуженное Ею в муках, ......................Mokās Viņas nopelnītas,………………….Honored in Her agony,
Определять Новые правила, .................Noteikt jaunos noteikumus,………………Define New rules,
Для России - это заслуга! .......................Priekš Krievijas - tas nopelns!.................For Russia- it's a merit!

Мира пишется Новая карта! ...................Rakstas Jauna Pasaules karte!..............The World is being written The New map!
Территориальное перераспределение! .Citāds teritoriālais sadalījums!...............Different territorial redistribution!
Россия сидит за партой! .........................Krievija solā sēž!.....................................Russia is sitting at the desk!
Выводит Новое УРАВНЕНИЕ! .................Jaunu IZLĪDZINĀŠANU izzīmē!..............Outputs the New EQUATION!

Аминь. .....................................................Āmen………………………………………..Amen
Отец Абсолют. ........................................Tēvs Absolūts……………………………...Father Absolute
09.06.17 ................................................. 09.06.17………………………………….....09.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.06.17.html
----------
-* Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 12.03.2014.08:30, *(J) "Prieka režīmā!" / *(Новописьмо) "В режиме радости!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_prieka_rezima/2014-03-16-1003 , илюстрации ещё видны: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page5 , http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=67
Мы учимься понять друг друга и жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Знаний Отца Абсолюта, в любви Семьи Света! И всем, всем желаем быть радостными, счастливыми! Спасибо, что мы все вместе в Радости! Спасибо!
09.06.2017.16:16 --- записала Эслаума.
-----------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /09.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /09.06.2017., на английском языке дополнено 10.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.06.2017., angļu valodā papildināts 10.06.2017.

 

Skatījumu skaits: 333 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: