Galvenie » 2018 » Jūnijs » 9 » Vēsts: 09.06.18. Katrēns "Šūpoles"
22:40
Vēsts: 09.06.18. Katrēns "Šūpoles"

09.06.18 Катрен ​ “Качели”​​

Качели – мировая политика!
Качели и внутри страны!
Межгосударственная эквилибристика,
Не работает внутри страны!

Для страны важнее стабильность,
Она определяется Идеей!
У России своя разновидность,
Пока непонятные цели!

Самое главное – цель страны!
Что же хочет Россия Завтра?
Капитализм нельзя – нет целины,
Идеологической целины – это Правда!

У России не получается с нуля!
Прогнил управления строй,
Понимание в себе обретя,
Россия прекратит долгострой!

Не надо смотреть по сторонам,
Государство на своей дороге,
Не важно, что Запад предлагает вам,
Россия всегда в Боге!

Мировая политика «кнута и пряника»!
Неприемлема внутри России,
В перспективе у России Ника,
Преображение Мира – Её Миссия!

Только не смотрите на страны,
У каждой страны – свой путь!
Помните у России своя Прана,
Божественная России Суть!

Пусть играют: в 7 или в 8!
Качели – мировая политика!
Человечество переходит в осень,
Значение имеет – этика!

Пригласили – затем забыли!
Качели: то вниз, то вверх!
Русские первыми были,
Дух Руси всегда был поверх!

Поверх всего человечества,
До единения людей – Вечность!
Выстраивать необходимо Отечество!
В настоящую человечность!

Все торопятся, не понимая конца!
Человечество уже на границе,
Последнего люди ждут Венца,
Уже перевёрнута эта страница!

Страница перед началом Конца!
На такой праздник без репетиции,
Не будет прощального людям Венца,
От людей не принимаю петиции!

Политики играют в шахматы,
Фигуры разные – партия общая,
Претензии уже все позабыты,
Хотя партия очень сложная!

Богатые играют по-своему!
Кто-то пытается и в поддавки,
Пусть лучше люди на Луну воют,
Это лучше, чем играть в городки!

Сила опасней, чем даже политика!
Там и там – изменение Сознания,
Главное, внутри страны – лирика,
И научные от Бога Знания!

Нельзя для России качели!
Волновой процесс на месте!
Лучше, когда руки воздели,
К Богу и все ВМЕСТЕ!

Качели – не ступень к Гармонии!
Нужно остановиться в точке!
Россия – пример волновой теории,
В человеческой оболочке!

Аминь.
Отец Абсолют.
09.06.18

 

Vēsts: 09.06.18. Katrēns   "Šūpoles"

Šūpoles - pasaules politika!
Šūpoles arī valsts iekšienē!
Starpvalstu ekvilibristika,
Valsts iekšienē nestrādā!

Priekš valsts stabilitāte svarīgāka,
To Ideja nosaka!
Krievijai savs redzējums dažāds,
Mērķi kamēr nesaprotami.

Pats galvenais - valsts mērķi!
Ko gan Krievija vēlas Rīt?
Kapitālismu nedrīkst - nav plēsuma,
Ideoloģiskā plēsuma - tā Taisnība!

Krievijai no nulles nesanāk!
Vadības iekārta sapuva,
Sevī saprašanu iemantojot,
Krievija pārtrauks ilgiekārtu!

Nevajag pa malām skatīties,
Valsts uz sava ceļa,
Nav svarīgi, ko jums Rietumi piedāvā,
Krievija Dievā vienmēr!

Pasaules politika "pātaga un piparkūka"!
Krievijas iekšienē nepieņemama,
Krievijai perspektīvā Nika,
Pasaules pārveidošana - Viņas Misija!

Tikai neskataties uz valstīm,
Katrai valstij - savs ceļš!
Atceraties Krievijai sava Prāna,
Krievijas Būtība Dievišķa!

Lai spēlē: 7-os vai 8-os!
Šūpoles - pasaules politika!
Rudenī cilvēce pāriet,
Nozīme ir - ētika!

Uzaicināja - pēc tam aizmirsa!
Šūpoles: tad lejup, tad augšup!
Krievi bija pirmie,
Krievzemes Gars vienmēr bija virspusē!

Visas cilvēces virspusē,
Līdz cilvēku vienošanai - Mūžība!
Tēvzemi izveidot nepieciešams!
Īstu cilvēcīgumu!

Visi steidzas, nesaprotot galu!
Cilvēce jau uz robežas,
Pēdējo Vaiņagu cilvēki gaida,
Šī lappuse jau pāršķirta!

Lappuse pirms Beigu sākuma!
Uz tādiem svētkiem bez mēģinājuma,
Nebūs cilvēkiem atvadu Vaiņaga,
No cilvēkiem petīcijas nepieņemu!

Politiķi spēlē šahu,
Figūras dažādas - partija kopēja,
Pretenzijas visas jau aizmirstas,
Kaut partija ļoti sarežģīta!

Bagātie spēlē pa savam!
Kāds cenšas arī atdot,
Lai labāk cilvēki uz Mēnesi gaudo,
Tas labāk, kā gorodkus spēlēt!

Spēks bīstamāks, pat par politiku!
Tur un tur - Apziņas izmaiņa,
Galvenais, valsts iekšienē - lirika,
Un zinātniskas no Dieva Zināšanas!

Priekš Krievijas šūpoles nedrīkst!
Viļņotais process uz vietas!
Labāk, kad rokas atrotītas,
Pie Dieva un visi KOPĀ!

Šūpoles - ne pakāpies uz Harmoniju!
Punktā apstāties vajag!
Krievija - viļņu teorijas piemērs,
Cilvēciskā apvalkā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
09.06.18.

09.06.18. Quatrain “The Swing”

Swing- the World politics!
Swing also inside the country!
Interstate balancing,
Doesn’t work inside the country!

Stability for the country is more important,
It’s determined by the Idea!
Russia has her own variety,
While targets are not clear!

The most important thing is- the target of the country!
What does Russia wants Tomorrow?
Capitalism can’t be- there is no virgin land,
Ideological virgin- is the Truth!

Russia doesn’t work from the zero!
The control system has rotten,
Finding understanding in herself,
Russia will stop construction!

Don’t need to look around,
The state is on her way,
It doesn’t matter what the West offers you,
Russia is always in God!

The World politics of “stick and carrot”!
Its unacceptable within Russia,
Russia in the long term is Nika,
Transformation of the World- is Her Mission!

Just don’t look at the countries,
Each country- has its own way!
Remember, Russia has her own Prana,
Essence of Russia is Divine!

Let them play: at 7 or 8!
Swing- is the World politics!
Humanity goes into autumn,
What matters- is ethics!

They invited- then forgot!
Swings: then down, than up!
The Russians were first,
The Spirit of Russia has always been on top!

Over all humanity,
Till the unity of people- Eternity!
It’s necessary to build the Fatherland!
Real humanity!

Everyone is in hurry, not understanding the end!
Humanity is already on the border,
People wait for the last Crown,
This page is already turned upside down!

Page before the beginning of the End!
On such a holiday without rehearsal,
There will be no farewell Crown for people,
I don’t accept petitions from people!

Politicians play chess,
The figures are different- the party is general,
All claims have been already forgotten,
Although the party is very difficult!

The rich play their own way!
Someone is trying to give in,
Let the people howl on the Moon better,
It’s better than playing in the towns!

Strength is more dangerous than even politics!
There and there- is a change of Consciousness,
The main thing, inside the country- is lyrics,
And scientific Knowledge from the God!

Can’t swing for Russia!
The wave process is in place!
It’s better, when your hands are weeping,
To God and all TOGETHER!

A swing- is not a step to Harmony!
We need to stop at the point!
Russia- is an example of a wave theory,
In the human shell!

Amen
Father Absolute
09.06.18.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.06.18.html  , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: 
http://spekavots.ucoz.ru /09.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.06.2018.

Skatījumu skaits: 184 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: