Galvenie » 2018 » Jūlijs » 9 » Vēsts" 09.07.18. Katrēns "Dieva Diktatūra"
14:24
Vēsts" 09.07.18. Katrēns "Dieva Diktatūra"

09.07.18 Катрен “Диктатура Бога”

Пусть думают и удивляются!
В Пространстве есть Диктатура!
История не повторяется,
Забыта квадратура круга!

Весь Мир в свободном полёте!
Фантазиям нет предела!
Это не основание для взлёта!
Люди занялись переделом!

Мир не переделать людям!
Нереальное для них занятие!
Сегодня Шестой прелюдия,
Люди не имеют понятия!

Сценарий написан Богом!
Без учёта людей фантазии!
Мир изменится сильно в итоге,
Для многих звучит, как оказия!

Планы людей нереальные,
Всё будет точно не так!
Невозможно представить детали,
Исторический переход не пустяк!

Люди пока не готовятся,
Кажется, пройдёт, как бывало,
Но, Спектакль не остановится,
Такого никогда не было!

Рассуждения не имеют смысла!
Из прошлого не перенять,
Нет у Создателя плохого умысла,
Пространство следует поменять!

Это проявление Диктатуры!
Единоличное управление!
На Планете звучит увертюра,
На Создателя теперь равнение!

Люди пока этого не понимают,
Религии говорили – они от Бога!
Первыми они погибают,
В Шестой не будет такого в итоге!

Будут Знания и они уже есть!
Они переданы для России!
Ей первой шагнуть в неизвестность,
Повторяю, в том Её Миссия!

Не будет никакого давления,
Россия примет свой Крест!
Будет от Создателя управление,
Или Диктатура Небес!

Пусть думают, что хотят!
Поздно утверждать обратное!
Вокруг Диктатуры есть Отряд,
Они – Воины Света ратные!

Людям кажется, что Бога нет!
Точнее, что Он высоко на Небе!
Экзамен Богу – для людей Билет,
Определяет: жизнь или небыль?

Люди узнают и очень скоро!
Кому принадлежит Вселенная!
Наступает удивительная пора,
Для людей – незабвенная!

Откроется Мира Правда!
Человечество поймёт – кто люди!
Раскроет Создатель “Завтра”!
Исторического перехода прелюдию!

Станет ясно всем и атеистам!
Во Вселенной – Диктатура Бога!
Не выстраивать ничего юристам,
Люди сами объединятся в итоге!

Россия начнёт с себя Первой!
Возродится Народное Вече!
Основой станет Создателю Вера!
И это теперь навечно!

Форма правления – Монархия!
При полной Диктатуре Бога!
Никакой на Планете анархии!
Совершенство будет итогом!

Аминь.
Отец Абсолют
09.07.18

 

Vēsts: 09.07.18. Katrēns "Dieva Diktatūra" 

Lai domā un brīnās!
Telpā ir Diktatūra!
Vēsture neatkārtojas,
Aizmirsta apļa kvadratūra!

Visa Pasaule lidojumā brīvā!
Fantāzijām nav robežu!
Tas nav pamatojums lidojumam!
Cilvēki iedegās pārveidošanā!

Cilvēkiem Pasauli nepārveidot!
Nereāla priekš viņiem nodarbe!
Šodien Sestās prelūdija,
Cilvēkiem nav izpratnes!

Scenērijs Dieva uzrakstīts!
Neņemot vērā cilvēku fantāzijas!
Pasaule rezultātā izmainīsies spēcīgi,
Priekš daudziem skan kā okāzija!

Cilvēku plāni nereāli,
Viss būs tieši ne tā!
Neiespējami detaļas stādīties priekšā,
Vēsturiska pāreja ne nieki! 

Cilvēki pagaidām negatavojas,
Šķiet, pāries, kā bija jau,
Taču, Izrāde neapstāsies,
Nebija tāda nekad!

Spriedumiem jēgas nav!
No pagātnes nepārņemt,
Nav Radītājam slikta nodoma,
Telpu pamainīt nepieciešams!

Tā Diktatūras izpausme!
Vienpersoniska vadība!
Uz Planētas uvertīra skan,
Uz Radītāju līdzināšanās tagad!

Cilvēki to pagaidām nesaprot,
Reliģijas teica - viņas no Dieva!
Viņas pirmās ies bojā,
Sestajā tāda nebūs rezultātā!

Būs Zināšanas un tās jau ir!
Tās priekš Krievijas nodotas!
Viņai pirmajai nezināmajā ieiet,
Atkārtoju, tur Viņas Misija!

Nebūs nekāda spiediena,
Krievija pieņems savu Krustu!
Būs no Radītāja vadība,
Vai Debesu Diktatūra!

Lai domā, ko grib!
Par vēlu apgalvot pretējo!
Apkārt Diktatūrai Pulks ir,
Viņi - Gaismas Cīnītāji kareivīgi!

Cilvēkiem šķiet, ka Dieva nav!
Precīzāk, ka Viņš augstu Debesīs!
Eksāmens Dievam - priekš cilvēkiem Biļete,
Nosaka: dzīve vai neesība? 

Cilvēki uzzinās un ļoti drīz!
Kuram pieder Visums!
Sākas brīnumains laiks,
Priekš cilvēkiem - neaizmirstams!

Atklāsies Pasaules Patiesība!
Cilvēce sapratīs - kas cilvēki!
Atklās Radītājs "Rītdienu"!
Vēsturiskās pārejas prelūdiju!

Kļūs visiem skaidrs arī ateistiem!
Visumā - Dieva Diktatūra!
Juristiem neizkārtot neko,
Cilvēki paši izkārtosies rezultātā!

Krievija sāks Pirmā no sevis!
Atdzims Tautas Dievkopība/Veče!
Ticība Radītājam par pamatu kļūs!
Un tagad tas uz mūžīgiem laikiem! 

Vadības forma - Monarhija!
Pie Dieva pilnīgas Diktatūras!
Nekādas anarhijas uz Planētas!
Rezultāts Pilnība būs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
09.07.18.

09.07.18. Quatrain “The Dictatorship of God”

Let them think and wonder!
In Space there is a Dictatorship!
History doesn’t repeat itself,
The quadrature of circle is forgotten!

The whole World in free flight!
Fantasies have not limits!
This is not the basis for flight!
People started redistribution!

The World can’t be remade by people!
Unreal activity for them!
Today is the prelude of the Sixth,
People don’t have a clue!

The Scenario is written by God!
Without regard to people’s fantasies!
The World will change greatly as a result,
For many it sounds like an opportunity!

Plans of people are unrealistic,
Everything will be definitely wrong!
It’s impossible to provide details,
The historical transition is not a trifle!

People are not yet prepared,
It seems, it will pass, as it used to be,
But, the Performance will not stop,
This has never happened!

Reasoning doesn’t make sense!
From the past don’t adopt,
The Creator doesn’t have a bad intention,
The Space should be changed!

This is a manifestation of the dictatorship!
Sole management!
The Overture sounds on the Planet,
An equalization is now on the Creator!

People for moment don’t understand this,
Religions said- they are from God!
They will die first,
In the Sixth there will not be such thing in the end!

There will be Knowledge and they already are!
They are transferred to Russia!
She was the first to step into the unknown,
I repeat, there is Her Mission!

There will be no any pressure,
Russia will accept her Cross!
There will be control from the Creator,
Or the Dictatorship of Heaven!

Let them think, what they want!
Late to argue the opposite!
Around the Dictatorship there is a Detachment,
They are- Warriors of Light!

It seems to people that there is no God!
More precisely, He is high in Heaven!
Examination of God- Ticket for people,
Determines: life or fiction?

People will learn and very soon!
Who owns the Universe!
There comes an amazing time,
For people- unforgettable!

Will open the Truth of the World!
Humanity will understand- who are people!
The Creator will reveal “Tomorrow”!
The prelude of Historical transition!

It will be clear to all also to atheists!
In the Universe- the Dictatorship of God!
Don’t build anything for lawyers,
People themselves will unite in the end!

Russia will start the First from herself!
Will revive the Veche of Nation!
The Faith of the Creator will become a basis!
And now it’s forever!

Form of government- Monarchy!
Under the complete Dictatorship of God!
There are no any anarchy on the Planet!
Perfection will be the result!

Amen
Father Absolute
09.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.07.2018.

Skatījumu skaits: 167 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: