Galvenie » 2018 » Augusts » 9 » Vēsts: 09.08.18. Katrēns "Dieva izvēle"
19:48
Vēsts: 09.08.18. Katrēns "Dieva izvēle"

09.08.18 Катрен ​ “Выбор Бога”​​

Сроки совсем другие!
Ускорение продолжается!
Люди тоже теперь не такие:
Сознание их пробуждается!

Кажется, что всё по-прежнему!
Глубоко ещё до пробуждения,
Но, не смотрите на внешность,
Внешность всегда – искушение!

Оболочка всегда подводила,
С годами она стареет!
Душа – энергия и, конечно, сила,
С возрастом молодеет!

Приходит Мудрость и Разум!
Человек к старости почти – Бог!
Сознание тоже почти, как Ум,
Это – лучший для жизни итог!

Человек готовит сам себя,
Точнее, готовит свой путь!
Нужно помнить: «Семь + Я»,
В этом Неба – Великая Суть!

Для России Великий выбор:
С Богом или не с Ним?
Начался и Бога отбор,
Человек не был никогда гоним!

Наоборот, Создатель ждёт каждого,
У человека – Право Свободной воли!
Позиция Души очень важна,
Но, и Бог не может ждать более!

Человек – производная и подобие!
Об этом известно исстари!
Только власти так тоже удобно,
Можно переписать Историю!

История переписывалась не раз!
Сколько легенд было в основе!
Но, наступает исторический час,
Когда История – открытое поле!

Религии утаили Истоки!
На свет выпустили легенды!
Но, нельзя остановить потоки,
Как нельзя изменить гены!

Генная инженерия не от Бога,
Технологии Бога не повторить!
Любопытных ждут плохие итоги,
При которых лучше не жить!

Люди сами не замечают,
Как быстро меняется Мир!
Какие энергии Небеса излучают,
Проявление теперь, как Миг!

Суета и борьба затупили Разум!
Человек отступил на века!
Кому-то не нужен совсем Ум,
Лучше рабская суета!

Но, у Бога другие планы!
Шестая раса – раса Богов!
Напрасны теневые кланы,
Не выдержат они батогов!

Батогов не впрямую, а в смысле:
За всё отвечать приходится!
Если есть теневой промысел,
Бременем он им обходится!

Бремя мамоны сегодня есть!
«Богатые тоже плачут»,
Не подходит для Небес слово «месть»!
Но, лжецов Боги накажут!

Что бы ни говорили люди,
Сценарий исполнит Бог!
Происходящее – есть прелюдия,
Пора подводить Итог!

Итог для Пятой – очень плохой!
Пятая раса совсем уходит,
Но, для Руси совсем неплохой,
От беды Создатель отводит!

России дан опять шанс,
За три года подняться до Неба!
Для кого-то всё это транс,
Жизнь прошлая была, как небыль!

Сегодня – Историческое преображение!
Сознание не должно подвести!
Никакого в Душе искажения,
Бог в Шестую обещал провести!

Аминь.
Отец Абсолют
09.08.18 =26=8

 

Vēsts: 09.08.18. Katrēns "Dieva izvēle"

Termiņi gluži citi!
Paātrinājums turpinās!
Cilvēki arī tagad ne tādi:
Viņu Apziņa mostas!

Šķiet, ka viss kā iepriekš!
Tālu vēl līdz atmodai,
Taču, uz ārieni neskataties,
Āriene vienmēr - kārdinājums!

Apvalks vienmēr piekrāpa,
Ar gadiem tas noveco!
Dvēsele - enerģija un, protams, spēks,
Ar gadiem jaunāka kļūst!

Atnāk Gudrība un Saprāts!
Cilvēks uz vecumu gandrīz - Dievs!
Apziņa arī gandrīz, kā Prāts,
Tas - priekš dzīves labākais rezultāts!

Cilvēks sevi pats gatavo,
Precīzāk, savu ceļu gatavo!
Atcerēties vajag: "Septiņi+Es",
Tur Debesu - Dižena Būtība!

Priekš Krievijas izvēle Liela:
Ar Dievu vai ne ar Viņu?
Sākās arī Dieva atlase,
Cilvēks nebija nekad skubināms!

Otrādi, Radītājs katru gaida,
Cilvēkam - Brīvās gribas Tiesības!
Dvēseles pozīcija ļoti svarīga,
Bet, arī Dievs nevar gaidīt vairāk!

Cilvēks - atvasinājums un līdzība!
Tas vēsturei zināms!
Tik varai tā arī ērti,
Vēsturi pārrakstīt var!

Vēsturi vairākkārt pārrakstīja!
Cik leģendu pamatā bija!
Taču, sākas vēsturiska stunda,
Kad Vēsture - atvērts lauks!

Reliģijas noslēpa Sākumus!
Gaismā leģendas palaida!
Taču, plūsmas apturēt nevar,
Kā nevar gēnus izmainīt!

Gēnu inženērija ne no Dieva,
Dieva tehnoloģijas neatkārtot!
Ziņkārīgos slikti rezultāti gaida,
Pie kuriem labāk nedzīvot!

Cilvēki paši neievēro,
Cik ātri Pasaule mainās!
Kādas enerģijas Debesis izstaro,
Izpausme tagad, kā Mirklis!

Burzma un cīņa Saprātu notrulināja!
Cilvēks uz gadsimtiem atkāpās!
Kādam Prāts vispār nevajadzīgs,
Labāk verdziska kņada!

Taču, Dieva plāni citi!
Sestā rase - Dievu rase!
Veltīgi ēnu klani,
Tie neizturēs batogus [батоги ?]!

Batogus ne tieši, bet būtībā:
Par visu atbildēt nākas,
Ja ir ēnu nodoms,
Viņiem par slogu tas sanāks!

Šodien mamona slogs ir!
"Bagātie arī raud",
Priekš Debesīm neder vārds "atriebība"!
Taču, meļus Dievi nosodīs!

Lai ko runātu cilvēki,
Scenāriju izpildīs Dievs!
Notiekošais - prelūdija ir,
Laiks Rezultātus apkopot!

Rezultāts priekš Piektās - ļoti slikts!
Piektā rase aiziet pavisam,
Bet priekš Krievzemes pavisam ne slikts,
No nelaimes Radītājs atvirzīs!

Krievijai atkal dota izdevība,
Trīs gados līdz Debesīm pacelties!
Priekš kāda tas viss transs,
Dzīve iepriekšējā bija, kā neesība!

Šodien - Vēsturiska pārveidošana!
Apziņa nedrīkst piekrāpt!
Dvēselē kropļojumu nekādu,
Dievs Sestajā apsolīja pārvest!

Āmen.
Tēvs Absolūts
09.08.18=26=8

09.08.18. Quatrain  “The Choice of God” 

 Terms are completely different!
Acceleration continues!
People also now, are not the same:
Their Consciousness awakens!

It seems, that everything is as before!
It’s still far till awakening,
But, don’t look at the exterior,
Appearance always- a temptation!

The shell always failed,
Over the years, it’s getting older!
The Soul- is energy and, of course, power,
By years becoming younger!

Wisdom and reason comes!
The human to old age is almost- God!
Consciousness is also almost like Mind,
This is- the best result for life!

Human prepares himself by himself,
More precisely, he is preparing his own way!
It’s necessary to remember: “Seven+ I”,
In this is Heaven’s- Great Essence!

For Russia Great Choice:
With God or not with Him?
God’s selection also began,
Human was never driven!

On the contrary, the Creator waits for everyone,
Human has- Right of Free will!
The position of the Soul is very important,
But, also God can’t wait anymore!

Human is derivative and similarity!
It’s known to history!
Only for authorities are so comfortable,
Can rewrite History!

History was rewritten more than once!
How many legends there were in basis!
But, the historical time comes,
When History- is an open field!

Religions have concealed the Origins!
Legends have been released!
But, can’t stop the flows,
How can’t change genes!

Genetic engineering is not from God,
God’s technologies don’t repeat!
Curious ones waiting for bad results,
At which is better not to live!

People don’t notice by themselves,
How quickly the World changes!
What are energies of heaven radiating,
Manifestation is now like a Moment!

The vanity and struggle blunted Mind!
Human retreated for ages!
Someone really doesn’t need Mind,
Better slavish fuss!

But, God has another plan!
The Sixth race- is race of Gods!
The shadow clans are in vain,
They can’t stand the batofs!

Batofs not directly, but in the sense:
For all have to answer,
If there is a shadow thought action,
It treats them with a burden!

Today is the burden of mammon!
“The rich ones are also crying”,
The word “revenge” is not suitable for Heaven!
But, God will punish liars!

Whatever people say,
The Scenario will be performed by God!
What is happening- is a prelude,
It’s time to sum it up!

The result for the Fifth- is very bad!
The Fifth race completely disappears,
But, for Russia not at all bad,
The Creator will take away from misfortune!

Russia has given a chance again,
In three years, rise up till heaven!
For someone, it’s all trance,
Past life was like a fiction!

Today is- a historical transformation!
Consciousness can’t fail!
There is no distortion in the Soul,
God promised to hold into the Sixth!

Amen
Father Absolute
09.08.18=26=8


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.08.2018. 
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.08.2018.

Skatījumu skaits: 204 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: