Galvenie » 2018 » Septembris » 9 » Vēsts: 09.09.18. Katrēns "Svarīga saliedētība"
16:14
Vēsts: 09.09.18. Katrēns "Svarīga saliedētība"

09.09.18 Катрен “Важна сплочённость”

Не предпринимайте напрасно,
Во всём нужна мера!
Если не готовы, то будет опасно!
Опрометчивость не спасёт и Вера!

Взвешивайте свои решения!
Главное понять для чего?
Принимается: вперёд движение,
Постижения себя или ничего!

Сегодня вы впереди – это точно!
Большинство – на границе,
Поверьте, для вас всё возможно,
Истории перевернуть страницы!

Прошу постоянно и это Главное:
Единение людей в Духе!
Если «вместе», то очень плавно,
Люди уйдут от разрухи!

Для России важнее всего,
Сформировать Единую цель!
Будет Благословение Моё,
Россия пройдёт и эту мель!

Важна сплочённость Команды!
Маршрут неизвестен людям!
Я уже говорил дважды,
Сегодня – для вас прелюдия!

Это прелюдия Преображения!
Или перехода в Новую мерность,
В Катренах есть изложение:
Эволюция – Неба закономерность!

Пространство уже прогнулось,
Новых нет пока очертаний!
Хотя, многое уже обнулилось,
Для уверенности – есть основание!

Люди – разные, Я понимаю!
Но, задача для всех – Общая!
Единение в Духе Я принимаю,
Главное – Духовная Общность!

Дорога ведёт к Единению,
Даже если кого-то заносит,
Придёт к людям Единое мнение:
Равновесие мир приносит!

Незаметно для людей в Мире!
Но, Пространство уже качнулось,
Посыл на Любовь – это перемирие,
Тьма точно прогнулась!

Ещё немного, совсем, немного!
Прибавляется четвёртый уровень!
Вспомнят первых ваши потомки,
Им не понять, как строился День!

Во Тьме не бывает Солнца!
Свечи заменяли Светило!
Духом пробивали оконце,
Люди сами себя чистили!

Первым всегда трудно!
Нет опыта и нет карты!
Когда уходят свои, это грустно,
Но, заполняются сразу парты!

Учеников с каждым днём больше!
Возраст не имеет значения!
Проявление продлится дольше,
Признак – Руси Возрождения!

Учителя Духа формируют ряды!
В спорах рождается Истина!
Планета очищается от Тьмы,
Уходит и внутри людей тина!

Информация людей чистит,
Потоки сливаются в русло!
Преображение людей в мыслях,
В прошлое уходит зло!

Россия для Мира – ориентир!
Мир купается в потоках Любви!
Равенство и Любовь – Новый мир!
Россия знает куда идти!

Аминь.
Отец Абсолют
09.09.18

Vēsts: 09.09.18. Katrēns "Svarīga saliedētība"

Nesāciet veltīgi,
Visur vajadzīgs mērs!
Ja negatavi, tad bīstami būs!
Pārsteidzību neglābs pat Ticība!

Apsveriet savus lēmumus!
Galvenais saprast priekš kā?
Pieņemts tiek: uz priekšu kustība, 
Sevis izzināšana vai nekas!

Šodien jūs priekšā - tas tiesa!
Vairākums - uz robežas,
Ticiet, jums viss iespējams,
Vēstures lappuses pāršķirt!

Prasu pastāvīgi un tas Galvenais:
Cilvēku Vienotība Garā!
Ja "kopā", tad ļoti mierīgi, 
Cilvēki aizies no sagrāves!

Priekš Krievijas vissvarīgākais,
Noformēt Vienu mērķi!
Būs Mana Svētība,
Krievija pāries arī šo sēkli!

Svarīga Komandas saliedētība!
Maršruts cilvēkiem nezināms!
Es jau runāju divreiz,
Šodiena - prelūdija priekš jums!

Tā Pārveidošanas prelūdija!
Vai pārejas Jaunā dimensijā,
Katrēnos ir izklāsts:
Evolūcija - Debesu likumsakarība!

Telpa jau izliecās,
Jaunu kontūru pagaidām nav!
Kaut, nonullējas daudz kas,
Priekš pārliecības - pamatojums ir!

Cilvēki - dažādi, Es saprotu!
Taču, uzdevums priekš visiem - Kopīgs!
Vienošanos Garā Es pieņemu,
Galvenais - Garīgā Kopība!

Ceļš ved uz Vienošanos,
Pat ja kāds uzpūšas,
Cilvēkiem pienāks Viens viedoklis:
Līdzsvars atnesīs mieru!

Priekš cilvēkiem Pasaulē nemanāmi!
Bet, Telpa jau sašūpojās,
Vēstījums Mīlestībai - tas pamiers,
Tumsa tiešām ieliecās!

Vēl nedauz, pavisam, nedaudz!
Papildinās ceturtais līmenis!
Atcerēsies pirmos jūsu pēcnācēji,
Viņiem nesaprast, kā Diena veidojās!

Nav Saules Tumsā!
Spīdekli sveces nomainīja!
Cauri logiem izspraucās Gars,
Cilvēki paši tīrīja sevi!

Pirmajiem vienmēr grūti!
Nav pieredzes un kartes nav!
Kad aiziet savējie, tas skumji,
Taču, soli aizpildās tūliņ!

Skolnieku ar katru dienu vairāk!
Vecumam nozīmes nav!'
Izpausme pagarināsies tālāk,
Zīme - Krievzemes Atdzimšana!

Gara Skolotājs rindas formē!
Strīdos Patiesība dzimst!
Planēta no Tumsas attīrās,
Aiziet arī cilvēku iekšējie glemi!

Informācija cilvēkus tīra,
Straumes gultnē saplūst!
Cilvēku pārveidošana domās,
Pagātnē aiziet ļaunums!

Krievija priekš Pasaules - orientieris!
Pasaule Mīlestības straumēs peldas!
Vienlīdzība un Mīlestība - Jaunā pasaule!
Krievija zina kurp iet!

Āmen.
Tēvs Absolūts
09.09.18.

09.09.18. Quatrain  “The Unity is important”

Don’t take in vain,
In everything need a measure!
If you are not ready, it will be dangerous!
Even Faith will not save recklessness!

Weigh your decisions!
The main thing is to understand for what?
It’s accepted: forward motion,
Understanding yourself or nothing!

Today you are ahead- that’s for sure!
Most- on the border,
Believe me, everything is possible for you,
Turn the pages of history!

I ask constantly and this is Important:
The Union of people in the Spirit!
If “together”, then very smoothly,
People will get away from devastation!

Most important for Russia,
Form One target!
There will be My Blessing,
Russia will pass also this strand!

The Unity of the team is important!
Thee route is unknown for people!
I already spoke twice,
Today- is a prelude for you!

This is the prelude of Transfiguration!
Or the Transition to the New dimension,
In Quatrains there is a statement:
Evolution- is the law of the Heaven!

The Space is already bent,
There are no new shapes so far!
Although, a lot has already been reset,
For certainty- there is a reason!

People- are different, I understand!
But, the task for everyone- is Common!
I accept unity in the Spirit,
The main thing- is Spiritual Community!

The road leads to Unity,
Even if someone enters,
One opinion will come to people:
The balance will bring peace!

Unseen for people in the World!
But, the Space has already swung,
The message of Love- is a truce,
The Darkness really bent!

A little more, quite a bit!
Add the fourth level!
Will remember your first offspring,
They don’t understand, how the Day was build!

There is no Sun in the Darkness!
The luminary changed candles!
Spirit pierced through window,
People cleaned themselves by themselves!

For the first ones is always difficult!
There is no experience and there is no map!
When leave their own, it’s sad,
But the desks are filled at once!

Students are more with every day!
Age doesn’t matter!
The manifestation will last longer,
Sign- Renaissance of Russia!

Teacher of the Spirit forms the ranks!
In disputes the truth is born!
The Planet is cleansed from Darkness,
Leaves also tina of people inside!

The information cleans people,
Streams merge into the riverbed!
Transformation of people in thought,
An evil goes to the past!

Russia for the World- a landmark!
The World is bathed in the stream of Love!
Equality and Love- a New World!
Russia knows where to go!

Amen
Father Absolute
09.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.09.2018.

Skatījumu skaits: 25 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: