Galvenie » 2017 » Oktobris » 10 » Vēsts: 09.10.17. Katrēns "Šodien (3. daļa)" - *
11:08
Vēsts: 09.10.17. Katrēns "Šodien (3. daļa)" - *

Vēsts: 09.10.17. Katrēns "Šodien (3. daļa)" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Krājam Gudrību!" / *(ОР) "Мудрось накапливаем!", пубикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_krajam_gudribu/2013-12-27-909 , находки:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page9 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=29;http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=30 
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

09.10.17 Катрен "Сегодня (часть 3)"…………………………………………………….Quatrain "Today (part 3)"

Мир захвачен мамоной прочно! ....................Pasaule mamona pārņemta stingri! …..The World is captured by Mammon firmly!
Все государства и, конечно, народы, .......Visas valstis un, protams, tautas,......All countries, and, of course, nations,
Воюют с виду религии и это точно, ...............Karo reliģiskā veidā un tieši tā,………...They are at war with the sight of religion and this is for sure,
Пока есть мамона - не ждите свободы! ....Kamēr ir mamons - negaidiet brīvību!.While there is a mammon- don't wait for freedom!

Политика упрочнена идеологией, ....................Politika ideoloģijas nostiprināta,…..…Politics are strengthened by ideology,
Люди верят в Добро, получая взамен рабство! Civēki Labumam tic, apmaiņā verdzību saņemot!..People believe in Good, getting slavery in return!
Раздули философские полигоны, ....................Uzpūta filozofiskos poligonus,………...Philosophical polygons have inflated,
Главный хранитель мамоны - Папство! ......Galvenais mamona glabātājs - Pāvesta vara!..The main keeper of Mammon- Papacy!

Опыт огромный - 800 лет инквизиции! ........Pieredze milzīga - 800 gadi inkvizīcijas!....Experience is huge- 800 years of the inquisition!
Современная наука огромная помощь! ......Laikmetīgā zinātne milzīgs palīgs!..............Modern science is huge help!
Интернет мамоны укрепляет позиции, ...Internets mamona pozīcijas nostiprina,..Internet strengthens Mammon's positions,
Люди неверия демонстрируют немощь! ......Neticības cilvēki demonstrē vārgumu!........People of disbelief demonstrate infirmity!

Мамона захватила Престол! ......................Mamons sagrāba Troni!........................Mammon captured the Throne!
Римскому Папе такое не снилось! ...............Romas Pāvestam sapņos nerādijās!.......The Papacy of Rome didn't dream of it!
Рим мамоной теперь побеждён! ..................Roma tagad mamona uzvarēta!...............Rome now is defeated by Mammon!
Религии мамоне вдруг подчинились! ...........Pēkšņi reliģijas mamonam pakļāvās!.......Religions obeyed to mammon suddenly!

Не устояла ни одна религия! .....................Nenoturējās reliģija neviena!................Not a one religion could resist!
Оказалось, что не было в них Бога! .............Izrādījās, ka nebija Dieva viņās!...............It turned out, that there was no God in them!
Последняя прозвучала элегия, .....................Pēdējā elēģija izskanēja,………………....The last religion sounded elegy,
Закрылась к Богу дорога! ..............................Pie Dieva ceļš aizvērās!...........................The way closed to God!

Мамона добивает последние очаги, ...............Mamons pēdējos pavardus dabūt cenšas,..Mammon tries to get last fires,
Где-то свободы, а где-то несостоятельности, Kaut kur brīvību, bet kaut kur mazturību,….Somewhere freedom, but somewhere insolvency,
Государства стали врагами, .........................Valstis kļuva ienaidnieces,……………Countries have become enemies,
Для мамоны, что показательно! ......................Priekš mamona, kas zīmīgi!....................For Mammon, what is indicative!

Не остановить вражду и войны! ......................Neapturēt naidu un karus!.........................Don't stop enmity and war!
Мусульмане бьют по христианам! ..............Musulmaņi dauza kristiešus!..................Muslims beat the Christians!
Отрабатывая прошлых веков «тишины»! .......Atstrādājot pagājušo gadsimtu "klusumu"!...Working through the "silence" of passed centuries!
Формируя государство под мусульманами! .Formējot valsti musulmaņiem!.................Forming the state under the Muslims!

Если не остановить, то Третья проснётся точно! . Ja neapturēt, tad Trešais pamodīsies tiešām!...If don't stop, then the Third will wak up for sure!
Но, остановить нельзя, да и некому, ............Bet, apturēt nevar, un nav arī kam,……..But, it's impossible to stop, and there is no one
Лидеры стран играют в войну заочно, ....Valstu līderi spēlē karu aizmuguriski,..The leaders of countries play in war in absentia,
Не понимая - Третью не остановить никому! Nesaprotot - Trešo neapturēt nevienam!..Not understanding- the Third can't stop anyone!

Есть два Лагеря: Русь и Мир! ........Ir divas nometnes: Krievzeme un Pasaule!..There are two camps: Russia and the World!
Столкновение Лагерей - неизбежнo!..Nometņu sadursme - neizbēgama!...................The clash of camps is inevitable!
Опасно, что Россия - многонациональный мир, .Bīstami, ka Krievija - daudznacionāla pasaule,..It's dangerous, that Russia- multiethnic world,
Копия человечества примерно! .......Kopija cilvēces priekšzīmei!.........................The copy of humanity approximately!

Два Лагеря - произведение Тьмы! ...................Divas Nometnes - Tumsas ražojums!......Two camps- work of Darkness!
Русь оказалась под давлением мамоны, ...Krievzeme izrādījās zem mamona spiediena,..Russia was under pressure of the mammon,
Не будет никакой возни, ...................................Nebūs nekāda trača,………………………There will be no fuss,
Если Русь накроют попоной! ............................Ja Krievzemi pārklās zirgsega!.................If blanket will cover the Russia!

Не равные обстоятельства! ..........................Nevienlīdzīgi apstākļi!..............................Unequal circumstances!
Печатный станок в Америке! ........................Iespiedmašīna Amerikā!...........................The printing press in America!

Русь уже упала в долги и обязательства ........Krievzeme jau iekrita parādos un saistībās..Russia has already fallen into debt and liabilities,
Власти сделали всё намеренно! .....................Varas izdarīja visu ar nodomu!.....................The authorities did everything on purpose!

Лидеры Мира, да все поголовно! ....................Pasaules līderi, un visi bez izņēmuma! ….The leaders of World and all the polls!
В долгах «по самые уши»! ...............................Parādos "līdz pat ausīm"!...........................In debts "till the ears"!
Войны идут не за границы или голод, .............Kari notiek ne dēļ robežām, vai bada,……Wars don't go beyond borders or famine,
А за власть и послушание! ...........................Bet par varu un palausību!......................But for power and obedience!

Сегодня Тьме нужно ослабить всех! ..........Tumšai šodien vajag novājināt visus!.....Today Darkness needs to weakened everyone!
Войны не до победы, а для слабости! .......Kari ne priekš uzvaras, bet dēļ vājuma!..Wars are not for victory, but for weakness!
Чтобы не было для мамоны помех, ...........Lai priekš mamona šķēršļu nebūtu,…….That there was no interference for the mammon,
Чтобы «карлики» были слабые! .................Lai "pundurīši" vāji būtu!..........................That "dwarfs" could be weak!

Россия мешает Тьме своей территорией! ...Krievija Tumsai ar savu teritoriju traucē!..Russia prevents the Darkness with her territory!
Но, в России не только русские, ...................Taču, Krievijā ne tikai krievi,………...But, in Russia, not only the Russians,

Русские сопротивляются такой категории, ......Krievi pretojas tādā kategorijā,………...The Russians resist to this category,
Но Русью управляют нерусские! ......................Bet Krievzemi vada ne krievi!.................But Russia is ruled not by the Russians!

Но, процесс уже идёт неприметно! ...Taču, process jau notiek nemanāmi!.......But, the process is already going on inconspicuously!
Русские уже удалены из власти! ........Krievi jau dabūti prom no varas!.............The Russians have already been removed from power!
Скоро будет совсем заметно, .............Drīz būs pavisam pamanāms,………......Soon it will be quite noticeable,
Что управляют русскими нерусские всласть! .Ka vada krievus nekrievu labklājība!.....That Russians are ruled not by non-Russians people!

Но, живёт Надежда на Русь! .......................Bet, Cerība dzīvo uz Krievzemi!...........But, lives Hope for Russia!
Как на людей-Богов Первопрестольной, ......Kā uz cilvēku-Dievu Svēto Krēslu, ……...As on the Holy Chair of people-Gods,
Я Верю и ничего не боюсь, ............................Es Ticu un nebaidos nekā, ………….......I believe and I'm not afraid of anything
Знаю, что русичи не приемлют чужого застолья! Zinu, ka krievzemieši nepieņems svešu galdu!..I know, that Russians will not accept someone else's feast!

Время говорит - ПОРА! .............................Laiks saka - IR LAIKS!.........................Time says- IS TIME!
Собирайтесь Воины СВЕТА! ...................Pulcējaties GAISMAS Cīnītāji!.............Go to the Warriors of LIGHT!
У вас уже нет и года, .................................Jums jau nav pat gada,…………….......You don't have even a year,
Знайте Тьмы не будет и следа! ..............Zinat un Tumsai nebūs pat pēdu!.........Know and there will be no trace of Darkness!

Аминь. ...........................................................Āmen……………………………………....Amen
Отец Абсолют. ..............................................Tēvs Absolūts………………………….....Father Absolute
09.10.17 .........................................................09.10.17…………………………………..09.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem 17.10.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.10.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv / 10.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.10.2017., papildināts anģļu valodā 17.10.2017.

Skatījumu skaits: 334 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: