Galvenie » 2018 » Oktobris » 9 » Vēsts: 09.10.18. Katrēns "Atlase"
17:58
Vēsts: 09.10.18. Katrēns "Atlase"

09.10.18 Катрен “Отбор”

Человечество зависит от человека!
Парадоксально, но – факт!
Впервые за многие века,
Должен произойти контакт!

Контакт человека и Неба!
Тонкий план проявится в Плотном!
Кажется, что всё это небыль,
Но, сегодня это возможно!

Наступил век – Исторический!
Переход Пятой расы в Шестую!
Не думайте категорически,
Ничего не бывает впустую!

Мир готовился к этому времени,
Природа ждала перемен!
Жизнь не бывает бременем,
У человека от Бога – ген!

Человек – не животный мир, поверьте!
Общая программа выживания,
Человек – проводник Веры,
Проявление – не наказание!

Просто люди искажают жизнь!
Сами формируют проблемы!
Человек не понимает, как жить?
Жизнь или смерть – дилемма!

Человека не оторвать от плоти!
Плоть – для человека жизнь!
Живёт и мучается вроде,
Для кого-то наказание – жить!

Жизнь ради плоти – утопия!
В жизни: два направления!
Плотный план – одна категория,
Тонкий план – Бога явление!

Выбор за самим человеком!
Чаще живёт в Плотном плане,
Единицы – ради Бога навек,
Называется Божьим кланом!

Все люди – произведение Бога!
Но, Тьма предложила религии!
Не подняться до Моего Порога,
Людям проще по религиозной линии!

Религия говорит – Бог высоко!
Есть посредники, живущие рядом,
В жизни получается: кто кого!
Проще быть с Богом одним отрядом!

Рядом без Веры – жизни не будет!
Рядом – жизнь с посредником!
Посредник говорит забудьте,
Только я от Бога – наместник!

Если наместник – законы мои!
Роль людей – исполнять точно!
Мы – управление и короли,
Это – надолго и прочно!

Тысячелетнее порабощение!
Никакого прогресса в людях!
Неравенство обращения:
Общего рабства прелюдия!

Но, так продолжаться не может!
Исторический наступает Миг!
Религии Совесть не гложет,
И не мучает нервный тик!

Поезд уже остановлен,
Не кем-либо, а Богом!
Режим преображения установлен,
Останутся, идущие по дороге!

Первой остаётся Россия!
Не согласилась Она на мамону!
На Тонком плане – есть Миссия!
Снять с человечества Тьмы попону!

Природа уже начала движение!
Океаны поднимают уровень,
К людям пришло Откровение:
Спасением не бывает Тень!

Спасение внутри каждого!
Свет или Тьма – выбор!
Понимание причин этого важно!
Создатель уже начал отбор!

Аминь.
Отец Абсолют
09.10.18

Vēsts: 09.10.18. Katrēns "Atlase"

Cilvēce no cilvēka atkarīga!
Paradoksāli, taču - fakts!
Pirmoreiz daudzu gadsimtu laikā,
Kontaktam jānotiek!

Cilvēka un Debess kontakts!
Smalkais plāns izpaudīsies Blīvajā!
Šķiet, tas viss nepatiesība,
Taču, šodien tas ir iespējams!

Sākās gadsimts - Vēsturisks!
Piektās rases pāreja Sestajā!
Nedomājiet kategoriski,
Nekas nenotiek veltīgi!

Pasaule šim laikam gatavojās,
Daba pārmaiņas gaidīja!
Dzīve nemēdz būt slogs,
Cilvēkam no Dieva - gēns!

Cilvēks - ne dzīvnieku pasaule, ticiet!
Izdzīvošanas programma kopēja,
Cilvēks - Ticības izplatītājs,
Izpausme - ne sods!

Vienkārši izkropļo cilvēki dzīvi!
Paši problēmas formē!
Cilvēks nesaprot, kā dzīvot?
Dzīve vai nāve - dilēma!

Cilvēku neatraut no miesas!
Miesa - priekš cilvēka dzīve!
Dzīvo un it kā mocās,
Priekš kāda nosodījums - dzīvot!

Dzīve miesas dēļ - utopija!
Dzīvē: divi virzieni!
Blīvais plāns - viena kategorija,
Smalkais plāns - Dieva parādība!

Izvēlas pats cilvēks!
Biežāk dzīvo Blīvajā plānā,
Vieninieki - dēļ Dieva uz mūžu,
Saucas Dieva klans!

Visi cilvēki - Dieva darinājums!
Taču, Tumsa reliģijas piedāvāja!
Nepacelties līdz Manam Slieksnim,
Pa reliģisko līniju cilvēkiem vienkāršāk!

Reliģija saka - Dievs augstu!
Ir viduatāji, dzīvojoši blakus,
Dzīvē sanāk: kurš kuru!
Labāk būt ar Dievu vienā vienībā!

Blakus bez Ticības - dzīves nebūs!
Blakus - dzīve ar vidutāju!
Vidutājs saka aizmirstiet,
No Dieva tikai es - vietvaldis!

Ja vietvaldis - likumi mani!
Cilvēku loma - izpildīt precīzi!
Mēs - vadība un karaļi,
Tas - uz ilgu laiku un droši!

Paverdzināšanas tūkstošgades!
Cilvēkos nekāda progresa!
Izturēšanās nevienlīdzība:
Kopējās verdzības prelūdija!

Taču, navar tā turpināties!
Sākas Vēsturiks Mirklis!
Reliģijas Sirdsapziņa negrauž,
Un nemoka nervu tikšķis!

Vilciens jau apturēts,
Ne kāda nebūt, bet Dieva!
Pārveidošanas režīms noteikts,
Paliks, pa ceļu ejošie!

Pirmā Krievija paliks!
Nevienojās Viņa ar mamonu!
Smalkajā plānā - Misija ir!
Noņemt no cilvēces Tumsas zirgsegu!

Daba jau kustību sāka!
Okeāni līmeni paceļ,
Cilvēkiem Atklāsme pienāca:
Ēna nemēdz būt glābšana!

Glābšana katram iekšienē!
Gaisma vai Tumsa - izvēle!
Tā iemeslu saprašana svarīga!
Radītājs jau atlasi sāka!

Āmen.
Tēvs Absolūts
09.10.18.

09.10.18.Quatrain “Selection”

Humanity depends from human!
Paradoxically, but- it’s a fact!
For the first time in many centuries,
Contact must happen!

Contact of human and Heaven!
A thin plan will manifest in Dense plan!
It seems that all this is a fiction,
But today it’s possible!

Began century- Historical!
Transition of the Fifth race into the Sixth!
Don’t think categorically,
Nothing is wasted!

The World was preparing for this time,
Nature waited for a change!
Life is not a burden,
A human from God- has a gene!

Human- is not an animal world, believe me!
General survival program,
The human- is the conductor of the Faith,
Manifestation- is not a punishment!

Just people distort life!
By themselves form problems!
Human doesn’t understand how to live?
Life or death- is a dilemma!

Human can’t be torn away from flesh!
The flesh- is life for human!
He lives and like suffers,
For someone the punishment- is to live!

Life for the flesh- is utopia!
In life: two directions!
Dense plan- is one category,
The thin plan- is God’s manifestation!

The choice for the human himself!
More often lives in the dense plan,
Units- for God’s sake forever,
Called the clan of God!

All people- are God’s work!
But, Darkness offered religions!
Don’t rise till My Threshold,
For people easier on the religious line!

Religion says- God is high!
There are middlemen living nearby,
In life it turns out: who whom!
It’s easier to be with God in one unite!

Near without Faith- will be not life!
Near- life with a mediator!
The mediator says forget,
Only I am from God- the vicar!

If the governor- my law!
The role of people- to play exactly!
We- are the administration and kings,
This is for a long time and durable!

Millennial enslavement!
No any progress in people!
Inequality of treatment: 
Prelude of the general slavery!

But this can’t continue!
Historical Moment comes!
Religion doesn’t gnaw Conscience,
And don’t torment the nervous tick!

The train is already stopped,
Not by anyone, but by God!
The mode of transform is set,
Will remain the walking ones along the road!

The first will remain Russia!
She didn’t agree to mammon!
On the Thin plan- there is a Mission!
Remove from humanity the blanket of Darkness!

Nature has already begun to move!
Oceans are raising the level,
Revelation came to the people:
Shadow is not salvation!

Salvation is within everyone!
Light or Darkness- is a choice!
This is important understanding of reason!
The Creator has already begun the selection!

Amen
Father Absolute
09.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots: Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts  /09.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.10.2018. 

Skatījumu skaits: 32 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: