Galvenie » 2017 » Novembris » 9 » Vēsts: 09.11.17. Katrēns "Traģēdija" - *
17:38
Vēsts: 09.11.17. Katrēns "Traģēdija" - *

Vēsts: 09.11.17. Katrēns "Traģēdija" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *10. vēstule Draudziņam 02.03.2007. / *10-ое письмо Дружочку 02.03.2007., публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/10_vestule_draudzinam_02_03_2007/2014-04-08-1036 , и находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page5 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=71 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

09.11.17 Катрен "Трагедия"…………………………………………………………..Quatrain "Tragedy"

Нет для Бога слова «Трагедия»! ..... Priekš Dieva nav vārda "Traģēdija"!.....There is no word "Tragedy" for God!
Всё в этом Мире целесообразно, ........Viss šajā pasaulē lietderīgs,……………....Everything in this World is expedient,
Даже падение или убытие, ................. Pat krišana vai aiziešana,……………….....Even falling or leaving,
Для Вечности очень важно! ................ Priekš Mūžības ļoti svarīga!........................For Eternity is very important!

Вам кажется, что плохо, ..................... Jums šķiet, ka slikti,……………………….It seems to you, that it's bad,
Всё валится давно из рук, .................. Sen viss no rokām krīt,…………………...Everything is falling out of the hands for a long time
У жизни мгновений много, ...................Dzīvei mirkļu daudz,……………………....There are many moments of life,
Похожих на набор мук! ........................Līdzīgu moku savārstījumam!..................Similar set of pain!

Есть планы и есть решения, ...............Ir plāni un ir lēmumi,…………………..…..There are plans and solutions,
Чаще это не одно и то же, ...................Visbiežāk tie ne viens un tas pats,……….More often they are not same things,
Определяется это вашим мнением, ...To nosaka jūsu viedokļi,…………………...This is determined by your opinion,
Непониманием, что всё возможно! .....Nesaprašana, ka viss iespējams!..............Misunderstanding, that everything is possible!

Всё возможно, если есть цель! ............Viss iespēams, ja mērķis ir!......................Everything is possible, if there is a target!
Просто так - только ошибки! .................Ja tā vien - tikai kļūdas!............................If just that- only mistakes!
Можно попасть и на мель, ....................Var nokļūt arī uz sēkļa,………………….....You can get also on the sand,
Если спешить и очень шибко! ..............Ja steigsies un ļoti žigli!.............................If you will hurry and very much!

Человек - проекция Бога! ...................Cilvēks - Dieva projekcija!....................Human- is projection of God!
Теперь это для всех Истина! .................Tagad tā priekš visiem Patiesība!............Now this is Truth for all!
Суета несёт ошибки в итоге, .................Rezultātā steiga kļūdas nes,……………..The bustle brings error in the end,
И никчёмность истинную! ......................Un patiesu nederīgumu!...........................And worthlessness true!

Если никчёмность - нет смыcла, ...........Ja nederīgums - nav jēgas,…………...…If uselessness- there is no meaning,
Начинать нужно с начала, .....................Sākt vajag no sākuma,…………………...Need to start from the beginning,
Нужно иметь свой замысел, ..................Vajag būt savam nodomam,……………..You need to have your own idea,
Тогда достигнешь причала! ...................Tad piestātni sasniegsi!............................Then you will reach the pier!

Даже переход в иное состояние, .......Pat pāreja citā stāvoklī,…………….…Even transition to the different state,
Совсем не трагедия, ............................Pavisam ne traģēdija,…………....…....It's not at all tragedy,

Если есть Мироздания понимание, ......Ja ir Pasaulsēkas saprašana,…………..If there is understanding of Universe,
Это даже комедия! .................................Tā pat komēdija!.....................................It's even comedy!

Нет трагедии в переходе, ...................Nav pārejā traģēdijas,………………….There is no tragedy in the transition,
Вы меняете местожительства, ..........Jūs mainat dzīvesvietu,………………..You change the place of residence

Главное осознать, что между прочим,..Galvenais apzināties, ka starp citu,……..The main thing is to realize that by the way
От Бога получить Право жительства! ...Dzīvesvietas Tiesības no Dieva saņem!..From God to get the Right to stay!

Трагедия - если Бог отвернулся! .......Traģēdija - ja Dievs novērsās!........The tragedy- if God turned away!
Вот это - трагедия настоящая! ...............Lūk tā - traģēdija īsta!........................This is- the real tragedy!
Человек в человека вернулся, ...............Cilvēks cilvēkā atgriezās,…………….Human turned to human,
Значит, актёр не стоящий! ......................Tātad, aktieris ne vērtīgs!..................So, the actor is not worth it!

Жизнь - это Спектакль Бога! ...............Dzīve - tā Dieva Izrāde!.....................Life- is a performance of God!
Актёры подбирались веками! .................Aktieri izraudzīti gadiem!.....................Actors were selected for centuries!
Не все остались на Сцене в итоге, ........Rezultātā ne visi uz Skatuves palika,..Not all stayed on the stage as a result,
Из тех, кого выбирали! ............................No tiem, kurus izvēlējās!.....................Of those, who chose!

Каждое проявление - действие! .........Katra izpausme - darbība!................Every manifestation- is an action!
Каждый раз - новая роль! ....................Katru reizi - jauna loma!...................Every time- new role!

Некоторым нужно содействие, ...............Dažiem atbalsts nepieciešams,…......Some need assistance,
А для кого нужен пароль! ........................Bet priekš kāda parole vajadzīga!......And for some need a password!

В спектакле всегда пролог! .....................Izrādē vienmēr prologs!..................There always is a prologue in the performance!
Создатель проводит смотр, ....................Radītājs skati vada,………………...The Creator conducts a review,
С детства идёт монолог, .......................No bērnības monologs iet,……...Since a childhood, there has been a monologue,
Потом настоящий просмотр! ..................Pēc tam īsta noskatīšanās!..............After then a real preview!

Роли на любой вкус! .............................Lomas jebkurai gaumei…………..Roles for every taste!
От слуги до Президента! ......................No kalpa līdz Prezidentam!...........From the servant to President!

Сразу видно, кто не трус, ........................Tūliņ redzams, kurš nav gļēvulis,….Immediately can see who is not a coward,
Пробуется, не прося дивидендов! ..........Izmēģina, dividendes neprasot!.......Tries without asking for dividends!

Во время Спектакля - проблемы, ...........Izrādes laikā - problēmas,…………...During the Performance- problems,
Кто-то в себя, а кто-то вперёд, ...............Kāds sevī, kāds uz priekšu,………....Someone in themselves, and someone ahead,
Совесть - Спектакля эмблема! ............Sirdsapziņa - Izrādes emblēma!......Conscience- Performance emblem!
Разделяет людей хоровод! ......................Izdala cilvēkus riņķa deja!..................Divide people round dance!

Чем выше, тем больше проблем! ...........Jo augstāk, jo problēmu vairāk!...........The higher, the more problems!
Главные - в самом человеке, ..................Galvenās - pašā cilvēkā,………………The main ones- are in human himself,
Трудно, если Бог к тебе нем, ................Grūti, ja Dievs tevi nedzird,…….…...It's hard, if God is not to you,
Сам за себя в ответе! .............................Pats par sevi atbildībā!......................By himself for himself in the answer!

Конец Спектакля определяет актёр,....Izrādes beigas nosaka aktieris,………The end of the performance is determined by the actor,
Время подвластно ему! ........................Laiks viņam pakļāvīgs!........................Time is subject to him!
Если не актёр, а суфлёр, ...................Ja ne aktieris, bet suflieris,………….If not an actor, but prompter,
Бог подводит черту! ...........................Dievs svītru novelk!...........................God draws the line!

Если честен и тянет Крест, ...................Ja godīgs un stiepj Krustu,……………If id honest and drawn the Cross,
Получает билет в «Завтра», .................Saņem biļeti "Rītdienā",…………..…..He gets a ticket to "Tomorrow",
Если мамона для него Эверест, ...........Ja mamons priekš viņa Everests,……If the mammon for him the Everest,
Это трагедия для него - Правда! .......Tā traģēdija priekš viņa - Taisnība!.This is a tragedy for him- True!

Предупредил вчера многих! ...................Vakar brīdināju daudzus!.....................I warned many yesterday!
Время бежит к концу, ..............................Laiks beigām tuvojas,………………....Time is running out,
Россия входит в период Итогов, ........Krievija ieiet Rezultātu periodā,.......Russia enter in the period of Results
Не все готовы к Венцу! ........................Ne visi Vaiņagam gatavi!...................Not everyone is ready for the Crown!

Трагедия - человек распрощался с Богом! .Traģēdija - cilvēks no Dieva atsveicinājās!.Tragedy- a human said good bye to God!
Точнее, Бог отключил соединение! .....Precīzāk, Dievs savienojumu atslēdza!....More precisely, God cut off the connection!
Такой человек не нужен в итоге, ..............Tāds cilvēks nevajadzīgs rezultātā, ………..Such a person is not needed as a result,
Он не Бог, и для Планеты не достижение!.Viņš ne Dievs, ne sasniegums priekš Planētas!.He is not God, and not achievement for the Planet!

Трагедия - не слово Бога! ...................Traģēdija - ne Dieva vārds!.....................Tragedy- is not the word of God!
Я всегда поддержу страждущих, .......Es vienmēr atbalstīšu cietējus,………....I always will support the suffering,
Страждущие создадут Русь в итоге,.Rezultātā Krievzemi cietēji radīs,…….....As a result, suffers will create Russia,
И Союз возродят для шагнувших!.....Un Savienību atjaunos priekš ejošiem!..And the Union will be revived for the strikers!

Аминь. .......................................................Āmen…………………………………………Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts………………………………..Father Absolute
09.11.17 .....................................................09.11.17……………………………………...09.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 10.11.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.11.2017., papildināts angļu valodā 10.11.2017

Skatījumu skaits: 314 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: