Galvenie » 2018 » Novembris » 9 » Vēsts: 09.11.18. Katrēns "Vienotība"
13:59
Vēsts: 09.11.18. Katrēns "Vienotība"

09.11.18 Катрен “Единение”

Единение в Духе – вопрос сложный!
Сначала надо стать Целым!
Без понимания может быть ложным,
Всё может быть совсем не Белым!

Количество, конечно, важно!
Но, важнее, безусловно – качество!
Должно быть всё отлажено,
Каждый момент имеет задачу!

Посыл на Любовь – самое лучшее!
Но, представляют все разное,
Люди даже вместе идущие,
Поверьте, не самое важное!

Вы идёте, кажется, без проблем,
Но, у каждого свои представления,
Синхронность Сознания – дилемма,
А, оно должно быть явлением!

Во время Посыла – мысли разные!
Это важнее даже синхронности,
Кто в Вере, для кого праздность,
А, у кого-то ко лжи склонность!

Вы не решили, что вы хотите!
Посыл – это не хоровод на сцене,
Вы много про себя говорите,
Но, нет погружения в Вере!

Кажется, давали Присягу,
Вы давали Её Создателю,
Перед вами и триколор стяга,
Но, жизнь тащит вас в обыватели!

Научитесь верить в себя!
Только потом в окружающих.
Не обсуждайте, что другие хотят,
Уйдите от дел отвлекающих!

Посыл для Руси – испытание!
Если бы все были в Духе?
Поведению Руси нет оправдания!
У большинства в Душах – разруха!

Как при разрухе объединиться?
Сколько лет не получается!
Каждому человеку своё видится,
А, Любви не случается!

Недовольство царит в Душах!
Нет понимания, что вы – Целое!
Никто никого не слышит,
Не получается Братства Белого!

Вы забыли, что вы – Энергия!
Только оболочки у всех разные!
Разделяет вас и Материя,
У некоторых жизнь – праздная!

Вам хочется, но есть сомнения!
Вдруг ничего не будет?
И не будет Единого мнения?
Вы для Руси – последний билет!

От вас зависит, что будет!
Воцарится ли Любовь снова?
Уставший Народ ничего не требует!
Он ждёт от Небес слова!

Он ждёт слово от Бога!
Только не верит, что есть Пророк!
Но, если не будет Веры в такое,
Над страной опустится рок!

Чтобы люди вернулись к Вере,
Вы должны принести Любовь,
Сегодня, вы, действительно, мера,
Это у вас молодая кровь!

Но, кровь – это информация!
В ней накоплена и Энергия!
Посыл – это постоянная акция!
И управление Материей!

Вам дано Право Богом!
Творить себя и других!
Счастье страны и Мира в итоге,
Если будет много людей таких!

Помогите себе и людям!
Они стараются измениться!
Вы – Историческая прелюдия,
Скоро Мир людей переменится!

Аминь.
Отец Абсолют
09.11.18

Vēsts: 09.11.18. Katrēns "Vienotība"

Vienotība Garā - jautājums sarežģīts!
Iesākumā vajag kļūt Veselumam!
Bez saprašanas melīgs var būt,
Viss var būt pavisam ne Balts!

Daudzums, protams, svarīgs!
Taču, svarīgāka, bez šaubām - kvalitāte!
Visam jābūt atkļūdotam,
Katram momentam uzdevums ir!

Vēstījums Mīlestībai - vislabākais!
Bet, iedomājas visi dažādi,
Pat kopā ejoši cilvēki,
Ticiet, ne pats galvenais!

Jūs ejat, šķiet, bez problēmām,
Taču, priekšstati katram savi,
Apziņas sinhronitāte - dilēma,
Bet, parādībai viņai jābūt! 

Vēstījuma laikā - domas dažādas!
Tas svarīgāk pat par sinhronitāti,
Kurš Ticībā, priekš kāda bezdarbība,
Bet, kādam uz meliem sliecība!

Jūs neizlēmāt, ko jūs gribat!
Vēstījums - tas ne rotaļa uz skatuves,
Jūs daudz par sevi runājiet,
Taču, iegremdēšanās Ticībā nav!

Liekas, Zvērestu devāt,
Jūs To Radītājam devāt,
Jūsu priekšā arī trīskrāsu karogs,
Bet, dzīve jūs mietpilsoņos velk!

Iemācīsieties ticēt sevī!
Tikai pēc tam apkārt esošos,
Neapspriediet, ko citi grib,
Aizejiet no lietām novirzošām!

Vēstījums priekš Krievzemes - pārbaudījums!
Ja visi Ticībā būtu?
Krievzemes uzvedībai attaisnojuma nav!
Vairākumam Dvēselēs - sabrukums!

Kā pie sabrukuma apvienoties?
Cik gadus neizdodas!
Katram cilvēkam savs redzējums,
Bet, Mīlestība negadās!

Neapmierinātība Dvēselēs valda!
Nav saprašanas, ka jūs - Veselums!
Viens otru nedzird,
Nesanāk Brālība Baltā!

Jūs aizmirsāt, ka jūs - Enerģija!
Tikai apvalki katram dažādi!
Izdala jūs arī Matērija,
Dzīve dažiem - dīka! 

Jums gribas, bet šaubas ir!
Un ja nu nav nekā?
Un Vienota viedokļa nebūs?
Jūs priekš Krievzemes - pēdējā biļete!

No jums atkarīgs, kas būs!
Vai Mīlestība iestāsies atkal?
Tauta nogurusī neprasa neko!
Viņa no Debesīm gaida vārdus!

Viņa no Dieva gaida vārdu!
Tikai netic, ka ir Pravietis!
Bet, ja Ticības tādas nebūs,
Virs valst liktenis nolaidīsies!

Lai cilvēki pie Ticības atgrieztos,
Jums Mīlestība jāizsaka,
Šodien, jūs, patiešām, mērs,
Tās jaunas asinis jums! 

Taču, asinis - tā informācija!
Tur arī Enerģija uzkrāta!
Vēstījums - tā akcija pastāvīga!
Un Matērijas vadīšana!

Jums Dieva dotas Tiesības!
Radīt sevi un citus!
Valsta un Pasaules laime rezultātā,
Ja daudz tādu cilvēku būs!

Palīdziet sev un cilvēkiem!
Viņi izmainīties cenšas!
Jūs - Vēsturiska prelūdija,
Drīz cilvēku pasaule izmainīsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts
09.11.18.

09.11.18.Quatrain  „Unity”

Unity in the Spirit- is difficult question!
First you have to become the Whole!
Without understanding can be false,
Everything may not to be White at all!

The amount, of course, is important!
But, more importantly, of course- is quality!
Everything must be debugged,
Every moment has a task!

The Message to Love- is the best!
But, all represent different,
Even people walking together,
Believe me, not the most important thing!

You go, it seems, without problem,
But, everyone has their own ideas,
Synchronicity of Consciousness- is dilemma,
But, it must be a phenomenon!

At the time of message- thought are different!
This is even more important than synchronicity,
Who is in Faith, for whom is idleness,
But, someone has a tendency to lie!

You have not decided, what you want!
The message- is not a round dance on the stage,
You talk a lot about yourself,
But, there is no immersion in the Faith!

It seems, you gave Oath,
You gave it to the Creator,
In front of you is also three color flag,
But, life drags you into philistines!

Will learn to believe in yourself!
Only then in others around,
Don’t discuss, what want others
Got away from distraction!

Message for Russia- is a test!
If everyone could be in the Faith?
There is no excuse of Russia behavior!
Most of the Souls- are ruin!

How to unite in case of devastation?
How many years don’t work!
Each person has his own view,
But, Love doesn’t happen!

Discontent reigns in the Souls!
There is no understanding, that you- are Whole!
Don’t hear each other,
The White Brotherhood doesn’t work!

You have forgotten, that you- are Energy!
Only shells are different to everyone!
Also Matter separates you,
Life for some- is idle!

You want, but there are doubts!
And if there will be nothing?
And will be no United opinion?
You are for Russia- the last ticket!

It depends on you, what will happen!
Will Love reign again?
Tired Nation doesn’t require anything!
She is waiting for the words from Heaven!

She is waiting for a word from God!
Only doesn’t believe that she is a Prophet!
But, if there will be no such Faith,
The Fate will fall over the country!

That people return to Faith
You have to bring Love,
Today, you are, really, measure,
This is your new blood!

But, blood- is information!
Energy has been accumulated there too!
Message- is constant action!
And the management of Matter!

You have given rights of God!
Create yourself and others!
The happiness of the country and World in the end,
If there will be a lot of people like that!

Help yourself and people!
They are trying to change!
You- are Historical prelude,
Soon the World of people will change!

Amen
Father Absolute
09.11.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.11.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.11.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.11.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.11.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.11.2018.

Skatījumu skaits: 30 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: