Galvenie » 2017 » Decembris » 9 » Vēsts: 09.12.17. Katrēns "Uzdevums" - *
20:17
Vēsts: 09.12.17. Katrēns "Uzdevums" - *

Vēsts: 09.12.17. Katrēns "Uzdevums" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Saskanīgi strādājam!" / *(ОР) "Трудимся согласовано!", публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_saskanigi_stradajam/2014-08-22-1186 , и находки:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page2 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=107 , интересно узнать:http://spekavots.ucoz.ru/news/marija_vorobec_mans_celojums_lemurija/2012-08-31-30 , Журн.: "МИРОВОЙ ЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(2) 2012 - http://world-channeling.com/ )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

09.12.17. Катрен "Задача"…………………………………………………….Quatrain "The task"

Вопрос возникает, готовы ли? ..........Jautājums rodas, vai gatavi?.............The question arises, are you ready?
Неготовый не понимает цели! ..........Negatavais mērķi nesaprot!...............Unready one doesn't understand the target!
Готовый с Богом в пути! ....................Gatavais ar Dievu ceļā!......................Ready one with God on the way!
Неготовый сидит на мели! ................ Negatavais uz sēkļa sēž!...................Unready one is sitting on the rock!

Готовый понимает Программу! ........Gatavais Programmu saprot!.................Ready one understands the Program!
В ней расписаны все этапы, .............Tur visi etapi uzrakstīti,……………….…There are written all the stages,
Помните - вы голограммы. ................Atceraties - jūs hologrammas………......Remember- you are holograms,
Единая для всех кантата! ..................Viena priekš visiem kantāte!..................One cantata for all!

Если с Богом, то всё Едино! .............. Ja ar Dievu, tad viss Vienots!..................If with God, then all is United!
Перспектива зависит от Бога! ............ Perspektīva no Dieva atkarīga!...............The prospects depends on God!
Творение вместе, это для Мира, ....... Radīšana kopā, tā priekš Pasaules,...…..Creation together, this is for the World,
Единая "Конструкция" в итоге! ........... Viena "Konstrukcija" rezultātā!.................Unified "Construction" in the end!

Об этом говорит Создатель! ............... Par to Radītājs runā!................................Creator talks about this!
Вы - безличностное Целое, ................ Jūs - bezpersonas Veselums,…………….You- are an impersonal Whole,
Но, если в Душе обыватель, .............. .Taču, ja Dvēselē mietpilsonis,…………….But, if there is philistine in the Soul,
Не стать человеку Белым! .................. Nakļūt cilvēkam Baltam!.............................Don't become a White human!

Выскочки опасны вдвойне, ................. Izlecēji bīstami divkārt,……………………..Upstarts are dangerous doubly,
Ибо не слышат Бога! ............................Jo nedzird Dievu!.......................................Because don't hear God!
Неверие поселилось в Душе, ............. Neticība Dvēselē iemitinājās,………….…..Unbelief settled in the Soul,
Значит, не с Нами дорога! ................... Tātad, ceļš ne ar Mums!.............................So, the road is not with us!

Пусть спешат не понимая, .................. Lai steidzas nesaprotot,……………………..Let them rush without understanding,
Что расписаны роли каждого, ..............Ka lomas uzrakstītas katram,………………That roles are written to everyone,
Нет прощения за незнания, ................. Nav piedošanas par nezināšanu,………….There is no forgiveness for ignorance,
Такой человек не важен! ..................... Tāds cilvēks nesvarīgs!................................Such a person is not important!

Всего два процента в Мире! ................Vispār tikai divi procenti Pasaulē!................Only two percent in the World!
Но, сила Руси Великая! ....................... Taču, Krievzemes spēks Dižens!.................But, Russia has Great power!
Для Бога - Россия Пальмира, ............. Priekš Dieva - Krievija Palmīra,………..…...For God- Russia is Palmyra,
Пусть для Мира безликая! .................. Lai arī priekš Pasaules bezsejas!.................If even for the World faceless!

Запад оскверняет Святыню, ............... Rietumi Svētnīcu apgāna,…………………..The West desecrates the Shrine,
Не учёл положение в Мире, ................ Neņēma vērā stāvokli Pasaulē, ……………Didn't take into account the situation in the World,
Проявлена им гордыня, ....................... Viņiem lepnums izpausts,……………….…..Pride is shown to them,
Забыл, что Россия - Пальмира! .......... Aizmirsa, ka Krievija - Palmīra!.....................Forgot, that Russia- is Palmyra!

Климат подскажет решение, ............... Klimats lēmumu pateiks,…………………..The climate will tell decision,
Успокоится давление извне, ............... Nomierināsies spiediens no ārienes,……..The pressure from outside will be calmed down,
Россия сама к удивлению, ....................Par izbrīnu Krievija pati,…………………....Russia by herself is surprised,
Проснётся, увидев себя вне! ................Pamodīsies, ieraugot sevi no ārienes!.......Will wake up, seeing herself from outside!

Великое творится на Небесах! ............ Vareni notiek Debesīs!.................................The great is going on the Heaven!
Основные, подчас, положения, ............Galvenais, dažkārt, stāvoklis,……………….The main thing, sometimes, provision,
Человечество на одних весах, ..............Cilvēce uz vieniem svariem,………………...Humanity is on one scale,
На других Небес изложения! .................Uz otriem Debesu izklāsts!..........................On other the exposition of Heaven!

Решать будущее вам не дано! .............Lemt nākotni jums nav dots!.....................You can't decide the future!
Человек рождён для настоящего, .......Cilvēks dzimis priekš tagadnes,…………..Human is born for the present,
Богом на Небе давно решено, .............Debesīs Dieva sen lemts,………………....God in the Heaven has been long decided,
Кто из вас теперь стоящий! ..................Kurš no jums tagad vērtīgs!.......................Who among you is now worthwhile!

Играть против Бога опасно! .................Spēlēt pret Dievu bīstami!...........................Play against God is dangerous!
"Инициатива всегда наказуема"! ........ "Iniciatīva vienmēr sodāma"!........................"The initiative is always punishable"!
Для Бога людей масса, .........................Priekš Dieva cilvēku masa,…………………For the God the mass of people,
Понятна и предсказуема! ......................Saprotama un paredzama!.........................Clear and predictable!

Октаэдр - сотворён не напрасно! .........Oktaedrs - ne velti radīts!............................Octahedra- is not created in vain!
Выстроен по подобию Неба! ................ Izveidots pēc Debesu līdzības!...................Built in the similarity of the Heaven!
Людям это трогать опасно, ....................To cilvēkiem aizskart bīstami,……………...It's dangerous for people to touch
Жизнь людей станет небыль! ................Cilvēku dzīve kļūs neesība!........................People's life will become fiction!

Люди в Октаэдре - есть сила! ...............Cilvēki Oktaedrā - ir spēks!........................People in the Octahedron- is power!
Концентрация Любви налицо! ...............Mīlestības koncentrācija acīm redzama!...Concentration of Love is obvious!
Перестроит он Мир умело, ................... Viņš Pasauli pārkārtos prasmīgi,………….He will rebuild the World skillfully,
Ибо эволюция - есть кольцо! ................Jo evolūcija - gredzens ir!...........................Because evolution- is a ring!

В кольце всё подчинено, ...................... Gredzenā viss pakļauts,…………………..In the ring everything is subordinated
Структуре всего Мироздания, ...............Visas Pasaules-ēkas struktūrai,………….In the structure of the entire Universe,
Сознание людей подчинено, .................Cilvēku apziņa pakļauta,………………….Consciousness of people is subordinated,
Всех сразу - для понимания! ................. Visu uzreiz - priekš saprašanas!..............All at once- for understanding!

Понимание, что есть Задача! ................ Saprašanas, ka Uzdevums ir!....................Understanding, that there is a Task!
Двух процентов поднять активность, ....Divu precentu aktivitāti pacelt,……………...Two percent increase activity,
Значит, концентрация Любви предтеча,.Tātad, priekštecis Mīlestības koncentrācijai,.Hence, the forerunner for concentration of Love,
Убрать из Души пассивность! ................ Novākt no Dvēseles pasivitāti!.....................Remove the passivity from the Soul!

Задача 500 - Святая Россия! ..................Uzdevums 500 - Svētā Krievija! …………....Task 500- Holy Russia!
И нет других предложений! .................... Un nav citu priekšlikumu!.............................And there are not other offers!
Ваша прямая миссия, ............................. Jūsu tiešā misija,………………………….….Your direct mission,
России Святой Возвращение! ................ Svētās Krievijas Atgriešana!........................Return of Holy Russia!

Аминь. ...................................................... Āmen…………………………………....……..Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts…………………………………Father Absolute
09.12.17 .................................................... 09.12.17………………………………….........09.12.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.12.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu vlodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 17.12.2017. 
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.12.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.12.2017
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.12.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.12.2017., papildināts angļu valodā 17.12.2017.

Skatījumu skaits: 277 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: