Galvenie » 2018 » Decembris » 9 » Vēsts: 09.12.18. Katrēns "Prelūdija"
17:54
Vēsts: 09.12.18. Katrēns "Prelūdija"

09.12.18 Катрен “Прелюдия!”

Шаг первый сделан прилюдно!
Обозначены и возможности!
Открывается дверь прилюдно,
Отступают теперь сложности!

Сложности в самом человеке!
Но, Единение произошло!
Подтверждена Концепция века,
Сомнение в Духе – ушло!

Теперь можно расправить крылья!
Разнообразие отложено в сторону!
Жизнь перестаёт быть небылью!
Пора возрождать страну!

Нет предвестника революции!
Революция – всегда вред народу!
Восстанавливается цепь Эволюции!
Свобода начинается смолоду!

Удивительное сочетание!
Старость повстречала Молодость!
Страна прекратила скитания!
Пробилась, наконец, поросль!

Страна приняла Идею!
В России Идею не остановить!
Богатство – Души потеря,
Люди станут нормально жить!

Сошлись два поколения,
Одни помнят – другие будут творить!
Никакого в Душе озлобления!
Страна начнёт говорить!

Теория обернулась практикой!
Шесть лет долгого ожидания!
Поменялась, наконец, тактика!
В Духе закончилось ожидание!

Теперь каждый знает Задачу!
Плечом к плечу – это сила!
Пора нечисти дать сдачу,
Она много людей покосила!

Нет открытого противостояния!
Людям не нужны жертвы!
Нужно изменить страны состояние!
Убрать страсти алчной толпы!

Люди поняли, что они могут!
Так, как делает это БОГ!
Повторяю, сегодня прелюдия,
И исторический уже итог!

Всё формируется не спонтанно!
Во всём есть система Знаний!
Цель стала для всех желанной,
Первое – потомкам Послание!

Страна вся приняла Идею,
Поддержка Бога будоражит Сознание!
Оказалось: страна не потеряна,
Мы «вместе» – пришло понимание!

Люди поняли, что «вместе» с Богом!
Такого не было никогда!
Монархия Бога будет в итоге!
Никто с дороги не свернёт никуда!

Но, это будет не Завтра!
Требуется кропотливый труд!
Бог только сказал Правду!
Чтобы Русь освободилась от пут!

Теперь всё внимание к Духу!
Идея должна быть в Сознании!
Нужно остановить в Душах разруху,
Это – последнее для вас испытание.

Вам два года на подготовку!
Совсем не силы, а Духа!
Ноосфера будет тогда готова,
Весть перестанет быть слухом!

Русь поднимется нежданно!
Давно говорил: «страну не узнаете»!
Для Мира ожидаемо, но странно,
Человечество пока – наблюдатели!

Пламя разгорится, как шествие!
Идея – покорит весь Мир!
Люди заговорят о Втором Пришествии!
Россия – для всех Духовный Кумир!

Аминь.
Отец Абсолют
09.12.18

 

Vēsts: 09.12.18. Katrēns  "Prelūdija!"

Pirmais solis cilvēku klātbūtnē veikts!
Iezīmētas arī iespējas!
Cilvēku klātbūtnē durvis atveras,
Tagad grūtības atkāpjas!

Grūtības pašā cilvēkā!
Taču, Vienošanās notika!
Gadsimta Koncepcija apstiprināta,
Šaubas Garā - izzuda!

Tagad var spārnus izvērst!
Dažādība malā atbīdīta!
Dzīve pārstāja neesamība būt!
Laiks valsti atdzīvināt!

Nav revolūcijas priekšvēstneša!
Revolūcija - tautai ļaunums vienmēr!
Atjaunojas Evolūcijas ķēde!
Brīvība sākas no jaunām dienām!

Brīnumains kombinējums!
Vecums Jaunību satika!
Valsts klejojumus pārtrauca!
Sazaļoja, beidzot, jaunaudze!

Valsts Ideju pieņēma!
Krievijā Ideju neapturēt!
Bagātība - Dvēseles zudums,
Cilvēki normāli dzīvot sāks!

Divas paaudzes satikās,
Vieni atceras - otri radīs!
Dvēselē naida nekāda!
Valsts runāt sāks!

Teorija praksē pārvērtās!
Ilgas gaidīšanas seši gadi!
Izmainījās, beidzot, taktika!
Gaidīšana Garā izbeidzās! 

Tagad katrs uzdevumu zina!
Plecu pie pleca - tas spēks!
Laiks mošķiem dot pretim,
Tie nopļāva cilvēku daudz!

Atklātas pretestības nav!
Cilvēkiem upuri nevajadzīgi!
Valsts stāvokli izmainīt vajag!
Alkatīgā pūļa kaislības novākt!

Cilvēki saprata, ka viņi var!
Tā, kā to DIEVS dara!
Atkārtoju, šodien prelūdija,
Un jau vēsturiskais rezultāts!

Viss formējas ne spontāni!
Visā ir Zināšanu sistēma!
Mērķis kļuva priekš visiem vēlams,
Pirmais - Vēstījums pēcnācējiem! 

Visa valsts Ideju pieņēma,
Atbalsts Dievam Apziņu satrauc!
Izrādījās: valsts nav zaudēta,
Mēs "kopā" - saprašana atnāca!

Cilvēki saprata, ka "kopā" ar Dievu!
Nebija tā nekad!
Dieva Monarhija rezultātā būs!
No ceļa nenogriezīsies neviens nekur!

Taču, tas būs ne Rītdien!
Darbs prasās rūpīgs!
Dievs tikai Patiesību pateica!
Lai Krievzeme no valgiem atbrīvotos!

Tagad uz Garu uzmanība visa!
Idejai Apziņā jābūt!
Dvēselēs sabrukumu apturēt vajag,
Tas - priekš jums pēdējais pārbaudījums!

Jums divi gadi priekš sagatavošanās!
Nepavisam ne spēka, bet Gara!
Noosfēra tad gatava būs,
Vēsts pārstās būt valodas!

Krievzeme negaidīti pacelsies!
Sen teicu: " valsti neatpazīsiet"!
Priekš Pasaules sagaidāms, bet dīvaini,
Cilvēce pagaidām - vērotāji!

Aizdegsies liesma, kā procesija!
Ideja - visu Pasauli savaldzinās!
Cilvēki par Otro Atnākšanu runāt sāks!
Krievija - priekš visiem Garīgais Elks!

Āmen.
Tēvs Absolūts
09.12.18.

09.12.18.Quatrain  “Prelude!”

First step is done in public!
Marked also opportunities!
The door opens in public,
Difficulties are retreating now!

Difficulties are in human himself!
But, Unity happened!
Confirmed the concept of the century,
Doubt in the Spirit- is gone!

Now can spread your wings!
Variety set aside!
Life ceases to be fiction!
It’s time to revive country!

There is no harbinger of the revolution!
Revolution- always harm the nation!
The chain of evolution is being restored!
Freedom begins from new days!

An amazing combination!
Old age met Youth!
The country has stopped wandering!
Break through, finally, shoots!

The country accepted the Idea!
In Russia an Idea doesn’t stop!
Wealth- is loss of the Soul,
People will start to live normal!

Two generations came together,
One remembers- other will create!
There is no bitterness in the Soul!
The country will start talking!

The theory turned into practice!
Six years of long waiting!
Tactics, finally changed!
The waiting is over in the Spirit!

Now everyone knows the Task!
Shoulder by shoulder- is power!
It’s time for the evil to surrender,
She mowed a lot of people!

There is no open confrontation!
People don’t need sacrifices!
Need to change countries state!
Remove the passion of greedy crowd!

People understood that they can!
Just as GOD does!
I repeat, today is a prelude,
And the historical result is already!

Everything is not formed spontaneously!
There is a Knowledge system everywhere!
Thee target has become desirable for everyone,
The first- is message for descendants!

The whole country accepted an Idea,
God’s support stirs Consciousness!
It turned out: the country is not lost,
We are “together”- understanding has come!

People understood that “together” with God!
This has never happened before!
The Monarchy of God will be the result!
None will turn away from the road!

But, it will not be “Tomorrow”!
It takes hard work!
God told only the Truth!
That Russia freed from the fetters!

Now all attention to the Spirit!
The Idea should be in Consciousness!
It’s necessary to stop devastation in the Soul,
This is- the last test for you!

You have two years to prepare!
Not at all the strength, but the Spirit!
The noosphere then will be ready,
The message will cease to be rumor!

Russia will rise unexpectedly!
I said long ago: you will not recognize the country”!
For the World is expected, but strangely,
Humanity for moment- observers!

The flame will fare up like a procession!
The Idea- will conquer the whole World!
People will start to talk about Second coming!
Russia- for all the Spiritual Idol!

Amen
Father Absolute
09.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/09.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi,Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /09.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /09.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /09.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 09.12.2018.

Skatījumu skaits: 94 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: