Galvenie » 2019 » Janvāris » 10 » Vēsts: 10.01.19. Katrēns "Dzīves pārgudrība"
23:21
Vēsts: 10.01.19. Katrēns "Dzīves pārgudrība"

10.01.19. Катрен “Премудрость жизни”

Занятия не бывают без Цели,
Случайностей не бывает в жизни,
Люди даже подумать не смели,
Что же такое жизнь?

Жизнь – череда событий,
Точнее, река проявлений!
И, конечно, никакого отбытия,
А, активное к Цели – движение!

Главное, понять эту Цель!
Тогда можно расставить время,
Для каждого человека нужен Апрель,
Чтобы жизнь не была бременем!

Важен вопрос: а кто человек?
Голограмма или проекция,
Прошёл уже не один век,
Напрасно прослушана не одна лекция!

По природе: человек – совершенство!
Но, что назвать совершенством?
Если Сцена всегда занавешена,
И не разобрать в чём – новшество!

Роли всегда: одни и те же!
Действующие лица и исполнители,
На Сцену приглашаются реже,
И только на роль строителя!

Вечная роль строителя,
Строителя самого себя,
Чаще получается роль расхитителя,
Своего времени у себя!

Человек спешит почему-то вечно!
Но, нет Мудрости и Усердия,
К своему времени он – беспечен,
Жизнь для него как трагикомедия!

Трагикомедия состоит из слёз!
Есть упущенные возможности,
Жизнь, конечно, и набор грёз,
С преодолением сложностей!

Человек не видит никакого смысла!
В быстротечности проявления!
Хотя в этом и есть Мой замысел:
Объяснить все в жизни явления!

В жизни – вечный вопрос:
Что надо и, конечно, зачем?
Определяется Сознания рост,
Одной из, выбранных вами, тем!

Конечно, в коротком проявлении,
Человеку не видна Вечность!
Частными кажутся все достижения,
Лишь Небо гарантирует Бесконечность!

Краткость и Вечность – два знака!
Не дано третьего изменения!
В краткости Вечность не увидеть сразу,
Нужен настрой и мнение!

Всё зависит от расстояния!
Человека до объекта настоящего опыта,
В покое Вечного движения,
Истина жизни давно зарыта!

Всё относительно точки отсчёта,
Жизнь, как и всё, – траектория!
Не бывает никогда обратного счёта,
Эволюция – критерий и категория!

Человек должен принять Истину,
Есть параметр накопления,
Человек может пройти сквозь стену,
При качественном преображении!

Ничто не проходит бесследно!
Даже ошибки имеют значение!
Во всём есть отголоски следствия,
Жизнь – причина и назначение!

Всё в вас, как и вне вас!
Что внутри, то у вас и снаружи!
Наступает Исторический для вас час,
Когда покажется, что жизнь разрушена!

Момент перехода количества в качество!
Мир тоже переходит в Вечность!
Человеку Судьбой предназначено,
Быть Мигом и Бесконечностью!

Человек вечен, как Сам Создатель!
В частице Целого, как и Целое в нём!
Нет места в Вечности для наблюдателя,
Теперь Русь выступит Поводырём!

Аминь.
Отец Абсолют
10.01.19

 

Vēsts: 10.01.19. Katrēns "Dzīves pārgudrība"

Nodarbības nemēdz bez Mērķa būt,
Nejaušību dzīvē nav,
Cilvēki pat domāt neidrošinājās,
Kas gan tā dzīve ir?

Dzīve - notikumu virkne,
Precīzāk, izpaudumu upe!
Un, protams, nekādas aiziešanas,
Bet, uz Mērķi aktīva - kustība!

Galvenais, mērķi šo saprast!
Tad laiku var izvietot,
Priekš katra cilvēka Aprīlis vajadzīgs,
Lai dzīve slogs nebūtu!

Jautājums svarīgs: bet cilvēks kas?
Programma vai projekcija,
Pagāja jau ne viens mūžs,
Veltīgi noklausīta ne viena vien lekcija!

Pēc dabas: cilvēks - pilnība!
Bet, ko par pilnību nosaukt?
Ja Skatuve vienmēr aizklāta,
Un neizšķirt kur - jauninājums!

Lomas vienmēr: vienas un tās pašas!
Darbojošās personas un izpildītāji,
Uz skatuves retāk uzaicināti,
Un tikai celtnieka lomai!

Celtnieka mūžīgā loma,
Sevis paša celtnieka,
Lupītāja loma izdodas biežāk,
Sava laika no sevis!

Nez kādēļ cilvēks mūžīgi steidzas!
Taču, Gudrības nav un Centības,
Viņš pret savu laiku - nevērīgs,
Priekš viņa dzīve kā traģikomēdija! 

No asarām sastāv traģikomēdija!
Iespējas zaudētas ir,
Dzīve, protams, arī sapņu komplekts,
Ar sarežģījumu pārvarēšanu!

Cilvēks jēgu nekādu neredz!
Izpausmes tecējuma ātrumā!
Kaut tur arī ir Mans nodoms:
Parādības dzīvē izskaidrot visas!

Dzīvē - mūžīgais jautājums:
Ko vajag un, protams, kādēļ?
Apziņas izaugsme noskaidrojas,
Vienai no tēmām, jūsu izraudzītām!

Protams, īsā izpausmē,
Cilvēkam Mūžība neredzama!
Visi sasniegumi privāti šķitīs,
Bezgalību tikai Debesis garantē!

Īsums un Mūžība - divas zīmes!
Trešā izmaiņa dota nav!
Īsumā Mūžību neieraudzīt tūliņ,
Noskaņa un viedoklis vajadzīgs!

Viss no attāluma atkarīgs!
Cilvēka līdz īstas pieredzes objektam,
Mūžīgā miera kustībā,
Dzīves Patiesība sen aprakta!

Viss relatīvi atskaites punktam,
Dzīve, kā arī viss - trajektorija!
Nemēdz nekad būt atpakaļskaita,
Evolūcija - kritērijs un kategorija!

Cilvēkam Patiesība jāpieņem,
Ir uzkrājuma parametrs,
Cilvēks caur sienu var iziet,
Pie kvalitatīvas pārveidošanas!

Nekas bez pēdām nepaiet!
Pat kļūdām ir nozīme!
Visā ir seku atbalsis,
Dzīve - iemesls un norādījums!

Viss jūsos, kā arī ārpus jums!
Kas iekšēji, tas arī ārēji jums!
Vēsturisks laiks priekš jums sākas,
Kad šķitīs, ka dzīve sagrauta!

Moments daudzuma pārejai kvalitātē!
Pāriet arī Pasaule Mūžībā!
Likteņa paredzēts cilvēkam,
Būt Mirklim un Bezgalībai!

Cilvēks mūžīgs, kā Radītājs Pats!
Veseluma daļā, kā arī Veselums viņā!
Nav Mūžībā vietas priekš vērotāja,
Krievzeme tagad kā Pavadonis uzstāsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts
10.01.19.

10.01.19.Quatrain „Wisdom of life”

Classes are not without Target,
There are no accidents in life,
People even didn’t dare to think,
What is life?

Life- is series of events,
More precisely, the river of manifestations!
And, of course, no departure,
But, active toward Target- is movement!

The main thing, to understand this target!
Then can arrange time,
April is needed for every person,
That life is not a burden!

The question is important: but who is the human?
Hologram or projection,
Not one century has passed,
In vain not one lecture listened!

By nature: human- is perfection!
But, what to call perfection?
If the scene is always curtained,
And don’t make out, where- is innovation!

Roles always: are same!
Actors and performers,
On scene are invited less often,
And only for the role of builder!

The eternal role of the builder,
Self builder,
The role of plunderer succeed more often,
Your time from yourself!

Human hurries for some reason forever!
But, there is no Wisdom and Zeal,
By the time he- is careless,
Life is like tragicomedy for him!

Tragic comedy consists from tears!
There are missed opportunities,
Life, of course, also the set of dreams,
With overcoming the difficulties!

Human doesn’t see any meaning!
In the flow rate of manifestation!
Although there is My intention too:
Explain all phenomenons in life!

In life- the eternal question:
What is needed and, of course, why?
Growth of Consciousness is determined,
One of your chosen topics!

Of course in a short manifestation,
Eternity is not visible to human!
All achievements seems to be private,
Only Heaven guarantees Infinity!

Brevity and Eternity- are two signs!
The third chance is not given!
In short, Eternity is not seen immediately,
Need a mindset and opinion!

It all depends on the distance!
Till real object of experience of human,
In movement of eternal peace,
The Truth of life has long been buried!

Everything is relative to the point of reference,
Life, like everything- is trajectory!
There is never a count back,
Evolution- is criteria and category!

Human must accept the Truth,
There are parameters of accumulation,
Human can pass through a wall,
With a qualitative transformation!

Nothing passes without a trace!
Even mistakes matter!
In all there are echoes of investigation,
Life- is the cause and purpose!

Everything is in you, as well as also outside of you!
What is inside, that is also outside of you!
Historical time comes for you,
When will seems that life is ruined!

The moment of transfer from quantity to quality!
The World passes into Eternity too!
Destined to the human,
To be Instant and Infinity!

Human is eternal, as the Creator Himself!
In the particle of Whole, as well as the Whole in him!
There is no place in Eternity for observer,
Now Russia will perform as a Guide!

Amen
Father Absolute
10.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.01.19.html , pierakstīja Leonds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.01.2019.

Skatījumu skaits: 33 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: