Galvenie » 2018 » Februāris » 10 » Vēsts: 10.02.18. Katrēns "Cilvēks"
22:07
Vēsts: 10.02.18. Katrēns "Cilvēks"

10.02.18 Катрен ​"Человек"

Готовность ещё не объявлена!
Но, чувствуется накал!
Планета уже подготовлена!
Человек бы не опоздал!

Люди увлечены баталиями,
Кто кого в перспективе?
Ожидание станет фатальным,
Если выпустить инициативу!

Человек - определяющий фактор!
Кому-то кажется бесполезная Суть!
Но, человек перешёл "экватор"!
Так и не осознав в жизни свой путь!

Теперь искать Истину поздно!
Строить планы на "Завтра" смешно!
Единственная есть возможность,
Понять, что Небом уже решено!

Вулканы ещё не в движении!
Хотя и частичное напоминание!
Увеличивается внутри притяжение,
Изменяется и людей Сознание!

Подсознание - это, конечно, Бог!
Сознание - человек только!
Трудно прогнозировать итог,
Произойти может когда угодно!

Люди не хотят в это верить,
Что Историческое грядёт изменение,
Трудно прошлым это измерить,
Не сложилось у людей мнение!

Можно ожидать и ничего не делать!
Это - подготовка к уничтожению,
Лучше уж просто сидя мечтать,
Что может придёт предложение?

Но, лучше себя поменять,
Помня, что человек - производная!
Люди - это ведь Бога часть,
Значит, для изменений вводная!

Часть Создателя - значит, Вечность!
Проявление - часть Постоянства!
Клетка - вы Бесконечности,
Значит, с Богом одно Пространство!

Если изменится окружающий Мир,
Люди изменятся тоже!
Вечность для людей ориентир,
Человек измениться должен!

Нельзя сидеть, опустив руки!
Это не поза части Создателя!
Сидящий, жизнь меняет на муки,
Опускается в обыватели!

Никто не сказал: "Начало"!
Сначала прозвучит для Пространства!
Путь человека обозначен к Причалу,
К единственной своей станции!

Человек - не случайность в Небе!
Человек - голограмма Бога!
Человек - это Суть, а не небыль,
Творящий Начало в итоге!

Поэтому, судьба в ваших руках!
Или творить, или сдаваться?
Не бросайте себя на муки,
Нельзя и потоку себя отдавать!

Создатель давно ждёт решения!
Стоять до конца вместе!
Изменить необходимо поведение,
Нельзя поменять место!

Готовность ещё не объявлена!
Нужно проявить сплочённость!
Когда опасность будет явлена,
Никакой тогда обречённости!

Вы - часть Бога, значит, вы вечны!
Записано в Единой Программе,
На Вечность люди обречены,
Если Единение в одной гамме!

Гамма одна для людей - Любовь!
Нет от Бога других предложений!
Единая информация - людей кровь,
Эта информация без искажений!

Аминь.
Отец Абсолют.

10.02.18

 

Vēsts: 10.02.18. Katrēns "Cilvēks"​

Nav vēl izziņota gatavība!
Taču, spriedze jūtama!
Planēta jau sagtavota!
Kaut cilvēks nenokavētu!

Cilvēki batālijām aizrāvušies,
Kurš kuram perspektīvā?
Gaidīšana kļūs fatāla,
Ja iniciatīvu izlaist!

Cilvēks - noteicošais faktors!
Kādam šķiet veltīga Būtība!
Bet, "ekvatoru" cilvēks pārgāja!
Tā arī savu ceļu dzīvē apzinoties!

Tagad Patiesību meklēt vēlu!
Būvēt plānus "Rītdienai" smieklīgi!
Vienīgā iespēja ir,
Saprast, ka Debesis jau izlēma! 

Vulkāni vēl nav kustībā!
Kaut arī daļējs atgādinājums!
Palielinās iekšienē pievilkšana,
Izmainās arī cilvēku Apziņa!

Zemapziņa - tas, protams, Dievs!
Apziņa - tikai cilvēks!
Grūti rezultātu prognozēt,
Notikt var jebkad!

Cilvēki negrib tam ticēt,
Ka Vēturiskas izmaiņas gaidāmas,
Grūti ar pagātni to izmērīt,
Cilvēkiem viedoklis neizveidojās!

Var gaidīt un neko nedarīt!
Tā - iznīcībai gatavošanās,
Labāk jau vienkārši sapņojot sēdēt,
Varbūt kad priekšlikums pienāks?

Taču, sevi labāk izmainīt,
Atceroties, ka cilvēks - atvasinājums!
Cilvēki - tā taču Dieva daļa,
Tātad, priekš izmaiņām ievads!

Radītāja daļa - tātad, Mūžība!
Izpausme - daļa Pastāvīguma!
Šūna - jūs Bezgalības,
Tātad, ar Telpa ar Dievu viena!

Ja apkārtējā Pasaule izmainīsies,
Cilvēki izmainīsies arī!
Mūžība priekš cilvēkiem orientieris,
Cilvēkam jāizmainās ir!

Nederīkst sēdēt, rokas nolaižot!
Tā ne Radītāja daļas poza!
Sēdošais, dzīvi uz mokām maina,
Mietpilsoņos nolaižas!

Neviens neteica: "Sākums"!
Vispirms priekš Telpas izskanēs!
Cilvēka ceļš uz Piestātni iezīmēts,
Pie savas vienīgās stacijas!

Cilvēks - ne nejaušība Debesīs!
Cilvēks - Dieva hologramma!
Cilvēks - tā Būtība, bet ne neesība,
Sākumu radošais rezultātā!

Tādēļ, liktenis jūsu rokās!
Vai radīt, vai padoties?
Nemetiet sevi mokās,
Arī straumei sevi atdot nedrīkst!

Radītājs sen gaida lēmumu!
Stāvēt līdz galam kopā!
Uzvedību izmainīt nepieciešams,
Vietu izmainīt nedrīkst! 

Gatavība vēl nav izziņota!
Vajag saliedētību izpaust!
Kad bīstamība būs parādīta,
Nekādas tad bezcerības!

Jūs - daļa Dieva, tātad, jūs mūžīgi!
Ierakstīts Vienotā Programmā,
Mūžībai cilvēki nolemti
Ja Vienošana vienā gammā!

Gamma priekš cilvēkiem viena - Mīlestība!
Nav no Dieva citu priekšlikumu!
Vienota informācija - asinis cilvēku,
Tā informācija bez kropļojumiem!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
10.02.18.

10.02.18. Quatrain "Human"​

Readiness is not yet announced! 
But, the intensity is felt!
The Planet is already prepared!
Human would not be late!

People are passionate about battles,
Who is in the future to whom?
Waiting will be fatal,
If you release the initiative!

Human- is the determining factor!
For someone seems useless Essence!
But, the human crossed the "equator"!
So realizing own way in the life!

Now to seek the Truth is late!
To make plans for "Tomorrow" is ridiculous!
The only possibility is,
Understand, that the Heaven has been already decided!

Volcanoes are not yet in motion!
Although a partial reminder!
Increases the attraction inside,
And changes people Consciousness!

The Subconscious mind- is, of course, God!
Consciousness- is a human only!
It's difficult to predict outcome,
It can happen at any time!

People don't want to believe this,
That the Historical changes are coming,
It's difficult to measure it with past,
There was no opinion among people!

Can expect and do nothing!
This is- the preparation for destruction,
It's better to dream just by sitting,
Maybe offer can come?

But, it's better to change yourself,
Remembering, that human- is derivative!
People- are parts of God,
So, for introductory changes!

Part of the Creator- means, Eternity!
Manifestation- is part of Consistency!
Cage- you are Infinity,
So, there is only one Space with God!

If the World around will change,
People will change too!
Eternity for people is a landmark,
A human must change!

Can't sit with your hands down!
This is not the position of the Creator!
The sitting one, changes life to agony,
Drops into the philistines!

Nobody said: "The Beginning"!
First it will sound for Space!
The way of human is indicated to the Pier,
To his only station!

Human- is not an accident in Heaven!
Human- is the hologram of God!
Human- is an Essence, not a fiction,
The creator Begins in the end!

Therefore, fate is in your hands!
Or create, or give up?
Don't throw yourself into agony,
Can't give yourself also to stream!

The Creator has been waiting for the solution for a long time!
Stand together to the end!
It's necessary to change behavior,
Can't change the place!

Readiness is not yet announced!
Need to show solidarity!
When the danger will be revealed,
Then no any doom!

You- are part of the God, then, you- are eternal!
Recorded in the United Program,
People are doomed to eternity
If Unity is in the same gamma!

Gamma is one for people- Love!
There are no other offers from God!
United information- blood of people,
This information is without distortion!

Amen
Father Absolute
10.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.02.2018.

Skatījumu skaits: 240 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: