Galvenie » 2019 » Marts » 10 » Vēsts: 10.03.19. Katrēns "Ja Mīlat, tātad, - Dievi"
19:43
Vēsts: 10.03.19. Katrēns "Ja Mīlat, tātad, - Dievi"

10.03.19. Катрен “Если Любите, значит, – Боги!”

В ожидании – нет оправдания!
Каждый Катрен – призыв к действию!
Усложняются Бога требования,
Создатель начал воздействие!

Вам кажется, что ничего нет!
Опасное – заблуждение!
Вы – пропустите свой Билет,
Возможны ещё осложнения!

В Переходе – важно Начало!
Оно не должно быть кровавым,
Переход – это к Богу и без печали,
Человек должен быть правым!

Прислушивайтесь к словам,
В каждом Катрене – Истина!
Бог не напрасно говорит вам,
Люди не должны быть в тине!

Кажется, что всё – спокойно!
Это – только внешняя сторона!
Вы распоряжаетесь собой вольно,
Страдает от такого страна!

Повторяю, пройдите все чакры,
Тогда, раскроется ваша Суть!
Вы переходите в Боги, как бы,
Это главный для человека – Путь!

Пока вы все заняты бытом!
Быт – это не проходной билет!
Отложите всё на потом,
Вы быту должны сказать: “нет”!

Посылы – меняют кровь!
Накопление – информации,
Помните, что Бог – это Любовь!
Не может быть в Душе деформации!

Вы меняете Сферу Разума!
Но, этого уже – мало!
Наращивайте силу своего Ума!
Чтобы это прелюдией стало!

Прелюдией – Единого Целого,
В котором, не бывает разбросов!
Вы уже около Братства Белого,
Значит, нет никаких вопросов!

У людей – очень много каникул,
Но, каникулы – это не для Богов!
Заблуждения час – канул,
Воскрешение – ваш итог!

Я ожидаю от вас прозрения!
Первые не знают, что делать?
Всё ещё в Душе – подозрение,
Что люди могут предать!

Конечно, такое возможно,
Но, сегодня Бог видит каждого,
В этом нет никакой сложности,
Единение Душ – очень важно!

Конкретизируйте свой Посыл!
Что вы хотите увидеть?
Главное, Единый Замысел!
Есть Надежда тогда победить!

Победить Тьму – очень важно!
Но, важнее самого себя!
Первые – всегда отважные!
Смотрите на людей Любя!

Если Любите, значит, вы – Боги!
Размышляете – уже нет Любви!
Не перейдут такие люди в итоге,
Даже, если есть изменения в крови!

Изменения в крови – важно!
Но, если Создатель разрывает Связь,
Перейти будет очень сложно,
Божественная разорвана Вязь!

Поймите Переход – не голгофа!
Такое уже было в Истории!
Сегодня предупредительный фон,
Переход – по другой траектории!

Аминь.
Отец Абсолют
10.03.19


Дорогие, простите меня за Всё!

Маслов Л.И.
10.03.19

 

Vēsts: 10.03.19. Katrēns "Ja Mīlat, tātad, - Dievi"

Gaidīšanai - nav attaisnojuma!
Katrs Katrēns - aicinājums darboties!
Sarežģījas Dieva prasības,
Radītājs ietekmi sāka!

Jums šķiet, ka nekā nav!
Bīstama - maldīšanās!
Jūs - savu Biļeti palaidīsiet,
Vēl sarežģījumi iespējami!

Pārejā - Sākums svarīgs!
Tam nav jābūt asiņainam,
Pāreja - tā pie Dieva un bez skumjām,
Cilvēkam jābūt taisnīgam!

Ieklausieties vārdos,
Katrā Katrēnā - Patiesība!
Dievs jums nerunā veltīgi,
Cilvēki nedrīkst būt glemos!

Liekas, ka viss - mierīgi!
Tā - tikai ārējā puse!
Jūs ar sevi rīkojaties brīvi,
No tā cieš valsts!

Atkārtoju, izejiet visas čakras,
Tad, jūsu Būtība atklāsies!
Jūs pārejat Dievos, it kā,
Tas galvenais priekš cilvēka - Ceļš!

Pagaidām jūs visi sadzīvē aizņemti!
Sadzīve - tā ne ieejas biļete!
Atlieciet visu uz pēc tam,
Jums sadzīvei jāsaka: "nē"!

Vēstījumi - maina asinis!
Uzkrājumu - informācijas,
Atceraties, ka Dievs - tā Mīlestība!
Dvēselē deformācijas nevar būt! 

Jūs Saprāta Sfēru mainiet!
Bet, tas jau - maz!
Palieliniet sava Prāta spēku!
Lai tas prelūdija kļūtu!

Prelūdija - Vienota Veseluma,
Kurā, izkaisījumu nav!
Jūs jau pie Brālības Baltās,
Tātad, jautājumu nav nekādu!

Cilvēkiem - ļoti daudz brīvdienu,
Taču, brīvdienas - ne priekš Dieviem tas!
Maldīšanās stunda - iekrita,
Atdzimšana - jūsu rezultāts!

Es no jums apskaidrību gaidu!
Pirmie nezin, ko darīt?
Dvēselē vēl viss - aizdomas,
Ka cilvēki nodot var!

Protams, iespējams tas,
Taču, šodien Dievs katru redz,
Tur nav nekādu sarežģījumu,
Dvēseļu vienošana - ļoti svarīga!

Konkretizējiet savu Vēstījumu!
Ko redzēt jūs gribat?
Galvenais, Nodoms Viens!
Tad ir Cerība uzvarēt!

Uzvarēt Tumsu - ļoti svarīgi!
Bet, vēl svarīgāk pašam sevi!
Pirmie - vienmēr drosmīgie!
Mīlot uz cilvēkiem skataties!

Ja Mīlat, tātad, jūs - Dievi!
Pārdomājiet - jau Mīlestības nav!
Tādi cilvēki rezultātā nepāries,
Pat, ja asinīs izmaiņas ir! 

Izmaiņas asinīs - svarīgi!
Bet, ja Radītājs pārrauj Sakarus,
Pāriet būs ļoti sarežģīti,
Dievišķā Saite sarauta!

Pāreju satveriet - ne golgāta!
Tāds jau Vētsurē bija!
Šodien brīdinošs fons,
Pāreja - pa citu trajektoriju!

Āmen.
Tēvs Absolūts
10.03.19.

Dārgie, piedodiet man par Visu!
Maslovs L.I.
10.03.19. 

10.03.19.Quatrain   „If Love, then- Gods”

Waiting- has no excuse!
Every Quatrain- is call to action!
God demands are compounded,
The Creator began impact!

It seems to you that there is nothing!
Dangerous- delusion!
You- will miss your ticket,
There may be more complications!

In the Transition- the Start is important!
It should not be bloody,
The Transition- is to God and without sorrow,
The human must be right!

Listen to the words,
In every Quatrain- is Truth!
God doesn’t tell you in vain,
People should not be in the mud!

It seems that everything- is calm!
This- is just the outside!
You dispose of yourself freely
Country suffer from that!

I repeat, go through all the chakra,
Then your Essence will be revealed!
You go to the Gods, however,
This is the main thing for human- the Way!

While you are all busy if everyday life!
Everyday life- is not entrance ticket!
Fold everything and after then,
You have to say to everyday life: “no”!

Messages- change blood!
Accumulation- information,
Remember that God- is Love!
There can’t be deformations in the Soul!

You are changing the Sphere of Reason!
But his already- not enough!
Increase the power of your Mind!
That this become a prelude!

Prelude- United Whole,
In which, there is no scatter!
You are already near to Brotherhood White,
So there are no questions!

People- have a lot of holidays,
But, holidays- are not for Gods!
Delusion hour- sunk,
Resurrection- your result!

I expect insight from you
The first ones don’t know, what to do?
Still in the Souls everything- suspicion,
That people can betray!

Of course, this is possible,
But, today God sees everyone,
There are no difficulties,
Unity of the Souls- is very important!

Specify your Message!
What do you want to see?
The main thing is One Intent!
Then there is hope to win!

Win the Darkness- is very important!
But more important is yourself!
The first ones- always are brave!
Look at the people by Loving!

If Love, then you- are Gods!
Meditate- already there is no Love!
Such people will not pass in the end,
Even if there is a change in the blood!

Changes in the blood- is important!
But, if the Creator breaks Contact,
It will be very difficult to pass,
Divine link is broken!

Grips the Transition- not golgotha!
This has already been in History!
Today is warning background,
Transition- on the different trajectory!

Amen
Father Absolute
10.03.19.

Dear, forgive me for Everything!
Maslov L.I.
10.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /10.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.03.2019.

Skatījumu skaits: 76 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: