Galvenie » 2020 » Marts » 10 » Vēsts: 10.03.2020. Katrēns "Koronavīruss - tas lāsts"
21:29
Vēsts: 10.03.2020. Katrēns "Koronavīruss - tas lāsts"

10.03.2020 Катрен “Коронавирус – это проклятие”

Подготовка идёт ускоренно!
Проводит подготовку Небо!
Уже выдвинуты условия!
Такого никогда не было!

Люди думают о чём угодно!
Только не о «Завтра» в реальности!
Им кажется, что происходящее условно,
Но это отражение дуальности!

Создатель разделил на две категории,
К Первой отнесена Россия!
За Ней – есть Духовная территория,
За Ней – Спасителя Миссия!

Ко второй – остальной Мир!
Неравенство на поверхности!
Русь для человечества ориентир,
Она – пример Богу Верности!

Болезнь перекрывает каналы!
Экономика на грани краха!
Отделяются друг от друга страны!
Отношения становятся прахом!

России ждать уже нечего!
Создатель открыл Новый путь!
Коронавирус подумайте для чего?
Меняется происходящего Суть!

Подумайте, что будет «Завтра»?
Не устоит политический курс!
Откроется для людей Правда!
Власть опустит свой Парус!

Нельзя долго рулить во Лжи!
Ложь – это ветер назад!
Теперь изменить всё может,
При безвластии – Свободы Парад!

С каждым днём будет всё хуже!
Уже в Мировом масштабе!
Горизонты возможностей стали уже,
Капкан Сатаной поставлен!

Теперь понятно: кто есть кто!
Открылась Мировая тень Сатаны!
Это Он определил предел 100,
Предел жизни на все народы!

Люди от Бога живут дольше!
Дольше 100 во много раз!
В грехе человек не может больше,
Не выполняется Бога наказ!

Коронавирус – это проклятие!
Китай разыграл свою карту!
Но это не Китая заклятие,
Людей Я посадил за парту!

Не хотели – теперь под давлением!
Придётся изучить Откровения!
Сначала разберитесь в определениях,
Потом проявится в вас и рвение!

Кризис растёт с каждым днём!
Сначала паника, потом Хаос!
Люди связывают это с Неверием,
Материальный наклонился Колос!

Наклон ещё не критический!
Но Мир не Пизанская башня,
В этом году наклон уже Исторический,
Будет для живущих – страшно!

Выбор остаётся сейчас за Русью!
Апрель подведёт итоги!
События побегут рысью,
Водные будут потоки!

Важно, что скажет сама Россия!
Если прогнётся ещё раз,
Закончится ожидаемая Миссия,
Как невыполненный Наказ!

Если не сможет решиться Россия!
У Бога нет другого Народа,
Прервётся «быть частицей» Миссия!
Останется от Неё – Исток Рода!

Аминь.
Отец Абсолют.
10.03.2020 = 8

Vēsts: 10.03.2020. Katrēns "Koronavīruss - tas lāsts"

 Sagatavošana rit paātrināti!
Sagatavošanu Debesis veic!
Jau apstākļi izvirzīti!
Nebija vēl tā nekad!

Cilvēki domā par ko vien tīk!
Tikai ne par "Rītdienu" realitātē!
Viņiem šķiet, ka notiekošais nosacīti,
Taču tas dualitātes atspoguļojums!

Divās kategorijās izdalīja Radītājs,
Pie pirmās pieskaitīta Krievija!
Aiz Viņas - Garīgā teritorija ir,
Aiz Viņas - Glābēja Misija

Pie otrās - pārējā Pasaule!
Neticība virspusē!
Krievzeme priekš cilvēces orientieris,
Viņa - Uzticības piemērs Dievam!

Slimība pārklāj kanālus!
Ekonomika uz kraha robežas!
Valstis viena no otras atdalās!
Attiecības kļūst pīšļi!

Krievijai nav vairāk ko gaidīt!
Radītājs Jaunu ceļu atvēra!
Padomājiet priekš kā koronavīruss?
Notiekošā Būtība mainās!

Padomājiet, kas "Rītdien" būs?
Nenoturēsies politiskais kurss!
Patiesība priekš cilvēkiem atklāsies!
Vara savas Buras nolaidīs!

Nevar ilgi pa Meliem stūrēt!
Meli - tas vējš atpakaļ!
Tagad var izmainīt visu,
Pie varas trūkuma  - Brīvības Parāde!

Ar katru dienu viss sliktāk būs!
Jau Pasaules mērogā!
Horizonti iespējām kļuva šaurāki,
Lamatas Sātanam uzstādītas!

Tagad saprotams: kurš ir kurš!
Atklājās Sātana Pasaules ēna!
To Viņš noteica 100 robežu,
Dzīves robežu visām tautām!

Cilvēki no Dieva dzīvo ilgāk!
Daudzreiz ilgāk par 100!
Grēkā cilvēks nevar vairāk,
Neizpildās Dieva norādījums!

Koronavīruss - tas lāsts!
Ķīna savu kārti izspēlēja!
Taču tas ne Ķīnas lāsts,
Cilvēkus skolas solā nosēdināju Es!

Negribēja - tagad zem spiediena!
Nāksies Atklāsmes apgūt!
Sākumā formulējumos skaidrībā tiekat,
Arī dedzība jūsos pēc tam attīstīsies!

Krīze aug ar katru dienu!
Iesākumā panika, pēc tam Haoss!
Cilvēki to ar Neticību saista,
Materiālā Vārpa noliecās!

Noliekums vēl ne kritisks!
Bet Pasaule ne Pizas tornis,
Noliekums šogad jau Vēsturisks,
Prieš dzīvotājiem būs - šausmīgi!

Tagad izvēle paliek Krievzemei!
Aprīlis rezultātus apkopos!
Notikumi joņos rikšiem,
Ūdeņu straumes būs!

Svarīgi, ko pati Krievija teiks!
Ja vēl reizi ielieksies,
Beigsies gaidāmā Misija,
Kā neizpildīts Norādījums!

Ja Krievija izšķirties nevar!
Dievam citas Tautas nav,
Pārtrūks "daļiņai būt" Misija!
No Viņas paliks - Dzimtas Sākotne!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
10.03.2020=8

10.03.20.Quatrain “Coronavirus- is a curse”


Preparation is accelerated!
Preparation is making Heaven!
Already put forward the conditions!
This has never happened!

People think about anything!
Only not about "Tomorrow" in reality!
It seems to them, that what is happening is conditional,
But this is a reflection of duality!

The Creator is divided into two categories,
Russia belongs to the First!
Behind Her - there is a Spiritual territory,
Behind Her - Savior Mission!

To the second - the rest of the World!
Inequality on the surface!
Russia is a landmark for humanity,
She- is an example of trust to the God!

The disease blocks the channels!
The economy is on the verge of collapse!
Separate countries from each other!
Relations become dust!

Russia has nothing to wait for!
The Creator has opened a new path!
Coronavirus think for what?
Changing the Essence of what is happening!

Think what will be “Tomorrow”?
The political course will not stand!
True will open for people!
Power will lower its Sail!

You can’t steer in a lie for a long time!
Lies- are the wind back!
Now everything can change,
With anarchy - Freedom Parade!

Every day it will be worse!
Already on a Global scale!
The horizons of opportunity have become more narrow,
Trap is set for Satan!

Now it’s clear: who is who!
Satan's World Shadow has opened!
He determined the limit of 100,
The limit of life for all nations!

People from God live longer!
No more longer than 100!
In sin, human can no longer
God's order is not fulfilled!

Coronavirus- is a curse!
China has played its card!
But this is not China's curse,
I put people at the desk!

They didn’t want to - now under pressure!
Have to study Revelation!
Understand definitions first
Then zeal will manifest in you!

The crisis is growing every day!
First a panic, then Chaos!
People associate this with Unbelief,
Material ear leaned over!

The tilt is not critical yet!
But the World is not the Leaning Tower of Pisa,
This year the tilt is already Historical,
For living ones- it will be scary!

The choice remains now in Russia!
April will sum up results!
Events will trot
There will be water streams!

It is important what Russia will say by herself!
If it will bend again,
The Expected Mission will end
As an unfulfilled order!

If Russia cannot decide!
God has no other Nation
Will interrupt "Be a Particle" Mission!
Will remain from Her - Source of the Family!

Amen.
Father Absolute.
03/10/2020 = 8


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 10.03.2020.

Skatījumu skaits: 13 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: