Galvenie » 2017 » Aprīlis » 10 » Vēsts: 10.04.17. Katrēns "Jauna lappuse"
15:46
Vēsts: 10.04.17. Katrēns "Jauna lappuse"

Vēsts: 10.04.17. Katrēns "Jauna lappuse"

10.04.17 Катрен "Новая страница"………………………………………………………Quatrain "New page"

Пора переворачивать страницу! ............. Laiks lappusi pāršķirt!.............................It's time to turn the page!
Знаний накопилось много! ...................... Zināšanu uzkrājās daudz!.......................Knowledge accumulated a lot!
Россия для человечества Зарница! ........Krievija priekš cilvēces Rūsa!...................Russia for humanity Rust!
Для самой Руси - итоги! ........................... Priekš Krievzemes pašas - rezultāti!......For most of Russia- the results!

Путь пройден ответственный! ..................Ceļš atbildīgs noiets!...............................The way passed responsible!
Проба Единения состоялась! .................. Vienošanās mēģinājums notika!..............The test of Unity took place!
Для Руси он, конечно, Божественный! .... Krievzemei tas, protams, Dievišķīgs!.......For Russia, of course, it's Divine!
Но, не случилось, что намечалось! .........Taču, negadījās, kas iecerēts!..................But, didn't happen, what was planned!

Наступать на грабли не стоит! ................. Kāpt uz grābekļiem nav vērts!................Attack on the rake is not worth!
Это пробовали все народы, ..................... To visas tautas mēģināja,……….………It was tried by all nations
Россия знает, как строить, ........................ Krievija zina, kā celt,……………………..Russia knows, how to build,
Мир Новый СВОБОДЫ! ............................ BRĪVĪBAS Jauno Pasauli!.......................The New World of FREEDOM!

Человек - есть частица Бога! ................... Cilvēks - ir Dieva daļiņa!..........................Human- is part of the God!
Творить следует ежедневно! ................... Radīt nepieciešams ik dienu!...................Must create daily!
Люди с Богом на одной дороге, .............. .Ar Dievu cilvēki uz viena ceļa,…..……….People with the God on the one road,
В Материи и Духе - одновременно! ........ .Matērijā un Garā - vielaicīgi!...................In Matter and Spirit- at the same time!

Это - Великое испытание! ........................ Tas - pārbaudījums Liels!........................That is- the Great test!
Даётся только проверенным! ...................Pārbaudītiem tikai dots!............................Is given only proven ones!
В Истории много восстаний, ....................Sacelšanos Vēsturē daudz,……………….There are many uprising in History,
Остались лишь те, кто в Вере! .................Palika tikai tie, kuri Ticībā!........................Remained only those, who are in Faith!

Грядут последние испытания! ..................Rit pēdējie pārbaudījumi!........................The last tests are coming!
Они оказались труднейшими! ..................Tie grūtākie izrādījās!..............................They proved to be the hardest
Понятны для всех задания, ......................Visiem uzdevumi saprotami,……………..Tasks are clear for everyone,
Сейчас они наиважнейшие! .....................Vissvarīgākie tie tagad!...........................Now they are the most important!

Нужно в Духе объединение! ....................Garā vienošanās nepieciešama!.............It's necessary to unite in the Spirit!
Крепче материальных условий, ..............Stiprāk par materiāliem apstākļiem!........Stronger than material conditions!
Проверяется людей поведение, ..............Cilvēku uzvedība pārbaudas,…………...Checked people's behavior,
Главное, кто, что усвоил! .........................Galvenais, kurš, ko apguvis!...................The main thing, who has learned what!

Предавшие ушли в стороны! ....................Nodevušie malā aizgāja!........................The betrayers went to the sides!
Рабская в крови психология! ....................Psiholoģija verdziska asinīs!...................Slavish psychology in the blood!
Разлетелись и чёрные вороны, ................Arī vārnas melnās aizlidoja,………..…….Flown away also black ravens,
Сменившие идеологию! ............................Ideoloģiju nomainījušas!.........................Changed ideology!

Думают, что проскочат! .............................Domā, ka iešmauksies!........................They think, that they will slip!
Пусть не в Рай, а в тихое место! ..............Lai ne Paradīzē, bet klusā vietā!.............If not in Paradise, but in quite place!
Сами себе напророчат, .............................Paši sev piepravieto,……………………..They predicted by themselves,
Существование, жизни вместо! ................Eksistēšanu, dzīvošanas vietā!..............Existence, instead life!

Наступает Момент Истины! ......................Sākas Patiesības Moments!...................There comes the Moment of Truth!
Времени нет для обмана! .........................Laika apmānam nav!..............................There is no time for deception!
Поведение видно истинное, .....................Patiesā uzvedība redzama,……………….Is visible the true behavior,
Богом давно ложь поймана! .....................Meli sen Dieva notverti!...........................God has long ago caught a lie!

Книга судеб - ещё открыта! ......................Likteņu Grāmata - vēl atvērta!.................The book of destinies- is still open!
Последние имена вписаны! ......................Pēdējie vārdi ierakstīti!...........................The last names are inscribed!
Когда будет она закрыта, ..........................Kad tā aizvērta būs,………………….……When it will be close,
Часть грехов будет списана! ....................Būs daļa grēku norakstīta!........................Some of the sins will be written off!

Для остальных - это груз тяжёлый! ..........Priekš pārējiem - tā bagāža smaga!..........For the rest- that is a heavy load!
Не подняться со дна мамоны! ..................No Mamona dziļuma nepacelties!............Don't get up from depth of mammon!
Это перед Богом - задолженность! ..........Tas Dieva priekšā - parāds!......................That is front of God- indeptedness!
И закрытая дверь к Дому! .........................Un slēgtas durvis uz Mājām!...................At the close door to House!

Верят власти, конечно, религиям! ............Tic varai, protams, reliģijām!....................Believe to authorities, of course, religions!
В этом нет места для Бога! .......................Tur nav vietas priekš Dieva!....................There is no place for the God!
Я не просил всех носить вериги, ..............Es neprasīju važas visiem nēsāt,………...I didn't ask everyone to wear candles,
Быть с Богом только на одной дороге! ....Ar Dievu būt tikai uz viena ceļa!................To be with God only on one road!

Теперь все расставлены точки! .................Punkti tagad visi izlikti!............................Now all the points are arranged
Будущее понятно не многим! ....................Nākotne saprotama nedaudziem!...........The future is understandable not for so many!
Но, нет никакой отсрочки, ..........................Taču, nav nekādas atlikšanas,…………..But there is no postponement,
Время - подводить Итоги! ..........................Laiks - Rezultātus apkopot!......................It's time- to sum up Results!

Понимаю, что очень сложно! .....................Saprotu, ka ļoti sarežģīti!..........................I understand, that very difficult!
Но, жизнь для людей - Испытание! ...........Bet, dzīve cilvēkiem - Pārbaudījums!.........But life for people- the Test!
Многие упустили свои возможности! .........Daudzi savas iespējas palaida garām!......Many missed their opportunities!
Променяли на материальное состояние! ..Izmainīja uz materiālo turību!..................Changed for the material condition!

Материя - условия существования! ............Matērija - eksistēšanas stāvoklis!...........Matter- is condition of existence!
Успешная в Плане и адаптация! .................Plānā sekmīga arī adaptācija!................Successful is the Plan and adaption!
Духа присутствие обоснование, ..................Gara klātbūtne pamatojums,…………....Spirit presents in the rationale,
Проявление и констатация! .........................Izpausme un konstatējums!...................Manifestation and statement!

Подходит Великое Возвращение! ...............Tuvojas Lielā Atgriezšanās!.....................Is coming Great Return
Пора перевернуть листок! ...........................Laiks lappusi pāršķirt!..............................It's time to turn the page!
Обеспечат энергии превращение, ..............Enerģijas nodrošinās pārvērtības,……....Will prove energy conversion,
В Единый с Богом поток! ..............................Vienotā plūsmā ar Dievu!........................In united flow with God!

Аминь. ............................................................Āmen……………………………....………Amen
Отец Абсолют. ..............................................Tēvs Absolūts…………………………...…Father Absolute
10.04.17 .........................................................10.04.17…………………………………...10.04.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.04.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /10.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.04.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.04.2017.

Skatījumu skaits: 406 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: