Galvenie » 2018 » Maijs » 10 » Vēsts: 10.05.18. Katrēns "Argumenti"
17:40
Vēsts: 10.05.18. Katrēns "Argumenti"

10.05.18 Катрен ​ “Аргументы”​​

Прогремели залпы орудий!
Честь отдала страна!
Хочется понять какой критерий?
И какой будет она?

Победили, потом проиграли!
Народ Единой страны!
Предатели страну сдали,
Богом будут «вознаграждены»!

Это странно для Святой Руси!
Любовь была критерием Истины!
Ушли от Бога, а к себе не пришли,
Потеряли страну поистине!

Много разговоров, но дела – мало!
Сегодня страна выживает!
После войны открываться стало:
Духом нищие и побеждают!

Не было богатства, но – Дух!
Был совершенно Новый!
Энтузиазм в стране совсем затух,
Страна поменялась в итоге!

Предатели прорвались во власть!
Страна отдалась мамоне!
Россия почувствовала напасть,
Мамоне поклонились многие!

Подмена была понятий!
Предложили Руси – другое общество,
Нет больше Братских объятий,
Для Народа теперь всё проще!

Страну продавать стали!
Теневая команда власти!
Что Народ сделал – себе брали,
За счёт Народа – живут всласть!

Не было такого в Истории!
Где кровное Единство страны!
Подлость – какой категории?
Открылась в Душах родни!

Были вместе: все, как один!
Война сплотила людей!
Вдруг стала, как один магазин,
С прилавком из нелюди!

Покатилась Мораль и Нравственность!
Сразу после Великой войны,
Грабили, выдавая за правильное,
Право стало насилие Тьмы!

Теперь страна – не страна!
Тьма пришла к управлению!
Несправедливости страда,
Живёт по чужому мнению!

Наступил уже кризис жизни!
После социализма так жить нельзя!
Люди помнят, как жить!
Но, сложилась другая стезя!

Трудно подняться с колен снова!
Но, выхода нет другого!
Равенство – это Основа!
Бог не предлагал такого!

Нужно снова сплотить ряды!
Новое условие времени!
Создался Передовой отряд!
Жить в таких условиях – бремя!

Беда – не приходит одна!
Разрушена экономика!
Своими разграблена страна,
Люди живут, как в питомнике!

Страна развалилась внутри!
Поднимать Её надо!
К возвращению богатств не подойти,
Для ворующих – это отрада!

Историческое сегодня время!
Цивилизация переходит в мерность!
Нужно остановить период времени,
Поменять нужно размерность!

Нужно принять решение:
Переходим вверх или остановимся?
Необходимо слышать Народа мнение,
Тогда поймёте, к чему готовимся!

Всё зависит сейчас от Народа!
Власть не желает ничего отдавать!
Но, подросло Новое поколение Рода!
Бога готовые уже принимать!

Вот когда нужно услышать голос!
Самого Президента!
Главнейший к нему вопрос:
У него с Народом одни аргументы?

Аминь.
Отец Абсолют.
10.05.18

 

Vēsts: 10.05.18. Katrēns "Argumenti"

Ieroču zalves nodārdēja!
Godu valsts atdeva!
Gribas saprast kritērijs kāds?
Un kāda būs viņa?

Uzvarēja, pēc tam paspēlēja!
Vienotas valsts Tauta!
Nodevēji valsti atdeva,
Dieva būs "apbalvoti"!

Priekš Svētās Krievzemes tas dīvaini!
Patiesības kritērijs Mīlestība bija!
No Dieva aizgāja, bet pie sevis neatnāca,
Patiešām pazaudēja valsti!

Sarunu daudz, bet darbu - maz!
Valsts šodien izdzīvo!
Pēc kara atklāties sāka:
Garā trūcīgi un uzvar! 

Bagātības nebija, bet - Gars!
Pilnīgi Jauns bija!
Entuziasms valstī apdzisis pavisam,
Valsts rezultātā izmainījās!

Nodevēji ielauzās varā!
Valsts mamonam atdevās!
Krievija sajuta postu,
Mamonam daudzi paklanījās!

Izpratņu nomaiņa bija!
Krievzemei piedāvāja - sabiedrību citu,
Nav Brālīgu apskāvienu vairāk,
Priekš Tautas tagad viss vienkāršāk!

Valsti pārdot sāka!
Ēnu komanda varas!
Ko Tauta veica - sev ņēma,
Uz Tautas rēķina - labklājībā dzīvo! 

Nebija Vēsturē tāda!
Kur asins Vienotība valsts!
Nelietība - kādas kategorijas?
Radu Dvēselēs atklājās!

Bija kopā: visi, kā viens!
Karš cilvēkus saliedēja!
Pēkšņi kļuva, kā viens veikals,
Ar letēm no necilvēkiem!

Aizripoja Morāle un Tikumība!
Tūliņ pēc Lielā kara,
Laupīja, uzdodot par pareizu,
Tiesības kļuva Tumsas vardarbība!

Tagad valsts - ne valsts!
Tumsa atnāca vadībā!
Netaisnīguma laiks,
Dzīvo pēc sveša viedokļa!  

Dzīves krīze jau iestājās!
Pēc sociālisma nevar tā dzīvot!
Cilvēki atceras, kā dzīvot!
Taču, cita taka izveidojās!

Grūti no ceļgaliem piecelties atkal!
Taču, citas izejas nav!
Vienlīdzība - tas Pamats!
Dievs nepiedāvāja tādu!

Vajag no jauna saliedēt rindas!
Laika Jaunie noteikumi!
Izveidots Priekšējais pulks!
Dzīvot tādos apstākļos - slogs!

Bēda - neatnāk viena!
Ekonomika sagrauta!
Savējo izlaupīta valsts,
Cilvēki dzīvo, kā audzētavā!

Valsts iekšķīgi izjuka!
Viņu pacelt vajag!
Pie bagātību atgriezšanas nestāties,
Priekš zadzējiem - tas prieks!

Vēsturisks laiks šodien!
Civilizācija dimensijā pāriet!
Vajag laika periodu apturēt,
Izmainīt vajag apmērus!

Lēmumu pieņemt vajag:
Pārejam augšup, vai apstājamies?
Vajag Tautas viedokli dzirdēt,
Tad sapratīsiet, uz ko gatavojamies!

Viss tagad no Tautas atkarīgs!
Vara nevēlas atdot neko!
Taču, Dzimtas Jauna paaudze paaugās!
Gatavi jau Dievu pieņemt!  

Lūk kad balsi izdzirdēt vajag!
Paša Prezidenta!
Galvenais jautājums viņam:
Ar Tautu viņam argumenti vieni?

Āmen.
Tēvs Absolūts.
10.05.18.
 

10.05.18. Quatrain  “Arguments”

The volleys of guns rattled!
The country gave honor!
Want to understand what criterion is?
And what will she be like?

We won, after then lost!
The Nation of the United country!
Traitors gave the country,
Will be “rewarded” by God!

This is strange for Holy Russia!
Love was the criterion of the Truth!
Left from God, but didn’t come to their place,
Truly lost the country!

A lot of talk, but work- is not enough!
Today the country survives!
After the war it started to open:
Poor in the Spirit and win!

There was no wealth, but- Spirit!
Was completely New!
Enthusiasm in the country completely faded,
The country has changed in the end!

Traitors broke into power!
The country gave herself to Mammon!
Russia felt the attack,
Many bowed to Mammon!

The substitution was concepts!
Offered to Russia- another society,
No more Brotherly embraces,
Now all is easier for the Nation!

Started to sell the country!
Team of shadow power!
What the Nation did- took it for themselves,
At the expense of the Nation- they live well!

There was no such thing in History!
Where the bloody Unity of the country!
Meanness- which category?
Opened in the Souls of siblings!

Were together: all as one!
The war rallied people!
Suddenly it become like one shop,
With a counter from the nonhumans!

Morality and Virtue rolled away!         
Immediately after the Great war,
Robbed, betraying for the right,
Rights became the violence of the Darkness!

Now the country- is not a country!
Darkness came to the management!
The injustice of suffering,
Lives by someone else’s opinion!

The crisis of life has already come!
After socialism can’t live like this!
People remember how to live!
But, there was made another path!

It’s hard to get up from your knees again!
But, there is no another way out!
Equality- is the Basis!
God didn’t offer such!

Need to rally the ranks again!
A New time condition!
The Advanced Squad was created
Living in such conditions- is a burden!

Misfortune- never comes alone!
The economy is destroyed!
Country is plundered by themselves,
People live like in nursery!

The country fell apart inside!
It’s necessary to lift her up!
Return to wealth is not suitable,
For the thieves- this is the joy!

Today is historical time!
Civilization goes into dimension!
It’s necessary to stop the period of time,
Need to change dimension!

It’s necessary to make a decision:
Shall we go up or stop?
It’s necessary to hear the opinion of the Nation,
Then we will understand, for what to be prepared!

Everything depends now from the Nation!
The authorities don’t want to give anything away!
But, the New generation of the Family has grown up!
Ready to receive God!

That’s when you need to hear the voice!
The President himself!
The most important question to him:
Does he have the same arguments with the Nation?

Amen
Father Absolute
10.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.05.2018.

Skatījumu skaits: 190 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: