Galvenie » 2018 » Jūnijs » 10 » Vēsts: 10.06.18. Katrēns "Līdzināšanās"
22:45
Vēsts: 10.06.18. Katrēns "Līdzināšanās"

10.06.18 Катрен ​ “Равнение”​​

Игры Правительства – не игры Народа!
“Песочницы” у всех разные!
Единая только для всех Природа!
Условия игры показывает!

Первая игра среди богатых!
Чаще всего в поддавки!
Главный среди них – Рогатый,
Условия Его страшны!

Главный приз для них – неравенство!
Вечная борьба за власть!
Мамона плюс власть – есть равенство,
И управление людьми всласть!

Вторая игра в шахматы!
Длинная у всех рокировка!
Здесь не играет Рогатый!
Его от Бога здесь – блокировка!

Две игры или два поля!
Территории у всех разные!
Богатство – это тоже модуль,
И рассуждения непраздные!

Богатый желает новый ресурс,
Бедный – благополучие!
Богатый Мир принимает на вкус!
Бедный – Идею озвучивает!

Богатому не нужны идеи!
Главное – накопление!
Бедный шагает смело,
Если впереди равнение!

Равнение только на Бога!
На совершенство Духа!
У богатого с бедным не те дороги,
У богатого в Душе – засуха!

У Бога нет ни тех, ни других!
Равномерное распределение!
Для богатых Дух уж стих,
К богатству рвение!

Не соединить “минус” с “плюсом”,
Короткое замыкание!
Заканчивается всё вопросом,
Какое у людей желание?

Желание богатства – плохо!
Желание Любви – хорошо,
Людей, не принявших Суть – много,
Которых не туда занесло!

Выбор сегодня строгий!
Либо в Ад или в Рай!
Человек без идеи – убогий!
Люди собой формируют край!

Богатство – порок известный!
Полная людей деградация!
На всё существует мера,
В том числе на богатство!

Богатство в труде – радость!
За счёт других – мрак!
Человечеству мало осталось,
Уход – это тоже знак!

Жить нужно наотмашь!
Не тая внутри ничего!
Бог увидит порыв ваш,
И живёте вы для чего!

Сформируется общая память!
Сформируется и позиция!
Россия Лидером может стать!
Как Божественная зарница!

“Главней всего погода в Доме”!
Все трудятся на одно Начало!
У России счастливый номер,
Снимающий, все печали!

Благодать нужно принять!
Благодать от самого Создателя!
Народ должен это понять,
В стране – ни одного обывателя!

Равнение только на Бога!
Россия – Надежда Его и Право!
Россия для Мира определит дорогу,
И докажет Ему свою ПРАВДУ!

Аминь.
Отец Абсолют.
10.06.18

 

 

Vēsts: 10.06.18. Katrēns  "Līdzināšanās"

Valdības spēles - ne Tautas spēles!
"Smilškastes" visiem dažādas!
Priekš visiem viena tikai Daba!
Spēles apstākļus parāda!

Pirmā spēle starp bagātiem!
Visbiežāk piespēlēs!
Galvenais starp viņiem - Ragainis,
Viņa apstākļi briesmīgi!

Galvenā balva priekš viņiem - nevienlīdzība! 
Mūžīgā cīņa par varu!
Mamons plus vara - ir vienlīdzība,
Un cilvēku vadīšanas vara!

Otra spēle šahs!
Gara visiem rokāde!
Šeit Ragainis nespēlē!
Šeit viņa no Dieva - bloķēšana!

Divas spēles vai divi lauki!
Teritorijas visiem dažādas!
Bagātība - tas arī modulis,
Un spriedumi ne tukši!

Bagātais jaunus resursus vēlas,
Nabagais - labklājību!
Bagātais ar gaumi pasauli pieņem!
Nabagais - Ideju ieskaņo!

Bagātajam ideju nevajag!
Galvenais - uzkrājumi!
Nabagais soļo droši,
Ja līdzināšanās priekšā!

Līdzināšanās tikai uz Dievu!
Uz Gara pilnību!
Bagātajam ar nabago ne tie ceļi,
Bagātajam Dvēselē - sausums!

Dievam ne to, ne citu nav!
Vienmērīga sadalīšana!
Gars priekš bagātiem jau apklusa,
Uz bagātību dedzība!

Nesavienot "mīnusu" ar "plusu",
Īssavienojums!
Viss ar jautājumu beidzas,
Kāda cilvēkiem vēlēšanās?

Vēlēšanās bagātību - slikti!
Vēlēšanās Mīlestību - labi,
Cilvēku, Būtību nepieņēmušu - daudz,
Kurus ne tur aiznesa!

Izvēle šodien stingra!
Vai Ellē vai Paradīzē!
Cilvēks bez idejas - nabadzīgs!
Cilvēki ar sevi formē zemi!

Bagātība - netikums zināms!
Cilvēku pilnīga degradācija!
Uz visu mērs eksistē,
Tanī skaitā uz bagātību!

Bagātība darbā - prieks!
Uz citu rēķina - tumsa!
Cilvēcei maz atlika,
Aiziešana - tā arī zīme!

Dzīvot vajag atvēzējoties!
Neslēpjot iekšķīgi neko!
Dievs redzēs jūsu tieksmes,
Un dzīvojiet jūs priekš kā!

Noformēsies kopējā atmiņa!
Noformēsies arī pozīcija!
Krievija līderis var kļūt!
Kā Dievišķs vasaras pērkons!

"Visgalvenie laikapstākļi Mājās"!
Visi uz vienu Sākumu pūlas!
Krievijai laimīgs numurs,
Noņemošs, visas bēdas!

Svētlaimi vajag pieņemt!
Svētlaimi no Radītāja paša!
Tautai tas jāsaprot,
Valstī - ne viena mietpilsoņa!

Līdzināšanās tikai uz Dievu!
Krievija - Viņa Cerības un Tiesības!
Krievija priekš Pasaules ceļu noteiks,
Un Viņam savu PATIESĪBU pierādīs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
10.06.18.

10.06.18. Quatrain  “Coincidence”

Government games- are not games of the Nation!
“Sandboxes” for all are different!
For all is only one Nature!
Shows the terms of game!

The first game among the rich!
Most often in give away!
Chief among them- the Horned,
His conditions are terrible!

The main prize for them- is inequality!
The eternal struggle for power!
Mammon plus power- is equality,
And power of people management!

The second game is chess!
Long castling for all!
Here Horned one doesn’t play!
It’s from God here- blocking!

Two games or two fields!
Territories at all are different!
Wealth- is also module,
And reasoning is not empty!

The rich want the new resources,
The poor one- well being!
The rich accepts the World with taste!
The poor one- voiced the Idea!

The rich one doesn’t need Idea!
The main thing is- accumulation!
The poor one walks boldly,
If there is an equality in front!

Similarity is only on God!
On the perfection of the Spirit!
The rich with the poor don’t have the road,
The rich man in the Soul- has a drought!

God has neither one, nor the other!
Uniform distribution!
For the rich, the Spirit has already abated,
The greed to riches!

Don’t connect the “minus” with the “plus”,
Short circuit!
All ends with question,
What kind of desire has people?

The desire for wealth- is bad!
The desire for Love- is good,
People, who don’t accept the Essence- a lot,
Which ones are not there skidded!

Today’s choice is strict!
Either to the Hell or the Heaven!
A human without an Idea- is wretched!
People for the edge with themselves!

Wealth- is a vice known!
Full degradation of the people!
There is a measure to everything,
Including wealth!

Wealth in work- is joy!
At the expense of others- darkness!
Humanity has little left,
Care- is also a sign!

Need to live backhand!
Don’t melt inside anything!
God will see your impulse,
And you live for that!

Common memory will be formed!
Also position will be formed!
Russia can become a Leader!
As Divine Lightning!

“The most important thing is the weather in House”!
All work for one Beginning!
Russia has a lucky number,
Removing all sorrows!

Grace must be accepted!
Grace from the Creator himself!
The nation must understand this,
In the country- there is no single inhabitant!

Coincidence only on God!                                  
Russia- His Hope and Right!
Russia will determine the road for the World,
And will prove her TRUTH to Him!

Amen
Father Absolute
10.06.18.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 10.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.06.2018.

Skatījumu skaits: 158 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: