Galvenie » 2018 » Jūlijs » 10 » Vēsts: 10.07.18. Katrēns "Viss atduras cilvēkā"
15:31
Vēsts: 10.07.18. Katrēns "Viss atduras cilvēkā"

10.07.18 Катрен “Всё упирается в человека”

Никто не понимает, но ВСЁ готово!
Осталось совсем немного!
Необходимо проверить готовность,
В Душах изменить погоду!

Мир мечется, не зная, что скоро Конец!
Что Пространство сильно изменится!
Что Шестой расы наступает Венец!
Пятой этого и не мерещится!

Люди на перепутье: кто вверх, а кто вниз!
Кто-то шагнёт в Новое измерение,
Кто-то оступится и – вниз!
Человеку нужно определить намерение!

Человек – совершенство Бога!
Жизнь – Вечная эволюция!
Шестую ждёт совершенство в итоге,
Сегодня важна в Душе революция!

Быт и власть не имеют значения!
В Шестой уже будет другое!
Вернуться в Боги – предназначение!
Человек сможет сделать такое!

Времени мало – для страждущих есть!
Главное – внутреннее Единение!
Ведёт по жизни Любовь, а не месть!
И собственное по ночам бдение!

Человечество мечтает о Рае!
О Высшей от Небес справедливости!
Надежда на всё это тает!
Если Любви в Душе нет и видимости!

Всё упирается в самого человека!
Надстройки – человека решение!
Так будет до окончания века,
Если к Богу в Душе нет движения!

За человечеством Исторический выбор!
К Богу или к религиям?
Но, уже происходит людей отбор,
По всем внутренним линиям!

Что хочет человек – для самого загадка!
Человек дуален ещё от рождения!
Нет Знаний – одни догадки!
Человек в Боге – Историческое достижение!

Политики и власть спорят о «Завтра»!
Никто не помнит о человеке!
Никто не скажет человеку Правду,
Успокаивают: «так было испокон веку»!

Пусть спорят – себя не слыша!
Пустая трата сил и времени,
Едет от активности их «крыша»!
Планета уже названа другим именем!

Имя выбрано самим Народом!
Святая Русь – теперь Её имя!
Инициатива у религий отобрана,
Народ проявился – совсем не племя!

Всё складывается по Сценарию!
Богом учтены все мелочи!
Люди прочитают Новый глоссарий!
За Создателя поставят свечи!

Не будет на Планете кровопролития!
Кровь Богом запрещено проливать!
Преображение совсем не безликое,
За Горизонтом можно людей узнавать!

Пространство переходит с людьми!
Никто не говорит о смерти!
Переход – Вечной жизни прелюдия!
Никто не умрёт, поверьте!

Переход не пройдут только власти!
Грехов у них – выше меры!
И не так важно какой они масти,
Главное – принятие Веры!

Все, кто не с Богом – тоже!
Шанс был дарован всем!
Координация, конечно, возможна,
Россия – для Мира пример!

Аминь.
Отец Абсолют
10.07.18

 

Vēsts: 10.07.18. Katrēns "Viss atduras cilvēkā" 

Neviens nesaprot, bet VISS gatavs!
Atlicis pavisam nedaudz!
Gatavību pārbaudīt nepieciešams,
Dvēselēs laikapstākļus izmainīt!

Pasaule steidzas, neznot, ka Gals drīz!
Ka Telpa drīz spēcīgi izmainīsies!
Ka Sestai rasei Vaņags pienāk!
Piektai tas pat nerēgojas!

Cilvēki krustcelēs: kurš augšup, bet kurš lejup!
Kāds Jaunajā dimensijā soļus spers,
Kāds atkāpsies un - lejup!
Cilvēkam vajag nodomu noteikt!

Cilvēks - Dieva pilnība!
Dzīve - Mūžīgā evolūcija!
Sesto pilnība gaida rezultātā,
Šodien Dvēselē svarīga revolūcija!

Sadzīvei un varai nozīmes nav!
Sestajā būs jau cits!
Atgriezties Dievos - uzdevums!
Cilvēks to izdarīt var!

Laika maz - priekš cietējiem ir!
Galvenais - iekšējā Vienošana!
Pa dzīvi ved Mīlestība, bet ne atriebība!
Un pa naktīm personīgā modrība!

Cilvēce par Paradīzi sapņo!
Par Augstāko no Debesīm taisnīgumu!
Cerība uz visu to zūd!
Ja Mīlestības Dvēselē nav un redzamības!

Viss atduras cilvēkā pašā!
Virsbūvē - cilvēka lēmums!
Tā būs līdz mūža beigām,
Ja Dvēselē kustības pie Dieva nav!

Cilvēcei Vēsturiska izvēle!
Pie Dieva vai reliģijām?
Taču, notiek jau cilvēku atlase,
Pa visām iekšējām līnijām!

Ko grib cilvēks - mīkla priekš paša!
Cilvēks vēl kopš dzimšanas duāls!
Nav Zināšanu - vieni minējumi!
Cilvēks Dievā - Vēsturisks sasniegums!

Politiķi un vara strīdas par "Rītdienu"!
Neviens par cilvēku neatceras!
Neviens cilvēkam Taisnību neteiks,
Nomierina: "tā bija kopš senseniem laikiem"!

Lai strīdās - sevi nedzirdot!
Tukša spēku un laika tērēšana,
No aktivitātes "jumts" viņu brauc!
Planēta citā vārdā jau nosaukta! 

Vārds pašas Tautas izvēlēts!
Svētā Krievzeme - tagad Viņas vārds!
Reliģijām iniciatīva atņemta,
Tauta izpaudās - pavisam ne cilts!

Viss sakārtojas pēc Scenārija!
Dievam visi sīkumi vērā ņemti!
Cilvēki izlasīs Jauno glosāriju!
Par Radītāju sveces noliks!

Nebūs uz Planētas asins izliešanas!
Dieva aizliegts asinis izliet!
Pārveidošana pavisam ne bezpersoniska,
Aiz Horizonta var cilvēkus pazīt!

Telpa ar cilvēkiem pāriet!
Neviens par nāvi nerunā!
Pāreja - Mūžīgās dzīves prelūdija!
Nemirs neviens, ticiet! 

Pāreju neizies tikai varas!
Grēku viņiem - pāri mēram!
Un ne tik svarīgi kādas kārtas tie,
Galvenais - Ticības pieņemšana!

Visi, kuri ne ar Dievu - arī!
Izredzes bija dāvātas visiem!
Koordinācija, protams, iespējama,
Krievija - piemērs priekš Pasaules!

Āmen.
Tēvs Absolūts
10.07.18.

10.07.18. Quatrain  “Everything rests on people”

Nobody understands, but EVERYTHING is ready!
There is very little left!
It’s necessary to check readiness,
In the Soul change the weather!

The World rushes, not knowing, that soon the End!
That Space soon will change a lot!
That the Sixth race is Crowned!
Fifth of this even doesn’t see!

People are at crossroads: who is up and who is down!                       
Someone will step into New dimension,
Someone will stumble and- down!
Human needs to determine the intention!

Human- is the perfection of God!
Life- is Eternal evolution!
Sixth will be perfect in the end,
Today the revolution is important in the Soul!

Life and power doesn’t matter!
In the Sixth there will be another!
Return to the Gods- predestination!
A human can do this!

Time has little- there are for suffering!
The main thing- is inner Unity!
Love leads in life, but not revenge!
And own vigil on the nights!

Humanity dreams of Paradise!
About the Highest justice from Heaven!
Hope for all this melts!
If there is no Love in the Soul!

Everything rests on the human himself!
The superstructure- is the human’s solution!
So it will be until the end of the century,
If there is no movement to God in the Soul!

For humanity Historical choice!
To God or to religions?
But, there is already selection of people,
Over all internal lines!

What human wants- is the riddle for himself!
The human is dual from birth!
No Knowledge- only guesses!
Human in God- Historical achievement!

Politicians and authorities are arguing about “Tomorrow”!
No one remembers the human!
No one will tell the Truth to human,
Calm down: “it’s been since time immemorial”!

Let them argue- not hearing themselves!
A waste of effort and time
Their “roof” goes from the activity!
The Planet is already named by the different name!

The name is chosen by Nation!
Holy Russia- now is Her name!
The initiative of religions is selected,
The Nation showed up- not at all a tribe!

Everything will sort of by Scenario!
God takes into account all the details!
People will read the New glossary!
For the Creator will put the candles!

There will be no bloodshed on the Planet!
Blood is forbidden to spill from God!
Transformation is not at all faceless,
Over the horizon people can be recognized!

Space passes with people!
Nobody talks about death!
Transition- prelude of Eternal life!
No one will die, believe Me!

Transition will not pass only power!
Their sins- are above measure!
And it’s not so important what kind of suit they are,
The Main thing- is the acceptance of the Faith!

All who are not with God- too!
The chance was given to everyone!
Coordination, of course, is possible,
Russia- is an example for the World!

Amen
Father Absolute
10.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitivi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru / 10.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.07.2018.

Skatījumu skaits: 190 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: