Galvenie » 2018 » Augusts » 10 » Vēsts: 10.08.18. Katrēns "Cilvēki nevar neko"
16:06
Vēsts: 10.08.18. Katrēns "Cilvēki nevar neko"

10.08.18 Катрен ​“Люди ничего не могут” ​​

Что же вокруг происходит?
Природа совсем не та!
Потепление уже на исходе,
Нежданно придёт зима!

Климат демонстрирует силу!
Конечно, самого Создателя!
Люди изменить не в силах,
Остаются в качестве наблюдателей!

Невозможно остановить Бога!
Одно решение: с Богом Гармония!
Пятая показала итоги,
Прощальная звучит мелодия!

Людям кажется, что они могут,
Опять переписать Историю,
Но, Небеса на этот раз помогут,
Пересмотреть свою философию!

Философия – очень простая:
Всё на Планете от Бога!
Есть у людей Право выбора,
Но, История для них «недотрога»!

Люди повлиять ни на что не могут!
Бог решает: кто – первый!
Люди устремлены «головой в омут»!
Единицы остаются Богу верными!

Развратила людей религия,
Нет у неё Права от Бога!
Религия и власть – коллеги,
Им в Шестую закрыта дорога!

Можно говорить много,
Но, важнее всего Мироздание!
Небеса никому не помогут,
Самим выстраивать здание!

Здание или Дом Бога!
Как точку отсчёта времени,
Жизнь без этого в итоге,
Покажется сложным бременем!

Только промысел человека,
Он променял Бога на быт,
Не было на Планете века,
Чтобы человек понимал: как быть?

Религии говорили в веках:
Пророки определяли, как жить!
Только позабыли: Бог на облаках,
Дарует каждому Жизнь!

Бог дарует Право на жизнь!
На прогресс в Духе!
Человек формирует: как жить,
Не должно быть в Духе разрухи!

Но, человек выбирает быт,
И мамону в качестве меры,
В книге Судеб дано, как быть,
Основа всего – Вера!

Человечество обмануло Бога!
Нет смысла в существовании!
Печалью покрыты итоги,
Нет в людях образования!

Мир сложен для понимания,
Но, Создатель даёт Знания,
На совершенствование всё внимание,
Поймёте, что жизнь – познание!

Совершенен человек – совершенен Бог!
Люди частицы Целого!
У людей только одна дорога,
Выходить из испытаний белым!

Белое Братство – основа Шестой!
Равенство – главный Флаг!
Человек без Бога – пустой!
К Богу не готов сделать шаг!

Человечество ничего не может!
Выбрана была Россия!
Бог Ей, конечно, поможет,
Пронести в Мир свою Миссию!

Люди не знают, но есть решение!
Без совершенствования нет пути!
Неважно, какое у людей мнение,
От Преображения не уйти!

Люди ничего не могут!
Остаётся согласиться с Богом!
Любовь и Равенство смогут,
Стать перспективным итогом!

Аминь.
Отец Абсолют
10.08.18

 

Vēsts: 10.08.18. Katrēns "Cilvēki nevar neko"

Kas gan apkārt notiek?
Daba pavisam ne tā!
Siltākais laiks jau uz beigām,
Ziema atnāks negaidīti!

Klimats demonstrē spēku!
Protams, paša Radītāja!
Nav cilvēku spēkos izmainīt,
Jāpaliek vērotāju lomā!

Dievu apturēt neiespējami!
Lēmums viens: Harmonijā ar Dievu!
Rezultātus Piektā parādīja,
Atvadu melodija skan!

Cilvēkiem šķiet, ka viņi var,
Atkal Vēsturi pārrakstīt,
Taču, Debesis šoreiz palīdzēs,
Savu filozofiju pārskatīt! 

Filozofija - ļoti vienkārša:
Viss uz Planētas no Dieva!
Cilvēkiem ir izvēles Tiesības,
Taču, Vēsture priekš viņiem "neaizskarama"!

Cilvēki nevar neko ietekmēt!
Dievs lemj: kurš - pirmais!
Cilvēku centieni ar "galvu atvarā"!
Dievam uzticīgi vieninieki paliek!

Samaitāja cilvēkus reliģija,
Nav viņai Tiesību no Dieva!
Reliģija un vara - kolēģi,
Viņiem ceļš Sestajā slēgts!

Runāt var daudz,
Taču, svarīgāk par visu Pasaules-ēka!
Debesis nevienam nepalīdzēs,
Pašiem ēku uzbūvēt! 

Ēka vai Māja Dieva!
Kā laika atskaites punktā,
Dzīve bez tā rezultātā,
Šķitīs sarežģīts slogs!

Tikai cilvēka nodoms,
Viņš Dievu uz sadzīvi izmainīja,
Nebija uz Planētas gadsimta,
Lai saprastu cilvēks: kā būt?

Gadsimtiem reliģijas teica:
Pravieši noteica, kā dzīvot!
Tikai aizmirsa: Dievs virs mākoņiem,
Dāvina katram Dzīvību/Dzīvi!

Dievs dāvā Tiesības dzīvot!
Progresam Garā!
Cilvēks formē: kā dzīvot, 
Nedrīkst būt Garā sabrukuma!

Bet, cilvēks sadzīvi izvēlas,
Un mamonu mēra lomā,
Likteņu grāmatā dots, kā būt,
Visa pamats - Ticība!

Cilvēce apmānīja Dievu!
Nav jēgas eksistēšanai!
Skumjām klāti rezultāti,
Cilvēkos formācijas nav!

Pasaule sarežģīta saprašanai,
Taču, Radītājs Zināšanas dod,
Uz pilnveidošanos visa uzmanība,
Sapratīsiet, ka dzīve - izzināšana!

Cilvēks pilnīgs - Dievs pilnīgs!
Cilvēki Veseluma daļas!
Cilvēkiem tikai viens ceļš,
No pārbaudījumiem baltam iziet!

Baltā Brālība - Sestās pamats!
Vienlīdzība - Galvenais Karogs!
Cilvēks bez Dieva - tukšs!
Pie Dieva spert soli negatavs!

Cilvēce nevar neko!
Bija izraudzīta Krievija!
Dievs Viņai, protams, palīdzēs,
Pasaulē savu Misiju iznest!

Cilvēki nezin, bet lēmums ir!
Bez pilnveidošanās ceļa nav!
Nesvarīgi, kāds viedoklis cilvēkiem,
No Pārveidošanas neaiziet!

Cilvēki nevar neko!
Dievam piekrist atliek!
Mīlestība un Vienlīdzība varēs,
Rezultāts perspektīvs kļūt!

Āmen.
Tēvs Absolūts
10.08.18.

10.08.18. Quatrain  “People can’t do anything”

What is going on around?
Nature is not the same!
Warming is already running out,
Unexpectedly winter will come!

The climate shows strength!
Of course, the Creator himself!
There is no in the power of people to change,
Have to remain as observers!

It’s impossible to stop God!
One solution: in harmony with God!
The Fifth showed results,
The farewell melody sounds!

It seems to people that they can,
Again to rewrite History,
But, Heaven will help this time,
Revise its philosophy!

Philosophy- is very simple: 
Everything on the Planet is from God!
People have the Right to choose,
But, History for them is “invincible”!

People can’t influence anything!
God decides: who- is the first!
Trying of people is “with head to the pool”!
Remain faithful unities to God!

The religion has corrupted people,
She has no Right from God!
Religion and power- are colleagues,
 Way for them is closed in the Sixth!

Can talk a lot,
But, most important than everything is the Universe!
Heaven will not help anyone,
To build the building by yourself!

The building or the House of God!
As a reference point of time,
Life without this in the end,
It will seem a difficult burden!

Only the thought action of human,
He exchanged God for life,
There was no century on the Planet,
So that the human would understand: how to be?

Religions spoke for ages:
The Prophets determined how to live!
Just forgot: God is on the cloud,
Gives to everyone Life!

God grants the Right to live!
On progress in the Spirit!
The human forms: how to live,
Ruin should not be in the Spirit!

But, a human chooses a way of life,
And mammon as a measure,
In the Book of Fate is given, how to be
The basis of everything- is Faith!

Humanity has deceived God!
There is no point in existence!
Results are covered with sadness,
There is no education in people!

The World is difficult for understanding,
But, the Creator gives Knowledge,
All attention to improve,
Will understand, that life- is knowledge!

Human is perfect- God is perfect!
People are particles of the Whole!
People have only one way,
Come out white from the tests!

The White Brotherhood- is the foundation of the Sixth!
Equality- is the Main Flag!
Human without God- is empty!
Is not ready to take a step to God!

Humanity can’t do anything!                                                                
Russia was chosen!
God, of course, will help her,
Bring her Mission to the World!

People don’t know, but there is a solution!
Without improvement there is no way!
It doesn’t matter what opinion people have,
Fro the Transfiguration doesn’t walk away!

People can’t do anything!
It remains to agree with God!
Love and Equality will can,
Become a promising result!

Amen
Father Absolute
10.08.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots: Dievišķā Spēkavota vēstvietā: http://spekavots.ucoz.ru /10.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.08.2018.

Skatījumu skaits: 175 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: