Galvenie » 2018 » Septembris » 10 » Vēsts: 10.09.18. Katrēns "Visa pamats Enerģijas"
12:20
Vēsts: 10.09.18. Katrēns "Visa pamats Enerģijas"

10.09.18 Катрен “Основа всего Энергия”

Человечество не понимает,
Что же всё-таки есть?
Энергии другие витают,
Но, витает и смерть!

Ускорились все события!
Год уже почти за два!
Увеличилось и убытие,
Жизнь – другая игра!

Что-то мешает людям жить,
Жить по-человечески!
Многие не понимают: как быть?
Какое-то время магическое!

Истоки Нового – непонятны!
Новое ведёт в неизвестность!
Старые представления невнятны,
Люди не узнают и местность!

Природа пришла в движение!
По Единому от Бога Сценарию!
У человечества нет мнения,
Какое впереди ожидание?

Что-то идёт всё время не так,
Какая тому причина?
Над Планетой сгустился мрак,
Изменилась и людей личина!

Никто не поймёт: в чём дело?
Простыми словами не объяснить,
Не меняется пока тело,
Но, его Тонкий план потеснит!

Меняется частота вибрации!
Любовь проникает внутрь,
Заметна Духовная акция,
Кто-то направляет людей путь!

Путь теперь точно к Вере!
Я не имею в виду религии!
Проявляется Духовности мера,
Люди уже не в веригах!

Преображение пока медленно,
Хотелось ускорить процесс!
Человек в Тонком плане – нетленный!
Остаётся в прошлом регресс!

“Виновата” во всём – Россия!
Точнее, Октаэдр Духа!
Формируется Её Миссия,
Закрывается в Духе разруха!

Эволюция – процесс вечный!
Основа всего – энергия!
Это, как путь Млечный,
Как поэтическая элегия!

Поймите: изменения неизбежны!
Октаэдр формирует Отечество!
Информация – океан безбрежный!
Главное – судьба человечества!

Сегодня важно – Единение!
Оно определяет успех!
Это внутреннее в Душе движение,
В Духе не будет помех!

Основные помехи в плоти,
Плотный план – несовершенство!
Это лишь часть пути,
Ведущего к Совершенству!

Плотный план – Школа жизни!
Многое зависит от выбора,
Для человека Дух – это жизнь,
А, значит, причина отбора!

Люди ещё не понимают,
Но, многое зависит от них!
Грехи Солнце собой закрывают,
Сегодня грехов людей – пик!

Волна эволюции переходит точку,
Точку – полного невозврата!
Человеческая уйдёт оболочка,
Человек Совершенства – кантата!

Вселенная уже покачнулась,
Поменяются орбиты Планет!
Сознание людей очнулось!
Пора перестроить макет!

Аминь.
Отец Абсолют
10.09.18

 

Vēsts: 10.09.18. Katrēns "Visa pamats Enerģijas"

Cilvēce nesaprot,
Kas tomēr ir?
Citas enerģijas lidinās,
Bet, lidinās arī nāve!

Visi notikumi paātrinājās!
Gads jau gandrīz par diviem!
Palielinās arī aiziešana,
Dzīve - cita spēle!

Kaut kas cilvēkiem traucē dzīvot,
Dzīvot cilvēciski!
Daudzi nesaprot: kā būt?
Laiks kaut kāds maģisks!

Jāunā Sākumi - nesaprotami!
Jaunais nezināmībā ved!
Vecie priekšstati neskaidri,
Cilvēki nepazīst arī apvidu!

Daba nonāca kustībā!
Pēc Vienota Scenārija no Dieva!
Cilvēcei nav muižu,
Kādas cerības priekšā?

Kaut kas visu laiku iet ne tā,
Kāds iemesls tam?
Virs Planētas tumsa sabiezēja,
Izmainījās arī cilvēku maska!

Neviens nesapratīs: kas par lietu?
Vienkāršiem vārdiem nepaskaidrot,
Nemainās pagaidām ķermenis,
Taču, to Smalkais plāns saspiedīs!

Mainās vibrāciju frekvence!
Mīlestība iekļūst iekšā,
Garīgā akcija pamanāma,
Kāds virza cilvēkus ceļā!

Ceļš tagad tiešām uz Ticību!
Es nedomāju reliģijas!
Izpaužas Garīguma mērs,
Cilvēki vairs ne važās!

Pārveidošana pagaidām lēnām,
Gribētos paātrināt procesu!
Cilvēks Smalkajā plānā - nevīstošs!
Regress pagātnē paliek!

"Vainīga" visā - Krievija!
Precīzāk, Gara Oktaedrs!
Formējas Viņas Misija,
Garā aizveras sabrukums!

Evolūcija - process mūžīgs!
Visa pamats - enerģija!
Tas, kā Piena ceļš,
Kā elēģja dzejiska!

Saprotiet: izmaiņas neizbēgamas!
Oktaedrs Tēvzemi formē!
Informācija - bezkrastu okeāns!
Galvenais - cilvēces liktenis!

Šodien svarīga - Vienošana!
Tā nosaka panākumus!
Tā iekšējā kustība Dvēselē,
Garā traucējumu nebūs!

Galvenie traucējumi miesā,
Blīvais plāns - nepilnība!
Tā tikai daļa ceļa,
Uz Pilnību vedoša!

Blīvais plāns - Dzīves Skola!
Daudz kas no izvēles atkarīgs,
Priekš cilvēka Gars - tā dzīve,
Un, tātad, atlases iemesls!

Cilvēki vēl nesaprot,
Bet, daudz kas atkarīgs no viņiem!
Saule ar sevi grēkus aizklāj,
Cilvēku grēkiem šodien - maksimums!

Evolūcijas vilnis pāriet punktu,
Punktu - pilnīgas neatgriezenības!
Cilvēciskais apvalks aizies,
Pilnības cilvēks - kantāte!

Visums jau sašūpojās,
Izmainīsies Planētu orbītas!
Cilvēku Apziņa atguvās!
Laiks maketu pārkārtot!

Āmen.
Tēvs Absolūts
10.09.18.

10.09.18. Quatrain “The basis of all is Energy”

Humanity doesn’t understand,
What is there still?
The other energies are soaring,
But, there death soaring too!

Accelerated all the events!
A year is already almost for two!
The increase also increased,
Life- is different game!

Something prevents people from living,
To live humanely!
Many don’t understand: how to live?
For a magic time!

The origins of the New- are incomprehensible!
The new leads into unknown!
Old ideas are indistinct,
People don’t recognize also the terrain!

Nature has come into motion!
By the United Scenario from God!
Humanity has no opinion,
What is the expectation ahead?

Something goes all the time wrong,
What is the reason for this?
Over the Planet, darkness thickened,
Has changed also mask of people!

No one will understand: what’s the matter?
Can’t explain with simple words,
Body still doesn’t change,
But, Thin plan will squeeze it!

The frequency of vibration changes!
Love will get inside,
Spiritual action noticeable,
Someone is directing people on the way!

The road is now exactly to the Faith!
I don’t mean religions!
Manifests measure of Spirituality,
People are no longer chains!

Transformation is still slow,
Wanted to speed up the process!
A human in the Thin plan- is imperishable!
Regress remains in the past!

“Blame” for everything- Russia!
More precisely- Octahedron of the Spirit!
Her Mission is formed,
Destruction closes in the Spirit!

Evolution- is an eternal process!
The basis of everything- is energy!
It’s like a Milky way,
As a poetic elegy!

Understand: changes are inevitable!
Octahedron forms the Fatherland!
Information- is the boundless ocean!
The main thing- is the destiny of the humanity!

Today is important- Unity!
It determines success!
It’s an inner movement in the Soul,
There will be no interference in the Soul!

The main interference is in the flesh,
A tight plan- is imperfection!
This is only the part of the road,
Leading to the Perfection!

Thick plan- is School of Life!
Much depends of the choice,
The Spirit for human- is life,
And, therefore, the reason for the selection!

People don’t understand yet,
But, a lot depends of them!
Sun closes the sin with herself,
Today sin of people- is rush!

The wave of evolution passes a point!
Point- full of no return!
The human shell will leave,
Human of perfection- is a cantata!

The universe has already swayed,
The orbits of the Planet will change!
The Consciousness of people awoke!
It’s time to rebuild the layout!

Amen
Father Absolute
10.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.09.18.html , pierastīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.09.2018.

Skatījumu skaits: 22 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: