Galvenie » 2017 » Oktobris » 10 » Vēsts: 10.10.17. Katrēns "Arī dzīvot vajag mācēt" - *
23:22
Vēsts: 10.10.17. Katrēns "Arī dzīvot vajag mācēt" - *

Vēsts: 10.10.17. Katrēns "Arī dzīvot vajag mācēt" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(JD) "Putras bļodā" / *(НР) "В миске каши", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_putras_bloda/2014-01-05-922 ; находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page9 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=31 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

10.10.17. Катрен "Жить тоже надо уметь"…………………………………………..Quatrain "We must be able also to live"

Политический танец известен! ................... Politiskā deja zināma!..........................Political dance is known!
Лучше всех его танцует Америка! ...............Vislabāk to dejo Amērika!.....................Best of all that dances America!
Не понятно, как на войне он уместен? .......Nesaprotami, kā karā tas iederas?.......It's not clear, how that is appropriate in the war?
Мамона - это его отметина! ........................ Mamons - tā viņa iezīme!......................Mammon- is his mark!

Форма танца не имеет значение! ................ Dejas formai nav nozīmes!...................The form of the dance doesn't matter!
Главное, устойчивый поток мамоны, ...........Galvenais, stabila mamona plūsm,……The main thing is steady flow of mammon,
Война может остановить доллара падение, Karš var apturēt dolāra krišanu,..……..The war can stop the dollar falling
И поддержать Трампа персону! ....................Un atbalstīt Trampa personu!................And support Tramp person!

Политика и мамона - Главный инструмент! Politika un mamons - Galvenais instruments!..Politics and mammon- the main tool!
Переработки и людей, и пространства, .......... Gan cilvēku, gan telpas pārstrāde,…....Recycling the people and space,
Для изменения власти - мамона всегда аргумент, Varas izmaiņai - arguments vienmēr mamons,..To change the power- the mammon is always an argument,
Слаб человек - жаждет богатства! ....................Cilvēks vājš - bagātības alkst!................Weak human- craves wealth!

Легко управлять Миром, зная, что есть неверие! Viegli Pasauli vadīt, zinot, ka neticība ir!..It's easy to control the World, knowing that there is unbelief!
Главное, нарисовать красивый эфир, ..........Galvenais, skaistu ēteri uzzīmēt,……..…..The main thing is draw a beautiful ether,
Люди подумают, что это прелюдия, ..............Cilvēki nodomās, ka tā prelūdija,……..…..People will think that this is a prelude,
Сегодня, мамона - для человека кумир! ......Šodien, mamons - priekš cilvēka elks!.......Today, mammon- an idol for people!

Закручивает вальс осень! .............................Rudens valsi iegriež!....................................Autumn spins the waltz!
Ситуация готова к прорыву! .........................Situācija gatava pārrāvumam!......................Situation is ready for a breakthrough!
Сегодня люди просят и очень, .....................Cilvēki šodien prasa un ļoti,……………….....Today people ask and very,
Чтобы Мир изменился до перерыва! ...........Lai Pasaule izmainītos līdz pārtraukumam!..That World changes till break!

Сегодня, накопилось достаточно, ...............Uzkrājās šodien pietiekami,……………….Today has accumulated enough,
Ненависти и лжи! ..........................................Naida un melu!..........................................Hate and lie!
Активных людей не достаточно, ..................Aktīvu cilvēku nepietiekami,…….………...Active people are not enough,
Чтобы развернуть Вековые весы! ...............Lai apgrieztu gadsimtu svarus!..................To deploy the Century scales!

Маятник весов выстукивает осень! .............Svaru vēzeklis rudeni ieklauvē!.............The pendulum of scales knocks the autumn!
Настоящее сегодня предзимье! ..................Ziemas priekšdiena īsta!........................Today present is the pre-winter!
Люди поменять Мир хотят очень, ...........Cilvēki grib ļoti izmainīt Pasauli,…….People want to change the World very much,
Чистыми прийти в зиму! ...........................Ieiet ziemā tīri!......................................Enter clean in the winter!


Мир пока в непрерывных войнах! ...........Pasaule pagaidām nepārtrauktos karos!....The World continuous wars!
Мамона торопит разделение Мира! ........Mamons steidzina Pasaules sadali!...........Mammon is hastening the division of the World!
Тьма спешит и она довольна, ..................Tumsa steidzas un apmierināta tā,……….Darkness hurries and she is happy,
Из лоскутов она строит пальмиру! ..........No stēmelēm tā palmīru ceļ!......................From rags she builds Palmyra!

Люди, если - они в Боге! ............................Cilvēki, ja - Dievā viņi!...............................People if- they are in God!
Должны помнить, что спасение в них самих!..Jāatceras, ka glābšana viņos pašos!..Must remember, that salvation is in them!
Каждый подводит свои итоги, ....................Katrs savus rezultātus apkopo,……..…....Everyone sums up their results,
Итоги нужны для всех, а не - одних! ..........Rezultāti vajadzīgi visiem, bet ne - vieniem!..Results are needed for all, but not- alone!

Помните, есть Прошлое, Настоящее и Завтра! Atceraties, ir Pagātne, Tagadne un Rīt!...Remember, there is the Past, the Present and Tomorrow!
На всех этапах вы уже обозначены, ........ Visos etapos jūs jau atzīmēti,……….At all stages you are already marked,

У людей, кто в Боге, есть Правда! ................Cilvēkiem, kuri Dievā, Ir Taisnība!.........People, who are in God, have the Truth!
Ориентиры для жизни Мной обозначен! ......Orientieri dzīvei Manis iezīmēti!.............Landmarks for life are marked by Me!

Мир очень сложен, но весь в грязи! ........Pasaule ļoti sarežģīta, taču visa dubļos!..The World is very complicated, but all in the mud!
Нет ничего в нём от Бога!..........................Nav tur nekā no Dieva!.............................There is nothing in him from God!
Не будет никогда человеческой возни, ....Nebūs nekad cilvēciskās kņadas,…….....There will be never a human fuss,
Если Единая для всех дорога! ..................Ja ceļš priekš visiem viens!......................If the road is one for all!

Трудно, но большинство не хотят, ............Grūti, bet vairākums negrib,………………It's hard, but most don't want,
Не слышать и не видеть Правды, .............Ne dzirdēt un ne redzēt Patiesību,……….Not to hear and not to see the Truth,
Надеются, что Святые, как прежде, простят,.Cer, ka Svētie, kā iepriekš, piedos,.Hope, that Saints, as before, will forgive,
Но, заблуждение хуже неправды! .............Bet, maldīšanās sliktāka par netaisnību!...But, error is worse than untruth!

Но, всё это - только полдела, ........................Taču, tas viss - tikai pusbēda,………...…But all this- only half of the battle,
Главное, не только спасение! ........................Galvenais, ne tikai glābšana!..................The main thing is not only salvation!
Главное, активные в Миру дела, ...................Galvenais, aktīvas darbības Pasaulē,…..Thee main thing, active affairs in the World,
Для спасения Души и Духа Вознесения! .......Priekš Dvēseles un Gara glābšanas Augšupcelšana!...Ascension is salvation for the Soul and the Spirit!

Повторяю, Главное, - спасать всех! .......Atkārtoju, Galvenais, - glābt visus!......I repeat, the Main thing- to save everyone!
И страждущих и заблудших, ....................Gan cietošos gan maldošos,…………..And the suffering and the lost ones,

Нужно показать людям путь вверх! ............Vajag cilvēkiem parādīt ceļu augšup! …..Need to show people the way up!
Первое, спасите потухших! ......................Pirmais, glābiet apdzisušos!................First, save the extinct!

Спасайте и сами спасётесь! .....................Glābiet un paši glābsieties!...................Save and you will be saved!
Великая Заповедь Бога! ............................Diženais Dieva Bauslis!.........................The Great Commandment of God!

И сам потом определишься, .........................Un pēc tam pats noskaidrosies,………….And after decide by yourself
Ты с Богом? Ты выбрал дорогу? ..................Ar Dievu tu? Tu ceļu izvēlējies?................Are you with God? Did you choose the road?

Поймите, спасающих очень мало, ...............Saprotiet, glābjošo ļoti maz,…………...…Understand, there are very few rescuers,
В основном - ожидающие! ............................Galvenokārt - gaidošie!.............................Basically- waiting ones!
Но, спасение - это от Бога дело, ..................Taču, glābšana - tas darbs no Dieva,…....But, salvation- that work from the God,
Жить правильно себе позволяющие! ...........Dzīvot pareizi sev ļaujošie!.......................Live right yourself allowing!

Жить тоже уметь надо! ..............................Dzīvot arī vajag mācēt!................................To live also is necessary to be able!
Поверьте, Жить - это совсем не быт! .....Ticiet, Dzīvot - tas nepavisam ne sadzīve!..Believe Me, to Live- that not at all everyday life!

Жить - это переход в Прану, ........................Dzīvot - tā pāreja Prānā,………………….…...To live- is transition to the Prana,
Определяя собой: быть или не быть! .........Nosakot sev: būt vai nebūt!.............................Determining yourself: to be or not to be!

Логика, во всём нужна, логика! ...................Loģika, visā vajadzīga, loģika!....................Logic, everywhere is needed, logic!
Это Сознание сподвижников Бога! .............Tā Dieva līdzgaitnieku Apziņa!....................This is the Consciousness of the Companions of the God!
Жить - это большие отроги, ......................Dzīvot - tie atzarojumi lieli,…………........To live- are great spurs,
Но, на одной для людей дороге! .............Taču, uz viena priekš cilvēkiem ceļa!.......But on one road for people


Спасение Мира на Руси заложено! .........Pasaules glābšana uz Krievzemes uzlikta!..Salvation of the World was laid on the Russia!
Но не сегодня, а Завтра! ..........................Taču ne šodien, bet Rīt!................................But not today, but Tomorrow!
Русь сначала спасёт положенных, ..........Krievzeme glābs vispirms noliktos,………....Russia first will save laid ones,
Только потом, докажет всем Правду! ......Tikai pēc tam visiem Taisnību pateiks! ….....Only later She will prove the Truth to all!

Аминь. .........................................................Āmen……………………………………....…..Amen
Отец Абсолют. ............................................Tēvs Absolūts……………………………....…Father Absolute
10.10.17 (1) .................................................10.10.17. (1)………………………………......10.10.17.(1)

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 17.10.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru 10.10.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /10.10.2017.
Un: http://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.10.2017., papildināts angļu valodā 17.10.2017.

Skatījumu skaits: 379 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: