Galvenie » 2018 » Oktobris » 10 » Vēsts: 10.10.18. Katrēns "Dieva priekšā"
21:31
Vēsts: 10.10.18. Katrēns "Dieva priekšā"

10.10.18 Катрен “Перед Богом”

Вы верите и не верите!
Обстоятельства непонимания!
Кажется людям Поверьем,
Что в центре внимания!

У человека плотная оболочка!
Вокруг ничего не понятно!
Люди ждут, даже весточку,
Которая объяснит внятно!

Люди мечутся, не зная выхода,
Жизнь – заколдованный круг!
Дорога – это не проход,
Ничего не бывает вдруг!

Внутри у людей – страх!
Пропала возможность творить!
Всё превращается в прах,
Если не делать, а говорить!

Трудные времена – трудные!
Коллапс уже в Мир стучится,
Сознания уже, к сожалению, иные,
Преображение всё же случится!

Спасительный лозунг – «вместе»!
Одному не справиться с Тьмой!
Бог говорил: Россия – место,
Где Равенство станет Судьбой!

Воды океанов сомкнутся,
В пучину уйдёт человечество!
На территории Руси соберутся,
Люди – основа Отечества!

Не пугаю, а говорю Правду!
Не досчитаетесь миллиарда!
Многие уйдут обратно,
Где всё они начинали!

Кто-то на другую Планету,
Придётся пройти урок!
Не будет возвращения на эту,
Практика не пошла впрок!

Люди разбрасываются Дарами,
Бог дарил Миры каждому,
К сожалению, будет цунами,
Людям ничего не страшно?

Страшно – придёт позже,
Когда волны станут стеной!
Возвращение уже невозможно,
Беда не пройдёт стороной!

Нельзя бросаться словами!
Нельзя жить в неверии!
Человек красен делами,
Всё остальное Поверье!

Главное в человеке – Сознание!
Управление из Тонкого плана,
С Мудростью придёт понимание,
Что важнее всего Прана!

Нет ценностей в проявлении!
Экзамен – он и проверка,
Внутри у человека – Богоявление,
Это – Вечная с Богом сверка!

Называется – это Совесть!
Вечный укор Бога!
Если с Богом, то – это Весть!
Божественная – подмога!

Старайтесь объединять усилия!
Это единственный в жизни путь!
В отдельности – это бессилие,
Не понятна в чём жизни суть!

Сегодня вы перед Богом!
Розданы билеты экзамена,
Это Учителей Духа – дорога!
В Вере не бывает измены!

Аминь.
Отец Абсолют
10.10.18

 

Vēsts: 10.10.18. Katrēns "Dieva priekšā"

Jūs ticat un neticat!
Apstākļu nesaprašana!
Cilvēkiem Ticējums šķiet,
Ka uzmanības centrā!

Cilvēkam blīvs apvalks!
Nav saprotams apkārt nekas!
Cilvēki gaida, pat ziņu,
Kas paskaidros skaidri!

Cilvēki steidzas, izeju nezinot,
Dzīve - apburtais loks!
Ceļš - tas ne pāreja,
Nekas nenotiek pēkšņi!

Cilvēkos iekšēji - bailes!
Zuda iespēja radīt!
Viss pīšļos pārvēršas,
Ja nedarīa, bet runā!

Grūti laiki - grūti!
Pasaulē jau kolapse klauvējas,
Apziņas jau, par nožēlošanu, citas,
Pārveidošana tomēr notiks!

Glābšanas lozungs - "kopā"!
Vienam ar Tumsu galā netikt!
Dievs saka: Krievija - vieta,
Kur Vienlīdzība Liktenis kļūs!

Okeānu ūdeņi aizvērsies,
Dzelmē aizies cilvēce!
Uz Krievzemes teritorijas salasīsies,
Cilvēki - Tēvzemes pamats!

Nebaidu, bet Patiesību runāju!
Līdz miljardam neaizskaitīsiet!
Daudzi aizies atpakaļ,
Kur viņi visu sāka!

Kāds uz citu Planētu,
Nāksies mācību iziet!
Uz šo atgrizšanās nebūs,
Prakse negāja labumā!

Cilvēki Dāvanas izkaisa,
Dievs dāvāja Pasaules katram,
Par nožēlu, cunami būs,
Cilvēkiem ne no kā nav bail?

Bail - atnāks vēlāk,
Kad viļņi kļūs siena!
Atgrizšanās jau neiespējama,
Nelaime nepaies garām!

Ar vārdiem mētāties nedrīkst!
Nedrīkst dzīvot neticībā!
Cilvēks ar darbiem skaists,
Viss pārējais Ticējums!

Cilvēkā galvenā - Apziņa!
Vadība no Smalkā plāna,
Ar Gudrību saprašana atnāks,
Ka vissvarīgākā Prāna!

Nav vērtību izpausmē!
Eksāmens - tā arī pārbaude,
Cilvēkā iekšķīgi - Dievparādība,
Tā - ar Dievu salīdzināšana Mūžīga!

Saucas - tā Sirdsapziņa!
Dieva Mūžīgais pārmetums!
Ja ar Dievu, tad - tā Vēsts!
Dievišķā - palīdzība!

Cenšaties apvienot pūles!
Tas dzīvē vienīgais ceļš!
Atsevišķi - tas besspēks,
Nesapratne kur dzīves jēga! 

Šodien jūs Dieva priekšā!
Eksāmena biļetes izsniegtas,
Tas Gara Skolotājiem - ceļš!
Ticībā nodevības nav!

Āmen.
Tēvs Absolūts
10.10.18.

10.10.18.Quatrain “Front of the God”

You believe and don’t believe!
Misunderstanding of the circumstances!
It seems a Belief to people,
That in the center of attention!

Human has dense shell!
Nothing is clear around!
People are waiting even the news,
Which one will explain clearly!

People are torn, not knowing the way out,
Life- is a vicious circle!
The road- is not a passage,
Nothing happens suddenly!

People have inside- fear!
Lost the opportunity to create!
Everything turns to dust,
If didn’t do, but talk!

Difficult times- difficult!
Collapse is already knocking on the World,
Consciousness is, unfortunately, different,
Transformation will happen anyway!

Slogan of saving- “together”!
One can’t cope with the Darkness!
God says: Russia- is place,
Where Equality will become a Destiny!

The waters of the ocean will close,
Humanity will go into the abyss!
On the territory of Russia will be gathered,
People- the basis of the Fatherland!

I don’t frighten, but saying the Truth!
Will not count till billion!
Many will go back
Where they began all!

Someone to another Planet,
Will have to go through the lesson!
There will be no return to this,
The practice didn’t go in store!

People are scattering Gifts,
God gave the World to everyone,
Unfortunately there will be a tsunami,
People are not scared from anything?

Scary- will come later,
When waves will become a wall!
Return is no longer possible,
The trouble will not pass by!

Can’t rush with words!
Can’t live in unbelief!
Human is beautiful in deeds,
Everything else is Belief!

The main thing in Human- is Consciousness!
Management from the Thin plan,
Understanding will come with Wisdom,
That Prana is most important!

There are no values in manifestation!
And exam- is also checking,
Inside a human- Epiphany,
This- is Eternal reconciliation with God!

Called- this is Conscience!
Eternal reproach of God!
If with God, than- this is the Message!
Divine- help!

Try to join forces!
This is the only way in life!
Separately- is powerlessness,
It’s not clear where is the essence of life,

Today you are front of God!
Tickets of exam are given,
This is for the Teachers of the Spirit- the road!
There is no treason in Faith!

Amen
Father Absolute
10.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.10.18.html   , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.10.2018. 

Skatījumu skaits: 36 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: