Galvenie » 2017 » Novembris » 10 » Vēsts: 10.11.17. Katrēns "Sistēma" - *
19:53
Vēsts: 10.11.17. Katrēns "Sistēma" - *

Vēsts: 10.11.17. Katrēns "Sistēma" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Jaunās Dzīves Skola" / *(Н) "Школа Новой Жизни", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_jaunas_dzives_skola/2014-04-22-1055 , и находки:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page5 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=74;http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=75 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=76 ) 
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

10.11.17 Катрен "Система"……………………………………………………….…Quatrain "System"

Люди в Пространстве - не Хаос! .............Cilvēki Telpā - ne Haoss! ……………..People in Space- are not Chaos!
Многим кажется, что нет порядка! ..........Daudziem šķiet, ka nav kārtības!.........Many people think that there is not order!
Но в Мироздании есть Ось, .................Taču Pasaulsēkai ir Ass,……………..But there is an Axis in the Universe,
Вокруг которой, полный порядок! ...........Kurai apkārt, pilnīga kārtība!.................Around which, full order!

Люди - производная Бога! ...................Cilvēki - Dieva ražojums!.....................People- are derivative of God!
У Бога не бывает Хаоса, .........................Dievam Haoss nemēdz būt,………….....God doesn't have Chaos,
Поэтому брожение людей в итоге, .........Tādēļ rezultātā cilvēku rūgšana,……..…Therefore, people's ferment in the end,
Защитная реакция системы от вас! .......Aizsardzības reakcija sistēmai no jums!.The protective reaction to system from you!

Человек - системная Сущность! .........Cilvēks - sistēmiska Būtne! …………..Human- is the Essence of system!
Тянется к установлению порядка! ..........Tiecas uz kārtības nodibināšanu!............It's trying to establish the order!
Не зная, в чём Планеты прочность, .......Nezinot, kur Planētas izturība,…………..Not knowing, in what the Planet is strength,
Не понимая, что в Хаосе есть порядок! .Nesaprotot, ka Haosā ir kārtība!..............Not understanding that there is order in Chaos!

Великий Космос - система Разума! ....Varenais Kosmoss - Saprāta sistēma!.The Great Cosmos- is the system of Reason!
Дающая, право действия всем, ..............Dodoša, tiesības darboties visiem,……...Giving the right of action to all,
Человек должен стремиться обрести Ум,.Cilvēkam jātiecas Prātu iemantot,.A human should strive to acquire the Mind,
А Планета - быть в гармонии с ним! .......Bet Planēta - būt harmonijā ar viņu!.........And Planet- to be in harmony with it!

Повторяю, Космос - сама Система!. ...Atkārtoju, Kosmoss - pati Sistēma!.......I repeat, Cosmos- is the System by itself!
Стремящаяся к совершенству, ...............Uz pilnību tiecošies,………………………...Striving for perfection,
Человек и Планета, как подсистемы, .....Cilvēks un Planēta, kā apakšsistēmas,…..Human and the Planet, as subsystems,
Имеют Единый аргумент шествия! .........Ir Vienota gājiena arguments!....................Have a united argument of the procession!

Шествие в Новое измерение! ..............Gājiena Jaunās dimensijās!....................Procession in the New dimension!
Но, Единым отрядом, ..............................Bet, Vienotā vienībā,………………………..But, by the Unified detachment,
Если нет Единого поведения, .................Ja nav Vienotas uzvedības,………………..If there is not One behavior,
Они не смогут оказаться рядом! .............Viņi nevarēs atrasties blakus!.....................They will can't be near!

Сегодня Планета бедствует, ....................Planēta šodien trūkumu cieš,………...Today the Planet is in poverty,
Войны людей мешают системе, ..........Sistēmai cilvēku kari traucē,……….The wars of people are hampering the system,
Разногласие на Планету действует, ........Planētu nevienprātība ietekmē,……....Disagreement act on the Planet,
Провоцируя дисгармонию в подсистеме!.Disharmoniju provocējot apakšistēmā!.Provoking disharmony in the subsystem!

Человек и Планета - вместе! .................Cilvēks un Planēta - kopā!......................Human and the Planet- together!
Так был сотворён Мир, ..........................Tā Pasaule radīta bija……………………..So was created the World,

Планета для людей - в Космосе место, ..Planēta priekš cilvēkiem - vieta Kosmosā,.Planet for people- place in the Cosmos,
Где человек - Творец, а не вампир! .........Kur cilvēks - Radītājs, bet ne vampīrs!.......Where human- is Creator, but not vampire!

Система - одна во Вселенной, ..............Sistēma - tā viena Visumā,……………….The system- is one in the Universe,
Руководство идёт от Создателя, ..............Vadība no Radītāja iet,…………………......Leadership comes from the Creator,
Нет ничего случайного, только веление, .Nav nekā nejauša, tikai pavēle,…………...There is nothing accidental, only command,
Даже для судьбы обывателя! ...................Pat priekš mietpilsoņa likteņa!....................Even for the fate of philistine!

Жизнь человека - часть системы, ...........Cilvēka dzīve - sistēmas daļa,……………...Human life- is part of the system,
Никто не может так просто уйти, .............Nevar neviens tā vienkārši aiziet,…………..No one can leave so easy,
Человек, должен определиться с темой,.Cilvēkam, tēma sava jānoskaidro, ………...A human must decide his topic,
Своё место в системе найти! ................Sava vieta sistēmā jāatrod!......................It place to find in the System!

Нужно помнить - в системе строго! .........Jāatceras - sistēmā stingri!...........Must remember- strictly in the system!
Совершенство касается всех! ..................Pilnība uz visiem attiecas!............Perfection concerns everyone!
Человек должен стремиться к Богу, ....Cilvēkam pie Dieva jātiecas,…..A human should strive to God,
Помня, что в систему включены все! ...Atceroties, ka visi sistēmā saistīti!...Remembering, that everything is included in the System!

Конфликт «человек - Планета», ..........Konflikts "cilvēks - Planēta",……….The conflict "human- Planet",
Достигает теперь кульминации, .............Tagad kulmināciju sasniedz,………......It's reaching now its culmination,
Но не может быть никакой вендетты, ....Taču vendetai nekādai nav jābūt,……..But there can't be any vendetta,
Между подсистемами при апробации! ...Starp apakšistēmām pie aprobācijas!...Between subsystems to approbation!

Государства играют войнами, .............Valsts ar kariem spēlējas,……………States play wars,
Но, третья давно тлеет, ........................Taču, trešais sen plēnē,……………....But, the third long smoldering,

Планета обладает свойствами, ..............Planētai īpašības piemīt,…………….....The Planet has properties,
Изменить Мир Силу Она имеет! .............Viņa var Pasaules Spēku mainīt!...........She can change the Power of Planet!

Сегодня, конфликт назревает, ...............Šodien, konflikts briest, …………………..Today, the conflict is brewing,
В переходе заинтересованы все, ..........Pārejā ieinteresēti visi,…………………....Everyone is interested in the Transition,
Планета катаклизмами намекает, .........Planēta ar kataklizmām mājienu dod,……The Planet hints at cataclysms,
Что преображения коснутся всех! .........Ka pārveidošana visus skars!...................That Transformation will affect everyone!

Не так важно, какой строй! ......................Ne tik svarīgi, kāda iekārta!.....................It's not so important what a system!
Не так важно, какая религия! ..................Ne tik svarīgi, kāda reliģija!......................It's not so important what a religion!
Все государства уйдут на покой, .............Visas valstis aizies mierā,………………..All states will retire,
Небесная, теперь, руководит Коллегия!.Debesu, tagad, Kolēģija vada!..........Heavenly, now is led by the College!

Человек должен иметь свой взгляд, ....Cilvēkam jābūt savam uzskatam,….....A human must have his own view,
На Планету, ибо Она - живая, ...................Par Planētu, jo Viņa - dzīva,……………..On the Planet, or She- is alive,
Прекратятся все войны подряд, ...............Izbeigsies visi kari pēc kārtas,……………All wars will cease in a row,
Человечество из-за них погибает! ............Viņu dēļ cilvēce bojā iet!...........................Humanity is dying because of them!

Люди и Планета - одно Целое! ..............Cilvēki un Planēta - viens Veselums!..People and Planet- are one Whole!
Вместе перейдут в Новую мерность, .......Kopā pāries Jaunajā dimensijā,………...Together they will switch in New dimension,
Жизнь станет для всех бесцельной, ........Dzīve priekš visiem kļūs bezmērķīga,…..Life will be aimless for all,
Если не согласуют свою размерность! ....Ja savu dimensiju nesaskaņos!...............If they will not agree on their dimension!

Надежда опять на Россию, .....................Cerība atkal uz Krieviju,………….........Hope again for Russia,
Для Неё КРЕСТ, как мера,..........................KRUSTS priekš Viņas, kā mērs,…......…CROSS for her, as measure,
Россия выполнит Миссию, .........................Krievija Misiju izpildīs,…………………....Russia will fulfill the Mission,
Новой Она будет Пальмирой! ....................Jaunā Palmīra Viņa būs!.........................She will be a New Palmyra!

Аминь. ...........................................................Āmen……………………………………....Amen
Отец Абсолют. ..............................................Tēvs Absolūts. ……………………………Father Absolute
10.11.17 .........................................................10.11.17. ………………………………….10.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 13.11.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.11.2017., papildināts angļu valodā 13.11.2917

Skatījumu skaits: 278 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: