Galvenie » 2018 » Novembris » 10 » Vēsts: 10.11.18. Katrēns "Dzīves laiks"
19:25
Vēsts: 10.11.18. Katrēns "Dzīves laiks"

10.11.18 Катрен “Время жизни”

Годы летят очень быстро!
Время – величина переменная!
Обсуждать не имеет смысла,
Жизнь – пребывание временное!

Люди не хотят примириться,
Что всем управляет Создатель!
Людям всё время Бог снится,
А, живут они, как обыватели!

Почти как все животные!
Биологическая Программа!
Людей могут заменить роботы,
Создатель не потеряет ни грамма!

Роль человека совсем не в этом!
Люди – частицы Творящего!
Пока они проявляются эхом,
Ни о чём не говорящее!

Задачи совсем другие!
Обмен Энергиями друг с другом!
У творящего – идеи Святые,
У обывателя – всё идёт кругом!

Человек такой не интересен!
“Живут, как пауки в банке”!
Мир творения прекрасен,
Но, люди предпочитают танки!

Что делят и что хотят?
Разделить и поработить Планету?
Похожи они на шаловливых ребят,
Распустились – Родителя нет!

Но, Создатель – Он же Родитель!
В каждом из вас человеке!
Он – ещё и Руководитель!
И за Планету в ответе!

Его Идея – поменять форму жизни!
Добиться Своего подобия!
Люди не поняли, как жить?
Решили, что сила удобнее!

Но, сила – совсем не Творение!
Скорее насилие над Волей!
Можно применять и давление,
Но, люди – в одном поле!

В этом поле – царит порядок!
Я говорю об Энергии!
При давлении – переход в упадок!
Преждевременно рвётся Материя!

Кто с Создателем – долгий срок!
При несоответствии – краткое время!
От человечества не будет толк,
Человечество для Бога – бремя!

Человечество в Духе – успех!
Поменяются скоро религии,
Изменения пройдут без помех,
Не будет у людей вериги!

Люди не выполнили Программу!
Так и остались людьми!
“От тонны остаются граммы”!
Остальные пока в пути!

Но, ждать невозможно долго!
Люди тормозят Эволюцию!
Эволюция – процесс тонкий,
Основа Небес Конституции!

Каждый творит себя в соответствии,
С тем, что поручил ему Бог!
На каждом висит ответственность,
Время – это лучший итог!

От непонимания время течёт быстро!
Сопротивление Богу – ускоряет время!
Люди поймут это очень остро,
Когда жизнь станет для них бременем!

У большинства жизнь – бремя!
Полная в жизни никчёмность!
Ускоряется у них время,
Не помогает даже учёность!

Всё бессмысленно, если нет Цели!
Просто жить никому не нужно!
Бесполезно года пролетели,
А, подъём до Небес был возможен!

Аминь.
Отец Абсолют
10.11.18

 

Vēsts: 10.11.18. Katrēns "Dzīves laiks"

Gadi skrien ļoti ātri!
Laiks - mainīgs lielums!
Apspriest nav jēgas,
Dzīve - pagaidu uzturēšanās!

Cilvēki negrib samierināties,
Ka visu vada Radītājs!
Cilvēkiem visu laiku Dievs sapņos rādās,
Bet, dzīvo viņi, kā mietpilsoņi!

Gandrīz kā dzīvnieki visi!
Bioloģiskā Programma!
Cilvēkus var nomainīt roboti,
Radītājs nepazaudēs ne gramu!

Cilvēka loma pavisam ne tur!
Cilvēki - Radītāja daļas!
Pagaidām viņi izpaužas atbalsī,
Neko neizteicošā!

Uzdevumi pavisam citi!
Enerģiju apmaiņa vienam ar otru!
Radošajam - idejas Svētas,
Mietpilsonim - viss griežas apkārt!

Tāds cilvēks neinteresants!
"Dzīvo kā zirnekļa tīkli bankā"!
Radīšanas pasaule brīnišķīga,
Taču, cilvēki labāk izvēlas tankus!

Dala ko un grib ko?
Sadalīt un paverdzināt Planētu?
Nebēdnīgiem bērniem līdzīgi viņi,
Izlaidušies - Vecāku nav!

Taču Radītājs - Viņš arī Vecāki!
Katrā no jums cilvēkā!
Viņš - arī Vadītājs vēl!
Un par Planētu atbildīgs!

Viņa Ideja - izmainīt dzīves formu!
Panākt Savu līdzību!
Cilvēki nesaprata, kā dzīvot?
Izlēma, ka spēks ērtāks!

Bet, spēks - ne pavisam ne Radīšana!
Drīzāk vardarbība pret Gribu!
Var pielietot arī spiedienu,
Taču, cilvēki - vienā laukā!

Šinī laukā - kārtība valda!
Par Enerģiju Es runāju!
Pie spiediena - krišanā pāriet!
Matērija sabrūk pirms laika!

Kurš ar Radītāju - termiņš ilgs!
Pie neatbilstības - laiks īss!
No cilvēces jēgas nebūs,
Cilvēce priekš Dieva - nasta!  

Cilvēce Garā - panākums!
Drīz reliģijas izmainīsies,
Izmaiņas notiks bez traucējumiem,
Nebūs cilvēkiem važu!

Cilvēki Programmu neizpildīja!
Tā arī palika cilvēki!
"No tonnas grami atliek"!
Pārējie pagaidām ceļā!

Taču, gaidīt nevar ilgi!
Cilvēki Evolūciju bremzē!
Evolūcija - process smalks,
Debesu Konstitūcijas pamats!

Katrs sevi rada saskaņā,
Ar to, ko viņam Dievs uzticēja!
Katram ir atbildība,
Laiks - tas labākais rezultāts!

No nesaprašanas, laiks ātri aiztek!
Pretošanās Dievam - laiku paātrina!
Cilvēki to izjutīs ļoti asi,
Kad dzīve priekš viņiem kļūs slogs!

Vairākumam dzīve - nasta!
Pilnīgs nederīgums dzīvē!
Viņiem laiks paātrinās,
Nepalīdz pat izglītība liela!

Viss bezjēdzīgi, ja Mērķa nav!
Vienkārši dzīvot nevajag nevienam!
Bezvērtīgi aizlidoja gadi,
Bet, pacelšanās līdz Debesīm bija iespējama!

Āmen.
Tēvs Absolūts
10.11.18.

10.11.18.Quatrain  „Lifetime”

Years fly very fast!
Time- is a variable quantity!
Discuss doesn’t make sense,
Life- is a temporary stay!

People don’t want to be reconciled,
That the Creator controls everything!
People see God in dreams all the time,
But,they live like philistines!

All are like almost animals!
Biological Program!
People can be replaces by the robots,
The Creator will not lose a single gram!

The role of human is not at all in this!
People- are particles of the Creator!
While they manifests in echo,
Not talking about anything!

The tasks are completely different!
Sharing Energy between each other!
At the creative one- has Holy ideas,
At the philistine- everything turns around!

This human is not interesting!
„They live like spiders in a bank”!
The World of creation is beautiful,
But, people prefer better tanks!

What divide and what they want?
Divide and enslave the Planer?
They look like playing guys,
Dissolve- they have not Parents!

But the Creator- He is also Parent!
In each of you human!
He- is also the Leader!
And for the Planet is responsible!

His Idea- is to change the form of life!
Get Own similarity!
People don’t understand how to live?
Decided that power is more covenant!

But, power- is not a creation at all!
Rather, violence over the Will!
Can apply also pressure,
But people- are in one field!

In this field- order reigns!
I am talking about Energy!
With pressure- transits to decline!
Matter is collapsed before time!

Who is with the Creator- is a long time!
In case of inconsistency- a short time!
There will be no sense from humanity,
Humanity for God- is a burden!

Humanity in the Spirit- is success!
Soon religions will change,
Changes will pass without interference,
People will not have chains!

People have not completed the Program!
So they remained people!
“Grams remain from a ton”!
The rest is on the way!

But, it’s impossible to wait long!
People slow down Evolution!
Evolution- is delicate process,
The foundation of the Heaven Constitution!

Everyone creates himself in accordance,
With that, what God has entrusted to him!
There is responsibility on everyone,
Time- is the best result!

The time flows quickly from misunderstanding!
Resisting God- speeding up time!
People will feel it very sharply,
When life will become a burden for them!

For most, life is- burden!
Complete worthlessness in life!
Their time is accelerating,
Even huge education doesn’t help!

Everything is meaningless is there is no God!
Nobody just needs to live!
Years flew by useless,
But, the Ascent to Heaven was possible!

Amen
Father Absolute
10.11.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.11.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.11.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.11.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.11.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.11.2018.

Skatījumu skaits: 27 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: