Galvenie » 2018 » Decembris » 10 » Vēsts: 10.12.18. Katrēns "Pēc sestā būs septītais"
16:26
Vēsts: 10.12.18. Katrēns "Pēc sestā būs septītais"

10.12.18 Катрен “После Шестого будет Седьмой”

Каждый шаг, даже локальный,
Есть шаг к Единой Цели!
Пусть приближение на капельку,
Но, это, значит, живёт Идея!

Кажется, что ничего не меняется!
Но, это непонимание ситуации,
Постепенно, Сознание определяется,
Не допустит момент стагнации!

Великое уже приближается!
Оно произрастает сначала внутри,
Поверьте, человек – изменяется,
Не из-за социальной среды!

Внутри у него – справедливость!
В каждом поколении – оно своё!
У молодых больше решимости,
Старое перетряхнуть «бельё»!

Власть спровоцировала поведение,
Особенно, у молодых,
Надо поменять в стране мнение,
К Идеям вернуться отцов дорогих!

Прошлое поколение отстояло страну!
Первыми вышли в Космос!
Своими руками подняли целину,
Ради Идеи был промысел!

Для России – капитал испытание!
Люди поняли, что потеряли!
Брошена страна на скитания,
Люди словам Бога не вняли!

Власть тешит себя репрессиями!
Но, репрессии их против Бога!
Произрастает в ответ агрессия,
Вернётся Новый Союз в итоге!

Не только русские, но страна,
Мечтает вернуться в Рай!
Теперь брошенная страна:
Свободным был этот Край!

Человеку нужна альтернатива,
Капитал сам не уйдёт со Сцены!
Без Идеи не будет мотива,
Сегодня Свобода – имеет цену!

За Шагом первым будет второй!
Второй – конкретный более!
Никто не пройдёт никогда стороной,
Людям необходим простор больше!

Говорили: «в воду опять не войти»!
Но, жизнь – это тоже вода!
Проблемы можно стороной обойти,
Не двигаться – это доля раба!

Ноосфера меняется неустанно!
Процесс преображения не остановить!
Для молодых – остановка: странно,
Они уже понимают, как быть!

Нужны Учителя Духа срочно!
Нет больше докладов – есть мнение!
Единое мнение – это рядов прочность,
И непобедимая линия!

Помните, что творите вы «Завтра»!
Нужно не менее двух процентов!
Люди должны знать Правду,
Жизнь ради Идеи – без дивидендов!

Все люди согласятся с Идеей,
Никто не желает судьбы раба!
Конечно, не обойтись без потери,
Властям опасен, сказавший «Да»!

Но, это не революция человечества,
Человечество – ученики!
Это эволюции доказательство,
Лишь у революции есть мученики!

Все теперь – Боги и все – творящие!
Этот – Сценарий от Бога!
Правда – нечисть разящая,
Основой станет в Итоге!

После Шестого будет Седьмой,
Вам придётся пройти Десять!
Вспомните Заповеди, данные Мной,
Вы – Моей Идеи носители!

Аминь.
Отец Абсолют
10.12.18

 

Vēsts: 10.12.18. Katrēns "Pēc sestā būs septītais"

Katrs solis, pat lokālais,
Ir solis uz Vienotu Mērķi!
Kaut tuvošanās kā pilīte,
Taču, tas nozīmē, Ideja dzīvo!

Šķiet, ka nekas nemainās!
Bet tā situācijas nesaprašana,
Pakāpenski, Apziņa noskaidrojas,
Stagnācijas momentu nepieļaus!

Diženais jau tuvojas!
Tas iekšienē izaug no sākuma,
Ticiet, cilvēks - izmainās,
Ne dēļ sociālās vides!

Viņam iekšienē - taisnīgums!
Katrai paaudzei - tas savs!
Junajiem vairāk izlēmības,
Veco "veļu" izpurināt!

Vara izprovocēja uzvedību,
Sevišķi, jaunajiem,
Valstī viedokli izmainīt vajag,
Pie tēvu dārgām idejām atgriezties!

Iepriekšējā paaudze valsti nosargāja!
Pirmie Kosmosā izgāja!
Savām rokām neskartās zemes pacēla,
Idejas dēļ bija domrīcība!

Priekš Krievijas - kapitāls pārbaudījums!
Cilvēki saprata, ko pazaudēja!
Valsts klejojumiem atstāta,
Cilvēki Dieva vārdus neuzklausīja!

Vara sevi ar represijām mierina!
Taču,viņu represijas pret Dievu!
Atbildei agresija izaug,
Rezultātā Jauna Savienība atgriezīsies!

Ne tikai krievi, bet valsts,
Paradīzē atgriezties sapņo!
Tagad pamestā valsts:
Brīvs bija šis Apgabals!

Cilvēkam alternatīva vajadzīga,
Kapitāls pats no Skatuves neaizies!
Bez Idejas motīva nebūs,
Brīvībai šodien - cena ir!

Aiz pirmā Soļa būs otrais!
Otrs - vairāk konkrēts!
Nekad neviens apkārt neapies,
Cilvēkiem plašums lielāks vajadzīgs!

Runāja: "ūdenī atkātoti neiekāpt"!
Bet, dzīve - tas arī ūdens!
Problēmām var apkārt apiet,
Nekustēties - tā verga daļa!

Noosfēra mainās nepārtraukti!
Pārveidošanas procesu neapturēt!
Priekš jaunajiem - pietura: dīvaini,
Viņi jau saprot, kā būt!

Gara Skolotāji steidzami vajadzīgi!
Nav vairāk referātu - ir viedoklis!
Viens viedoklis - tas rindu stiprums,
Un līnija neuzvarama!

Atceraties, ka radat jūs "Rītdenu"!
Ne mazāk kā divus procentus vajag!
Cilvēkiem Patiesība jāzin,
Dzīve Idejas dēļ - bez dividendēm!

Visi cilvēki piekritīs Idejai,
Neviens verga likteni negrib!
Protams, bez zaudējumiem neiztikt,
Varām bīstams, "Jā" teikušais!

Bet, ne cilvēces revolūcija tā,
Cilvēce - skolnieki!
Tas pierādījums evolūcijai,
Tikai revolūcijai mocekļi ir!

Tagad visi - Dievi un visi - radošie!
Tas - Scenārijs no Dieva!
Patiesība - mošķus atmaskojoša,
Rezultātā pamats kļūs!

Pēc Sestā būs Septītais,
Jums nāksies iziet Desmit!
Atceraties Baušļus, Manis dotos,
Jūs - Manas Idejas nesēji!

Āmen.
Tēvs Absolūts
10.12.18.

10.12.18.Quatrain “After the Sixth will be the Seventh”

Every step, even local,
There is a step toward to United Target!
Let the approaching like a drop,
But, it means that Idea lives!

It seems that nothing changes!
But this is a misunderstanding of situation,
Gradually Consciousness is determined,
Will not allow the moment of stagnation!

The Great is already coming!
It grows first inside,
Believe Me, human is changing,
Not because of social environment!

He has inside- justice!
In each generation- its own!
Young people have more determination,
Old “linen” tear off!

Power provoked behavior,
Especially the young,
It’s necessary to change opinion in  the country,
Return to father’s dear Ideas!

The previous generation has defended the country!
The first was go into Space!
With their hands lifted virgin soil,
For the sake of Idea there was thought action!

For Russia- capital is test!
People realized what they had lost!
Country is thrown for wandering,
People didn’t heed the words of God!

Power consoles itself with repression!
But their repressions against God!
Aggression grows in response,
The New Union will be back in the end!

Not only Russians, but a country,
Dreams to return to Paradise!
Now abandoned country:
This Edge was free!

Human needs an alternative,
Capital by itself will not leave the Scene!
There will be no motive without Idea,
Today Freedom- has a price!

Behind the first step will be the second!
The second- is more concrete!
No one will ever pass by
People need more space!

They say: “can’t enter in water again”!
But life- is also water!
Problems can be circumvented,
Don’t move- this is the part of slave!

Noosphere changes tirelessly!
The Transformation process doesn’t stop!
For the young- stop: strange,
They already understand how to be!

Looking for the Teachers of the Spirit urgently!
No more reports- there is an opinion!
One opinion- is strength of ranks,
And the invincible line!

Remember that you create “Tomorrow”!
You need at least two percent!
People need to know the Truth,
Life for an Idea- no dividends!

All people will agree with the Idea,
No one wants the fate of a slave!
Of course, not to do without loss,
The authorities are dangerous, saying “Yes”!

But, this is not a revolution of humanity,
Humanity- is students!
This is proof of evolution,
Only revolutions have martyrs!

Everything is now- Gods and everyone- creativity!
This is a Scenario from God!
Truth- is unleashing evil,
In the end will become the basis!

After Sixth will be the Seventh,
You have to pass Ten!
Remember the commandments I have given,
You- are bearers of My Idea!

Amen
Father Absolute
10.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/10.12.18.html /pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /10.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /10.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 10.12.2018. 

Skatījumu skaits: 105 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: