Galvenie » 2019 » Janvāris » 11 » Vēsts: 11.01.19. Katrēns "Viedokļu daudzveidība"
22:45
Vēsts: 11.01.19. Katrēns "Viedokļu daudzveidība"

11.01.19. Катрен “Разнообразие мнений”

Много людей и много мнений!
Ваша игра называется: “вместе”!
Многие отказались играть в Сотворение,
Но, вы все живёте в одном месте!

Люди разные и разные представления!
Коллективное необходимо Сознание!
Как при разнообразии сохранить мнение?
При желании придёт понимание!

Страны разные – языки тоже!
Но, Планета одна на всех!
Процесс единения людей – очень сложный,
Не бывает Целого без помех!

Все проблемы от разногласия!
Приоритеты у всех людей разные!
Есть границы, но нет согласия,
Вопрос разногласия совсем не праздный!

Вечная проблема Планеты:
Много народов и много стран!
Интересы многих людей задеты!
Многими людьми руководит страх!

Люди воюют между собой за территории!
Точнее, за спокойную жизнь!
Сознание планирует и водные акватории,
Чтобы развиваться и жить!

Кажется, что территории – это гарантия,
Жизни для всех поколений!
Но, формируются в Мире Монархии!
Это – есть агрессивное проявление!

Так и живут все на Планете!
Вечный передел территории,
Голограммы – значит, никто в ответе!
Поэтому не так важна – война территорий!

Всё – это вымысел и всё – фантазия,
Война голограмм – это игра!
Погибли голограммы – какая оказия?
Можно выстроить новые города!

Люди решили, что не Школа, а Полигон первичен!
Игра завораживает людей!
Для них результат игры – вторичен,
Главное, что к Победе есть много путей!

В голограмме крови не видно!
Искусственная жизнь – интереснее всего!
Потерял голограмму совсем не обидно,
Победа – превыше всего!

Но, Планета не Полигон, а – Школа!
Нужны прилежные ученики!
Лучшие получат от Меня – Корону,
Учителя Духа и на навечно учебники!

Есть в Школе и практики час!
Есть, конечно, и лекции,
Ученики сами выбирают себе часть,
В Школьной Программе – свою проекцию!

Но, занятия перешли в войны!
Разнообразие мнений не красит Мир!
Разнообразие мнений – сила убойная,
Но, дорога такая уже без перил!

Не остановить словом – людское насилие!
Школа разрушена до основания!
Приходится применять Мои силы,
Чтобы восстановить Образование!

Школа открывалась и закрывалась!
Такого разорения не помнит История!
Никогда цепь Эволюции не разрывалась,
Надо поменять на учеников других территорий!

Школа закрываться не будет!
Но, число учеников уменьшится вдвое,
Старшей по Школе теперь Русь будет,
Она – Первый семестр откроет!

Аминь.
Отец Абсолют
11.01.19

 

Vēsts: 11.01.19. Katrēns "Viedokļu daudzveidība"

Daudz cilvēku un viedokļu daudz!
Jūsu spēle saucas: "kopā"!
Daudzi atteicās spēlēt Radīšanā,
Bet, vienā vietā jūs dzīvojiet visi!

Cilvēki dažādi un priekšstati dažādi!
Kolektīvā Apziņa nepieciešama!
Kā pie daudzveidības viedokli saglabāt?
Būs vēlēšanās saprašana atnāks!

Valstis dažādas  - valodas arī!
Taču, Planēta viena uz visiem!
Cilvēku vienošanās process - ļoti sarežģīts,
Nemēdz būt Veselums bez traucējumiem!

Visas problēmas no domstarpībām!
Prioritātes visiem cilvēkiem dažādas!
Ir robežas, bet vienprātības nav,
Domstarpību jautājums pavisam ne lieks!

Planētas mūžīgā problēma:
Daudz tautu un valstu daudz!
Daudzu cilvēku intereses skartas!
Daudzus cilvēkus bailes vada!

Cilvēki savstarpēji karo dēļ teritorijām!
Precīzāk, par dzīvi mierīgu!
Apziņa plāno un ūdeņu akvatoriji,
Lai attīstītos un dzīvotu!

Šķiet, ka teritorijas - tā garantija,
Dzīvei priekš visām paaudzēm!
Taču, Pasaulē Monarhijas formējas!
Tā - agresīva izpausme ir!

Tā arī dzīvo visi uz Planētas!
Mūžīgā teritorijas pārdalīšanā,
Hologrammas - tātad, atbildības nevienam!
Tādēļ ne tik svarīgi - teritoriju karš!

Viss - tas izdomājums un viss - fantāzija,
Hologrammu karšs - tā spēle!
Hologrammas gāja bojā - kāda okāzija?
Var jaunas pilsētas uzcelt!

Cilvēki lēma, ka ne Skola, bet Poligons primārs!
Spēle apbur cilvēkus!
Rezultāts spēles priekš viņiem - otrkārtējs,
Galvenais, ka pie Uzvaras ceļu ir daudz!

Hologrammā asinis neredzamas!
Mākslīga dzīve - interesantāka par visu!
Holgrammu pazaudēja pavisam ne sāpīgi,
Uzvara - augstāk par visu!

Taču, Planēta ne Poligons, bet - Skola!
Uzcītīgi skolnieki vajadzīgi!
Labākie no Manis saņems - Kroni,
Gaismas Skolotāja un mācību grāmatas uz mūžiem!

Ir Skolā arī prakses stunda!
Ir, protams, arī lekcijas,
Skolnieki paši sev izvēlas daļu,
Skolas Programmā - projekciju savu!

Taču, nodarbības karos pārgāja!
Viedokļu daudzveidība nerotā Pasauli!
Viedokļu daudzveidība - kaujamo spēks,
Bet, tāds ceļš jau bez margām!

Neapturēt ar vārdiem - cilvēku vardarbību!
Skola līdz pamatiem izpostīta!
Nākas pielietot Manus spēkus,
Lai Izglītību atjaunotu!

Skolu atvēra un aizvēra!
Tādu postu Vēsture neatceras!
Nekad Evolūcijas ķēde nepārtrūka,
Uz citu teritoriju skolniekiem apmainīt vajag!

Skola slēgta nebūs!
Bet, skolnieku skaits samazināsies divkārt,
Vecākā Skolā tagad Krievzeme būs,
Viņa - Pirmo semestri atklās!

Āmen.
Tēvs Absolūts
11.01.19.

11.01.19.Quatrain „Variety of opinions”

A lot of people and a lot of opinions!
Your game is called: “together”!
Many refused to play in Creation,
But, you all live in one place!

People are different and different views!
Collective Consciousness is needed!
How to preserve opinion with diversity?
If have will, an understanding will come!

Different countries- languages too!
But, the planet is one for all!
The process of unity people- is very complicated,
There is no Whole without interference!

All problems from disagreement!
Priorities for all people are different!
There are boundaries, but not agreement,
The question of disagreement is not at all idle!

The eternal problem of the Planet:
Many nations and many countries!
The interests of many people are affected!
Many people are driven by fear!

People are fighting among themselves over the territory!
More precisely for a quite life!
Consciousness plans and water area,
To develop and live!

It seems, that the territory- is a guarantee,
Life for all generations!
But Monarchies are formed in the World!
This- is an aggressive manifestation!

So everyone lives on the Planet!
In eternal redistribution of the territory,
Holograms- it’s mean, no one is responsible!
Therefore, not so important- the war of territory!

Everything- is fiction and everything- is fantasy,
War of the hologram- is game!
Holograms killed- what’s the occasion?
Can build new cities!

People decided, that it was not School, but the primary Polygon!
The game fascinates people!
The result of game for them- is secondary,
The main thing that there are many ways to Victory!

In hologram blood is not visible!
Artificial life- the most interesting of all!
Lost a hologram is not shame at all,
Victory- is above all!

But, the Planet is not Polygon, but- School!
Trusted students are needed!
The best ones will receive from Me- the Crown,
Teachers of the Light and text book forever!

There is a lesson of practice in the School too!
There are, of course, lectures too,
The students by themselves choose a part,
In the School Program- your own projection!

But, classes went into the war!
The variety of the opinions doesn’t paint the World!
A variety of opinions- the power is lethal,
But, such road is already without a railing!

Don’t stop with words- people violence!
The school destroyed to the ground!
I have to use My power,
To restore Education!

School opened and closed!
Such a ruin History doesn’t remember!
The chain of Evolution has never interrupted,
It’s necessary to change students to other territory!

School will not be closed!
But, the number of students will be decreased twice,
Now Russia will be in the Highest School,
She- will open the First semester!

Amen
Father Absolute
11.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.01.2019.

Skatījumu skaits: 29 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: