Galvenie » 2017 » Februāris » 11 » Vēsts: 11.02.17. Katrēns "Endšpils"
21:23
Vēsts: 11.02.17. Katrēns "Endšpils"

Vēsts: 11.02.17. Katrēns "Endšpils"
.............................................................. Катрен "Эндшпиль"……………………Quatrain "Endgame"

Pārmaiņu vējš pieņemas spēkā! .......... Ветер перемен набирает силу!................The wind of changes becoming more strong!
Visuma Rims noteikts!........................... Ритм Вселенной определён!................The rhythm of the Universe is defined!
Tumsai un varām ne pa spēkam, ......... Тьме и властям не под силу,……………..Darkness and authorities can't afford
Izmainīt laiku virzienu! .......................... Поменять направленья времён!.............To change direction of the times!

Krievija, beidzot, pamodās! ................... Россия, наконец, проснулась!...............Russia finally awake up!
Elpošana dzirdama no Debesīm! .......... Дыханье слышно с Небес!.....................Breath can hear from the Heaven!
Apskaidrībā viss pavērsās, ................... Прозрением всё обернулось,……………Insight everything turned out
Tumsai gals pienācis! ............................ Тьме наступает конец!.........................Came the end of the Darkness!

Nebūs karu un ieroču! ........................... Небудет войн и оружия!.......................There will be no wars and weapons!
Pieminēšana tikai Matērijā! .................... Упоминание лишь в Материи!..............Mention only in Matter!
Garīgais apbruņojums, ........................... Духпвное вооружение,………………….Spiritual armature,
Izmaina Pasauli bez zaudējuma! ........... Поменяет Мир без потери!.....................To change the World without loss!

Termiņi ar Dievu saskaņoti ..................... Сроки согласованы с Богом!................Terms agreed with the God!
Krievzeme ritmu kontrolē! ...................... Русь контролирует ритм!.......................Russia controls the rhythm!
Nozīme un ceļš, ..................................... Обозначения и дорога,………………….Meaning and road,
Aizvedošs cilvēkus no kaujām! .............. Уводящая людей от битв!......................It takes people away from the battle!

Februārī pulsācija sākās! ....................... В Феврале началась пульсация!...........It began pulsation in February!
Precīzāk, Lielās Sirds ritms! ................... Точнее, ритм Сердца Великого!............Precisely, the rhythm of the Great Heart!
Nevar būt vairāk fiksāciju, ...................... Не может быть больше фиксации,………There can't be more fixing,
Vai pieturu bezmērķīgu! ......................... Или остановки безликой!.......................Or faceless stops!

Ritms pieņemas spēkā! ........................... Ритм набирает силу!............................Rhythm is becoming stronger!
Uzņem pilnu elpu! .................................... Набирает полноту дыхание!.................Gaining completeness of breath!
Krievija pagaidām pusspēkā, ................... Россия пока вполсилы,…………………..Russia for moment is half- strength,
Taču, kareivīgā stāvoklī! .......................... Но, в боевом состоянии!........................But in militant status!

Sadursmes nebūs! .................................. Столкновения не будет!........................Will be no collisions!
Eiropa pagaidām negatava! .................... Европа пока не готова!...........................Europe is not ready yet!
Pretenzijas visas aizmirsīs! ..................... Претензии все забудут!.........................Claims will be forgotten!
Sargoties lielo plūdu! .............................. Опасаясь большого потопа!...................Fearing a big flood!

Bet plūdu arī nebūs! ................................ Но потопа тоже не будет!......................But there will be no also flood!
Krievija klimatu maina! ............................. Россия меняет климат!.........................Russia is changing a climate!
Gudrības visiem kļūs vairāk, .................... Мудрости всем прибудет,………………..Wisdom will come more to all,
Priekš Pasaules - jauns formāts! ............. Для Мира - новый формат!.....................For World- a new format!

Tagad visu lemj Krievija! ........................... Теперь всё решает Россия!..................Now Russia decides all!
Viņai Dieva dota vadība! ........................... Ей Богом дано управление!..................She have God given control!
Tāda Misija dāvāta, ................................... Такая Дарована Миссия,……………….This Bestowed Mission,
Uz viņu būs līdzināšanās! .......................... Будет на неё равнение!.......................It will be dressing at her!

Ritmoloģija - tās virziens! .......................... Ритмология - её направление!..............Rhythmology- her destination!
Ticiet, pilnīgi zinātnisks! ............................ Поверьте, впоне научное!....................Believe, it's science!
Priekš Pasaules jauna vadība, ................. Для Мира новое уравнение,……………...For the World a new equation,
Bija Radītāja ieskaņota! ............................ Создателем было озвучено!..................Has be sounded by Creator!

Ritms vai sirdspuksti! ................................ Ритм или сердцебиение!......................The rhythm or heartbeat!
Sagrautas programmas iepriekšējās! ...... Разрушены программы прежние!.............Destroyed the previous program!
Nevar būt atkāpšanās, ............................. Не может быть отступления,……………..There can't be derogation,
Uz Gara plašumiem bezgalīgiem! ............ На просторах Духа безбрежных!..............In the vastness of Spirit boundless!

Pasaule pieņems pakāpeniski! ................. Мир постепенно примет!.........................The World will accept gradually!
Krievzemes piedāvātos pukstus! .............. Предложенное Русью биение!.................Proposed heartbeats by Russia!
Ar savu Mīlestību apņems! ....................... Любовью своей обнимет!........................Will cover with her Love!
Clvēkus augšup vedot, ne uz krišanu! ...... Людей вверх ведя, не к падению!............By driving people up, not to fall!

Šodien runāju par īstenību! ....................... Говорю сегодня о настоящем!................I talk today about now!
Cilvēki ies aiz Krievijas! ............................. Люди пойдут за Россией!......................People will follow to Russia!
Pieņems priekšā stāvošos notikumus! ...... Примут события предстоящие!................Will accept the coming events!
Mesijas izpausmi Krievzemē! .................... Проявление в Руси Мессии!..................The manifestation of the Messiah in Russia!

Krīze pāries endšpilā*! ............................... Кризис перейдёт в эндшпиль!...............The crisis will pass to the endgame!
Sākot ar balto Februāri! ............................. Начиная с белого Февраля!...................By starting of the white February!
Uz Planētas iestāsies bezvējš! ................... На Планете установиться штиль!...........On Planet will install calm!
Svētajai Krievzemei - pateicoties! .............. Святой Руси - благодаря!........................Holy Russia- thanks!

Āmen. ........................................................ Аминь………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ........................................... Отец Абсолют………………………………Father Absolute
11.02.17. ................................................... 11.02.17……………………………………..11.02.17.
* endšpils - beigu spēle (iespējamais tulkojums, pieņēmums Esl.)

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.02.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /11.02.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/13.02.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 11.02.2017.

Skatījumu skaits: 322 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: