Galvenie » 2019 » Marts » 11 » Vēsts: 11.03.19. Katrēns "Valsts mostas"
22:25
Vēsts: 11.03.19. Katrēns "Valsts mostas"

11.03.19. Катрен “Страна просыпается”

Всё идёт своим чередом!
Накаляют политики обстановку!
Ставится ими вопрос ребром,
Но, всё это – постановка!

Они не слышат Слова Бога!
Это – хоровод беззакония!
Но, меняется Мир в итоге,
Последняя звучит какофония!

Не надо обращать внимание,
Всё это – уже за Сценой!
К политикам не придёт понимание,
Что Любовь – будет мерой!

Не смотрите уже на политиков!
Главное внимание – на себя!
Политики – люди безликие,
Променявшие, жизнь на слова!

Сцена Истории теперь – ваша!
Роли, повторяю, уже розданы!
Не важен проявления стаж,
Права всем людям даны!

Право творить Мир и себя!
Мир – состоит из частиц!
В приоритете Высшее «Я»,
Вы переписали много страниц!

Переход протекает мирно!
Люди не знают, а – Мир другой!
В этом Мудрости Бога – зерно!
Но, поверьте, – процесс непростой!

Природных катаклизмов – мало!
Люди считают, что нет изменений!
Частота Планеты высокой стала,
Она зависит от людей поведения!

У того, кто в Вере – кровь хорошая!
«До» и «после» – Посыла!
Изменение оболочки уже возможно,
Сомнения у многих – смыло!

Уже первая декада Марта!
Но, впереди – ещё двадцать дней!
Это – только начало старта,
Позднее вам станет ясней!

Неожиданное придёт Известие!
Люди будут понимать события!
У неверия в голове – месть,
Но, кончается срок отбытия!

Так, кажется, что незаметно!
День ото дня – постепенно!
Меняется кризиса метка,
Люди в Победу поверят!

Все силы теперь на Катрены!
Их передаёт Вселенная!
Вы должны быть уверены,
Что ваша жизнь – бесконечная!

Очень плохо, если нет Связи!
Без Связи: люди – уже не люди!
Человек Богом давно помазан!
Сегодня для людей-Богов прелюдия!

Для второй декады нужна коррекция!
Нет времени ожидать всех!
Важна для Бога – ваша реакция,
Если «вместе» – не бывает помех!

Страна просыпается медленно!
Но, нет никакого шатания!
Для Руси должно быть – степенно,
Бог видит в людях – старание!

Вы должны повернуть к Равенству!
Неравенство – закон для Европы!
На Руси справедливость – главенство!
У Руси – дорога, а у Европы – тропы!

Я говорю о Духовной стезе:
Главная Цель – человечества,
У Руси с Богом не прерывалась Связь,
Русь – Основа единого Отечества!

Аминь.
Отец Абсолют
11.03.19

 

Vēsts: 11.03.19. Katrēns "Valsts mostas"

Viss rit savā kārtībā!
Stāvokli politiķi saasina!
Jautājumu viņi izvirza krasi,
Taču, tas viss - izrāde!

Viņi Dieva Vārdu nedzird!
Tā - riņķa deja nelikumīga!
Taču, rezultātā Pasaule mainās, 
Pēdējā kakafonija skan!

Nevajag uzmanību pievērst,
Viss tas jau aiz Skatuves!
Politiķiem saprašana neatnāks,
Ka Mīlestība - mērs būs!

Uz politiķiem neskataties jau!
Galvenā uzmanība - uz sevi!
Politiķi - bezsejas cilvēki,
Izmainījuši, dzīvi uz vārdiem!

Vēstures skatuve tagad - jūsu!
Lomas, atkārtoju, jau izdalītas!
Nav svarīgs izpausmes stāžs,
Tiesības visiem cilvēkiem dotas!

Tiesības radīt Pasauli un sevi!
Pasaule - no daļiņām sastāv!
Prioritāte Augstākajiem "Es", 
Jūs pārrakstījāt lappušu daudz!

Pāreja norit mierīgi!
Cilvēki nezin, bet - Pasaule cita!
Tur Dieva Gudrības - grauds!
Bet, ticat, - process nevienkāršs!

Dabas katastrofu - maz!
Cilvēki uzskata, ka izmaiņu nav!
Planētas frekvence kļuva augsta,
Tas no cilvēku uzvedības atkarīgs!

Tam, kurš Ticībā - asinis labas!
"Līdz" un "pēc" - Vēstījuma!
Apvalka izmaiņa jau iespējama,
Šaubas daudziem - nomazgāja!

Jau Marta pirmā dekāde!
Taču, priekšā - divdesmit dienas vēl!
Tas - tikai sākums startam,
Vēlāk jums skaidrāks kļūs!

Vēsts negaidīta atnāks!
Cilvēki notikumus sapratīs!
Neticībai galvā - atriebība,
Taču, aiziešanas termiņš beidzas!

Tas, šķiet, nemanāmi!
Dienu no dienas - pakāpeniski!
Mainās krīzes atzīme,
Cilvēki Uzvarai noticēs!

Uz Katrēniem visi spēki tagad!
Tos Visums pārraida!
Jums jābūt pārliecinātiem,
Ka jūsu dzīve - bezgalīga!

Ļoti slikti, ja Sakaru nav!
Bez Sakariem: cilvēki - jau ne cilvēki!
Cilvēks sen Dieva apziests!
Priekš cilvēkiem-Dieviem šodiena prelūdija!

Priekš otrās dekādes korekcija nepieciešama!
Nav laika gaidīt visus!
Priekš Dieva svarīga - jūsu reakcija,
Ja "kopā" - traucējumu nav!

Valsts mostas lēnām!
Taču, šūpošanās nav nekādas!
Priekš Krievzemes jābūt - cienīgi,
Dievs redz cilvēkos - pūles!

Jums uz Vienlīdzību jāpagriež!
Nevienlīdzība - likums priekš Eiropas!
Krievzemē taisnīgums - virskundzība!
Krievzemei - ceļš, bet Eiropai - takas!

Es par Garīgo taku runāju:
Galvenais Mērķis - cilvēce,
Krievzemei ar Dievu Sakari nepārtrūka,
Krievzeme - vienas Tēvzemes Pamats!

Āmen.
Tēvs Absolūts
11.03.19.

11.03.19.Quatrain  “Country wakes up”

Everything goes on as usual!
Politicians are heating up the atmosphere!
The put the question squarely,
But, all this- is statement!

They don’t hear the Word of God!
This- is lawless dance!
But, the World is changing in the end,
Last cacaphony sounds!

No need to pay attention,
All this is already behind the Stage!
Politicians will not understand,
That Love- will be measure!

Don’t look at the politicians!
The main focus- is on yourself!
Politicians- are faceless people,
Exchanged life for words!

The scene of History now- is yours!
Roles, I repeat, already distributed!
The experience of manifestation is not important,
Rights are given to all people!

The rights to create the World and yourself!
The World- consists of particles!
Priority to the Highest “I”,
You rewrote many pages!

The Transition is peaceful!
People don’t know, but- the World is different!
There Wisdom of God- is the seed!
But, believe me- process is not easy!

Disasters of nature- are little!
People believe, that there is no changes!
The frequency of the Planet has become high,
It depends on the behavior of people!

That, who is in Faith- has good blood!
“Before” and “after”- Message!
A shell change is already possible,
Doubt from many- washed away!

Already the first decade of the March!
But, ahead- there are still twenty days!
This- is just the beginning of the start,
Later it will become more clear!

News will come unexpected!
People will understand events!
For disbelief in the head- revenge,
But, the expiration date ends!

So, it seems unnoticed!
Day by day- gradually!
The label of crisis is changing,
People will believe in Victory!

All forces are now on the Quatrains!
They are transmitted by Universe!
You have to be sure,
That your life- is Infinite!

Very bad that there is no Connection!
Without Connection: people- are no longer people!
Human has been anointed from God long ago!
For people-Gods today is prelude!

For the second decade a correction is needed!
No time to wait for everyone!
For God important- is your reaction,
If “together”- there is no interference!

The country is waking up slowly!
But, there is no vacillation!
For Russia it should be- sedately,
God sees in people- diligence!

You have to turn to Equality!
Inequality- the law for Europe!
In Russia justice- is the rule!
Russia- has the road, but Europe- has paths!

I’m talking about Spiritual road:
The main target- is humanity,
Bond of Russia and God didn’t break,
Russia- the Basis of one Fatherland!

Amen
Father Absolute
11.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref-ts /11.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.03.2019.

Skatījumu skaits: 53 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: