Galvenie » 2020 » Marts » 11 » Vēsts: 11.03.2020. Katrēns "Ir Augstākais Saprāts - tas Sākumu Sākums"
23:51
Vēsts: 11.03.2020. Katrēns "Ir Augstākais Saprāts - tas Sākumu Sākums"

11.03.2020 Катрен “Есть Высший Разум – это Начало Начал”

Теорий много, как много людей!
Каждое поколение предлагает своё!
Никто не вернулся из Мира теней!
За тысячи лет не стало ничего ясней!

Что первично не знает никто!
Предлагается часто невероятное!
Сознание, как замедленное кино,
Смысл жизни никому не понятен!

В критический момент всё обостряется!
И вопросы, конечно, философии жизни!
Все теории вдруг распадаются,
Люди не могут объяснить будни!

Ожидается перемена Эпох, понятно!
Подтверждением будет орбита Светила!
Никто не объяснил: кто Бог – внятно!
Ориентиром остались Пророков могилы!

Казалось, они несли объяснения!
Но это были древние дни!
Сегодня ждут ответ Новые поколения,
Точного объяснения ждут они!

Повторяю, ещё никто не вернулся!
И никто не смог объяснить!
Религии Сознание людей развернули,
Свободу мышления пришлось запретить!

800 лет инквизиции остановили мышление!
Не было научных исследований!
Только сегодня началось в Сознании движение,
Вне религиозных исповеданий!

Есть Высший Разум и Он – Начало!
Человек – слабое Его подобие!
800 лет искажениями стали,
Объяснения связи не получилось удобного!

Власть взяли на себя религии!
Их много, но вопрос остался один!
На разум людей они надели вериги,
Чтобы человек никогда не творил!

Есть строгий запрет на Бога,
Каждая религия предлагает своё!
Они Мир людей разорвали в итоге!
Чёрное собралось вороньё!

Человеку запрещалось думать!
Костры горели на площадях!
Но люди очень хотели узнать,
Что в ближайших Созвездиях?

Люди понимали, что есть Кто-то!
Кто руководит всем Миром!
И наблюдали они Что-то,
На границе Земного мира!

Никто не объяснил: что Там дальше!
Есть возвращение или нет?
Предложения были на основе фальши,
Жизнь была – односторонний билет!

Сегодня учёные перешли к теории,
Что первично: человек или Бог!
Если Бог мог объяснить все категории,
То человек для Мира – печальный итог!

Есть Высший Разум – это Начала Начал!
Есть человек – это Бога Идея!
Согласно Идее, человек должен создать Причал,
А не закончить жизнь, словно в Помпеях!

Человек должен сотворить из себя Бога!
Все Сознания вместе создадут Коллективное,
Управление Миром в итоге,
Будет человечеством эффективное!

Наоборот ничего не получится!
Человек не может создать ничего!
В лучшем случае думать научится,
Но не достигнет никогда уровня Моего!

Аминь.
Отец Абсолют.
11.03.2020

Vēsts: 11.03.2020. Katrēns "Ir Augstākais Saprāts - tas Sākumu Sākums"

Teoriju daudz, kā cilvēku daudz!
Katra paaudze piedāvā savu!
No ēnu Pasaules neatgriezās neviens!
Tūkstošiem gadu nekas skaidrās nekļuva!

Kas sākotnēji, nezin neviens!
Naticamo piedāvā bieži!
Apziņa, kā palēnināts kino,
Dzīves jēga nevienam nav skaidra!

Kritiskā brīdī viss saasinās!
Arī jautājums, protams, dzīves filozofijai!
Visas teorijas pēkšņi sairst
Cilvēki ikdienu izskaidrot nevar! 

Ēru nomaiņa sagaidāma, saprotams!
Spīdekļa orbīta apstiprinājums būs!
Neviens nepaskaidroja: kas ir Dievs - skaidri!
Orientierim Vēstnešu kapi palika!

Šķita, viņi paskaidrojumus nesa!
Taču tās bija senas dienas!
Šodien Jaunas paaudzes atbildi gaida,
Precīzu skaidrojumu gaida viņi!

Atkārtoju, vēl neviens neatgriezās!
Un neviens nevarēja paskaidrot!
Reliģijas cilvēku Apziņas pagrieza,
Domāšanas Brīvību aizliegt vajadzēja!

Domāšanu apturēja inkvizīcijas 800 gadi!
Zinātnisku pētījumu nebija!
Tikai šodien Apziņās kustība sākās,
Ārpus reliģiskām grēksūdzēm!

Ir Augstākais Saprāts un Tas - Sākums!
Cilvēks - Viņa līdzība vāja!
800 gadi kropļojumi kļuva,
Ērtu sakaru skaidrojumi nesanāca!  

Varas ņēma reliģijas uz sevi!
To daudz, taču jautājums palika viens!
Viņi važas uz cilvēku saprāta uzlika,
Lai cilvēks neradītu nekad!

Stingrs aizliegums ir uz Dieva!
Katra reliģija piedāvā savu!
Viņi rezultātā cilvēku Pasauli saplosīja!
Melnas vārnas salasījās!

Cilvēkam domāt tika aizliegts!
Ugunskuri uz laukumiem dega!
Taču cilvēki ļoti gribēja zināt,
Kas tuvākajos Zvaigznājos ir?

Cilvēki saprata, ka ir Kāds!
Kurš visu Pasauli vada!
Un viņi novēroja Kaut ko,
Uz Zemes pasaules robežas!

Neviens nepaskadroja: kas Tur tālāk!
Ir atgriešanās vai nav?
Priekšlikumi bija uz viltus pamata,
Dzīve bija - vienpusēja biļete!

Šodien zinātnieki pie teorijas pārgāja,
Kurš primārais: cilvēks vai Dievs!
Ja Dievs varēja izskaidrot visas kategorijas
Tad cilvēks priekš Pasaules - rezultāts bēdīgs!

Ir Augstākais Saprāts - tas Sākumu Sākums!
Ir cilvēks - Dieva Ideja tā!
Saskaņā ar Ideju, cilvēkam Piestātne jārada,
Bet ne dzīve jābeidz, gluži kā Pompejā!

Cilvēkam no sevis Dievs jārada!
Visas Apziņas kopā radīs Kolektīvo,
Pasaules vadīšana rezultātā,
Cilvēcei efektīgāka būs!

Otrādi nekas nesanāks!
Cilvēks nevar radīt neko!
Labākajā gadījumā domāt iemācīsies,
Bet Manu līmeni nesasniegs nekad!

Āmen
Tēvs Absolūts.
11.03.2020.

11.03.20.Quatrain “There is a Supreme Mind - this is the Beginning of Beginnings”

Theories are many, as many people!
Each generation offers its own!
No one has returned from the World of Shadows!
For thousands of years, nothing has become clearer!

What in beginning, no one knows!
Often offered incredible!
Consciousness is like a slow motion movie,
The meaning of life is not clear to anyone!

At a critical moment, everything escalates!
Also questions, of course, the philosophy of life!
All theories suddenly fall apart
People cannot explain everyday life!

The change og Epoch is expected, it’s clearly!
Confirmation will be the orbit of the Sun!
No one explained: who is God - clearly!
The landmark remained the grave of Prophets!

It deemed they o be carrying explanations!
But these were ancient days!
Today waiting for an answer New Generations,
They are waiting for an exact explanation!

I repeat, no one has returned yet!
And no one could explain!
Religions deployed Consciousness of people,
Thinking freedom had to be banned!

800 years of the Inquisition stopped thinking!
There was no scientific research!
Only today, a movement has begun in Consciousness,
Beyond Religious Confessions!

There is a Supreme Mind and It- is the Beginning!
Human- is His weak likeness!
800 years of steel distortion,
Communication explanation did not work out convenient!

Authorities took over the religions!
They are many, but the question remains one!
They put shackles on people's minds
That human never create!

There is a strict ban on God,
Each religion offers its own!
They broke the world of people in the end!
Black crow has gathered!

Human was forbidden to think!
Bonfires burned in the squares!
But people really wanted to know
What's in the upcoming constellations?

People understood that there is Someone!
Who rules the whole World!
And they watched Something,
The border of the World on the Earth!

No one explained: what is after There!
Is there a comeback or not?
The offers were based on falsity,
Life was- a one-way ticket!

Today, scientists have switched to theory,
Who is primary: human or God!
If God could explain all the categories,
Then person for the World- is a sad result!

There is a Supreme Mind - this is the Beginning of Beginnings!
There is a human - this is God’s Idea!
According to the Idea, a person must create a Pier,
But do not end the life, as if in Pompeii!

Human must create God from himself!
All Consciousnesses together will create the Collective,
Ruling the World in the end
It will be more effective for humanity!

On the contrary, nothing will work!
Human cannot create anything!
At best, will learn to think,
But he will never reach My level!

Amen.
Father Absolute.
03/11/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 11.03.2020. 

Skatījumu skaits: 29 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: