Galvenie » 2017 » Aprīlis » 11 » Vēsts: 11.04.17. Katrēns "Jaunais scenārijs"
17:35
Vēsts: 11.04.17. Katrēns "Jaunais scenārijs"

Vēsts: 11.04.17. Katrēns "Jaunais scenārijs"

11.04.17 Катрен "Новый сценарий"…………………………………………………Quatrain "The New scenario"

Ваши имена уже записаны, ............. Jūsu vārdi jau ierakstīti,…………………Your names are already recorded,
В книге Великой судеб! .................... Lielajā likteņu grāmatā!.........................In the book of Great Destiny!
И ваш сценарий прописан, .............. Un jūsu scenārijs uzrakstīts,……………And your scenario is registered,
Который обязательно будет! .............Kurš obligāti būs!...................................Which is bound to be!

Кому-то трудно смириться, ............... Kādam grūti samierināties,…………….Someone finds it hard to accept,
Неверие управляет вами, ................. Neticība jūs vada,…………………..…..Unbelief rules you,
Но, с Богом нельзя мериться, ........... Taču ar Dievu mēroties nedrīkst,….....But, with God can't be measured
Людьми управляет веками! ............... Cilvēkus gadsimtiem vada!..................Ages rules the people!

Нужно согласиться с Богом, .............. Ar Dievu vienoties vajag,………..……..We must agree with God,
От предначертанности не уйти, ........ No iepriekšnospraustā neaiziet,..……..From predestination can't go away,
Жизнь - это часть Дороги, ................. Dzīve - tā daļa no Ceļa,………………...Life- is part of the Road,
С которой нельзя сойти! .................... No kura novērsties nevar!....................With which you can't go off!

Не меняйте жизнь на промежуток! .... Nedaliet ceļu starpposmos!.................Don't change life for a gap!
Для кого-то очень короткий! ............... Priekš kāda ļoti īss!.............................For someone very short!
Поверьте, любой поступок, ................ Ticiet, jebkura rīcība,…………………...Believe Me, any action,
Отражается на энергии тонкой! ......... Atspoguļojas enerģijā smalkā!.............Reflected on the thin energy!

Если грешите, то помните, .................. Ja grēkojat, tad atceraties,…………..If you sin, then remember,
Из поступков формируется Мудрость! . No rīcības Gudrība formējas!...........Wisdom is formed from actions!
Героем себя не мните, ........................ Par varoni sevi neiedomajaties,…......Don't fret yourself with the hero,
Выбор ролей не скудный! .................... Lomu izvēle ne trūcīga!.....................The choice of roles is not meager!

Повторяю, сегодня - герой! .................. Atkārtoju, šodien - varonis!...............I repeat, today is- a hero!
Но, это одна из ролей! ......................... Bet tā viena no lomām!.....................But, this is one of the roles!
Завтра - вы друг и плохой, ................... Rīt - jūs draugs un slikts,…………….Tomorrow- you friend and bad,
Для Бога, кто вы - видней?! ................. Priekš Dieva, kas jūs - redzamāk?!....For God, who are you- more visible?!

Длинная цепь эволюции! ....................... Evolūcijas garā ķēde!.......................A long chain of evolution!
Не заканчивается в Вечности! ................Nebeidzas Mūžībā!...........................Doesn't end in the Eternity!
Есть Небес Конституция, ........................Ir Debesu Konstitūcija,……………….There is a Heavenly Constitution,
Смысл определяющая человечности! .. Cilvēcības būtību noteicoša!..............Meaning determines humanity!

«Человек - это звучит гордо», ................"Cilvēks - tas skan lepni",……………"Human- that sounds proudly",
Но, это заслужить необходимо, ............. Taču, to nopelnīt nepieciešams!........But, it's necessary to deserve that!
Жизнь - это путь в горны, ....................... Dzīve - tas ceļš kalnā,………………..Life- is the way to the hills,
В огне она - непобедима! ...................... .Ugunī viņa - neuzvarama!................In fire she is- invincible!

Непобедима, если человек в Боге! ........ Neuzvarama, ja cilvēks Dievā!.........Invincible, if human in God!
Если совершенство - задача! ................. Ja pilnība - uzdevums!.....................If perfection- is a task!
Правильная человека дорога! ................ Pareizs cilvēka ceļš!........................The right road of human!
Не покинет его удача! .............................. Viņu veiksme nepametīs!................Luck will not leave him!

Выбирайте сегодня Завтра! .................... Šodien izvēlaties Rīdienu!................Today choose Tomorrow!
Или уходите в прошлое! .......................... Vai aiziesiet pagātnē!.......................Or go to the past!
Не повернуть никому обратно, ............... Atpakaļ nepagriezt nevienam,..….....Don't turn anyone back
Выбор предстоит сложный! ..................... Izvēle paredzama sarežģīta!............The choice is complex!

Он не сложный, если сам! ...................... Tā ne sarežģīta, ja pats!...................It's not difficult, if you do by yourself!
Но, вокруг Тьма и соблазны, ....................Bet apkārt Tumsa un vilinājumi,…....But around Darkness and temptations,
Всё равно выбирать вам, .........................Vienalga jums izvēle,………………...Still your choice,
Ошибки формируют опасность! .............. Bīstamību kļūdas formē!...................Mistakes for a danger!

Переворачиваю страницу! ....................... Pāršķiru lappusi!.............................I turn the page!
Не все готовы по-Новому! ........................ Ne visi gatavi pa Jaunam!..............Not all are ready by the New!
Говорил, Россия - зарница! ...................... Runāju, Krievija - vasaras zibens....Spoke, Russia- lightning!
Но, сама не готова! ................................... Taču, pati ne gatava!.....................But, by itself is not ready!

Для Бога уже нет выбора! ......................... Priekš Dieva jau izvēles nav!.........For God there is no choice!
Остальные народы хуже, .......................... Citas tautas sliktāk,………………..The rest of nations are worse,
В России Я сделал отбор! ......................... Krievijā Es atlasi izdarīju!...............In Russia I made selection!
Но, человечеству Исток нужен! .................Taču, cilvēcei Sākotni vajag!............But, the humanity needs the Source!

Исток не спешит пробиться! ..................... Asns nesteidzas izlauzties!.............The Source doesn't hurry to break the through!
Хотя Солнце весною дышит! .................... Kaut Saule pavasari elpo!................Although the Sun breathes in spring
Я всё же смогу добиться, ...........................Es tomēr varēšu panākt,…………….I can still achieve,
Россия Бога услышит! ................................Krievija Dievu izdzirdēs!...................Russia will hear God!

Услышит и шелест Книги! .........................Izdzirdēs arī Grāmatas čaukstēšanu!..Will hear also rustle of Books!
Природное недомогание! ..........................Dabisks vājums!.................................Natural malaise!
Главное, снимет с себя вериги, ................Galvenais, važas no sevis noņems,..The main thing, to take off chains from you,
В ней проснётся Воспоминание! ............. Viņā Atmiņas pamodīsies!..................It will wake up Memories!

Воспоминание сотворит Будущее! ............. Atmiņas Nākotni radīs!.....................Memories will create the future!
Проснётся Единение в Боге! .......................Vienošanās Dievā pamodīsies!..........Unity in God will awake!
Россия поймёт грядущее! ...........................Krievija sapratīs nākotni!....................Russia will understand the future!
Человечеству определит Дорогу! ............... Cilvēcei Ceļu noteiks!........................Will show the Road to humanity!

Повторяю, Новая видна Глава! ....................Atkārtoju, Jauna Nodaļa redzama!.......I repeat, the New Chapter is visible!
В ней прописан Новый сценарий! ............... Tur Jauns scenārijs ierakstīts!.............It has a New scenario!
Россия получает Права, ............................... Krievija Tiesības saņem,……….……..Russia gets the Rights,
Получает и Новый Глоссарий! ..................... Saņem arī Jaunu Glosāriju!.................Gets also the New Glossary!

Я об этом говорил много, ............................. Es par to runāju daudz,………………..I told about that a lot,
Сегодня приступаю к реализации! .............. Šodien pie realizācijas stājos!..............Today I'm starting implement!
17-й станет ИТОГОМ, .................................. 17-ais REZULTĀTS kļūs,………….……The 17th will be the result,
И Нового СЦЕНАРИЯ апробацией! ..............Un Jaunā SCENĀRIJA aprobācija!.........And a New SCENARIO approbation!

Аминь. ........................................................... Āmen……………………….....…………...Amen
Отец Абсолют. .............................................. Tēvs Absolūts…………………...…………Father Absolute
11.04.17 ........................................................ 11.04.17…………………………........……11.04.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.04.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /11.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.04.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.04.2017.

Skatījumu skaits: 357 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: