Galvenie » 2018 » Maijs » 11 » Vēsts: 11.05.18. Katrēns "Titulloma"
17:49
Vēsts: 11.05.18. Katrēns "Titulloma"

11.05.18 Катрен ​​“Заглавная роль”

Америка спровоцирует бойню!
К этому надо готовиться!
Трампу очень нужна война!
По-другому не успокоиться!

Сказано – Президент последний!
Нечего ожидать мира!
От Америки в океане останется след,
Устрашающая картина!

Просторы океана сомкнутся!
Над островом «Северная Америка»!
Острова Европы прогнутся,
В Сознаниях людей – истерика!

Мир людей сотни миллионов лет!
Сколько было цивилизаций!
Но, не остался эволюции след,
Короток век людской активации!

Не было никакого взрыва!
Многолетие эволюции видов!
Человек не был от Бога в отрыве!
Он – основа Совершенного мира!

Последний Президент – метка!
Давно лежащая на Америке!
Будет разрушена мамоны клетка,
Богатые будут точно в истерике!

Богатство – антипод Совершенству!
Раб в Духе – антипод Творящему!
Наступает период Братства!
Хвала – впереди смотрящему!

Богатство для нищих Духом!
«Не хлебом единым жив человек»!
Не верьте никаким слухам,
У слуха – короткий век!

Теперь всё сошлось в точке!
Точка называется – ноль!
Берегом в болоте кажется кочка,
Это не способно облегчить боль!

Идут споры, как Русь удалить?
Глупое рассуждение!
Мир мамоной не перекрасить!
Всеобщее людей заблуждение!

Природа начала действовать!
Всё запланировано на Небесах!
Ошибок своих следствие,
Люди поймут сейчас!

У России – особое место!
В этом Великом Спектакле!
Важно, чтобы Народ – «вместе»!
Не возвращался в пентакль!

Звезда России – Октаэдр!
512 клеток – дают Исток!
Главный аргумент и параметр,
Формирующий людской поток!

Сейчас уже не важно: кто!
Был выбран самим Народом!
Начался Великий Исход,
Названный, Квантовым переходом!

У России – заглавная роль!
Нет Америки на Новой карте!
Совершенствование – главный Пароль,
Я об этом говорил в Марте!

Власть и мамона не хотят,
Переворачивать Пространство!
Все сомнения вмиг отлетят,
Когда Шестой люди поймут устройство!

Параллельно идут два потока!
Первый – очищение Пространства!
Второй – Россия Нового мира Исток!
Основа теперь – Братство!

Кого-то зальёт вода!
Кто-то острова получает!
Создатель не ожидает в ответ «Да»!
Бог теперь Сам всё решает!

Готовьтесь к самостоятельности!
Россия и Бог – Едины!
На предложения Тьмы не отвлекайтесь!
Россия с Богом – непобедима!

Аминь.
Отец Абсолют.
11.05.18

 

Vēsts: 11.05.18. Katrēns "Titulloma"

Amērika izprovocē asinspirti!
Uz to vajag gatavoties!
Trampam ļoti vajag karu!
Citādi nenomierināsies!

Teikts - Prezidents pēdējais!
Nav ko gaidīt mieru!
Paliks no Amērikas okeānā pēdas,
Šausminošs attēls!

Okeāna plašumi sakļausies!
Virss salas "Ziemeļu Amērika"!
Eiropas sala izlieksies,
Cilvēku Apziņā - histērija!

Cilvēku Pasaule simtiem miljonu gadu!
Cik civilizāciju bija!
Taču, nepalika evolūcas pēdu,
Īss cilvēciskās aktivitātes mūžs!

Nebija nekāda sprādziena!
Evolūcijas veidu daudzadība!
Cilvēks nebija no Dieva atrauts!
Viņš - Pilnīgas pasaules pamats!

Pēdējais Prezidents - zīme!
Sen uz Amērikas guloša!
Būs sagrauta mamona šūna,
Bagātie tiešām būs histērijā!

Bagātība - antipods Pilnībai!
Vergs Garā - antipods Radošajam!
Sākas Brālības periods!
Slava - uz priekšu raugošamies!

Bagātība priekš Garā nabagiem!
"Ne tikai no maizes cilvēks pārtiek"!
Neticiet nekādām baumām,
Baumām - īss mūžs!

Tagad viss punktā sanāca!
Punkts saucas - nulle!
Purvā krasts šķiet cinis,
Tas nespēj atvieglot sāpes!

Strīdi notiek, kā Krievzemi dabūt projām?
Muļķīgs spriedums!
Ar mamonu Pasauli nepārkrāsot,
Cilvēku kopējā maldīšanās!

Daba sāka darboties!
Viss Debesīs saplānots!
Savu kļūdu sekas,
Cilvēki tagad sapratīs!

Krievijai - sevišķa vieta!
Šinī Lielajā Izrādē!
Svarīgi, lai Tauta - "kopā"!
Neatgiestos pentaklā!

Zvaigzne Krievijas - Oktaedrs!
512 šūnas - dod Sākumu!
Galvenais arguments un parametrs,
Cilvēcisko plūsmu formējošs!

Nav tagad jau svarīgi: kurš!
Pašas Tautas izvēlēts bija!
Sākās Lielais Iznākums,
Nosaukts, Kvantiskā pāreja!

Krievijai - titulloma!
Nav Amērikas uz Junās kartes!
Pilnveidošanās - galvenā Parole,
Es par to Martā runāju!

Vara un mamons negrib,
Telpu apgriezt!
Visas šaubas mirklī aizlidos,
Kad cilvēki Sestās iekārtu sapratīs!

Divas plūsmas iet paralēli!
Pirmā - Telpas attīrīšana!
Otra - Jauās pasaules Sākotne Krievija!
Pamats tagad - Brālība!

Kādu ūdens aplies!
Kāds salu saņem!
Radītājs atbildē negaida "Jā"!
Dievs tagad Pats visu lemj!

Gatavojaties patstāvībai!
Krievija un Dievs - Vienoti!
Uz Tumsas priekšlikumiem nenovirzaties!
Krievija ar Dievu - neuzvarama!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
11.05.18.

11.05.18. Quatrain  “The title role”

America will provoke carnage!
Need to prepare for this!
Trump needs war very much!
In another way, will not calm down!

Has say- the last President!
There is nothing to expect peace!
From the America in the ocean will remain a trace,
Awesome picture!

The expanse of the oceans will close!
Over the island of “North America”!
The island of Europe will be bent,
In Consciousness of people- is hysterical!

The World of people is hundreds of millions of years old!
How many civilizations were there!
But, there is not left steps of evolution,
A century of human activation!

There was no any explosion!
A multi- year evolution of species!
Human was not separated from God in isolation!
He- is the basis of Perfect World!

The Last President- is label!
Long time ago is lying on America!
The cell of mammon will be destroyed,
The rich will be in hysteria for sure!

Wealth- is antithesis to Perfection!
The Slave in the Spirit- is the antipode to the Creator!
There comes the period of Brotherhood!
Praise- is to the beholders in the front!

Wealth for the poor ones in the Spirit!
“Human doesn’t live only from bread”!
Don’t believe any rumors,
Rumors- have short life!

Now it all comes together at the point!
The point is called- zero!
Coast in the swamp seems a bumpy,
It can’t ease the pain!

There are debates about how to remove Russia?
Stupid reasoning!
Don’t repaint the World with mammon,
Deluded of common people!

Nature began to act!
Everything is planned in Heaven!
The investigation of their mistakes,
People will understand now!

Russia- has a special place!
In this Great Performance!
It’s important, that the nation- “together”!
Didn’t return to the pentacle!

Star of Russia- is Octahedron!
512 cells- give the Source!
The main thing is argument and parameter,
Forming human flow!

Now it doesn’t matter: who!
Was chosen by the Nation herself!
The Great Exodus began,
Called, Quantum transition!

Russia- has a title role!
There is no America on the New map!
Perfection- is the main Password,
I talked about this in March!

Power and mammon don’t want,
Turn the Space around!
All doubt will fly away in a moment,
When people will understand the device of Sixth!

There are two streams, in parallel!
The first- is purification of the Space!
The second- Russia is the Source of the New World!
The basis now- is Brotherhood!

Someone will pour with water!
Someone gets the island!
The Creator doesn’t expect “Yes” in the answer!
God now decides everything by Himself!

Prepare for independence!
Russia and God- are United!
Don’t be distracted by the suggestion of Darkness!
Russia with God- is invincible!

Amen
Father Absolute
11.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.05.2018.

Skatījumu skaits: 219 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: