Galvenie » 2018 » Jūnijs » 11 » Vēsts: 11.06.18. Katrēns "Ticība, Uzticība, Pārliecība"
21:37
Vēsts: 11.06.18. Katrēns "Ticība, Uzticība, Pārliecība"

11.06.18 Катрен ​“Вера, Верность, Уверенность” ​​

Всё изменится в Мире,
Если Россия изменится!
Придёт Великое перемирие,
Планеты календарь переменится!

Нужно совсем немного,
Народ должен принять управление!
Должно сложиться в итоге,
Божественное уравнение!

Основа – равнение перед Богом!
Ответственность – общая!
Единая для всех дорога!
Вера при этом – мощная!

Назовётся страна Монархией!
Наместница будет от Бога!
Не приемлет страна анархии,
Смысл поймут люди дороги!

Страна выстраивается снова,
По принципу – всех Равенства!
Служение Богу – это основа,
И Идеи – главенство!

Идея нужна всем,
Причём обязательно понятная!
Из социализма прольётся Свет,
Великая мечта – необъятная!

Мечта есть – то страна общая!
И неважно где и кто живёт!
Нет личного – всё общее!
Каждый это поймёт!

Трудно шагать обратно!
Но, выхода нет совсем,
Лучше принять внятно,
Главный от Бога Завет!

Главное в Душе – Вера!
Важнейшее обстоятельство!
Она – стабильности мера,
И Верности доказательство!

Нужно принять для себя,
Что Вера и Она – главная,
Верность – это от Бога стезя,
И эволюция Духа плавная!

Нужна ещё и уверенность!
Ни миллиметра страха,
Что победит Тьму преданность,
И всё одним махом!

Главное, принять решение,
Вера сплотит всех!
Изменится тогда поведение,
А это и есть успех!

Повторяю, сначала Вера!
И, конечно, Верность Создателю!
Уверенность нужна, как мера,
Принадлежности Отцу Основателю!

Примите для себя поверье,
Великого вверх похода,
Вера, Верность, Уверенность,
Первые ступени Исхода!

Эти слова, как Символ,
Объединяющий – все потоки,
Это проявление людей Воли,
Всё соединить в Исток!

Исток, когда Народ – вместе!
Стоит у Основы Веры,
Вера – это Святое место,
Дающее, людям Уверенность!

Триколор с Символом Веры!
Лучшее для Монархии!
Люди присягнут на Верность,
Представителю Бога Епархии!

Внесите слова в Молитву!
Обращения людей к Богу,
Изменится в стране палитра,
Изменится и страна в итоге!

Аминь.
Отец Абсолют.
11.06.18

 

 

Vēsts: 11.06.18. Katrēns "Ticība, Uzticība, Pārliecība" 

Viss Pasaulē izmainīsies,
Ja Krievija izmainīsies!
Atnāks Lielais pamiers,
Planētas kalendārs izmainīsies!

Vajag pavisam nedaudz,
Tautai jāpieņem vadība!
Jāsakārtojas rezultātā,
Dievišķā izlīdzināšanā!

Pamats - līdzināšanās Dieva priekšā!
Atbildība - kopīga!
Ceļš priekš visiem viens!
Pie tam Ticība - varena!

Valsts sauksies Monarhija!
Vietvalde būs no Dieva!
Valsts nepieņems anarhiju,
Cilvēki ceļa Būtību sapratīs!

Valsts izveidosies atkal,
Pēc principa - visu Vienlīdzība!
Kalpošana Dievam - tas pamats,
Un Idejas - virskundzība!

Ideja visiem vajadzīga,
Pie tam obligāti saprotama!
No sociālisma Gaisma izlīs,
Varens sapnis - neizmērojami plašs!

Ir sapnis - valsts tad kopīga!
Un nesvarīgi kur kurš dzīvo!
Nav personīgā - viss kopīgs!
To katrs sapratīs!

Grūti atpakaļ soļot!
Taču, izejas nav pavisam,
Labāk pieņemt skaidri, 
Galveno no Dieva Novēlējumu!  

Dvēselē Galvenais - Ticība!
Svarīgākais apstāklis!
Tā - stabilitātes mērs,
Un Uzticības pierādījums!

Priekš sevis vajag pieņemt,
Ka Ticība un Viņa - galvenā,
Uzticība - tā taka no Dieva,
Un Gara evolūcija plūstoša!

Vēl vajag arī pārliecību! 
Baiļu ne milimetra,
Ka Tumsu uzvarēs uzticība,
Un viss ar vienu vēzienu!

Galvenais lēmumu pieņemt,
Ticība saliedēs visus!
Uzvedība tad izmainīsies,
Bet tas arī panākums ir!

Atārtoju, sākumā Ticība!
Un, protams, Uzticība Radītājam!
Pārliecība vajadzīga, kā mērs,
Piederība Tēvam Pamatlicējam!

Priekš sevis ticējumu pieņemiet,
Augšup gājiena Dižena,
Ticība, Uzticība, Pārliecība,
Rezultāta pirmie pakāpieni!

Rezultāts, Tauta kad - kopā!
Stāv pie Ticības Pamata,
Ticība - tā Svēta vieta,
Dodoša, Pārliecību cilvēkiem!  

Trīskrāsa ar Ticības Simbolu!
Labākā priekš Monarhijas!
Cilvēki uz Uzticību zvērēs,
Dieva Eparhijas pārstāvim!

Ievietojiet lūgšanā vārdus!
Cilvēku uzrunā Dievam,
Izmainīsies valstī palete,
Rezultātā arī valsts izmainīsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
11.06.18. 

11.06.18. Quatrain  “Faith, Faithfulness, Confidence” 

Everything will change in the World,
If Russia will change!
There will come a great truce,
The calendar of the Planet will change!

It takes quite a bit,
The nation must take the control!
It should be as a result,
Divine equation!

The basis- is equality front of the God!
Responsibility- is common!
The road is one for all!
In addition the Faith- is powerful!

The country will be called Monarchy!
The governor will be from God!
The country will not accept anarchy,
The people will understand  the meaning of the road!

The country will get up again,
By the principle- all Equality!
Service to God- is the basis,
And Ideas- the supremacy!

The idea is necessary for everyone,
And necessarily comprehensible!
Light will shed from socialism,
A great dream- is immense!

There is a dream- then the country is common!
And no matter where and who lives!
Not personal- everything is common!
Everyone will understand this!

It’s hard to walk back!
But, there is no way out at all,
It’s better to accept clearly,
The main covenant of God!

The main thing in the Soul- is Faith!
The most important circumstance!
It’s- a measure of the stability,
And proof of Loyalty!

Must accept for ourselves,
That Faith and She- is the main,
Faithfulness- is the path from God,
And the smooth evolution of the Spirit!

There need also confidence too!
Not a millimeter of fear,
That the trust will be overcome the Darkness,
And all in one fell swoop!

The main thing is to make decision,
Faith will rally all!
Then the behavior will change,
But this is success too!

I repeat, at first is Faith!
And, of course, Fidelity to the Creator!
Confidence is needed, as measure,
Accessories to the Father of Founder!

Accept for yourself a belief,
Great trek up,
Faith, Faithfulness, Confidence,
The exodus of first steps!

The result, when Nation- together!
Stands at the Basis of Faith,
Faith- is Holy place,
Giving Confidence to people!

Three colors with Symbol of Faith!
The best for the Monarchy!
People swear allegiance to Fidelity,
To the representative of the God’s Diocese!

Put the words in the Prayer!
Appeals of people to God,
The pallet will change in the country,
And the country will change in the end!

Amen
Father Absolute
11.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.06.2018.

Skatījumu skaits: 180 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: