Galvenie » 2017 » Augusts » 11 » Vēsts: 11.08.17. Katrēns "Otrādi" - *
17:32
Vēsts: 11.08.17. Katrēns "Otrādi" - *

Vēsts: 11.08.17. Katrēns "Otrādi" - **
(- * : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *) RAV "Dievs par mums rūpējas!" / *) RAV "Бог о нас заботиться!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_dievs_par_mums_rupejas/2012-10-18-138 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

11.08.17 Катрен "Обратное"……………………………………………..……Quatrain "Opposite"

Будущее куётся в Сознании! ................Nākotne Apziņā ir viltota! ………....The future is forged in Consciousness!
Бумага стерпит любое! ........................ Papīrs izturēs jebko!.......................Paper will be tolerated by anything!
Должно прийти понимание, .................Jāatnāk saprašanai,………………...There must come an understanding,
Сознание формируется другое! ...........Formējas Apziņa cita!......................Other Consciousness is formed!

Мысли хороши, но это не то! .............. Domas labas, bet tas ne tas! ………Thoughts are good, but it's not that!
Часто - это фантазии на тему! .............Bieži - tās fantāzijas par tēmu!.........Often- that is fantasy on the topic!
Будущее лежит глубоко, ...................... Nākotne dziļi guļ,………………….…The future lies deep,
Редко проявляется на Свете белом! ...Reti izpaužas Gaismā baltā!.............Rarely manifested in the white Light!

Будущее - принципиальное изменение! .Nākotne - principiālas izmaiņas!....The future- is fundamental change!
Не хватит человеческой фантазии! ..... Nepietiks cilvēciskās fantāzijas!.......Not enough human imagination!
Человек, как Бога явление, .................. Cilvēks, kā Dieva parādība,…….......Human, as phenomenon of God,
Проявление для него, как оказия! .........Priekš viņa izpausme, kā gadījums!..Manifestation for him as an opportunity!

Творить из проявления - невозможно! ..Radīt no izpausmes - neiespējami!....To create from manifestation- impossible!
Время разобраться бы в себе! ............. Laiks ar sevi tikt skaidrībā!..................It's time to understand yourself!
Но, сформировать себя можно,............ Taču, saformēt sevi var,……………….But, you can form yourself,
Значит, подойти к черте! ..................... ..Tātad, pieiet pie svītras!......................So, go to the line!

К черте, за которой Сознание, ...............Pie svītras, aiz kuras Apziņa,………...To the line, beyond which is Consciousness,
Сливается с ПодСознанием! ..................Saplūst ar ZemApziņu!........................Blend with Sub-consciousness!
Войти тогда в понимание, ...................... Tad ieiet saprašanā,…………….....….Then enter into understanding,
Творение - всегда ПодСознание! ............Radīšana - ZemApziņa vienmēr!........Creation- always Sub-Consciousness!

ПодСознание - Космический Разум! .......ZemApziņa - Kosmiskais Saprāts!......Sub-consciousness- Cosmic Mind!
Человек может творить, как часть! .........Cilvēks var radīt, kā daļa!....................A human can create as a part!
Человек заостряет свой Ум, ....................Cilvēks saasina Prātu savu,………..…Human sharpens his Mind,
Чтобы с Богом Единым стать! .................Lai ar Dievu Vienots kļūtu!...................To be united with God!

Нет у людей будущего без Бога! ..............Nav cilvēkiem nākotnes bez Dieva!.....There is no future for people without God!
Человек - Подобие Создателя! ................Cilvēks - Radītāja Līdzība!...................Human- the similarity of the Creator!
Творить ВМЕСТЕ с Богом, ...................... Radīt KOPĀ ar Dievu,……………….…Create TOGETHER with God,
Участь Учителей, не обывателей! ...........Skolotāju liktenis, ne mietpilsoņu!.........The fate of teachers, not philistines!

Ничего не изменится без вас! ..................Nekas bez jums neizmainīsies!.............Nothing will change without you!
Без вашего на то решения! ......................Bez jūsu lēmuma uz to!.........................Without your decision on that!
Каждый должен понять, что Вы ...............Katram jāsaprot, ka Jūs…………....…...Everyone should understand, that You,
В Духе обеспечение! .................................Apgādība Garā!.....................................Provide in the Spirit!

Вы - Новые, значит, Новая есть Русь! .....Jūs - Jaunie, tātad, Jauna ir Krievzeme!...You- are New, so Russia is New!
Вы не меняетесь - нет России! ................Jūs nemaināties - nav Krievijas!................You don't change- there is no Russia!
Над Россией висит грусть, ........................Virs Krievijas karājas skumjas,…………...Above Russia hangs sadness,
Не востребованный внутри Мессия! ........Iekšķīgi nepieprasīts Mesija!.....................Not claimed within the Messiah!

Я не говорю о Посланнике! ........................Es nerunāju par Vēstnesi!..........................I'm not talking about Messenger!
Его судьба - вопрос отдельный! .................Viņa liktenis - jautājums atsevišķs!.............His fate- separate question!
Вопрос о вашем отношении к Посланиям,.Jautājums par jūsu attieksmi pret Vēstījumiem,.The question of your attitude to the Epistles,
Ибо променяли жизнь на безделье! ..........Jo izmainījāt dzīvi uz bezdarbību!................Or exchanged life for idleness!

Что толку прозябать в коме? ....................Kāda jēga nīkuļot komā?.............................What's the point of vegetation in the coma/
По-другому не назову вашу жизнь! ..........Citādi nenosaukšu jūsu dzīvi!......................In another way, I will not name your life!
Существовать словно в дрёме, ................Eksistēt gluži kā snaudā,……………………Exists as in snooze,
Не понимая, как вообще жить! .................Nesaprotot, kā vispār dzīvot!.......................Not understanding, how to live at all!

Любое поколение отвечает за новых! ....Jebkura paaudze atbild par jaunajiem!..........Any generation is responsible for a new ones!
Кто-то должен творить вперёд, ...............Kādam taču jārada uz priekšu,………………Someone must create forward,
Но, жизнь даже для настоящих, в итоге,.Bet, dzīve pat priekš īstiem, rezultātā,…..….But, life is even for real, in result,
Оборачивается наоборот! ........................Apgiežas otrādi!.............................................Turns the other way around!

Зависит всё от Сознания! .........................Viss no Apziņas atkarīgs!..............................Everything depends from Consciousness!
Точнее, от его уровня, ...............................Precīzāk, no tās līmeņa,……………………...More precisely, from its level,
Творить поднявшись до ПодСознания.....Radīt līdz ZemApziņai pacēlies,……………..Create till sub-consciousness rise,
Всё остальное совершенно зря! ..............Viss pārējais pilnīgi velti!................................All the rest is absolutely in the vain!

Повторяю, Новое - Бог или Боги! .............Atkārtoju, Jaunais - Dievs vai Dievi!...............I repeat, New- God or Gods!
Всё остальное - утопия! ............................Viss pārējais - utopija!....................................All the rest- is utopia!
Положительными будут итоги, .................Rezultāti pozitīvi būs,…………………………..Positive will be the results,
Если поймёте, что люди - подобие! .........Ja sapratīsiet, ka cilvēki - līdzība!...................If will understand, that people- similarity!

Всё получится у Подобия! .........................Viss līdzībai izdosies!...............................Everything will turn out to similarity!
Только люди не готовы к этому, ................Tikai cilvēki tam gatavi nav,………………Only people are not ready for that,
Жить в кустах много удобнее, ..................Dzīvot krūmos daudz ērtāk,……………….Living in the bushes is much more convenient,
Чем жить в качестве Эталона! .................Kā dzīvot Etalona kvalitātē!.......................Than to live as the Standard!

Эталон - совершенство внутри, ...............Etalons - pilnība iekšķīga,……………….The Standard- within perfection,
Выполнение заданий Творящего! ............Radītāja uzdevumu izpildīšana!..............Fulfillment of Creator's task!
Обоснование своего пути, ........................Sava ceļa pamatošana,……………….…Justification of your road,
Судьбу определяющего!............................Likteni noteicoša!....................................Destiny determines!

Не построить Россию - Отчизну ...............Neuzcelt Krieviju - Tēviju………………..Don't build Russia- Motherland,
Государство - есть люди! ..........................Valsts - cilvēki ir!.....................................The state- there are people!
Продолжаются игры в «измы», ................Turpinās spēles "ismos",…………..…….The game in the "isms" continue,
Желание - только прелюдия! ....................Vēlēšanās -tikai prelūdija!.......................Desire- only prelude!

Главный вопрос - кто Творящий? .............Galvenais jautājums - kurš Radošais?....The main question- who is the Creator?
У человека, повторяю, нет Права! ............Cilvēkam, atkārtoju, nav Tiesību!............A human, I repeat, have no Rights!
Если Сознание говорящее, .......................Ja Apziņa runājoša,……………….……...If Consciousness is speaking,
Откроется тому Правда! ............................Tam Patiesība atklāsies!.........................Will open the Truth!

Правда проста и понятна! ........................Patiesība vienkārša un saprotama!..........The Truth is simple and understandable!
Всё в этом Пространстве от Бога! ............Viss šajā Telpā no Dieva!.........................Everything in this Space is from God!
Человек, доказывающий обратное...........Cilvēks, otrādi pierādošs,…………..……..A human providing opposite,
Не найдёт к Богу дорогу! ..........................Pie Dieva ceļu neatradīs!..........................He will not find the way to God!

Аминь. ....................................................... Āmen. ………………………………………Amen
Отец Абсолют. ...........................................Tēvs Absolūts……………………………...Father Absolute
11.08.17 ..................................................... 11.08.17……………………………………11.08.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.08.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 15.08.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.08.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /11.08.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.08.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.08.2017., papildināts angļu valodā 15.08.2017.

Skatījumu skaits: 305 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: