Galvenie » 2016 » Septembris » 12 » Vēsts: 11.09.16. Katrēns "DZĪVE"Vēsts: 11.09.16. Katrēns "DZĪVE" ... Катрен "ЖИЗНЬ"………….Quatrain"Life"
11:52
Vēsts: 11.09.16. Katrēns "DZĪVE"Vēsts: 11.09.16. Katrēns "DZĪVE" ... Катрен "ЖИЗНЬ"………….Quatrain"Life"

Vēsts: 11.09.16. Katrēns "DZĪVE" ... Катрен "ЖИЗНЬ"………….Quatrain"Life"

Jūs joprojām stedzaties pēc mirkļа, ............ Вы всё спешите за мгновеньем,………You still hurry up for the moment
Nesaprotot, ka gadi ..................................... Не понимая, что года…………………..Not understanding, that years
Jums atklāj izmaiņas, .................................. Вам раскрывают измененья,………….Reveal to you the changes
Kas tagad jūs un toreiz! .............................. Кто вы сегодня и тогда!.......................Who are you now and in that time!

Jūs joprojām stedzaties uz staciju, .............. Вы всё спешите на вокзал,……………You still hurry up to the station
Skaitot dienas un pārvietošanos, ................ Считая дни и перестанки,………………Counting days and the movement
Taču dzīve - ne spoguļu jūra, ...................... Но жизнь - не море из зеркал,…………But life- not the sea of morrors,
Ne nīkuļošana pārticībā! ............................. Не проябание в достатке!....................Not wasting in prosperity!

Jums spogulis dots viens, ........................... Вам зеркало дано одно,………………..Given to you one mirror,
Tur jūs ķermeni redzat! ............................... В нём видите вы тело!.........................There you see the body!
Svarīgāks redzējums - ................................ Важнее видеться должно -……………..More important vision-
Kā jūsu Būtība blāvo! .................................. Как ваша Суть светлеет!......................How your Essence dimming!


Saprotiet, dzīve - ne krustojums! ................. Поймите, жизнь - не перекрёсток!.......Understand, life- not the cross!
Izvēle starp rindām priekš jums! .................. За вами выбор между строк!...............For you the choice between lines
Jūs paši šujiet un uzpirkstenis ...................... Вы шёте сами и напёрсток…………...Sew by yourself and thimble
Jums laiku izvēlēties palīdz! ......................... Вам помогает выбрать срок!...............Helping you to choose the time!

ES atkārtoju, paši šujiet ............................... Я повторяю, шёте сами……………...I repeat, sew by yourself
Dzīves laiku, ceļa pareizību, ........................ Срок жизни, правильность пути,…….Life time, the way accurateness,
Un izvēle ir arī jums - ................................... И выбор тоже есть за вами -………...And you have also choice-
Kādu ceļu jums iet! ...................................... Какой дорогой вам идти!..................Which way you must go!

Tagad, kad simtgades jau ............................ Теперь, когда уже столетья………….Now, when already centenary
Varenajā aplī sastapās, ................................ Сошлись в Величественный круг,…..Met in mighty circle,
Ticiet, nav laika jautrībām, ............................ Нет времени, поверьте, на веселье,…Believe, have not time for funny,
Jums izvēle dota un ne pēkšņi tā! ................ Вам выбор дан и он не вдруг!.............Given choice to you and not sudden!

Uz to viss gāja, ka būs Laiks, ....................... Всё шло к тому, что будет Время,….It all went, there will be the Time,
Pravietis par to jums teica! ........................... Пророк об этом вам сказал!..............The Prophet told you that!
Ka dzīve arī slogs izrādīsies, ....................... Что жизнь покажется и бременем…..That life also prove to be a burden,
Priekš tiem, kuri Dievu neatzina! .................. Для тех, кто Бога не признал!............For those, who didn't recognize the God!

Lūk, pienāca šis Laiks! ................................. Вот это Время подошла!.....................Look, came this Time!
Un izvēle tagad - Dieva! ............................... И выьор теперь - Бога!.........................And now choice- of the God!
Bija taču TIESĪBAS, bet aizgāja! ................. Ведь было ПРАВО, но ушло!................But had the RIGHTS, but gone!
Jums ceļu izvēlēties! .................................... Вам выбирать дорогу!.........................To choose for you the way!

Ceļu tagad izskaidros .................................. Теперь дорогу обяснять………………..Now the road will explane,
Jums Pats Radītājs! .................................... Вам будет Сам Создатель!.................To you the own Creator!
Bet dzīve nav TIESĪGA izmainīt! ................ Но жизнь не ВПРАВЕ поменять!............But life is not entitled to change!
Viņa - jums rādītājs! .................................... Она - ваш указатель!..........................She- the indicator for you!

Kurp gājāt un ko mainījāt, ........................... Куда вы шли и что меняли,…………Where was going and what was changing
Kā savu Būtību nodevāt .............................. Как предавали свою Суть…………...As your Essence handed
Un sirdsapziņu kaut kur pazaudējāt, ............ И совесть где-то потеряли,…………And conscience somewhere lost,
Steidzot dzīvot pārticībā mazliet! ................. Спеша прожить в достатке чуть!......With hurry up to live in a little prosperity

Dieva VARENUMA Moments pienāca! ......... Настал Момент ВЕЛИЧЬЯ Бога!....Came theMoment of God MIGHTINESS!
No Manām acīm nenoslēpties jums! ............. Вам не укрыться с Моих глаз!.........To don't abscond from my eyes!
Apspriedīsim tagad visus ceļus ..................... Теперь обсудим все дороги……….Let's discuss now all the ways
Arī dzīvi Telpā bez izpušķojumiem! ............... И жизнь в Пространстве без прикрас!...Also life in the Spice without decors!

Jūs bijāt un esat, un gaidat Rītdienu, ............. Вы были, есть и ждёте Завтра,…..You was und you are and waiting for Tomorrow
Taču jums izskaidroju Būtību jūsu! ................. Но объясню вам вашу Суть!.........But I explaned your Essence to you
Negaidiet atlaides, Taisnība būs! ................... Не ждите скидки, будет Правда!....Don't wait discounts, the true will be!
Taču ES, protams, teikšu - ESI! .................... Но Я скажу, конечно, - БУДЬ!........But I, of course, will say- BE!

Ar Mīlestību,................................................... С Любовю,…………………………With Love
Tēvs Absolūts vai .......................................... Отец Абсолют или……………….Father Absolute or
Augstākais Kosmiskais Saprāts .................... Высший Космический Разум…...Highest Cosmic Sense
11.09.16. ........................................................ 11.09.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.09.16.html
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.09.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem


=====
Latviskoja intuitīvi Eslauma 11.09.2016., nosūtīts latvijas Radio viļņiem 12.09.2016.

Skatījumu skaits: 658 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: