Galvenie » 2017 » Septembris » 11 » Vēsts: 11.09.17. Katrēns "LīdzRadītāju Gudrības Skola" - *
18:30
Vēsts: 11.09.17. Katrēns "LīdzRadītāju Gudrības Skola" - *

Vēsts: 11.09.17. Katrēns "LīdzRadītāju Gudrības Skola" - **
(- *: Текст на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(38) Senvēstule 01.03.2009. / *(38) Древнеписьмо 01.03.2009, пубдикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/38_senvestule_01_03_2009/2012-11-16-198 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

11.09.17. Катрен "Школа Мудрости СоТворцов"…………………………Quatrain "School of Wisdom of the Creators"

Заболевание Душу лечит! ................... Slimība Dvēsli dziedē!.....................Disease Soul cures!
Боль очищает Сознание! ......................Sāpes Apziņu attīra!........................The pain clears the Consciousness!
Создатель больного метит, ............... Radītājs slimo ievēro,……………The Creator marks the patient,
Даёт в тиши ему Знания! .......................Dod viņam Zināšanas klusumā!......Gives him knowledge in silence!

Боль - состояние Духа! ....................... Sāpes - Gara stāvoklis!......................Pain- the state of the Spirit!
Через боль приходит и очищение! ......Caur sāpēm arī attīrīšana atnāk!........Through pain comes purification!
Заболевание чистит в Душе разруху, ..Saslimšana Dvēselē sabrukumu tīra,.The disease clean the destruction in the Soul,
Приходит тогда Обретение! ..................Tad atnāk Ieguvums!..........................Then comes the Find!

Поэтому, болезнь - неплохо, ................Tādēļ, slimība - ne slikti,………………..Therefore, the disease- is not bad
Очередной этап очищения, ..................Kārtējais attīrīšanās etaps,……………..The next stage of purification,
Это даже оболочки обнова, .................Tā pat apvalka atjaunošana,……………This is even a shell upgrade,
Подготовка Души к Вознесению! .........Dvēseles sagatavošana Augšupcelšanai!..Preparing the Soul for Ascension!

Даже, простите, температура, .............Pat, piedodiet, temperatūra,…………….Even, sorry , the temperature,
Является входом в чистилище, ...........Tīrītavā ieeja ir,…………………………....Is the entrance to purgatory,
Это круга квадратура, ...........................Tā apļa kvadratūra,……………………….This circle quadrature,
В плотном плане Вы - Бога вместилище! Blīvā plānā Jūs - Dieva tvertne!...In the Dense plan you- God's receptacle!

Наука должна быть одна! ......................Zinātnei jābūt vienai!..........................Science should be one!
И только два отделения, ........................Un tikai divas nodaļas,………………..And only two branches,
В первом причащается ваша Душа, .....Pirmajā jūsu Dvēsele pieskaitās,….....In the first partakes your Soul,
Для тела - медицинское отделение! .....Priekš ķermeņa - mediciniskā nodaļa!..For the body- the medical department!

Не разделить Душу от тела! ................... Neatdalīt Dvēseli no ķermeņa!.............Don't separate the Soul from the body!
Не разделить философию и медицину! .Nesadalīt filozofiju un medicīnu!...........Don't separate philosophy and medicine!
Это Единый промысел Бога или дело, Tā Dieva nodarbe Viena vai lieta,…This is One God's thought action or work,
Так говорил Авиценна! ........................... .Tā teica Avicenna!................................That's what Avicenna said!

Посмотрите, как переплелись направления, Paraugaties, kā virzieni pārvijās,..Look, how the directions intertwined,
Единое объяснение Пространства! .............Vienots Telpas izskaidrojums!.........A united explanation of the Space!
Человек - Божественное проявление, .... Cilvēks - Dieva izpausme,………..Human- Divine manifestation,
Это - Вершина и Бога Дарство! .................Tā - Virsotne un Dieva Velte!........It's- Top and God's gift!

Если Вершина, то человек знать должен, Ja Virsotne, tad cilvēkam jāzin,........If Top, the human should know,
Что рождён управлять Миром! ...................Ka dzimis Pasauli vadīt!....................That is born to rule the World!

От задачи отключить невозможно, ................No uzdevuma atvienoties neiespējami,.Can't disconnect from the task,
Отключение грозит - Тьмы пиром! .................Atvienošanās draud - Tumsas dzīres!...Disconnection threatens- Darkness is a feast!

Мир в руках человечьих! ..........................Pasaule cilvēciskās rokās!...............The World is in hands of humans!
Но, помните - это лишь оболочка, ..............Taču, atceraties - tas tikai apvalks,…..But, remember- it's just shell,
Зависит от понимания долговечность, .......Atkarīgs no ilggadības izpratnes,……..Depends on the understanding of durability,
Жизнь изменится без проволочек! .............Dzīve izmainīsies bez stieplītēm!..........Life will change without delay!

Нечеловеческая ответственность, .........Cilvēciskā atbildība,………………...Non-human responsibility,
Удел тех, кто в Боге! ..................................To daļa, kuri Dievā!..........................The inheritance of those, who in God!

Человек грешит безответственностью, ......Cilvēks grēko ar bezatbildību,……….Human sins with irresponsibility,
И отсутствием прямой дороги! ....................Un taisna ceļa trūkumu!.....................And the absence of a direct road!

Как совместить человека .............................Kā savienot cilvēku……………………..How to combine human,
И человека-Бога в реалии? .........................Un cilvēku-Dievu reālijā?........................And the human-God in realities?
Человек-Бог - Сущность на века, ............Cilvēks-Dievs - Būtne uz mūžiem,…...Human-God- Essence for ages,
Человек просто - есть обыватель! ..........Vienkārši cilvēks - ir mietpilsonis!.....A simple human- is philistine!

Он прожигатель себя и время! ...................Viņš sevis un laika nodedzinātājs!.......He is burner of himself and time!
Самое дорогое в жизни, ..............................Visdārgākā dzīvē,……………………...The most expensive thing in life,
Для многих жизнь даже бремя, ...................Priekš daudziem dzīve pat nasta,……For many life even is a burden,
Ибо не видит, как жить! ................................Jo neredz, kā dzīvot!...........................Because don't see how to live!

Жизнь - прекрасное, сложное время! .....Dzīve - brīnišķīgs, sarežģīts laiks!.....Life is wonderful, difficult time!
Жизнь - внутреннее Совершенство! .......Dzīve - iekšējā Pilnība!.........................Life- inner Perfection!

Строительство себя - не бремя! ..................Sevis celtniecība - ne nasta!..................Building yourself- not a burden!
Это Великое в Духе блаженство! ................Tā Dižena svētlaime Garā!.....................That is the Great bliss in the Spirit!

Сегодня, задача от Бога, ............................Šodien, no Dieva uzdevums,……….....Today, the task from God,
Задача почти неподъёмная: .......................Uzdevums gandrīz nepaceļams:……...The task is almost unbearable:
Нужно выстроить для людей дорогу, ...Jāuzbūvē ceļš priekš cilvēkiem,…….Need to build a road for people,
Вставай, наконец, страна огромная! .....Celies, beidzot, zeme milzīgā!............Get up, finally, the country is huge!

Народы не смогут понять задачу, ..............Uzdevumu sprast tautas nevarēs,…….Nations will be not able to understand the task,
Народы не смогут её и принять! ................Tautas nevarēs to arī pieņemt!..............Nations also will can't accept it!
Этот промысел не на удачу, ........................Šī nodarbe ne uz veiksmi,……………..This thought action is not for luck,
Для тех, кто учился на «Пять»! ...................Priekš tiem, kuri mācījās uz "Pieci"!......For those who studied for "Five"!

На «Пять», но не в школе жизни, .............Uz "Pieci", taču ne dzīves skolā,……......At "Five", but not in life school,
А в Школе Мудрости Творцов, ..................Bet Radītāju Gudrības Skolā,…………...But in the School of Wisdom of the Creator,
Есть школа на Планете, как жить, ............Ir uz Planētas skola, kā dzīvot,……........There is school on Planet, how to live,
Есть Школа - только СоТворцов! ..............Ir Skola - tikai LīdzRadītāju!.....................There is a school- only the Co-Creators!

Подходит Великое время, ........................Paiet Diženais laiks,……………...….......A Great time is coming,
Время перемены меры! ............................Mēru pārmaiņu laiks! ……………..….....Time of change!
Время перехода, для кого-то бремя, .......Pārejas laiks, priekš kāda slogs,…….....The time of transition, for someone a burden,
Но, обретения Новых миров! ...............Taču, Jaunu pasauļu iemantošana!.....But, finding the New Worlds!

Людей Веры, конечно, немного! ...............Ticības cilvēku, protams, nedaudz!.........People of the Faith, of course- little!
Их Я называю - избранными! ................Viņus Es nosaucu - izraudzītie!............I call them- Elect!
Это Моя - для Бога подмога, .....................Tā Mana - priekš Dieva palīdzība,………This is My- for God's help,
Учителями Духа - названными! .................Gara Skolotājiem - nosauktiem!...............The teachers of the Spirit- are called!

Территория для Учителей Духа - Русь! ...Teritorija priekš Gara Skolotājiem - Krievzeme!..Territory for teachers of the Spirit- Russia!
Тартария, от океана до океана! ...............Tartarija, no okeāna līdz okeānam!.................Territory from the ocean to the ocean!
Название Её, как и встарь, - Великая Русь,.Nosaukums Viņas, kā senāk - Diženā Krievzeme,.Her name, as well as it is- Great Russia!
Она Единым Духом окутана! ....................Viņa Vienota Gara aptverta!...........................She is shrouded in One Spirit!

Аминь. ........................................................ Āmen…………………………………………….Amen
Отец Абсолют. ........................................... Tēvs Absolūts…………………………………..Father Absolute
11.09.17 ...................................................... 11.09.17…………………………………………11.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 14.09.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 11.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /11.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.09.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.09.2017., papildināts angļu valodā 14.09.2017.

Skatījumu skaits: 267 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: