Galvenie » 2018 » Septembris » 11 » Vēsts: 11.09.18. Katrēns "Mūžība veic pagriezienu"
12:03
Vēsts: 11.09.18. Katrēns "Mūžība veic pagriezienu"

11.09.18 Катрен “Вечность делает разворот”

Не пугаю, но предупредить пора!
Вечность уже делает разворот!
Кто-то не доживёт до “Утра”,
Закончился Солнечный год!

Люди затянули события!
Не поняли Право выбора,
Приходится менять условия бытия,
И условия изменить отбора!

Всё должно быть в Гармонии!
Сами люди и Вечность!
Мелодия одна в “филармонии”,
Называется – Бесконечность!

Люди не поняли своего задания!
Не может быть ничего личного в Небе!
Если нет гармонии понимания,
Жизнь превращается в небыль!

Просто смешны ваши войны!
Кровь проливается ни за что,
Нужно просто в себя войти,
И понято: человек – это кто?

Человек – это частица Целого!
Великого Разума Вечности!
Если часть развивалась умело,
Должна достичь Бесконечности!

Все проявления – лишь проверки!
На Право самостоятельности!
Не получилось ничего, поверьте,
Частицы – несамостоятельны!

Конечно не все: есть бриллианты!
Они станут основой Нового!
Это – истинные таланты,
Сомневаться в том, нет повода!

Это – стремление к Богу!
Стать рядом и стать в Нём!
Единицы поняли смысл дороги,
И какой Знаний нужен объём!

Остальные впали в безумие,
Поклонялись не понимая,
Приняли Тьмы условия:
К Богу не будет внимания!

Условия такой жизни – жёсткие!
Но, эксперимент только чище!
Условия для всех людей чёткие,
Человек в Духе – нищий!

Предложены были религии,
Контакта отобрано право,
Духовные надели вериги,
Отнята и Духа Святая Прана!

Испытания для всех проявлений!
Оказались на уровне жизни!
Люди не поняли Тьмы явление,
И как с Дуальностью быть!

Дуальность Мира вошла внутрь,
Очень трудное испытание!
Жизнь – это не простой путь,
В Духе – это скитание!

Экзамен для каждого и для всех!
Нужно собраться в Целое!
Только “вместе” придёт успех,
Гармония Небес для одного – не дело!

Все поколения не смогли достичь,
Не Единения, даже Согласия!
Несовершенство в Духе, как ВИЧ,
Укоренилось у людей разногласие!

Это погубило Пятую расу,
Пятая неизлечимо больна!
Она к Богу не нашла трассу,
В этом – главная Её вина!

Ожидать нечего, пора начинать!
Поворот на 180 градусов,
Источник Нового не надо искать,
Октаэдр – почти без минусов!

Надежда Шестой – только Россия!
Даже не сама, а Её частица!
Понятна станет Октаэдра Миссия,
Истории, перевёрнутая страница!

Аминь.
Отец Абсолют
11.09.18

 

Vēsts: 11.09.18. Katrēns "Mūžība veic pagriezienu"

Nebiedēju, bet brīdināt laiks!
Mūžība jau veic pagriezienu!
Kāds nenodzīvos līdz "Rītam",
Saules gads beidzās!

Cilvēki novilcināja notikumus!
Nesaprata izvēles Tiesības,
Nāksies mainīt esamības apstākļus,
Arī atlases apstākļus mainīt!

Visam jābūt Harmonijā!
Pašiem cilvēkiem un Mūžībai!
Melodija viena "filharmonijā",
Saucas - Bezgalība!

Cilvēki nesaprata savu uzdevumu!
Nevar būt Debesīs nekas personisks!
Ja harmonijas saprašanas nav,
Dzīve nepatiesumā pārvēršas!

Jūsu kari vienkārši smieklīgi!
Asinis līst ne par ko,
Vajag sevī ieiet vienkārši,
Un liecināt: cilvēks - kas viņš?

Cilvēks - tā Veseluma daļa!
Mūžības Varenā Saprāta!
Ja daļa attīstījās prasmīgi,
Jāsasniedz Bezgalība!

Visas izpausmes - tikai pārbaudes!
Uz patstāvības Tiesībām!
Nekas neizdevās, ticiet,
Daļas - nepatstāvīgas!

Protams ne visas: ir briljanti!
Viņi kļūs Jaunā pamats!
Tie - talanti patiesi,
Šubīties par to, iemesla nav!

Tā - tiekšanās pie Dieva!
Stāties līdzās un būt Viņā!
Ceļa jēgu saprata vieninieki,
Un Zināšanu apjoms kāds vajadzīgs!

Pārējie neprātā iekrita,
Pielūdza nesaprotot,
Pieņēma Tumsas apstākļus:
Dievam uzmanības nebūs!

Tādas dzīves apstākļi - skarbi!
Taču, eksperiments tikai tīrāks!
Prieš cilvēkiem visiem apstākļi precīzi,
Garā cilvēks - nabags!

Bija piedāvātas reliģijas,
Kontakta tiesības atņemtas,
Garīgas važas uzlika,
Atņemta arī Gara Svētā Prāna!

Pārbaudījumi priekš visām izausmēm!
Uz dzīvības līmeņa izrādījās!
Cilvēki nesaprata Tumsas parādību,
Un kā ar Dualitāti būt!

Pasaules Dualitāte iegāja iekšā,
Ļoti grūts pārbaudījums!
Dzīve - tas ne vienkāršs ceļš,
Garā - tā klejošana!

Eksāmens priekš katra un visiem!
Vajag Veselumā sapulcēties!
Tikai "kopā" panākums atnāks,
Debesu Harmonija priekš viena - ne lieta!

Visas paaudzes sasniegt nevarāja,
Ne Vienošanos, pat ne Piekrišanu!
Nepilnība Garā, kā VĪRUSS,
Iesakņojās cilvēkos domstarpības!

Tas pazudināja Piekto rasi,
Piektā nedziedināmi slima!
Viņa neatrada trasi pie Dieva,
Tur - Viņas galvenā vaina!

Ko gaidīt nav, laiks sākt!
Pagrieziens uz 180 grādiem,
Jaunā Avotu meklēt nevajag,
Oktaedrs - gandrīz bez mīnusiem!

Sestās Cerība - tikai Krievija!
Pat ne visa, bet Viņas daļa!
Saprotama kļūs Oktaedra Misija,
Vēstures, pāršķirtā lappuse!

Āmen.
Tēvs Absolūts
11.09.18.

11.09.18. Quatrain “Eternity makes a turn”

I’m not scared, but it’s time to warn!
Eternity is already making a turn!
Someone will not live till “Morning”,
Year of sun is over!

People delayed the event!
Didn’t understand the Right of choice,
Have to change the condition of being,
Arī atlases apstākļus mainīt!

Everything should be in Harmony!
The people themselves and Eternity!
Melody is one “Philharmonic”,
Called- Infinity!

People didn’t understand their task!
There can be nothing personal in Heaven!
If there is no understanding of harmony,
Life turns into fiction!

Your wars are just laugh!
Blood is spilled for nothing,
You just need to enter in yourself,
And understood: human- is who?

Human- is particle of the Whole!
Great Mind of Eternity!
If the parts developed skillfully,
Must attain Infinity!

All manifestations- are just checks!
On the Right of independence!
Believe it, nothing happened,
Particles- are not independent!

Of course, not all: there are diamonds!
They will become the basis of the New!
These- are true talents,
Doubt for that, there is no reason!

This is the pursuit of God!
Stand near and become in Him!
Units understood the meaning of the road,
And what kind of knowledge volume you need!

The rest fell into madness,
Worshiped not realizing,
Accepted Darkness conditions:
There will be no attention to God!

The conditions of such life- are tough!
But the experiment is purer!
Conditions for all people are clear,
Human in the Spirit- is beggar!

There were proposed religions,
Right of contact are taken away,
Spiritual chains put on,
The Holy Prana of the Spirit has been taken away too!

Tests for all manifestations!
Appeared of the level of life!
People didn’t understand the phenomenon of Darkness,
And how to be with the Duality!

The Duality of the World went inside,
Very difficult test!
Life is not an easy way,
In the Spirit- is wandering!

Exam for everyone and for all!
It’s necessary to gather in the Whole!
Only “together” will come success,
Harmony of Heaven for one- is not the case!

All generations could not reach,
Now Agreement, not even Consent!
Imperfection in the Spirit, like HIV,
Disagreement has taken root in people!

It ruined the Fifth race,
The Fifth is terminally ill!
She didn’t find the route to God,
There- is her main fault!

There is nothing to expect, it’s time to start!
Rotate to 180 degree,
Source of the New doesn’t need to search,
Octahedron- is almost without cons!

Hope of the Sixth- is only Russia!
Not even all, only particle of Her!
Octahedron Mission will be understandable,
Flipped page of history!

Amen
Father Absolute
11.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.09.2018.

Skatījumu skaits: 23 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: