Galvenie » 2017 » Oktobris » 11 » Vēsts: 11.10.17. Katrēns "Pārtraukums" - *
23:10
Vēsts: 11.10.17. Katrēns "Pārtraukums" - *

Vēsts: 11.10.17. Katrēns "Pārtraukums" - **

(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(JD) "Darbarūķi" / *(НР) "Гномики труда!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_darbaruki/2014-01-03-920 ; находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page8 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=34 ;http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=35 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=36 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)


11.10.17 Катрен "Перерыв"………………………………………………………………….Quatrain "Break"

Необходимо использовать передышку! .......Nepieciešams izmantot atelpu!..................It's necessary to use a breather!
В каждом промысле есть проблемы, ...........Katrā nodarbē ir problēmas,………………There are problems in each thought action
Не смотрите вниз, поднимаясь на вышку, ...Neskataties uz leju, tornī paceļoties,……..Don't look down, climbing the tower,
В Сознаниях людей хранятся дилеммы! .....Cilvēku Apziņās dilēmas glabājas!.............In the mind of people are stored dilemmas!

Промежуточный этап - подарок! ...................Starpposmu etaps - dāvana!................Intermediate stage- a gift!
Ибо, нет остановки эволюции, ......................Jo, nav evolūcijas pieturu,………..……Because, there are no stops of evolution.
Есть мгновения посмотреть недостатки, ......Ir mirklis paraudzīties vainas,………....There are the moment to see the shortcoming,
Чтобы не доводить дело до революции! ......Lai nenovestu lietu līdz revolūcijai!.......In order not to bring the matter to the revolution!

Помните, «дело не меняют на безделье»! . Atceraties, "darbu uz dīkdienību nemaina"!...Remember, "business doesn't change for idleness"!
Но, как много можно увидеть промысла, .....Taču, cik daudz var redzēt domrīcības, .....But, how much can see the thought action,
Главное, не остановить логику своего поведения,.Galvenais, neapturēt savas uzvedības loģiku,.The main thing is not to stop the logic of your behavior,
Нужно увидеть негативы чужого замысла! ...Ieraudzīt vajag svešas ieceres negatīvu!...Need to see the negatives of someone else's plan!

Перерыв для подведения итогов - Начало! ..Pārtraukums rezultātu apkopošanai - Sākums!...Break for summing up- Beginning!
Краткого анализа ситуации! ...........................Situācijas īsai analīzei!.........................................Brief analysis of situation!
Можно понять, что людей с Богом венчало? Vai var saprast, ka cilvēkus ar Dievu laulāja?..Can you understand that people were crowned with God?
И в чём проблема Руси адаптации! ...........Un kur problēma Krievzemes adaptācijai!.....And what is a problem of Russia's adaptation!

Русь - особый случай в Истории! ..............Krievzeme - sevišķs gadījums Vēsturē!...Russia- a special case in History!
Нет, в том перехода в прошлое! ....................Nav, tur pagātnē pārejas!..............................There is not transition in the past!
Русичи - несвойственная для людей категория, . Krievzemieši - priekš cilvēkiem neraksturīga kategorija,..Russians- an usual category for people
В людях не видны такие возможности! .........Tādas iespējas cilvēkos neredzamas!...........Such opportunities don't see in people!

Перерыв - осмотреться вокруг! .................Pārtraukums - palūkoties apkārt!............Break- to look around!
Посмотреть на будущее поколение! .........Paskatīties uz nākotnes paaudzi!............Look at the future generation!

Дети - совсем не порочный круг, ...................Bērni - pavisam ne aplama saime,…………Children are not at all a vicious circle,
Увидеть собственное в них отражение! .......Ieraudzīt personīgo atspulgu viņos!.............See your own reflection in them!

Мир другой и дети, конечно, другие! ............Pasaule cita un bērni, protams, citi!...........The World is different and children, of course, are different!
Не сравнивайте себя с ними! ....................Nesalīdziniet viņus ar sevi!......................Don't compare yourself with them!
Современные дети совсем не такие, ...........Mūsdienu bērni pavisam ne tādi,…………..Modern children are not at all the same,
Компьютеры вас разделили! .........................Datori jūs izdalīja!........................................Computers divided you!

Посмотрите, на что вы готовы? ...................Paraugaties, uz ko jūs gatavi?..................Look, what are you ready for?
Пострадавшие очень строги к юным! .........Cietušie ļoti stingri pret jauniem!................The victims are very strict towards the young!
Но, ваши дети к битве подкованы, .........Taču, jūsu bērni kaujai apkalti,……..…...But, your children are shod in battle,
Готовы отвечать обоюдно! ...........................Gatavi atbildēt savstarpēji!.........................Are ready to answer reciprocally!

В них детство, но в них и Мудрость! ............Viņos bērnība, viņos arī Gudrība!..............In them childhood, in them also Wisdom!
Знание отличное интернета, ........................Interneta zināšanas teicamas,…………….Knowledge of excellent Internet,
Они понимают: что такое Премудрость, .....Viņi saprot: kas tā ir Visgudrība,……...…...They understand: what is Wisdom,
Готовы отстоять позицию до победы! .........Gatavi aizstāvēt pozīciju līdz uzvarai!.........Ready to defend position till victory!

Сегодня интернет не тот, как планировалось!.Internets šodien ne tas, kā plānojās!.Today the Internet is not same as planned!
Главное, чтобы ребёнок смог принять, ...........Galvenais, lai bērns spētu pieņemt,...The main thing that the child was able to accept,
Идея правильная - Богом спланированная, ....Ideja pareiza - Dieva ieplānota,…..…The Idea is correct- planned by God,
Что им это Завтра перенимать! ....................Ka viņiem to Rīt pārņemt!................That Tomorrow it for them to adopt!

Будущее Мира - ещё и наука!.......................Pasaules nākotne - vēl arī zinātne!....The future of World- is also science!
Человечество эволюционирует вместе! ........Cilvēce evolucionē kopā!.......................Humanity evolves together!
В жизни поколений общая есть строка, .........Paaudžu dzīvē ir kopējā rinda,….....…..In the life of generations the line is common,
Где Творчество собрано в одном месте! ........Kur Jaunrade savākta vienuviet!...........Where Creativity is collected in one place!

Я просил: не делите науку! .....................Es lūdzu: nedaliet zinātni! ………........I asked: don't divide science!
Она ещё сможет послужить людям! ..........Tā vēl cilvēkiem pakalpot var!.................She can still serve to people!
Не превращайте науку в муку, ...................Nepārvērtiet zinātni mokās,………………Don't turn science into a torture,
Наука возвышения людей прелюдия! .......Zinātne prelūdija cilvēku paaugstināšanai!..The science of elevation is prelude for people!

Ваше направление Мной поддержано: ......Jūsu virziens Manis atbalstīts:………..…Your direction is supported by Me:
«Человек ещё не известен людям»! ......."Cilvēks vēl ļaudīm nezināms"!...........Human is not yet known to people"!
В Творчестве человека не удержать, .........Jaunradē cilvēku neatturēt,………………Human can't hold in Creativity,
Вы - науки Большой прелюдия! ..................Jūs - Lielās zinātnes prelūdija!.................You- prelude of Great science!

Посмотрите ещё на общество! ....................Paraugaties vēl uz sabiedrību!................Look at the society!
Человек не живёт в одиночку! .....................Cilvēks nedzīvo vienatnē!........................A human doesn't live alone!
Человек и Бог - полное тождество! .........Cilvēks un Dievs - identitāte pilnīga!...Human and God- complete identity!
Единение людей без проволочек! ...............Cilvēku Vienošana bez vilcināšanās!.......Unity of people without delay!

Единение людей не на бумаге! ....................Cilvēku Vienošana ne uz papīra!.............The unity of people is not on paper!
Единение в Духе - Основа! ........................Vienošana Garā - Pamats!....................Unity in the Spirit- the Basis!
Не удержать ничего в тайне, ........................Nenoturēt neko slepenībā,……………….Don't keep anything in secret,
Для Сознания нет покрова! ..........................Priekš Apziņas pārsega nav!....................There is no cover for Consciousness!

Всех соединяет Любовь или Бог! .................Visus savieno Mīlestība vai Dievs!........Love or God connects all!
Нет надёжнее или сильнее связи! ...............Nav izturīgāku vai stiprāku saikņu!........There is no reliable or stronger connection!
Эти связи формируют Итог: .........................Šīs saiknes formē Rezultāts:…………...These relationship forms the Result:
В Творении люди и Бог - повязаны! ........Radīšanā cilvēki un Dievs - saistīti!...In Creation people and God- are tied!

Россия - это тот необъятный край! ..........Krievija - tā ir tā neaptveramā zeme!....Russia- is that boundless land!
Где началось само человечество! ................Kur pati cilvēce sākās!...............................Where humanity began by itself!
Завтра вы назовёте Россию - Рай! ...........Rīt jūs Krieviju nosauksiet - Paradīze!..Tomorrow you will call Russia- Paradise!
Где формируется Единое Отечество! ...........Kur Vienota Tēvzeme formējas!................Where the United Fatherland formed!

Аминь. ..............................................................Āmen………………………………......……Amen
Отец Абсолют. .................................................Tēvs Absolūts…………………………..…..Father Absolute
11.10.17 ............................................................11.10.17………………………………….....11.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 17.10.2017. 
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.10.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /11.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.10.2017., papildināts angļu valodā 17.10.2017.

Skatījumu skaits: 331 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: