Galvenie » 2018 » Oktobris » 11 » Vēsts: 11.10.18. Katrēns "Viss atkarīgs no cilvēka"
15:17
Vēsts: 11.10.18. Katrēns "Viss atkarīgs no cilvēka"

11.10.18 Катрен “Всё зависит от человека”

Придётся повторить снова!
Всё зависит от человека!
Конечно, будет от Бога подмога,
И это случится в начале века!

Он проявляется, как часть Целого!
Другого не бывает Сценария!
Рождается Белым и уходит Белым!
Нет других от Меня указаний!

Не бывает часть Бога – Тёмной!
Но, в жизни так получается!
Для Сознания то невозможно,
Что-то в нём закрывается!

Свобода выбора – была ошибкой!
Эволюция Сознания не включала это!
Власти поступают всегда негибко,
Забыли, что на них наложено вето!

Наложено вето на ложь!
На нравственное унижение!
Идеология рабства не сеет рожь,
Несёт она – уничтожение!

Частица не творит унижение!
Задача передать Любовь людям,
Если не меняется положение,
Это – катастрофы прелюдия!

У власти – большинство в изоляции!
Перекос на Планете в сторону Тьмы!
Кто-то играет с проклятьем,
Не понимая, что от наказания не уйти!

Власть и её окружение,
Неприятны Отцу-учредителю!
Обыватели в Мире – тоже явление,
Света Бога – они губители!

Люди забывают про время!
Для многих – летальный исход,
Для обывателей – тяжёлое бремя,
Для людей Веры – взлёт!

Для Веры Богу – открыто всё!
Включая информационный блок!
Религии – это горе Моё!
Лжи и неверия – полный поток!

Повторяю: в Вере, конечно, в Боге!
Посредничество не принимается,
Это – единственная дорога,
Заря Истины – занимается!

Предупреждения не имеют силы!
Люди не слышат Бога!
Первые Цунами уже были,
Люди не поняли, что это Итоги!

Люди не хотят верить,
А, значит, не понимают,
Что Создатель давно метит,
Люди сами Судьбу изменяют!

Тысячелетиями не могли подняться!
Над Судьбой и тяжёлым иго!
Как только у людей получается,
Вниз собственное тянет Эго!

Человек виноват во многом!
Алчность и страх перемешались,
Понятно, что будет Итогом,
Люди наказания заждались!

Нет в них ничего от Бога!
Кто богат – тот и прав!
Для большинства не будет дороги,
Изменился в людях нрав!

В каждом есть ген от Бога!
Религии подменили рабством,
Боги стали рабами в итоге,
Вина в том Великого папства!

Теперь разбираться поздно!
Да и никто не желает!
Холм скоро уйдёт на дно,
Никто опасности не понимает!

Тем не менее, всё началось!
Случится в начале века!
В Истории так повелось:
Упал волос с головы человека!

Аминь.
Отец Абсолют
11.10.18

Vēsts: 11.10.18. Katrēns "Viss atkarīgs no cilvēka"

Nākas atkārtot atkal!
Viss no cilvēka atkarīgs!
Protams, no Dieva būs palīdzība,
Un tas mūža sākumā notiks!

Tas izpaudīsies kā Veseluma daļa!
Cits Scenārijs nemēdz būt!
Dzimst Balts un aiziet Balts!
No Manis citu norādījumu nav!

Daļa Dieva nemēdz būt - Tumša!
Taču, dzīvē tā sanāk!
Priekš Apziņas tas neiespējami,
Kaut kas tur aizveras!

Izvēles brīvība - bija kļūda!
Apziņas evolūcija to neparedzēja!
Varas vienmēr izturas nelokani,
Aizmirsa, ka uz viņiem veto uzlikts! 

Uz meliem veto uzlikts!
Uz tikumisko pazemošanu!
Verdzības ideoloģija nesēj rudzus,
Tā nes - iznīcināšanu!

Daļa nerada pazemojumu!
Uzdevums Mīlestību cilvēkiem nodot,
Ja stāvoklis nemainās,
Tas - prelūdija katastrofai!

Varai - vairākums izolācijā!
Līkne uz Planētas Tumsas virzienā!
Kāds ar lāstu spēlējas,
Nesaprotot, ka no soda neaizies!

Vara un tās sabiedrība apkārt,
Nepatīkami Tēvam-dibinātājam!
Mietpilsoņi Pasaulē - arī parādība,
Dieva Gaismas - postītāji viņi!

Cilvēki par laiku aizmirst!
Prieš daudziem - letāls rezultāts,
Priekš mietpilsoņiem - smaga nasta,
Prieš cilvēkiem Ticībā - pacelšanās!

Priekš Ticības Dievam - atvērts viss!
Ieskaitot informatīvo bloku!
Reliģijas - Tā Mana sāpe!
Meli un neticība - pilna straume!

Atkārtoju: Ticībā, protams, Dievā!
Starpniecība netiek pieņemta,
Tas - vienīgais ceļš,
Patiesības Rītausma - pieņemas!

Nav spēka brīdinājumiem!
Nedzird cilvēki Dievu!
Pirmie Cunami jau bija,
Cilvēki nesaprata, ka tie Rezultāti! 

Cilvēki negrib Ticēt,
Bet, tātad, nesaprot,
Ka Radītājs sen iezīmē,
Cilvēki paši Likteni izmaina!

Pacelties nevarēja tūkstošiem gadu!
Virs Likteņa un smaga jūga!
Tiklīdz cilvēkiem izdodas,
Lejup velk personīgais Ego!

Cilvēks vainīgs daudzējādi!
Alkatība un bailes sajaucās,
Saprotams, kas Rezultātā būs,
Cilvēki pēc soda noilgojās!

Nav viņos nekā no Dieva!
Kurš bagāts - tam arī taisnība!
Ceļa priekš vairākuma nebūs,
Tikums cilvēkos izmainījās!

Katrā ir gēns no Dieva!
Reliģijas ar verdzību samainīja,
Dievi rezultātā kļuva vergi,
Lielās Pāvesta varas vaina tur!

Tagad tikt skaidrībā vēlu!
Un neviens arī nevēlas!
Paugurs drīz nogrims,
Briesmas neviens nesaprot!

Jo mazāk, viss sākās!
Notiks mūža sākumā!
Vēsturē tas tā mēdz būt:
Mats no cilvēka galvas nokrita!

Āmen.
Tēvs Absolūts
11.10.18.

11.10.18.Quatrain  “Everything depends on a human”

Have to repeat again!
It all depends on a human!
Of course there will be help from God,
And it will happen at the beginning of the century!

It will manifest as part of the Whole!
There is no other Scenario!
It is born White and goes White!
No other instructions from Me!

There is no part of God- Dark!
But in life it turns out in that way!
For Consciousness is impossible,
Something is closing in it!

Freedom of choice- was a mistake!
Evolution of Consciousness didn’t include it!
The authorities are always inflexible,
Forgot that they vetoed!

Veto imposed on lies!
For moral humiliation!
The ideology of slavery doesn’t sow rye,
It carries- destruction!

The particle doesn’t create humiliation!
The task is to convey love to people,
If the position doesn’t change,
This is- a prelude of disaster!

In power- the majority is in isolation!
Distortion on the Planet in the direction of Darkness!
Someone plays with a curse,
Not realizing, that the punishment will not go!

Power and its environment,
Unpleasant to the Father- founder!
The philistines in the World- are also a phenomenon,
The Light of God- they are destroyers!

People forget about time!
For many- fatal result,
For the philistines- a heavy burden,
For the people of Faith- take off!

For Faith to God- everything is possible!
Including information block!
Religions- is My pain!
Lies and disbelief- full flow!

I repeat: in Faith, of course, in God!
Mediation is not accepted,
This is- the only way,
Dawn of Truth- engaged!

Warning is not valid!
People don’t hear God!
The first Tsunami were already,
People didn’t understand that these are Results!

People don’t want to Believe,
But, therefore, don’t understand,
That the Creator has been long tagging,
People change Destiny by themselves!

For thousands of years could not rise!
Over Fate and heavy yoke!
As soon as people succeed,
Personal Ego pulls down!

Human is guilty in many ways!
Greed and fear are mixed,
It is clear, what will be in the End,
People missed a punishment!

There is nothing in them from God!
Who is rich- he is right!
For most there will be no road,
The temper has changed in people!

Everybody has a gene from God!
Religions have been replaced by slavery,
The Gods become slaves in the end,
Wines in that is the Great Papacy!

Now it’s too late to get clear!
And no one wants!
The hill soon will go to the bottom,
No one understands danger!

However, it all started!
Will happen at the beginning of the century!
In the History happens so:
Hair fell down from the head of human!

Amen
Father Absolute
11.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.10.2018.

Skatījumu skaits: 35 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: