Galvenie » 2018 » Novembris » 11 » Vēsts: 11.11.18. Katrēns "Cilvēki"
22:11
Vēsts: 11.11.18. Katrēns "Cilvēki"

11.11.18 Катрен “Люди”

Человечество деградирует!
Даже искусство пошло вниз!
Насилие в основном фигурирует,
Над Планетой непредсказуемый бриз!

Насилие только ради насилия!
Будущего нет у людей!
Все человеческие усилия,
Не дадут никакой ответ!

Ответ Есть: надо вернуться!
К Истокам существования!
Но, это на 180 развернуться,
Никто не посмеет дать указание!

Указание могут дать люди!
Если найдут в себе силы!
Но, на пороге уже прелюдия,
Изменения общей картины!

Люди не слышат предупреждения!
Хотя пресса кричит об этом!
У учёных разные мнения,
Главное – не люди в ответе!

Всё, что будет – случайность!
Люди не имеют к этому отношения!
В жизни всегда есть частности,
И есть общее в Мире движение!

Людей ничего не коснётся!
Всё было и будет потом!
Жизнь всё равно пронесётся,
Весёлым галопом!

Что делать, ведь все уходят!
Кто – раньше, кто – позже!
На будущее грехи переносят,
Люди отпустили вожжи!

Полное ко всему безразличие!
Как будут жить дети?
Для большинства достояние увеличить,
Нет внимания к условиям этим!

Страна похожа на бомбу,
Запал уже давно тлеет!
Богатому наплевать на страну,
Бедные давно на мели!

Разделилась страна на кланы!
Сто против миллионов!
Никто не имеет планов,
Как уйти от такого полона!

Есть семьи и есть Рода!
Но, нет самого Народа!
Стонать начала Природа,
Нет людей – осталась порода!

Люди для Бога – не биология!
А, Духовная Сущность!
Но, сложилась в стране патология!
И это – печальная повесть!

Если нет Цели – нет Единения!
Люди сидят по квартирам!
Кухонное идёт волнение!
Нет в стране командиров!

Да откуда они возьмутся?
Враг не вне, а внутри!
Люди так и не могут проснуться,
Не понимают, что всё внутри!

Люди забыли, что всё от Бога!
Что Он – Главный Начальник!
У человечества нет дороги,
Потому и Конец печальный!

Невозможно изменить путь,
Без Цели, нет и маршрута!
Люди не поняли жизни Суть,
В головах полная смута!

Куда людям идти и что делать?
Вопрос не одного поколения!
Сознание уже не переделать,
Если жить в поклонении!

Мамоне поклонились люди!
Что ждать от Моего подобия?
Предупреждаю – вы сами прелюдия,
И сами создали условия!

Выбранные сомневаются!
Хотя сами давали Клятву!
Люди не собой занимаются,
Тьма собирает жатву!

Если лучшие отступают,
Я не вижу прощения,
Если люди Тьме уступают,
Прерывается с Богом общение!

Аминь.
Отец Абсолют
11.11.18

 

 

 

 

Vēsts: 11.11.18. Katrēns "Cilvēki"

Cilvēce degradējas!
Pat māksla aizgāja lejup!
Figurē galvenokārt vardarbība,
Virs Planētas neaprēķināma brīze!

Vardarbība tikai priekš vardarbības!
Nākotnes cilvēkiem nav!
Visas cilvēciskās pūles,
Atbildi nedos nekādu!

Atbilde Ir: vajag atgriezties!
Pie eksistēšanas Sākumiem!
Bet, tā apgriezšanās par 180,
Norādījumu dot neiedrošināsies neviens!

Norādījumu dot var cilvēki!
Ja sevī spēkus atradīs!
Taču, uz sliekšņa jau prelūdija,
Kopējā skata izmaiņām!

Cilvēki brīdinājumus nedzird!
Kaut prese par to kliedz!
Zinātniekiem dažādi viedokļi,
Galvenais - ne cilvēku atbildība!

Viss, kas būs - nejaušība!
Cilvēkiem nav nekāda sakara ar to!
Dzīvē vienmēr ir daļas,
Un Pasaulē kopējā kustība ir!

Cilvēkus neskars nekas,
Viss bija un būs pēc tam!
Dzīvība vienalga aiztrauksies,
Jautrā galopā!

Ko darīt, jo visi aiziet!
Kurš - ātrāk, kurš - vēlāk!
Uz nākotni grēkus pārnes,
Cilvēki grožus palaida!

Pilnīga vienaldzība uz visu!
Kā bērni dzīvos?
Mantu palielināt vairākumam,
Šiem apstākļiem uzmanības nav!

Valsts bumbai līdzinās,
Deglis gruzd sen jau!
Bagātam uzspļaut uz valsti,
Nabadzīgie uz sēkļa sen!

Valsts klanos izdalījās!
Simts pret miljoniem!
Nevienam nav plānu,
Kā aiziet no tāda polona!

Ir ģimenes un Dzimtas ir!
Bet, nav pašas Tautas!
Daba sāka vaidēt,
Cilvēku nav - palika suga!

Cilvēki priekš Dieva - ne bioloģija!
Bet, Garīgā Būtne!
Taču, valstī pataloģija izveidojās!
Un tas - stāsts bēdīgs!

Ja nav Mērķa - nav Vienotības!
Cilvēki dzīvokļos sēž!
Virtuves satraukums notiek!
Valstī komandieru nav!

Un kur tad tie radīsies?
Naidnieks ne ārpusē, bet iekšienē!
Cilvēki tā arī nevar pamosties,
Nesaprot, ka viss iekšienē!

Cilvēki aizmirsa, ka viss no Dieva!
Ka Viņš - Galvenais Priekšnieks!
Cilvēcei nav ceļa,
Tādēļ arī Beigas bēdīgas! 

Ceļu izmainīt neiespējami,
Bez Mērķa, maršruta arī nav!
Cilvēki nesaprata dzīves Būtību,
Galvās pilnīgs apmulsums!

Kur cilvēkiem iet un ko darīt?
Jautājums ne vienas paaudzes!
Apziņu jau nepārtaisīt,
Ja dzīvot pielūgšanā!

Cilvēki mamonu pielūdza!
Ko gaidīt no Manas līdzības?
Brīdinu - jūs paši prelūdija,
Un paši apstākļus radījāt!

Izraudzītie šaubās!
Kaut paši Zvērestu deva!
Cilvēki ne ar sevi nodarbojas,
Tumsa ražu savāc! 

Ja labākie atkāpjas,
Es neredzu piedošanu,
Ja cilvēki Tumsai piekāpjas,
Ar Dievu saskarsme pārtrūkst!

Āmen.
Tēvs Absolūts
11.11.18.

11.11.18.Quatrain  „People”

Humanity is degrading!
Even art has gone down!
Violence figures mostly,
An unpredictable breeze over the Planet!

Violence only for the shake of violence!
There is no future for people!
All human effort,
Will not give any answer!

The answer is: we must return!
To the Source of existence!
But this is 180 turn around,
No one dares to give instructions!

People can give instructions!
If will find the strength in themselves!
But, a prelude is already on the threshold,
Changes of the common picture!

People don’t hear the warning!
Although the press shouts about it!
Scientists have different opinion,
The main thing- is not responsibility of people!

All that will be- is an accident!
People have nothing to do with this!
In life there is always a particular,
And there is common movement in the World!

People will be not touched by anything,
Everything was and will be later!
Life anyway will fly,
Happy gallop!

What to do, because everybody go!
Who- before, who- after!
Sins endure for the future,
People let go of the reins!

Full indifference to everything!
How will live children?
For most to increase the wealth
No attention to these conditions!

The country is like a bomb,
Fuse has long been smoldering!
Rich one doesn’t care about the country,
Poor ones on the ground long ago!

The country was divided into clans!
Hundred against million!
No one has plans,
How to get away from such a full!

There are families and there are Kin!
But there is no Nation herself!
Nature started moaning,
No people- there are breed!

People for God- are not biology!
But, Spiritual Essence!
But, pathology has developed in the country!
And this- is sad tale!

If there is no Target- no Unity!
People sit on the apartments!
The excitement of kitchen goes!
There are no commanders in the country!

Where they will come from?
The enemy is not outside, but inside!
People can’t wake up,
Don’t understand, that everything is inside!

People have forgotten, that everything is from God!
That He- is the Main Chief!
Humanity has no road,
Therefore the End is sad!

Can’t change the road,
Without Target, there is no route too!
People didn’t understand the Essence of life,
Complete distemper in the mind!

Where have people to go and what to do?
The question is not of one generation!
Consciousness is no longer remake,
If live in worship!

People adore mammon!
What to expect from My similarity?
I warn you- you are prelude by yourself,
And created conditions by yourself!

Selected ones are doubt!
Although they gave an Oath by themselves!
People don’t engage in themselves,
Darkness collect the harvest!

If the best retreat,
I don’t see forgiveness,
If people yield to darkness,
Communication with God is interrupted!

Amen
Father Absolute
11.11.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.11.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.11.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.11.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.11.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 11.11.2018.

Skatījumu skaits: 25 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: