Galvenie » 2018 » Decembris » 11 » Vēsts: 11.12.18. Katrēns "Forums apkopoja rezultātus!"
19:07
Vēsts: 11.12.18. Katrēns "Forums apkopoja rezultātus!"

11.12.18 Катрен “Форум подвёл итоги!”

Меняется всё стремительно!
Многие не ожидали!
Происходящее удивительно,
Открываются Новые дали!

Человечество в недоумении!
Трансформация на глазах,
В стране обозначилось изменение,
И началось оно на “верхах”!

Людям всё кажется сказкой!
Но, это – реальная быль!
Меняются на Планете краски,
Пропала вековая пыль!

Форум придал активность!
Люди поняли смысл событий!
Не прощается теперь пассивность!
Меняется смысл бытия!

Сомнения обернулись Верой!
Наука открывает глаза!
Знания, наконец, становятся мерой
Перехода в “нельзя”!

Пространство открывает двери!
Для понимания Мироздания!
Впереди – все, кто верил,
И расширил свои познания!

Человек открывается со стороны!
Оказалось, что он – Творец!
Но, не страны, а Родины,
Которой Мир пророчил конец!

Нет Бога во всех предсказаниях!
Человек без Знаний – пустое!
Есть смысл даже в сказаниях,
Только Знаниями Бог Мир откроет!

Все “секреты” внутри человека!
Человек – нераскрытая тайна!
Так длилось много веков,
За человека велась война!

Войны закончились навсегда!
Россия – одержала Победу!
Наступают Переходные времена!
Их не пройти – не проехать!

Можно понять последствия!
Форум подвёл Итоги!
Без предварительных условий,
Люди – в одном Потоке!

Направление: два процента!
Что власть ни делает – всё лучше!
Свобода – премиальные дивиденды,
Для тех, кто был в самой гуще!

В гуще основных событий,
И кто не растерял Совесть!
Для кого Справедливость добиться,
Сердца – Благая Весть!

На Небесах вы давно решили!
Необходимо Единое мнение!
Поэтому, как ни спешили,
Нет, пока Единого поведения!

Но, путь ваш на Небе засвечен!
Там, вы одного мнения!
Ждёт Россию Великое Вече,
Исторического Значения!

Россия вернётся в Новый Союз!
Конечно, другого формата!
Не будет никаких обуз,
В этом поможет Создатель!

Союз не будет никогда “измом”,
Любой “изм” – это насилие!
Сложится структура “призмы”,
Совместное – будет усилие!

Сознание и Плотный план – “вместе”!
Вершина Сотворчества с Богом!
По судьбе – Россия и есть место!
Где Целое станет Итогом!

Аминь.
Отец Абсолют
11.12.18

 

Vēsts: 11.12.18. Katrēns "Forums apkopoja rezultātus!"

Viss mainās strauji!
Daudzi negaidīja!
Notiekošais brīnišķīgs,
Jaunas tāles atveras!

Cilvēce neizpratnē!
Transformācija acīm redzama,
Valstī izmaiņas iezīmējās,
Un tās sākās "augšās"!

Cilvēkiem viss šķiet pasakas!
Bet tā - reāla esamība!
Krāsas uz Planētas mainās,
Gadsimtu putekļi pazuda!

Forums aktivitāti pastiprināja!
Cilvēki saprata notikumu jēgu!
Neatvadās tagad pasivitāte!
Esamības jēga mainās! 

Šaubas Ticībā apgriezās!
Zinātne acis atver!
Zināšanas, beidzot, kļūst mērs
Pārejai "nedrīkst"!

Telpa durvis atver!
Priekš Pasaulsēkas saprašanas!
Priekšā - visi, kuri ticēja,
Un savas Zināšanas paplašināja!

Cilvēks no malas atveras!
Izrādījās, ka viņš - Radītājs!
Taču, ne valsts, bet Dzimtenes,
Kurai pasaule galu paredzēja!

Nav Dieva visos pareģojumos!
Cilvēks bez Zināšanām - tukšs!
Jēga ir pat teiksmās,
Tikai Dievs Pasauli atklāj ar Zināšanām! 

Visi "noslēpumi" cilvēkā!
Cilvēks - neatklāts noslēpums!
Tā daudzus gadsimtus bija,
Par cilvēku karš notika!

Kari beidzās uz visiem laikiem!
Krievija - Uzvarēja!
Sākas Pārejas laiki!
Tos nepāriet - neizbraukt!

Var sekas saprast!
Forums Rezultātus apkopoja!
Bez iepriekšējiem noteikumiem,
Cilvēki - vienā Plūsmā!

Virziens: divi procenti!
Ko vara arī nedarītu - viss labāk!
Brīvība - premiālas dividendes,
Priekš tiem, kuri tieši drūzmā bija!

Galveno notikumu drūzmā,
Un kuri Sirdsapziņu nezaudēja!
Priekš kuriem Taisnību panākt,
Sirds - Labā Vēsts!

Debesīs jūs sen lēmāt!
Viedoklis Vienots nepieciešams!
Tādēļ, lai kā steigtos,
Nav, Vienotas uzvedības pagaidām!

Taču, ceļš jūsu Debesīs izgaismots!
Tur, viena viedokļa jūs!
Gaida Krieviju Lielā Veče/Dievkopība,
Vēsturiskas Nozīmes!

Krievija atgriezīsies Jaunā Savienībā!
Protams, cita formāta!
Nebūs nekādu apgrūtinājumu,
Tur Radītājs palīdzēs!

Savienība nekad nebūs "isms",
Jebkurš "isms" - tā vardarbība!
Izveidosies "prizmas" struktūra,
Pūles - kopīgas būs!

Apziņa un Blīvais plāns - "kopā"!
Virsotne Līdzsadarbībā ar Dievu!
Pēc likteņa - Krievija arī ir vieta!
Kur Veselums Rezultāts kļūs!

Āmen.
Tēvs Absolūts
11.12.18. 

11.12.18.Quatrain  “The Forum has summed up the results”

Everything is changing fast!
Many didn’t expect!
What’s happening is amazing,                                               
New gave is opening!

Humanity is at the loss!
Transformation is on eyes,
There was changes in the country,
And they began on the “top”!

Everything seems like fairy tale for people!
But, this is real profit!
Colors on the Planet changed,
Disappeared dust of the centuries!

Forum intensified activity!
People understood the meaning of events!
Now passiveness is not forgiven!
The meaning of life is changing!

Doubts turned in Faith!
Science opens eyes!
Knowledge, finally becomes a measure,
Go to the “no”!

Space opens the door!
For understanding of the Universe!
Ahead- are all who believed,
And expanded their Knowledge!

Human opens from the side!
It turned out, that he- is the Creator!
But, not countries, but Homeland,
Which the World prophesied the end!

There is no God in all predictions!
Human without Knowledge- is empty!
It makes sense even in legends,
Only God opens the World with Knowledge!

All the “secrets” are inside a human!
Human- is unsolved mystery!
It lasted for many centuries,
For human there was a war!

The wars are over forever!
Russia- won the Victory!
Transition time is coming!
Those don’t pass- don’t drive!

Can understand the consequence!
Forum summed up results!
Without preconditions,
People- are in one Flow!

Direction: two percent!
What power either will not do- everything is better!
Freedom- bonus dividends,
For those who were in the thick of it!

The main even coming soon,
And who has not lost the Conscience!
For whom to achieve Justice,
Heart- is Goof New!

In Heaven, you decided long ago!
United opinion is needed!
Therefore, no matter, how rushed,
There is no United behavior for moment!

But your road is illuminated in Heaven!
There you are of the same opinion,
Great Veche is waiting for Russia,
Historical Value!

Russia will return to the New Union!
Of course, a different format!
There will be no any encumbrance,
There the Creator will help!

Union will never be “ism”,
Any “ism”- is violence!
The structure of “prism” will get up,
An effort- will be shared!

Consciousness and Dense plan- “together”!
The top in co- creation with God!
By fate- Russia is also place!
Where the Whole will become the Result!

Amen
Father Absolute
11.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/11.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /11.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Esauma 11.12.2018. 

Skatījumu skaits: 15 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: