Galvenie » 2018 » Janvāris » 12 » Vēsts: 12.01.18. Katrēns "Dvēseliskums" - *
21:49
Vēsts: 12.01.18. Katrēns "Dvēseliskums" - *

Vēsts: 12.01.18. Katrēns "Dvēseliskums" - **
(- *: Катрен на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Aizspriedumu aizsegs!" / *(Н) "Занавес предрассудок!", публиковано:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_aizpriedumu_aizsegs/2014-02-26-983 http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page7 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=50;http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=51 
(-**: Катрен на русском, латышском, английском языке)

12.01.18 Катрен "Душевность"…………………………………………………..….Quatrain "Mentality"

Без Душевности - нет Духовности! . Bez Dvēseliskuma - nav Garīguma!......Without Mentality- there is no Spirituality!
Истина без обсуждения! ................... Patiesība bez apspriešanas!..................Truth without discussion!

Душевность - это людей основа, .........Dvēseliskums - tas cilvēku pamats,……....Mentality- is the basis of people,
Основа всех поколений! .......................Visu paaudžu pamats!................................The basis of the all generation!

Россия берегла Душевность! ...........Krievija Dvēseliskumu sargāja!...........Russia took care of Mentality!
Это всегда шаг к Любви, ......................Tas vienmēr solis uz Mīlestību,………….It is always a step toward Love,
Божественная закономерность, ..........Dievišķa likumsakarība,………………….The divine regularity,
Информация на крови! .........................Informācija asinīs!...................................Information on the blood!

Улыбка видна издали, ..........................Smaids no tālienes redzams,…………..The smile is visible from afar,
Настрой на Душевный лад! ..................Noskaņojums uz Dvēselisku saticību!...Mood for the Mental conscience!
Россия отличалась исстари, .................Krievija izsenis atšķīrās,………………..Russia was different from immemorial time,
Человек человеку - брат! ...................Cilvēks cilvēkam - brālis!....................Human to human- is a brother!

Все равны - это было в России! ....Visi vienlīdzīgi - tas bija Krievijā!..........All are equal- it was in Russia!
Между людьми и Создателем! ...........Starp cilvēkiem un Radītāju!....................Between people and Creator!
Россия хранила свою Миссию, ...........Krievija glabāja savu Misiju,……………..Russia kept her Mission,
Опустилась теперь в обыватели! .......Tagad nolaidās mietpilsoņos!...................Has fallen now in philistines!

Заборы разделили людей! ..................Sētas attdalīja cilvēkus!...........................Fences divided people!
Разделение прошло и по семьям! ......Izdalīšana pārgāja arī ģimenēs!..............Separation has passed also for families!
Россия - равенства прелюдия, ........Krievija - prelūdija vienlīdzībai,…….....Russia- prelude of equality,
Разрушила эволюции звенья! .............Sagrāva evolūcijas posmus!.....................Destroyed the links of evolution!

Не соединить разрушенное! ...............Nesavienot sagrauto! …………………..Don't connect the shattered one!
Недюжинный необходим промысел, ..Izcila nodarbe nepieciešama,……….....Uncommon thought action is necessary,
Не найти и брошенное, .......................Arī pamesto neatrast,…………………...Don't find also abandoned,
Если потерян и жизни смысл! .............Ja arī dzīvei jēga pazaudēta!.................If life is lost the meaning!

Разрушенную Душу не соединить! ......Sagrauto Dvēseli nesavienot!..................Destroyed Soul not connect!
Всё заложено на подсознании! ............Viss zemapziņā ielikts!..............................Everything is laid on the sub-conscious!
Разрушена с Богом тонкая нить, ..........Sarauts ar Dievu pavediens smalkais,......A fine thread is destroyed with God,
Жизни отсутствует понимание! .............Dzīvē sapratnes trūkst!.............................Life lacks understanding!

Люди - не просто люди! .........................Cilvēki - ne vienkārši cilvēki!....................People- are not just people!
Каждый из них от Бога! .......................Katrs viņi no Dieva! ………………...…..Each of them is from God!
Повторяю, сегодня прелюдия, ...............Atkārtoju, šodien prelūdija,…………….....I repeat, today is a prelude,
Разрушения Мира в итоге! .....................Pasaules sagrāve rezultātā!.....................Destruction of the World in end!

Человечество - организм Единый! ....Cilvēce - organisms Vienots!..............Humanity- is United organism!
Состоящий из миллиардов людей.....No cilvēku miljardiem sastāvošs,……Consisting of billion of people,

Комплементарность не восстановили,...Komplementaritāti neatjaunoja,………...Complementary has not been restored,
Не проживут люди и «пару дней»! .........Nenodzīvos cilvēki pat "pāris dienas"!....People will not live for "couple of days"!

Смысл человечества - «вместе»! ...........Cilvēces jēga - "kopā"!...........................The meaning of humanity- "together"!
В масштабе семьи - точно! ......................Ģimenes mērogā - precīzi!....................On a family scale- for sure!
Народ - «вместе» и в одном месте - .......Tauta - "kopā" un vienā vietā - ………...The nation- "together" and in one place-
Душевность держит всех прочно! ............Dvēseliskums visus tur droši!................Mentality keeps everyone strong!

Если «вместе» тогда и в Духе! .................Ja "kopā" tad arī Garā!............................If "together" then also in Spirit!
Высшая ступень Единения! ..................Augstākais Vienošanas pakāpiens!....The highest degree of Unity!
Нет в Сознании и разрухи, ........................Apziņā nav arī sabrukuma,……………...There is no destruction also in Consciousness,
Сбалансированное поведение! ................Uzvedība sabalansēta!............................Balanced behavior!

Чем выше Душевность - .........................Jo augstāks Dvēseliskums -………….The higher the Mentality-
Тем крепче связь! ................................... Jo stingrāki sakari!................................The stronger the connection!

Не нужна никакая условность! ..................Nav vajadzīgi nekādi nosacījumi!............Don't need any convention!
Через сердце проходит вязь! .....................Caur sirdi iziet legāti!...............................Through the heart passes the ligature!

Вязь отношений в народе, ..........................Legātu attiecības tautā,………………...The ligature of relations among the nation,
Где Единодушие правит миром, .............Kur Vienprātīgums valda pasaulē,…..Where Unity rules the World,
Это отражается и на погоде, ......................Tas arī laikapstākļos atspoguļojas,….....This is reflected in the weather too,
Уравновешивая все миры! ..........................Visas pasaules līdzsvarojot!..................Balancing all the Worlds!

Так было и надо вернуться! ........................Tā bija un agriezties vajag!..................So it was and should be turn back!
Единственный путь спасения! ....................Vienīgais glābšanas ceļš!.....................The only way of salvation!
Первый шаг - повернуться, .........................Pirmais solis - pagriezties,……………..The first step- is to turn around,
Увидеть Души Вознесение! .........................Ieraudzīt Dvēseles Augšupcelšanu!......To see the Souls Ascension!

Никто не может, лишь Русь! ........................Neviens nevar, tikai Krievzeme!.............Nobody can, only Russia!
Душа стремится наружу, .......................... Dvēsele tiecas uz āru,………………....The Soul tends to the outside,
Я жду, Я судить не берусь, ...........................Es gaidu, Es sodīt neņemos,…………...I wait, I don't presume to judge,
Но, Дух Руси не нарушен! ........................... Taču, Krievzemes Gars nesagrauts!.......But, the Spirit of Russia is not broken!

Если Душевность, значит, и Дух! ............Ja Dvēseliskums, tātad, arī Gars!.......If the Mentality, so, also the Spirit!
Великий Дух Начала Начал! ........................Diženais Sākumu Sākuma Gars!...........The Great Spirit the Beginning of the Beginning!
Человек в Духе уже стоит двух, ...................Cilvēks Garā jau divu vērts,………….....Human in the Spirit already stands for two,
Русь - это Духа Причал! .............................Krievzeme - tā Gara Piestātne!...........Russia- is the Pier of the Spirit!

Русь - Начало и Причал вместе! ..............Krievzeme - Sākums un Piestātne kopā!....Russia- is the Beginning and Pier together!
Точка отсчёта цивилизации! .....................Civilizācijas sākuma punkts!........................The point of the reference of civilization!
Дух и Душевность в одном месте, ...........Gars un Dvēseliskums vienā vietā,………...Spirit and Mentality in one place,
Нового Мира на Руси апробация! ............Jaunās Pasaules aprobācija Krievzemē!......The approbation of the New World in Russia!

Непонятные для Мира слова! ...................Priekš Pasaules nesaprotami vārdi!...........Unclear words for the World!
Европа не поймёт, Америка! .....................Eiropa nesapratīs, Amērika!.......................Europe will not understand, America!
Новая открывается глава, .........................Jauna nodaļa atveras,……………………....A New chapter opens,
Россия будет примером! .........................Krievija piemērs būs!...............................Russia will be an example!

Аминь. ..........................................................Āmen………………………………………....Amen
Отец Абсолют. .............................................Tēvs Absolūts……………………………..…Father Absolute
12.01.18 ........................................................12.01.18…………………………………..….12.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 13.01.2018.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.01.2018., papildināts angļu valodā 13.01.2018.

Skatījumu skaits: 251 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: