Galvenie » 2019 » Janvāris » 12 » Vēsts: 12.01.19. Katrēns "Apskaidrība"
21:40
Vēsts: 12.01.19. Katrēns "Apskaidrība"

12.01.19. Катрен “Прозрение”

В Вечности есть – два знака!
В Вечности есть – две полярности!
Не надо никакого приказа,
Это и есть – Мира Основная мерность!

Всё в этом Мире в Гармонии!
Есть силы Творения – есть Сдерживания!
Есть Планеты нейтральная траектория!
Этого люди должны придерживаться!

В организме человека – Гармония!
В равновесии два знака Вечности!
Нарушение этого – переход в онкологию,
Не относитесь к себе беспечно!

Долго живёт человек в Гармонии!
Мудрость – предтеча здоровья!
Выбирайте среднюю траекторию,
Крайность увеличивает смертей поголовье!

Человек часто не доживает до нормы!
Норма человека – 120 лет!
Крайность и Неверие – для смерти корм,
Человек начинает в себе сомневаться!

Это его внутреннее состояние,
Его не разделить с состоянием внешним,
Человек между знаками постоянно,
Как внутри, так и внешне!

Внутренняя Гармония у него от Бога!
Создатель творит совершенство!
Но, нет внешней Гармонии в итоге,
Люди забыли слово: “Сотворчество”!

Внутреннюю Гармонию ведёт человек!
Внешней, руководит человечество!
Так продолжается тысячи лет,
Не получается единого для всех Отечества!

Разнообразие мнений – разделяет людей!
Люди не могут договориться!
Для Пятой расы – это Конца прелюдия!
Разрушение Мира уже близится!

У людей нет сегодня альтернативы,
Планета оказалась в руках капитала,
Разрушена Русская инициатива,
Которая “Равенство всех” предлагала!

Кажется, что капитал уже победил!
Победив, подписал себе приговор,
Он победой своей – себе навредил,
Нарушил Вечной Гармонии Договор!

Обострились теперь разногласия!
Не только Судеб и мнений,
Опасным стало мамоны – однообразие,
Приоритет “Минуса” – опасное проявление!

Нет Союза – не будет Америки!
Выбора нет для такой позиции,
Теперь в рядах власти тоже истерика,
Критическая пройдена Миром граница!

Нет Гармонии знаков – нет равновесия!
Мамона роет себе могилу,
В Пространстве – плохое известие:
Пятая раса совсем прогнила!

Возродить Союз – очень трудно!
На Планете уничтожен знак “Плюс”!
Люди увидели страшное дно,
Не изменить Планетарный курс!

В Школе Знаний – одно разрушение!
Религии выбрали для себя: “Минус”!
Придёт скоро для людей ПРОЗРЕНИЕ,
Без Гармонии – Планета катится вниз!

Трагедия коснётся каждого,
Бесполезны: богатство, национальность,
Народ говорил подсказку важную,
Но, у власти – другая направленность!

Однобокий Мир не нужен Создателю!
Это – смертельное искажение!
В мамоне ищите Планеты предателей,
Но, не ждите от них ПРОЗРЕНИЯ!

Не понимают они, что творят!
С одним крылом – не летает птица!
Теперь они сами себе грозят,
Человечества Конец – ими творится!

Русь успеет восстановить Нейтральность,
Её ПРОЗРЕНИЕ осветят свечи!
Проявит Она, наконец, самостоятельность,
И соберёт Великое Вече!

Аминь.
Отец Абсолют
12.01.19

 

Vēsts: 12.01.19. Katrēns "Apskaidrība"​​​​​​​

Mūžībā ir - divas zīmes!
Mūžībā ir - divas polaritātes!
Nevajag pavēles nekādas,
Tā arī ir - Pasaules Galvenā dimensija!

Viss šajā Pasaulē Harmonijā!
Ir spēki Radīšanas - ir Noturēšanas!
Ir Palnētas neitrālā trajektorija!
Pie tās cilvēkiem jāpieturas!

Cilvēka organismā - Harmonija!
Līdzsvarā Mūžības zīmes divas!
Pārkāpums tā - pāreja onkoloģijā,
Neizturaties nevērīgi pret sevi!

Harmonijā cilvēks dzīvo ilgi!
Gudrība - veselības priekštecis!
Vidējo trajektoriju izvēlaties,
Galējība palielina itin visu nāves!

Cilvēks bieži līdz normai nenodzīvo!
Norma cilvēkam - 120 gadi!
Galējība un Neticība - priekš nāves barība,
Cilvēks sāk šaubīties sevī!

Tas viņa iekšējais stāvoklis,
Viņu neizšķirt ar stāvokli ārējo,
Cilvēks starp zīmēm pastāvīgi,
Kā iekšķīgi, tā arī ārīgi!

Iekšējā Harmonija viņam no Dieva!
Radītājas pilnību rada!
Taču, ārējās Harmonijas rezultātā nav,
Cilvēki aizmirsa vārdu: "Līdzsadarbība"!

Cilvēks iešējo Harmoniju vada!
Ārējo, cilvēce vada!
Tā turpinās tūkstošiem gadu,
Nesanāk priekš visiem viena Tēvzeme!

Viedokļu daudzveidība - izdala cilvēkus!
Cilvēki vienoties nevar!
Priekš Piektās rases - tā Beigu prelūdija!
Pasaules sagrāve jau tuvojas!

Cilvēkiem šodien alternatīvas nav!
Planēta izrādījās kapitāla rokās,
Izjaukta Krievijas iniciatīva,
Kas "visu Vienlīdzību" piedāvāja!

Šķiet, kapitāls uzvarēja jau!
Uzvarot, spriedumu sev parakstīja,
Tas ar uzvaru savu - sev kaitēja,
Mūžīgo Harmoniju Līgums izjauca!

Tagad domstarpības saasinājās!
Ne tikai Spriedumu un viedokļu,
Bīstama kļuva mamona - vienveidība,
"Mīnusa" prioritāte - bīstama parādība!

Nav Savienības - Amērikas nebūs!
Tādai pozīcijai izvēles nav,
Tagad arī varas rindās histērija,
Kritiskā robeža Pasaules pārieta!

Nav zīmju Harmonijas - nav līdzsvara!
Mamons sev kapu rok,
Telpā - slikta ziņa:
Piektā rase pavisam satrūdēja!

Atdzīvināt Savienību - ļoti grūti!
Uz Planētas "Plus" zīme iznīcināta!
Cilvēki ieraudzīja šausmīgo grunti,
Planetāro kursu neizmainīt!

Zināšanu Skolā - vienīgs sabrukums!
Reliģijas priekš sevis izvēlējās: "Mīnus"!
Drīz cilvēkiem atnāks APSKAIDRĪBA,
Bez Harmonijas - Planēta lejup ripo! 

Traģēdija katru skars,
Bezvērtīgas: bagātība, nacionalitāte,
Tauta svarīgu ieteikumu teica,
Bet, varai - cits virziens!

Vienpusīga Pasaule Radītājam nevajadzīga!
Tas - nāvējošs izkropļojums!
Mamonā meklējiet Planētas nodevējus,
Taču, APGAISMĪBU no viņiem negaidiet!

Nesaprot viņi, ko dara!
Ar vienu spārnu - putns nelido!
Tagad viņi paši sev draud,
Cilvēces Beigas - viņu radītas!

Krievzeme paspēs Neitralitāti atjaunot,
Viņu APSKAIDRĪBA sveces apgaismos!
Izrādīs Viņa, beidzot, patstāvību,
Un Lielo Veči/Dievkopību sapulcinās!

Āmen.
Tēvs Absolūts
12.01.19.

12.01.19.Quatrain “Enlightenment”

There are in Eternity- two signs!
There are in Eternity- two polarities!
No order is needed,
This is- the Main dimension of the World!

Everything in this World is in Harmony!
There are the power of Creation- there is Containment!
There are neutral trajectory of the Planets!
This what people should stick to!

In the human body- is Harmony!
In balance two signs of Eternity!
Violation of this- the transition to oncology,
Don’t treat yourself carelessly!

In Harmony human live long!
Wisdom- is the forerunner of health!
Choose the average trajectory,
Extreme increases all death!

Human often doesn’t live up to the norm!
The norm of the human- is 120 years old!
Extreme and Unbelief- for death feed,
The human begins to doubt in himself!

This is his internal state,
It can’t be separate with external state,
The human between the signs constantly,
Both internally and externally!

Inner Harmony is from God!
Creator creates perfection!
But, there is no outer Harmony in the end,
People have forgotten the word: “Co-creation”!

Human leads inner Harmony!
External is managed by humanity!
This goes on for thousand of years,
There is no one Fatherland for all!

Variety of opinions- divides people!
People can’t agree!
For the Fifth race- this is the End prelude!
The destruction of the World is already nearing!

People have no alternative today!
The Planet was in the hands of capital,
Destroyed Russian initiative,
Which offered “Equality of all”!

It seems that capital has already won!
Having won, signed his own sentence,
With his victory- he hurt himself,
Eternal Harmony disassembled Treaty!

The disagreement have sharpened now!
Not only Fates and opinions,
It became dangerous mammon- monotony,
Priority “minus”- a dangerous manifestation!

There is no Union- there will be no America!
There is no choice for such position,
Now in the ranks of government is also hysterical,
Critical border is passed by the World!

No Harmony signs- no balance!
Mammon digs his own grave,
In the Space- bad news:
The fifth race is completely rotten!

To revive Union- is very difficult!
On the Planet destroyed the sign “Plus”!
People saw the terrible bottom,
Don’t change the planetary course!

In the School of Knowledge- only destruction!
Religions have chosen for themselves: “Minus”!
ENLIGHTENMENT soon will come to people,
Without Harmony- Planet rolls down!

Tragedy touches everyone,
Useless: wealth, nationality,
The nation said important recommendation,
But, power- has another direction!

One-sided World is not needed to the Creator!
This is- deadly distortion!
In the mammon look for the traitors of the Planet,
But, don’t wait from them for the ENLIGHTENMENT!

They don’t understand, what they are doing!
With one wing- the bird doesn’t fly!
Now they threaten themselves,
The end of humanity- is created by them!

Russia will have time to restore neutrality,
Their ENLIGHTENMENT will light the candles!
She will finally show independence,
And will gather the Great Veche!

Amen
Father Absolute
12.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /12.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12.01.2019.

Skatījumu skaits: 36 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: