Galvenie » 2017 » Februāris » 13 » Vēsts: 12.02.17. Katrēns "Krievzeme - cilvēces nogrieznis"
12:12
Vēsts: 12.02.17. Katrēns "Krievzeme - cilvēces nogrieznis"

Vēsts: 12.02.17. Katrēns "Krievzeme - cilvēces nogrieznis"
............................................................. Катрен "Русь - срез человечества"……..Quatrain "Russia- cut of humanity"

Kad Es saku vārdu "Krievzeme", ........ Когда Я говорю слово "Русь",………………When I say the word "Russia",
Tad tas - kopīgs nosaukums! .............. То это - общее наименование!...................That is- the general name!
Ar jums atklāti dalos, ........................... С вами откровенно делюсь,……………….I share openly with you,
"Kuģa" nosaukumā kuģošanai! ........... Названием "корабля" в плавании!..............The "ship" name in sailing!

Uz kuģa ir arī komanda! ...................... На корабле есть и команда!.......................On the ship there is also team!
Matroži un kurinātāji! ........................... Матросы и кочегары!.................................The sailors and firemen!
Visā ir Dieva Monādes, ....................... Во всём есть Бога Монады,………………...In all there are God Monad,
Taču vienmēr tie dažādi pāri! .............. Но это всегда разные пары!........................But it's always different pairs!

Ir enerģijas - dažādas, ......................... Есть энергии - разные,……………………..There are energy- different,
Ir cilvēki - ticīgi, .................................... Есть люди - верующие,…………………...There are people- believers,
Ir dīki novērotāji, .................................. Есть наблюдатели праздные,……………..There are idle observers,
Bet ir arī ļaunu nesošie! ...................... Но есть и злобу несущие!.........................But there is also grudge- bearing!

Krievzeme, kā cilvēces nogrieznis! ...... Русь, как срез человечества!.....................Russia, as a slice of humanity!
Tur viss klātesošs! ............................... В нём всё присутствует!..........................There is everything!
Galvenais - vara "majestāte", .............. Главное - власть "величество",……………..The main thing- the power of "Majesty",
Trūkst tikai brīvības! ............................ Свобода только отсутствует!.....................There miss only freedom!

Reliģijas par rindām cīnās! .................. Религии борются за ряды!.........................Religions are fighting for the series!
Vara viņām taktī piedzied! ................... Власть подпевает им в такт!......................Power echoes to them in the beat!
Cenšoties dabūt pelēko vidi, ............... Добиваясь серой среды!............................Achieving the gray environment,
Mazinot terora aktu! ............................ Снижая террора акт!..................................Reducing the act of terror!

Ko gaidīt no Krievijas, ......................... Что ожидать от России,………………………What to expect from Russia,
Ja viss pēc "virzieniem"? .................... Если всё по "напрпвлениям"?.....................If everything by "directions"?
Nevar atnākt Mesija, ........................... Не может придти Мессия,……………………Can't come the Messiah,
Ja "spēcīga" vadīšana! ....................... Если "сильное" управление!........................If the "strong" management!

Labi, tiem Mamonā! ............................ Хорошо, тем в Мамоне!..............................OK, for them in Mammon!
Vai tā aizsardzībā! .............................. Или в её охране!........................................Or in her protection!
Līdzīgi vecai zemes ostai, .................. Похоже на старий затон,……………………....Similar to the old backwater,
Vai dzīvei nolādētībā! .......................... Или на жизнь на закланье!..........................Or life to the slaughter!

Viss tas arī uz Planētas! ...................... Всё тоже и на Планете!..............................All that also on the Planet!
Palika pēdas no vienlīdzības! .............. Остались следы равенства!.........................There were traces of equality!
Krievzemē jau - viss aizliegumā, ......... В Руси же - всё в запрете,…………………….In Russia already- all in the ban,
Un kliedzošā nevienlīdzībā! ................. И вопиющее неравенство!...........................And glaring inequality!

Viņas iznāciens uz vēstures skatuves! . Её выход на сцену истории!.......................Her appearance on the stage of history!
Taču, iziet ne pilnībā! ............................ Но, выходит не полностью!......................But not completely out!
Tās akvatorija ierobežota, .................... Ограничена её акватория,…………………...Limited by it's water area,
Nekādas patvaļas Garā! ....................... Никакой в Духе вольности!........................There is no freedom in the Spirit!

Taču, Krievzemes liktenis noteikts! ....... Но, судьба Руси определена!...................But, the fate of Russia picked!
Pasionaritāti ņemot vērā! ...................... С учётом Пассионарности!........................Given passionarity!
Mamona un varas izdalīta, .................... Мамоной и властью, разделена,…………..Mammon and power is divided,
Vienalga grēkus nest nespējīga! ........... Всё равно неспособна грехи нести!...........Anyway unable to carry the sins!

Reliģijas meklē, kur trīsdesmit? ............. Религии ищут, где тридцать?.................Religion is looking for, where thirty?
Galvenie trīsdesmit procenti? ................ Основные тридцать процентов?..............The basic thirty present!
Nevar to noliegt, .................................... Нельзя этого отрицать,……………………You can't deny it,
Ir Jauna oponentu armija! ..................... Есть Новая армия опонентов!..................There are new opponents army!

Cilvēki - ne tieši oponenti! ..................... Люди - не опоненты прямо!.....................People- not exactly opponents!
Ir cilvēki - Gaismu meklējošie! .............. Есть люди - ищущие Свет!......................There are people- looking for Light!
Uz varu neskatoties, stūrgalvīgi, ........... Несмотря на власть, упрямо,………………Despite the power, stubbornly,
Aizstāv Dieva prioritātes! ...................... Защищают Бога приоритет!......................Protect God's priority!

Reliģijas - visas no pagātnes! ............... Религии - все из прошлого!......................Religions- all from the past!
Idejas tūkstošgadīgi senas! .................. Идеи тысячелетней давности!..................Ideas are thousand years old!
Taču, apzināšanās kļuva iespējama, .... Но, осознание стало возможным,………….But, awareness became possible,
Radītāja Patiesība - Galvenā! .............. Истины Создателя - Главной!.....................Truth of the Creator- the main thing!

Atkārtoju, Vēsture - Jauna! ................... Повторяю, История - Новая!.....................I repeat, History- New!
Uz pagātni atgriezšanās nav! ................ К прошлому нет возврата!........................There have no return for the past!
Krievzeme - priekš Debesīm prove, ...... Русь - для Небес проба,……………………..Russia- try for the Heaven,
Nepavisam ne tēriņš tukšs! ................... Совсем не пустая трата!..........................Not at all empty waste!

Un lai tikai trīsdesmit! ............................ И пусть только тридцать!........................And if even thirty!
Dižie trīsdesmit procenti! ....................... Великие тридцать процентов!..................The Great thirty present!
Tiem Gudrību neatņemt, ....................... Им Мудрости не занимать,…………………Wisdom is not taken from them,
Viņi - Radītāja dividendes! .................... Они - Создателя дивиденды!.....................They- the Creator dividends!

Dieva - Lielais ienākums! ....................... Бога - Великая прибыль!.........................God's- the Great profits!
Taču, ne grēkā zudums! ......................... Но, не убыль в грехе!.............................But don't decline in sin!
Galvenos padarīt patiesus, .................... Основные сделать былью,…………………The main to make come true,
Krievu pasauli Garā un valodā! .............. Русский мир в Духе и языке!....................Russian World in the Spirit and language!

Trīsdesmit procenti - spēks!.................... Тридцать процентов - сила!.....................Thirty present- power!
Un spēks - neuzvarams! ......................... И сила - непобедимая!...........................And the power- invincible!
Nav Garīgas vardarbības, ....................... Духовного нет насилия,……………………There is no Spiritual violence,
Uz teritorijas nepārredzamas! ................. На территории необозримой!...................On the boundless territory!

Āmen. ...................................................... Аминь……………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. ......................................... Отец Абсолют……………………………..Father Absolute
12.02.17. .................................................. 12.02.17……………………………………12.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.02.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots/ucoz.ru /12.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /12.02.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/13.02.2017.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 12.02.2017.

Skatījumu skaits: 338 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: