Galvenie » 2018 » Februāris » 12 » Vēsts: 12.02.18. Katrēns "Patiesība"
15:12
Vēsts: 12.02.18. Katrēns "Patiesība"

12.02.18 Катрен ​"Истина"​

Мир не понятен людям!
Внутри их материальный мир:
Что вижу, то и прелюдия?
Жизнь такая, поверьте, миф!

Всё просто, не до такой степени!
Человек - не животный мир!
«Оболочка» из клеток склеена,
Всё остальное, говорю, миф!

«Оболочка» - это не приговор!
За «оболочкой» стоит Создатель!
Высший Разум даёт простор,
Для информации передачи!

Материя, Энергия, Информация,
Прикрывается «оболочкой»!
Это - Божественная комбинация,
За «оболочкой» стоит многоточие!

Не увидеть Истины, не поняв это!
Человек не знает происхождения!
Религия наложила Вето,
На Духовное Восхождение!

Я говорил: выбираю достойных!
Непонимающий, Мне не нужен!
Человек был под Меня скроен,
Без Духа он сильно сужен!

Люди живут мало, включая религии,
Не нужна «одежда» без продолжения,
Зачем Мне ваши вериги?
Не нужны и людей одолжения!

Нужна Мне свобода мыслей тоже,
В хорошей «одежде» можно творить!
Каждый в хорошей «одежде» может,
И окружающий Мир Любить!

Есть повседневная, есть нарядная!
В повседневной удобно думать!
Нарядная, чаще парадная,
Чтобы парад принимать!

Всё образно, но вам надо понять!
Что люди созданы по подобию!
И, конечно, вам нужно знать,
Что вам в жизни всего удобнее!

Богатство не нужно точно!
Для этого нет перехода!
Совершенство - это то прочное,
Что роднит и «одежду» с Богом!

От людей ничего не нужно,
Только понимание Истины!
Сохранение человечества возможно,
И Мне это нужно воистину!

Вы, действительно, Мой путь!
На общем пути Эволюции!
Вы постигаете и Мою Суть,
В этом СЕКРЕТ уже Моей эволюции!

Всё сплетено в этом Мире!
Искусственная во всём Планета,
Не должно быть вражды и в помине,
Вы в одну «одежду» одеты!

Поймите, вы Мне нужны!
Но, потакать не собираюсь!
Отбираю не от нужды,
Только лучших к Себе забираю!

Не подумайте, что умрут!
Я готовлю их к долголетию!
Это те, которые Мне не лгут,
Жизнь их без хитросплетений!

Нужно спасти Россию!
Развернув народ Её к Истокам!
Народовластие - это Её Миссия!
И планирование потоков!

Постепенно, но придёт в норму,
Норма - это людей Равенство!
Не захлестнёт никогда корму,
В стране, где Духа Главенство!

Аминь.
Отец Абсолют.

12.02.18

 

Vēsts: 12.02.18. Katrēns "Patiesība"​

Pasaule cilvēkiem nesaprotama!
Viņu iekšienē materiālā pasaule:
Ko redzu, tā arī prelūdija?
Dzīve tāda, ticiet, mīts!

Viss vienkārši, ne līdz tādai pakāpei!
Cilvēks - ne dzīvnieku pasaule!
"Apvalks" no šūnām salīmēts,
Viss pārējais, saku, mīts!

"Apvalks" - tas ne spriedums!
Aiz "apvalka" Radītājs stāv!
Augstākais Saprāts plašumu dod,
Priekš informācijas nodošanas!

Matērija, Enerģija, Informācija,
Ar "apvalku"piesedzas!
Tā - Dievišķā kombinācija,
Aiz "apvalka" stāv daudzpunkts!

Patiesību neieraudzīt, to nesaprotot!
Cilvēks nezin izcelšanos!
Reliģija Veto uzlika,
Uz Garīgo Augšupeju!

Es teicu: izraugos vērtīgos!
Nesaprotošu, Man nevajag!
Cilvēks bija zem Manis slēpts,
Bez Gara viņš ļoti sašaurināts!

Cilvēki dzīvo maz, reliģijas ieskaitot,
"Apģērbs" bez turpinājuma nevajadzīgs,
Priekš kam man jūsu važas?
Arī cilvēku pakalpojumi nevajadzīgi!

Domu brīvība vajadzīga Man arī,
Labā "apģērbā" radīt var!
Labā "apģērbā" katrs var,
Arī apkārtējo Pasauli Mīlēt! 

Ir ikdienas, ir grezns!
Ikdienas ērti domāt!
Grezns, visbiežāk parādes,
Lai parādi pieņemtu!

Viss tēlaini, taču jums jāsaprot!
Ka cilvēki pēc līdzības radīti!
Un, protams, jums zināt vajag
Kas dzīvē jums visērtāk!

Bagātība tiešām nevajadzīga!
Pārejas priekš tā nav!
Pilnība - tas ir tas drošums,
Kas arī "apģērbu" rada ar Dievu!

No cilvēkiem nevajag neko,
Tikai Patiesības saprašanu!
Cilvēces saglabāšana iespējama,
Un to man patiesībā vajag! 

Jūs, tiešām, Mans ceļš!
Uz kopējā Evolūcijas ceļa!
Jūs izzinat arī Manu Būtību,
Tur jau Manas Evolūcijas NOSLĒPUMS!

Viss šajā Pasaulē savīts!
Planēta visā mākslīga,
Naida nedrīkst būt ne vēsts,
Jūs vienā "apģērbā" ieģērbti!

Saprotiet, jūs vajadzīgi Man!
Taču, iecietīgi izturēties negrasos!
Atlasu ne aiz nabadzības,
Tikai labākos pie Sevis paņemu!

Nepadomājiet, ka nomirs!
Es viņus ilggadībai gatavoju!
Tie ir tie, kuri Man nemelo,
Dzīve viņu bez viltīgiem nolūkiem!

Krieviju glābt vajag!
Viņas tautu uz Sākumiem pagriežot!
Tautvaldība - tā Viņas Misija!
Un plūsmu plānošana!

Pakāpeniski, bet normā ieies!
Norma - tā cilvēku Vienlīdzība!
Nekad barību nesagrābs,
Zemē, kur Gara Virskundzība!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
12.02.18.

12.02.18. Quatrain "The Truth"

The World is not understandable for people!
Inside them there is material World:
What I see, that is prelude too?
Life is such, believe Me, myth!

Everything is simple, not to that extent!
Human- is not an animal kingdom!
The "shell" is glued together from the cells,
All the rest, I say, a myth!

The "shell"- is not a verdict!
Behind the "shell" is the Creator!
The Highest Mind gives the room,
For transmission information!

Matter, Energy, Information,
Covered by the "shell"!
This is- a divine combination,
Behind "shell" stands three dots!

Don't see the Truth, without realizing it!
Human doesn't know the origin!
Religion imposed Veto,
On Spiritual Ascent!

I said: I choose worthy!
I don't need, not understanding ones!
The human was tailored to Me,
Without the Spirit, he is severely narrowed!

People live a little, including religions,
"Clothes" don't need without continuing,
For what I need your shackles?
Don't need also people favors!

I need freedom of thought too,
In good "clothes" can create!
In good "clothes" everyone can,
Also the surrounding World to Love!

There is every day life, there is smart!
In everyday it's convenient to think!
Ornate, more often ceremonial,
To take the parade!

Everything is figurative, but you have to understand!
That people are created by similarity!
And, of course, you need to know,
What is most convenient for you in life!

Wealth is really not necessary!
There is no transition for this!
Perfection- is that lasting,
What also "clothes" creates with God!

From people don't need anything,
Only an understanding of the Truth!
The preservation of humanity is possible,
And I really need this!

You, really, My way!
On the common way of Evolution!
You comprehend also My Essence,
There is already the SECRET of My Evolution!

Everything is woven in this World!
The Planet is artificial in all,
There should be no enemy in sight,
You are dressed in one "clothes"!

Understand, I need you!
But, I will not intend to indulge!
I choose not from want,
Only the best I take away to Myself!

Don' think, that they will die!
I am preparing them for longevity!
These are those, who don't lie to Me,
Their life without cunning!

We need to save Russia!
Unfolding Her nation to the Origins!
Democracy- is Her Mission
And flow planning!

Gradually, but it will come back to normal!
Norm- is the Equality of people!
Don't overflow never feed,
In a country, where the Spirit is Supremacy!

Amen
Father Absolute
12.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/12.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /12.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /12.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /12.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 12 02.2018. 

Skatījumu skaits: 257 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: